منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، نرخ مالیات، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

بر نقش گناه و احساس شرم در تمکین فرار مالیاتی تأکید می کنند.
10-رضاییان(1390)- در رساله کارشناسی ارشد خود، تحقیقی با عنوان بررسی علل عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات های مستقیم و تأثیر آن بردرآمد مؤدیان دولت (مطالعه موردی استان سمنان) انجام داده است و این گونه نتیجه گرفت که یکی از مشکلات در حال حاضر نظام مالیاتی کشور، عدم مراجعه یا عدم پرداخت مالیات به موقع مؤدیان است و این امر ناشی از علل و عواملی است که یکی از آنها ناآگاهی آنان از قانون و تأثیر مالیات در پیشرفت کارهاست که این ناآگاهی منجر به فرار مالیاتی شده و خود هزینه یا هزینه هایی برای دولت و مؤدیان دارد.
11-عمادزاده و مسيب زاده (1391)- در پژوهشی با عنوان “فرار مالیاتی، زمینه پیدایش و راهکار های جلوگیری از آن”، به بررسی ضمانتهای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی و سایر عوامل بازدارنده فرار مالیاتی پرداخته اند. آنها ابراز داشته اند که حق رفتار منصفانه به عنوان یكي از حقوق اساسي مؤديان مالياتي مطرح است كه در ايجاد رضايت و جلب همكاري و مشاركت مؤديان نقش مؤثري ايفا مي‌کند. اما اين حق در قوانين مالياتي پيش بيني نشده است. حق ثبت مذاكرات و ملاقات هاي مؤديان با مأموران مالياتي در قوانين مالياتي، پيش بيني نشده است. اين در حالي است كه با پيش بيني اين حق، مي توان از ايجاد اختلافات بعدي در مورد آن چه بين طرفين رد و بدل و يا توافق شده ، جلوگيري كرد.
2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:
رونالد گامینگس و دیگران 10(2002) -در مقاله خود تحت عنوان “اثرات روحیهی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی” بیان میکند که کوششهای اجباری سازمان مالیاتی میتواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.
بایر (2003)- بر اساس مدلی که ارائه داد، تأثیر نرخ مالیاتی و جرایم بر روی اندازه بار اضافی فرار مالیاتی، مورد آزمون قرار گرفته و بنا به پیش بینی مدل، نتیجه این است که نرخ بالای مالیاتی به شرط ثابت بودن سایر شرایط منجر به افزایش مقدار منابعی می شود که به طور بیهوده سرمایه گذاری شده اند، اما جرایم به اندازه نظام جمع آوری مالیات و نظام اجرای قانو مالیاتی بر روی عدم کارایی نظام مالیاتی مؤثر نیست.
رالف بایر و ماتمایس ساتر11 (2004)- درباره اتلاف منابع همراه با فرار مالیاتی یک مطالعه تجربی ارائه می دهند. اتلاف منابع زمانی به وجود می آید که مالیات دهندگان و مأموران مالیاتی تلاش های پرهزینه ای را در پنهان کاری و کنترل فرار مالیاتی انجام می دهند، بنابراین نشان داده شده است که این تلاش های ناکارامد اجتماعی – و همچنین فراوانی فرار مالیاتی رابطه مثبتی با نرخ مالیاتی رایج دارد. در ضمن نشان داده شده است که فرار مالیاتی اغلب کمتر از آن چیزی است که دریک مدل با ریسک خنثی، رفتار مالیات دهندگان را پیش بینی می کند. چرا که شواهد بیانگر این است که این امر به دلیل قیدهای اخلاقی فردی است نه به خاطر ریسک گریزی افراد. علاوه بر این که فرار مالیاتی یک عارضه عمومی در اکثر کشورهاست و اثر منفی بر بودجه دولتی دارد، ممکن است در برگیرنده یک بار اضافی نیز باشد، چرا که منجر به تحریک شدن مؤدیان و مأموران مالیاتی می شود تا منابع خود را به صورت غیرمولد سرمایه گذاری نمایند. یعنی اتلاف منابع به منظور پنهان کردن یا گریز از مالیات صورت می گیرد.
ایچهورن(2004)12- مدل رشد درون زا را بررسی کرده به طوری که افراد فرار مالیاتی و مصرف را در طول زمان با یک ساختار مالیاتی مشخص در سیاست های تمکینی دولتی بهینه می نمایند و به این منظور با به کارگیری یک مدل تصادفی کنترل بهینه، که درآن مشکلات افراد حل شده و نرخ رشد اقتصادی به دست می آید، نشان داده شده است که با توجه به یک سیاست مالیاتی معین فرار مالیاتی محرک رشد اقتصادی است زیرا منجر به پس انداز بیشتری می شود چون خانوارها تنها زمانی از پرداخت مالیات فرار می کنند که از نظر ارزش قابل انتظار برای آنها مفید باشد و درآمد بیشتری را برای پس انداز بر جای بگذارد. اما اگر واکنش دولت در نظر گرفته شود، نشان داده شده که دولتی که به دنبال حداکثر کردن رفاه می باشد، نرخ مالیاتی را به سمت بالا تعدیل می نماید تا عرضه کافی کالای عمومی را تضمین کند در نتیجه فرار مالیاتی هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد.
برنارد فورتین13، جوی لاکرویکس14 و ماری- کلایر ویلوال15، 2004، در تحقیق فرار مالیاتی و واکنش های اجتماعی که انجام داده اند، معتقدند که تجارب آزمایشگاهی در حل این مسأله بسیار مفید است و در ضمن نشان داده شده که نظام مالیاتی ناعادلانه می تواند به افزایش فرار مالیاتی منجر شود و اگر نظام مالیات بندی در راستای عدالت افقی باشد تمکین به افزایش فرار مالیاتی منجر شود و اگر نظام مالیات بندی در راستای عدالت افقی باشد تمکین مالیاتی بهبود می یابد.
6- هنریک16 (2009) -در مقاله خود تحت عنوان ” مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد” مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیات میپردازد. وی بیان میدارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را به صورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان میکند کسانی که به همشهریان خود اعتماد نمیکنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره میروند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تاثیر عمیقتری دارد مخصوصاً برای مالیاتهایی که دوباره توزیع میشوند و یا به لحاظ مالی پرداخت میشوند. از اینرو برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمعآوری کنن.
7- مارتی17 (2010) -در مقاله خود تحت عنوان ” فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترلهای اجتماعی ” مینویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد.
هدف این مقاله ایجاد یک فونداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هر یک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات میباشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافقتر هستند.
8-چن18 (2012)- در مقاله خود تحت عنوان ” فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو” در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه میکند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه میسازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند دیگر مقایسه میکند. همچنین در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینهها و جریمههای فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی میشود. در حالیکه افزایش در رسیدگی مالیات فرار از مالیات را زمانی کاهش میدهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. فاعدتاً این سه سیاست به علت تاثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تاثیرات نا معلومی بر رشد اقتصادی کشور دارند.
9-بروینگ19 (2013)-مقاله ای با عنوان “بانک های خارجی برنده تاخیر جدید در قانون فرار از مالیات” نوشته است. وی در این مقاله به بررسی علل تاخیر بانک های خارجی در قانون فرار از مالیات پرداخته است.درایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات ها در اقتصاد و سیاست های مالی گردیده است. طی سال های اخیر بروز نوسان هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد. بدین جهت موضوع مالیات، عنوان تحقیقی بسیاری از کارشناسان و اساتید و … را به خود اختصاص داده است که 3 مورد از این تحقیقات انجام شده در زمینه مالیات به شرح زیر است :
1-9- برآورد توابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده اند.
10- جوردی20(2013) -در مقاله خود تحت عنوان ” تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف” میآورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده میکنند را تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسیهای با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه میدهیم. نتایج مهم شامل توصیف غیر یکنواخت است کمتر و کوچکتر میشود این عمل باعث فرار مالیاتی میشود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت میشود و این عمل تورم را افزایش میدهد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
هدف اصلی پژوهش علمی، شناسایی پدیدههای طبیعی ، مشخص نمودن روابط این پدیدهها و به دنبال آن، دستیابی به قواعد و قوانینی که به وسیله آنها بتوان تغییرات این پدیدهها را پیش بینی نمود، میباشد. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال پذیر که از طریق ساختار علمی، دادهها را خلاصه نموده و به وسیله شیوههای تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش میدهد. پژوهش با نوعی مسئله آغاز میگردد که با استفاده از روشهای علمی به دنبال یافتن جواب مسائل است. بنابر تعریف، به کلیه وسایل و مراحل سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین، روش تحقیق علمی گفته میشود(نبوی،1375، 9).
روش علمی دارای شکل خاص و نظامداری است که به منظور افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر، با بالا بردن میزان اعتبار و کاهش تورش مربوط به آن است(دلاور، 1388، 15).
اولین فعالیت در هر پژوهشی، انتخاب مسئله آن پژوهش میباشد. در واقع صورت یک مسئله غالباً اساسی تر از حل آن است. حل مسئله ممکن است فقط مستلزم مهارت تجربی و ریاضی باشد. حال آنکه طرح سوالات نو و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژوهشی در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز میشود. بدین لحاظ برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود (خاکی، 1378 ،6).
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق،ویژگیهای تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمعآوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3بیان مسئله:
دنياي پيشرفته امروز براي رسيدن به هر هدف بهينه و جامع در فرداي پيش رو به ارزش اطلاعات پي برده است و به درستي دريافته که بدون اطلاعات در سامانه برنامه هاي جامع نمي توان سخن از اجرا و مديريت حرفه اي راند. از آنجايي که ماليات در کشورهاي پيشرفته نقش بسزايي در توسعه اقتصادي دارد، ماليات الکترونيک به لحاظ کارکردهاي آن از مظاهر اقتصادهاي پيشرفته و توسعه يافته است.
در ایران با توجه به بهره گيري از سيستم فناوري اطلاعات و مکانيزه کردن امور و اولويت دادن به درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ساير درآمدها در بودجه دولت و افزايش درآمدهاي مالياتي و تحقق آن نسبت به اهداف برنامه در سال هاي اخير و با نگاهي عميق به سند چشم انداز 20 ساله و نقش و اهميت ماليات و سياست هاي مالياتي در رسيدن به اهداف سند چشم انداز در واقع رهيافتي استراتژيک در مباحث اقتصادي و برنامه ريزي کشور است که ايران 1404 را ايران توسعه يافته، فعال و تاثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي کند. از همين روست که اجراي طرح جامع مالياتي و پيگيري اين تفکر و ايده در کشور مي تواند جايگاه نظام مالياتي ايران را از بابت ماليات الکترونيک در اقتصاد جهان تبيين نمايد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، نظام مالی، متغیر مستقل