منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.
مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.
بنابراین به منظور کارایی بیشتر سیستم جمع آوری مالیات، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود. مدیریت مطلوب و شایسته بوجود آید. در حقیقت، مدیریت، نقش اساسی در کارائی سیستم مالیاتی دارد.
18-2 -نحوه ی اندازه گیری متغیر تحقیق :
1-برای ارزیابی مطلوبیت ارائه اطلاعات مالیاتی از مدل کمی(مدل آلینگهام و ساندمو) ارائه شده در زیر استفاده می شود.

E{U}=(1-p)U[y-BX]+PU[(y-BX)-π(y-X)]
در این مدل:
Y = درآمد فرد که همانند نرخ مالیات به عنوان داده محسوب می شود.
P = احتمال یافتن فرد فراری از مالیات
π = نرخ مالیات با احتساب جریمه (در صورت عدم تنظیم فرم مالیاتی)
X = درآمد اعلام شده از سوی فرد
BX = درآمد فرد در صورت لو نرفتن
(y-BX)-π(y-X)= درآمد فرد در صورت لو رفتن
U(y) = میزان مطلوبیت که تابعی از درآمد فرض شده است.
الف)متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر برآن، می توان پاسخ ها و راه حلهایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازهگیری این متغیر و متغیرهای دیگری که بر این متغیر تاثیر می گذارند علاقمند است(خاکی،1386، 75).
-در مدل تحقیق متغیر وابسته که شاخص فرارمالیاتی در نظر گرفته شده است.
ب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباطشان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند(همان منبع، 76)2.
Β 1 = ضرایب ثبت معاملات در دفاتر
Β 2 = ضرایب افشاء به موقع اطلاعات
Β 3 = ضرایب قوانین و مقررات مختلف و متنوع
Β 4 = ضرایب اجرا و عدم اجرا نظارت مالیاتی
Β 5 = ضرایب توافقات خود اظهاری
Β 6 = ضرایب بخشودگی جرایم مالیاتی
ج) متغیرهای کنترل، در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمیتوان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی میکند، این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده میشود(همان منبع، 80).
19-2- سوابق تحقیقات
1-19-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
با توجه به اهمیت بحث مالیاتها، در این باره در ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته و پایاننامههای زیادی به رشته تحریر درآمده است که هر کدام از جنبههای مختلف به بحث درباره مالیاتها در ایران پرداخته اند. اما در مورد ضرایب مالیاتی و ارتباط آن با افشاء صورتهای مالی در ایران تحقیقی انجام نشده است.
1- امین احمد پور (1387)-در مقالهای تحت عنوان ” علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری” بیان میکند که شرکتها به دلائل زیر تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علیالراس تعیین گردد.
از هر صورت وضعیت تایید شدهی این شرکتها 5% مالیات تکلیفی موضوع مادهی 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسر میگردد. با توجه به اینکه در موارد تشخیص علیالراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسورهی صورت وضعیتها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکتهای پیمانکاری میشود
در مواردی که درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین میگردد، به دلیل اینکه برخی از هزینهها مستند نبوده یا فاقد فاکتورهای مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد اینگونه هزینهها برگشت داده میشود و به سود ابرازی افزوده میگردد.
در صورتی که درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین گردد ، آن دسته از پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع مادهی 104 قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آنها به دلیل عدم آگاهی توسط شرکتهای پیمانکاری کسر نگردیده مشخص میشوند. در این صورت مودی مکلف به پرداخت مالیاتهای یاد شده به همراه جرائم متعلقه میگردد. لذا مالیاتی را که در اینصورت میپردازند تقریباً برابر با مالیات علیالراس خواهد بود.
از اینرو پیشنهاد میکند ضرایب مالیاتی تا حدی افزایش یابند که در شرایط علیالراس موجبات بستانکار شدن شرکتهای پیمانکاری را فراهم ننماید.
2-علی مقیمینیا ،(1387)- در مقالهای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل” بیان میدارد: اجرای پژوهش میدانی جهت دستیابی به راه کاری برای ضرایب مالیاتی از چهار شغل طلافروشی ، داروخانه ،مهندسان مشاور و فعالیت پیمانکاری بیانگر این نکته است که تمایز میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در مشاغل بسیار ظریف ، پیچیده و درعین حال ضروری است. زیرا در حال حاضر نرخ های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ میشود که با توجه به عدم اطلاع از هزینههای سهم سرمایهها یا هزینههای فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمیباشد.
3- مریم علیجان زاده (1378)- در پایاننامه خود تحت عنوان “نرخ بهینه مالیات در ایران” با محاسبه نرخ موثر مالیاتی برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر مشاغل به بیان نرخ بهینه مالیات در ایران پرداخته و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت میکند ولی در مورد مالیات بر شرکتها تبعیت میکند.
4- امیر حجتی پور (1385)- در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شدهاند.
5-عبدالمجید کوزه گر کالجی (1383) -در پایاننامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستند سازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخهای مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر مالیاتی، جرائم و معافیتهای مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
6-عزیزخانی و افشاری (1384)- در مقاله‌ای، تاثیر تکانه فرار مالیاتی بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری مطالعه شده است . به این منظور ابتدای الگوی خود بازگشت برداری در Lag های متفاوت برازش شده و با توجه به شاخص های آکائیک و شوارتز Lag بهینه ، Lag یک انتخاب شده است . سپس برای روشن شدن تاثیر فرار مالیاتی بر این دو متغیر ، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده است . براساس مالعه صورت گرفته در چارچوب روش فوق نتیجه گیری شده که شوکهای مثبت فرار مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و محرک تولید است .
7-محمودزاده و حسنزاده (1385) – نتایج تحقیقاتشان با عنوان «مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران«، نشان‌دهندهء آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف‌کنندگان‌ می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند.تجارت‌ الکترونیکی با وجود قوانین بین‌المللی مشخص،مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد.در کوتاه‌مدت،معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه‌های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها،مشاغل، ثبت فروشگاههای اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع‌آوری‌ مالیاتها و قوانین بین‌المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می‌شود.از این رو لازم است به سادگی قوانین،توانایی اجرا،سازگاری،جلوگیری از وصول‌ مالیات بیشتر،نبود تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود.
8-پرخيده و تاجيك (1390)-در مقاله خود تحت عنوان “درآمدهاي مالياتي و چالش هاي پيش رو در اقتصاد ايران”، به بررسی طرح نظرسنجي ماهيانه مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران از اعضاي هيات نمايندگان پرداختند. مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به منظور ارزيابي عملكرد و شناسايي چالش هاي پيش روي نظام مالياتي فعلي اقدام به اجراي طرح نظرسنجي از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درمورد نظام مالياتي نموده است. در اين نظرسنجي سعي شده است با طرح سوالاتي، نقطه نظرات فعالان اقتصادي در حوزههاي كارايي و اثربخشي نظام مالياتي كشور مشخص گردد و همچنين با توجه به تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه از طرف دولت به مجلس، سوالاتي در خصوص ميزان جامعيت مواد پيشنهادي لايحه براي اصلاح نظام فعلي مالياتي و شناسايي عوامل زمينه ساز براي دستيابي به اهداف مالياتي برنامه مطرح شد.
9-شهسوار خجسته و جعفري (1387)- مقاله ای تحت عنوان “طراحي مدل مناسب مديريت ماليات بر ارزش افزوده در ايران (با تأكيد بر گروههاي ذينفع)”، ارائه کرده اند. در اين پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب براي مديريت ماليات بر ارزش افزوده با رويکرد مبتني بر مديريت گروههاي ذينفع، طراحي و ارايه گردد. اين مدل، متضمن مولفه هاي اصلي نظام مديريت دستگاه مالياتي كشور در استقرار ماليات بر ارزش افزوده بوده و در عين حال ابزاري براي رويارويي سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب مي شود.
شناسايي ذينفعان اصلي و مولفه هاي تاثيرگذار بر مديريت، بر اساس مباني نظري و ادبيات موضوع تحقيق و تجربيات برخي از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه اي جهت استخراج مولفه هاي نهايي تنظيم و بعد از تعيين روايي و پايايي بين متخصصان و صاحبنظران توزيع گرديده و در نهايت با توجه به تجربه هاي علمي و حرفه اي پژوهشگر و نتايج حاصل از انگاره نگاري و تجزيه و تحليل داده ها، مدل مناسب مديريت ماليات بر ارزش افزوده با تاکيد بر گروههاي ذينفع در ايران شامل يازده معيار و 95 شاخص طراحي شده است.
جهت ارزيابي و تعيين تناسب مدل نيز، پرسشنامه اي تدوين و بين خبرگان توزيع و داده هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد مدل پيشنهادي از نظر صاحب نظران و متخصصان بسيار مناسب مي باشد و مي تواند مديريت سازمان را در ايجاد زمينه هاي سازگاري با تحولات پيش رو، ياري نمايد.
ویک6 و فری7 مدل سه بخشی (شامل بخش خصوصی، بخش منظم و بخش نامنظم) ارائه نمودند تا اثر عوامل برونزا (نظیر کاغذبازی) را بر مؤدیان مالیات و عکس العمل ایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در این مدل احتمال ورود به بخش نامنظم سبب می شود که از توان کاغذبازها کاسته شود(سیدزارع، 1380، ص43).
البته دلایل زیادی وجود دارد مبنی بر این که فرار مالیاتی افراد ناشی از هنجارها و واکنش های اجتماعی است (به عنوان مثال اندرونی و دیگران8).
اول این که ارارد و فینستین9

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فرار مالیاتی، نرخ مالیات، رشد اقتصادی