منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، پرسش نامه، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

درد، هنوز بیشتر بیماران از دردهای آزار دهنده ای شکایت دارند (24). به گونه اي كه در آمريكا 2/3 بيماران تحت جراحي، تسكين ناكافي درد خود را گزارش مي كنند و استناداتي در زمينه عدم اداره كافي درد بيماران توسط مراقبين بهداشتي موجود مي باشد. در زمينه جراحي پيوند عروق كرونر نيز تحقیقات نشان می دهند كه علی رغم وجود درد متوسط تا شدید بعد از عمل و امكان ایجاد بیشترین تسکین در این بیماران با تجویز داروهای ضد درد، بعضی از پزشکان و پرستاران تمایل به مصرف مسکن های خاص ندارند (3). محققین علل گوناگونی را در مهار ناکافی درد پس از عمل سهیم می دانند که شامل ارزیابی ناکافی درد بیماران، تفاوت های فردی در میزان حس و بروز علائم درد، ار تباط ناکافی کارکنان درمانی با بیمار، نگرش های منفی در ارتباط با استفاده از داروهای مخدر و برداشت های نادرست از مفهوم درد می باشد (25).
مشکل عمده موجود در دستیابی به هدف تسکین درد بیماران، شاید ذهنی بودن درد باشد. زيرا درد تجربه اي است كه به تعبير خود فرد وابسته بوده و هر فرد به روشي متفاوت آن را بروز مي دهد که این ویژگی ها بررسي كاملاً دقیق درد را مشكل می سازند (26). در حقیقت نحوه و میزان واکنش افراد به حس و تجربه آن تحت تأثیر عواملی چون سن، جنس، ترتیب تولد، فرهنگ، نژاد، تجارب گذشته، سبک سازگاری، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی آنان قرار دارد (11). بنابراين پرستاران بیش از سایر اعضای تیم مراقبت نیاز به درک درد و مهارت در بررسی كا مل آن، درک انتظارات بیمار، سوء برداشت های او و در نهایت تسكين درد دارند (3).
از طرف دیگر عواملي چون آموزش ناكافي پرسنل و بيمار، فقدان ارتباط بين بيماران و پرسنل، تفاوت هاي نگرشي، فقدان چهارچوب هاي سيستماتيك بررسي درد و همچنين تفاوت میان درك آنان از درد و شدت آن نیز می توانند از موارد تاثیر گذار در اداره غیر موثر درد باشند (26). بنابراین توجه به اين عوامل و كنترل آنها شايد بتواند به اداره موثرتر درد منتهي گردد (21). در این میان تفاوت میان درک پرستاران و بیماران از موارد قابل تامل است. زیرا واضح است که پرستاران تدابیر تسکین دهنده درد بیماران را با توجه به درک خود از درد بیمار برنامه ریزی و اجرا می کنند. تصور می شود که عدم درک صحیح درد و مسکن ها، جمع آوري غیر موثر اطلاعات در مرحله بررسی درد، انکار درد، ترس از اعتیاد، علاقه مندی پرستاران به عقاید و تعصبات شخصی می تواند موجب اختلاف موجود در کنترل درد گردد (26). چنانچه ایدوال و همکاران در مطالعه خود با هدف مقايسه ارزیابی پرستار و بیمار از کیفیت مراقبت در اداره درد بعد از عمل، نشان دادند که تفاوت معناداری در درک پرستار و بیمار از اداره درد وجود دارد (19).
لذا با توجه به اهمیت درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق كرونر و هماهنگی بین درک پرستار و بیمار از اداره درد و همچنین لزوم عملکرد مبتنی بر شواهد در اداره مطلوب درد بعد جراحی (27) و عدم دسترسی به یافته های تایید شده در زمینه ی اختلاف موجود بین درک پرستار و بیمار از اداره درد، پژوهشگر بر آن شد که به مقایسه درک پرستار و بیمار از كيفيت اداره درد، در دو بعد ارائه مراقبت و رضایت بیمار بپردازد. زیرا اندازه گيري كيفيت مراقبت در جهت به دست آوردن اطلاعات جزئي بيشتر درباره چگونگی مراقبت از بيمار، شناسایی موارد ضعف و قوت و یافتن حیطه های احتمالی نیازمند ارتقاء، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (22).
اهداف پژوهش :
هدف کلی: هدف کلی این پژوهش مقایسه درک پرستار و بیمار از كيفيت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پيوند عروق کرونر بستري در بخش جراحي قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1389 می باشد.
اهداف ویژه :
تعیین میانگین نمره درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک پرستار از رضايت از تسکین درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک بيماران از ارائه مراقبت مرتبط با درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای
تعیین میانگین نمره درک بيماران از رضايت از تسکین درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای
مقایسه میانگین نمره درک پرستار و بيمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
مقایسه میانگین نمره درک پرستار و بيمار از رضايت از تسكين درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
سوالات پژوهش :
میانگین درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي مداخله گر چقدر است؟
میانگین درک پرستار از رضايت بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از تسكين درد، بر حسب متغيرهاي مداخله گر چقدر است؟
میانگین درک بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از ارائه مراقبت مرتبط با درد بر حسب متغيرهاي مداخله گر چقدر است؟
میانگین رضايت بيمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر از تسكين درد، بر حسب متغيرهاي مداخله گر چقدر است؟
فرضیات پژوهش:
1. درک پرستار و بيمار از کیفیت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر متفاوت است.
2.درک پرستار و بيمار از رضايت از تسكين درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر متفاوت است.
تعاریف واژه ها :
تعریف نظری واژه ها :
جراحی پیوند عروق کرونر: یک شیوه جراحی است که در آن یک رگ خونی از بخش دیگری از بدن (نظیر صافن پا یا شریان پستانی داخلی) بیمار برداشته و سپس آن را به آئورت صعودی و سرخرگ کرونر بعد از تنگی پیوند می زنند (3).
درد: یک تجربه عاطفی ناخوشایند می باشد که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط است. در حقیقت درد تجربه ای ذهنی و منحصر به فرد است و به همان شدتی است که فرد ابراز می کند (1).
اداره درد: اداره درد شامل توجهات مرتبط با بررسی، تشخیص، تعیین برآیندها، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی جنبه های مختلف درد است (18).
رضایت: رضايت يك مفهوم ذهني است كه بيانگر ميزان ارضای تمايلات و نيازهاي اساسي انسانهاست (28).
تعاریف عملی واژه ها :
درک از کیفیت اداره درد: درک از کیفیت اداره درد با بررسی کلیه توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد همراه با رضایت از اداره درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی مورد سنجش قرار می گیرد.
درک بیمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد:درک بیمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد با بررسی توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد در48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی، با استفاده از پرسش نامه معتبرشده ایدوال و همکاران، خاص بیماران مورد ارزیابی قرار می گیرد. میانگین امتیازات کسب شده، در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد:درک پرستار از ارائه مراقبت مرتبط با درد بیمار با بررسی توجهات ذکر شده در تعریف نظری اداره درد در48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش جراحی، با استفاده از پرسش نامه معتبرشده ایدوال و همکاران، خاص پرستاران، مورد ارزیابی قرار می گیرد. میانگین امتیازات کسب شده، در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.
درک بيمار از رضايت از اداره درد: درک بیمار از رضايت از تسكين درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش با استفاده از ابزار BPI10 (ابزار دیداری عددی) انجمن درد آمریکا با محدوده نمرات از 0 (عدم رضایت) تا 10( رضایت کامل)، بررسی مي شود و سپس میانگین نمره رضایت از اداره درد جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.
درک پرستار از رضايت از اداره درد: درک پرستار از رضايت بيمار از تسكين درد در 48-24 ساعت اول انتقال از ICU به بخش با استفاده از ابزار BPIانجمن درد آمریکا با محدوده نمرات از 0 (عدم رضایت) تا 10( رضایت کامل)، بررسی مي شود و سپس میانگین نمره رضایت از اداره درد جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.
پیش فرض های پژوهش :
جراحی پیوند عروق کرونر یکی از اعمال جراحی داخل قفسه سینه و از شایع ترین اعمال جراحی قلب می باشد (6).
جراحی های داخل قفسه سینه عمدتاً سبب درد حاد و شدید می شوند (7).
درد از تشخیص های مهم پرستاری بعد از هر نوع عمل جراحی می باشد (5).
عدم تسکین درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر باعث عوارض فراواني می شود (3).
فراهم نمودن راحتی، هنر اصلی پرستاری است (18).
اداره درد از اهداف پرستاری است که با استفاده از مداخلات دارویی و غیر دارویی انجام می گیرد (1).
کنترل درد توسط پرستار با عواملی چون درک آنها از درد و شدت آن در ارتباط است (26).
نزدیکی درک پرستار و بیمار از اداره درد، می تواند با اثرات مثبت بر کیفیت اداره درد همراه باشد (10).

محدودیت های پژوهش :
با وجود سعی در جمع آوری داده ها و تکمیل پرسش نامه ها در شرایطی که نمونه های مورد پژوهش تحت تنش و خستگی نباشند، با این حال وجود خستگی و وضعیت روحی غير قابل تشخيص در پرستاران و بيماران می توانست از عوامل تاثیر گذار برنتایج مطالعه باشد که قابل شناسایی توسط پژوهشگر نبوده است.
تفاوت های فردی بیماران درمورد تحمل درد
مثبت بودن تمامي عبارات پرسشنامه مرتبط با بررسي کیفیت اداره درد در بخش ارائه مراقبت کافی، می تواند موجب سوگيري نمونه هاي پژوهش شده باشد كه به دليل استاندارد بودن ابزار مورد استفاده، قابل كنترل توسط پژوهشگر نبوده است.

چارچوب پژوهش :
چارچوب پژوهش حاضر از نوع پنداشتی بوده و براساس مفهوم درد و اداره آن استوار است. براین اساس تعریف هایی از درد و انواع آن، نظریه ها و مکانیسم درد، جراحی پیوند عروق کرونر، عوامل مؤثر بر تجربه درد، روشها و کیفیت اداره درد و نقش پرستار در آن با تمرکز بر درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر در این بخش ارائه خواهد شد.
راحتی از درد به عنوان یک عامل مختل کننده آسایش انسانها، از نیازهای مهم بیماران است. با توجه به این که پرستاران یکی از مسئولیت های مهم خود را فراهم نمودن آسایش بیماران می دانند، باید با شناسایی و اداره درد بیمار، سعی در ایجاد راحتی و حس خوب بودن در بیمار داشته باشد (30). از این رو درد و اداره آن به عنوان یکی از مفاهیم مهم پرستاری مطرح شده است.
درد از واژه یونانی پوین (poin) به معنای مجازات و تاوان گرفته شده و تاریخچه ای به قدمت انسان دارد، به طوری که بشریت هیچ گاه از دو مقوله درد و لذت جدا نبوده است (31). درد در واقع مشکلی است که هر فردی در طی دوره ای از زندگی خویش آن را تجربه می کند و از مواردی است که مورد بحث بسیار قرار گرفته است (1). این شکایت در حقیقت یک تجربه فردی است که ماهیت واقعی آن به طور دقیق شناخته نشده است (32). به طوری که کراون و هرنل11 به نقل از مک کافری و بيب12 به این نکته تأکید دارند که درد آن چیزی است که شخص تجربه کننده می گوید و در همان مکان و به همان شدتی است که وی بیان می کند (12). از این رو تعاریف زیادی برای آن ارائه شده است. برای مثال برخی درد را هشدار بدن از وجود فشار دانسته که قابل چشم پوشی نیست (4). لینتون و مئابیس13 درد را به عنوان پاسخی ذهنی به تنیدگی آورهای فیزیکی و روانی تعریف می کنند (26). مجمع بین المللی درد نیز آن را به عنوان یک احساس ناخوشایند و تجربه عاطفی در رابطه با آسیب نسبی یا کامل بافت توصیف نموده است (1).
برای درک و شرح بهتر درد، نظریه ها و تئوری های متعددی ارائه شده اند. هدف از بیان نظریه ها و تئوری های درد، کوشش جهت شرح پدیده درد می باشد تا بتوان تدابیر مناسب را جهت تسکین آن انتخاب نمود. که از میان نظریه های درد می توان به نظریه اختصاصی، تئوری عاطفی، نظریه الگویی و تئوری کنترل دروازه ای اشاره نمود.
دکارت14 در قرن هفدهم، با ارائه اولین نظریه مطرح در ارتباط با درد، عنوان می کند که درد حس خاصی است که به دنبال تحریک اعصاب منته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، رضایت بیمار Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سیستم عصبی، درد مزمن، فیزیولوژی