منبع پایان نامه با موضوع فارسی میانه، فارسی باستان

دانلود پایان نامه ارشد

‘n] kayak¦n: روحانیون دشمن زردشت
از اوستایی: kavi- (نيبرگ، 1974: 116). 35

[kdhwslwb] Kay-husr©: کیخسرو
اسم خاص
Kay: کی، عنوان هر یک از پادشاهان کیانی.
اسم
اوستایی: kauui- (بارتولومه، 1904: 443). فارسی نو: کی: “پادشاه بلند قد و بزرگ مرتبه” (دهخدا، 1365، ج40: 443).
husr©: خوش‏نام، خوش آوازه
ایرانی باستان: *hu-sravah- (نيبرگ، 1974: 104). سنسکریت: su-‡ravas- (هرن، 1974: 281، 292). فارسی میانه: husr©g (بويس، 1977: 49). پازند: xusrªb (نيبرگ، 1974: 104). فارسی نو: خسرو. نام اين پادشاه در متن‌هاي اوستايي به صورت haosrauuah مشتق از hu-srauuah-: “نيكو شهرت، داراي شهرت و آوازه‌ي نيك” (مايرهوفر، 1986، ج1: 49). 20، 21، 23، 31، 32، 33

[kd-wøt’sp-ø’] Kay-wiøt¦sp-øa: كي‌ويشتاسپ شاه
اسم خاص
نك. wiøt¦sp و øa. 26، 33

[MNW] k§: كه
ضمير استفهام، ضمير موصولي
ایرانی باستان: kahya- (نيبرگ، 1974: 117). فارسی باستان: ka- (کنت، 1953: 178). اوستایی: ka- (بارتولومه، 1904: 422). فارسی میانه و پهلوی اشکانی: k§ (بويس، 1977: 54). فارسي ميانه كتيبه‌اي: k§ (ژينيو، 1972: 29، 58). پازند: ku,ke,ka (هرن، 1974: 195). 37، 432، 452، 474

[kyn] k§n: كينه، بدخواهي، انتقام
اسم
اوستایی: ka§n¦- (بارتولومه، 1904: 429). پهلوي: k§n (هرن، 1974: 73). فارسي ميانه و پهلوي اشکاني: k§n (بويس، 1977: 38). پازند: xīn و فارسي نو: kīn (نيبرگ، 1974: 118). 16، 20

[kyøwl] Kiøwar: كشور، اقليم، سرزمين، قاره
اسم
اوستایی: karøuuar- (بارتولومه، 1904: 459). فارسي ميانه ترفاني: kiøwar؛ پهلوي اشکاني ترفاني: kiøfar- (بويس، 1977: 54، 55). پازند: keøvar (نيبرگ، 1974: 119). فارسي نو: كشور. 31، 32

l

[lwl’sp] Luhr¦sp: لُهراسب “دارنده‌ي اسب/ اسبان تيزتك”
اسم خاص
اوستايي: Aurvat.aspa- (بارتولومه، 1904: 200). كه از ايراني شرقي *Druv¦spa- آمده است (نيبرگ، 1974: 121). 23
m

[mtn’] madan: آمدن، رسيد، نائل شدن، اتفاق افتادن، ظاهر شدن
مصدر: ماده‌ي ماضي: mad.
ایرانی باستان: ریشه‏ی: *gma-ta- (منصوري، 1384: 237). فارسي باستان: *gmata-، *gmatanaiy- (نيبرگ، 1974: 129). فارسي ميانه مانوي: mad-. ماده‌ي ماضي: ¦mad-. مصدر: madan: “آمدن” (بويس، 1977: 56). اين فعل گونه‌ي ديگر فعل ¦madan است (منصوري، 1384: 237). 7، 16
[mt] mad: “آمد، رسيد، نائل شد”فعل ماضي سوم شخص مفرد. 7، 16

[BYRH] m¦h: (کره) ماه؛ ماه: گاه نما: دوازدهمین روز ماه
اسم
فارسی باستان: m¦ha- (کنت، 1953: 203). اوستایی: m¦¥ha-, m¦h- (بارتولومه، 1904: 1170). فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: m¦h- (بويس، 1977: 55). فارسی میانه کتیبه‏ای و پهلوی اشکانی کتیبه‏ای: m¦h- (ژينيو، 1972: 21، 68). فارسی نو: ماه. در بیشتر بندها آمده است.

[mnwøcyhl] ManªøØihr: منوچهر
اسم خاص
اوستايي: Manuø.ciθra- (بارتولومه، 1904: 1135). فارسي نو: Manªcihr (نيبرگ، 1974: 125). 16، 22

[GBRA] mard: مرد
اسم
اوستایی: martiya- (بارتولومه، 1904: 1149). فارسي باستان: martiya- (كنت، 1953: 203). پهلوي اشكاني: mard (بويس، 1977: 57). فارسي ميانه كتيبه‌اي: mard (ژينيو، 1972: 29). پهلوي: martum-, mart- (هرن، 1974: 127). پازند و فارسي نو: mard- (نيبرگ، 1974: 127). 43، 45، 46

[mltwm] mard©m: مردم
اسم
از ریشه‏ی mar-: “مردن” (در مورد این ریشه نک. murdan). از صورت باستانی: *martiy¦ taohma- یا *martiya-taoxman-. فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: mard©hm (بويس، 1977: 57). فارسی میانه کتیبه‏ای: mardom (ژينيو، 1972: 16). پازند: mardum (نيبرگ، 1974: 127). فارسی نو: مردم. 40

[mltwm’n] mard©m¦n: انسان‏ها، مردمان
اسم، جمع
نك. mard©m. 1، 11، 30

[mdy’n] may¦n: ميان، وسط، بين
اسم
اوستایی: maiÛii¦na-, maiÛiia- (بارتولومه، 1904: 1115، 1116). فارسي ميانه ترفاني: maÛy¦n-؛ پهلوي اشكاني ترفاني: may¦n (بويس، 1977: 56، 59). پازند: miy¦n (نيبرگ، 1974: 133).فارسي نو: ميان. 30
[m’zd (y)sn’n] m¦zd§sn¦n: مزديسنان، مزداپرستان، زردشتيان
اسم جمع: man- (ريشه‌ي: “انديشيدن، فكر كردن”) + yaz (ريشه‌ي: “ستودن، نيايش كردن”) در مورد ريشه جزء اول اين اسم نك. m§nīdan و در مورد جزء دوم نك. yaøtan-.
اوستایی: mazdaiiasna- (بارتولومه، 1904: 1160). فارسي ميانه ترفاني: m¦zd§s (بويس، 1977: 38). فارسي ميانه كتيبه‌اي: ma ̌zd±sn؛ پهلوي اشکاني كتيبه‌اي: mazd§zn (ژينيو، 1972: 29، 59). فارسي نو: مزديسن. 25، 29، 302

[MS] m§h: مه (تر)، بزرگ (تر)
صفت تفضیلی. mas: بزرگ (صفت مطلق)
فارسی باستان: maθiøta-, *maθyah-, *maθan- (کنت، 1953: 201). اوستایی: masiøta-, masyah-, masan-, mas- (بارتولوم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فارسی باستان، فارسی میانه، فعل مضارع، هند و اروپایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رسانه های نوین، مجسمه سازی، روش تحقیق، هنر معاصر