منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، رضایت بیمار، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

، پژوهشگر به مقایسه و بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف می پردازد (62).

جامعه پژوهش :
جامعه پژوهش شامل کلیه افرادی است که دارای خصوصیات و ویژگی های مشترک و مورد نظر پژوهشگر باشد (63). جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بخش های جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت شهر رشت و پرستاران مراقبت کننده از آنان را تشکیل دادند.

نمونه پژوهش:
نمونه بخشی از جامعه است، در مفهوم متعارف نمونه بخشی از کل تعریف می شود که خصوصیات آن کل را دارا باشد (56). نمونه های مورد مطالعه دراین پژوهش از میان جامعه پژوهش یعنی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر و بستری در بخش جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت انتخاب شدند که در محدوده زمانی 24 تا 48 ساعت پس از انتقال از ICUبه بخش جراحی قرار داشته که و دارای مشخصات تعیین شده در این پژوهش بودند. انتخاب این محدوده زمانی به دلیل دسترسی به بیماران در شرایط نسبتاً پایدار و امکان برقراری ارتباط مناسب با بیماران بود. برآورد حجم نمونه در این پژوهش با توجه به نتایج حاصله از مطالعه ایدوال و همکاراندر سودان با هدف مقايسه ارزیابی پرستار و بیمار از کیفیت مراقبت در اداره درد بعد از عمل (19) و استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه زیر و با راهنمایی استاد محترم آمار انجام گرفت که بر اساس آن تعداد نمونه 108 بیمار تعیین گردید و مقرر شد که هر پرستار مراقبت کننده از بیمار مورد بررسی، به عنوان نمونه گروه پرستاران انتخاب شوند. با توجه به تعداد کم پرستاران و ارائه مراقبت به صورت اینکه هر پرستار در یک شیفت، بیش از یک بیمار را مورد مراقبت قرار می داد؛ عمدتاً پرستاران با نسبت 1 به 6 با بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
(Z 1- α +Z1-β )2 (S12+ S22) (28/1+96/1)2 (12+12)
N = 2 = =108
( µ1 – µ2)2 (5/4–4/4)2
Z 1- α:96/1
2
Z1-β:28/1
µ1:5/4
µ2: 4/4
S1:1
S2:1
مشخصات واحدهای مورد پژوهش:
واحدهای پژوهش در این مطالعه از میان افراد دارای مشخصات تعیین شده زیر انتخاب شدند :
گروه بیماران :
عدم وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده
بستری در بخش جراحی قلب در محدوده زمانی 24 تا 48 ساعت پس از انتقال از ICU
فقدان سابقه بيماري عصبي- رواني تشخيص داده شده (آلزايمر،دمانس…) طبق موارد ثبت شده در پرونده
اعلام رضایت جهت شرکت در پژوهش
گروه پرستاران :
حداقل شش ماه سابقه کار در بخش جراحی قلب
داشتن حداقل مدرک کارشناسی پرستاری
فقدان بيماري عصبي- رواني تشخيص داده شده (آلزايمر،دمانس…) طبق گزارش خود
اعلام رضایت جهت شرکت در پژوهش
محيط پژوهش:
مکانی که پژوهش در آن انجام می شود را محیط پژوهش می نامند (56). اين پژوهش در دو بخش جراحي قلب زنان و مردان بيمارستان دكتر حشمت رشت انجام شد. هر يك از بخش ها دارای 12 تخت بیمارستانی بود. در زمان نمونه گیری بخش زنان با 8 پرستار و بخش مردان با 10 پرستار در مراقبت از بيمار فعالیت می کردند. انتخاب این مکان به عنوان محیط پژوهش بدین خاطر بود که این مرکز به عنوان تنها مرکز دولتی با امکان جراحی پیوند عروق کرونر در استان است که بیماران با زمینه های اقتصادی اجتماعی مختلف در این محیط تحت جراحی قرار می گیرند. بنابراین دسترسی به طیف وسیعی از بیماران نیازمند این نوع جراحی امکان پذیر بوده است.
روش نمونه گیری :
نمونه گیری در این پژوهش، پس از ارائه معرفی نامه و مجوز کسب شده از دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت به ریاست، دفتر پرستاری و سر پرستاران بخشهای جراحی مردان و زنان مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت شهر رشت آغاز گردید. در این زمان ابتدا نمونه های بیمار با استفاده از روش نمونه گیری تدریجی59انتخاب شدند، نمونه گیری تدریجی از جمله روش های نمونه گیری است که طی آن نمونه ها به مرور در طی زمان وارد پژوهش می شوند به این صورت کهنمونه گیری از یک زمان معین شروع و تا تکمیل حجم نمونه ادامه می یابد (62). نمونه گیری از اول مهر ماه 1389 شروع و نمونه ها طی 3 ماه تکمیل گردید. پرستارانمراقبت كننده از بيماران با نسبت 1 به 4 وارد مطالعه شدند. لازم به ذکر است تمامی نمونه هادر صورت دارا بودن مشخصات تعیین شده، با اعلام رضایت در مطالعه شرکت نمودند.
ابزار گردآوری اطلاعات :
گردآوری داده ها با استفاده از ابزاری 3 بخشی شامل 1)اطلاعات فردی، 2 ) پرسشنامه اصلی 14 عبارتی ایدوال و همکاران ویژه ارزيابي كيفيت مراقبت درد و 3) ابزار بررسی دردBPI برای بررسی رضایت بیمار از تسکین درد انجام شد.
پرسشنامه اطلاعات فردی مربوط به پرستار شامل سوالاتی در ارتباط با : سن، جنس، بخش در حال خدمت، تحصیلات، سابقه کار، سابقه کار در بخش جراحی قلب، وضعیت استخدامی، شیفت کاری و وضعیت تاهل و سابقه عمل جراحی و نوع عمل جراحی بود. همچنین پرسشنامه اطلاعات فردی مربوط به بیمار شامل : سن، جنس، سابقه بستری، سابقه عمل جراحی و نوع آن، سابقه درد قفسه سینه و روش تسکین آن، تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان باز بودن شریان کاروتید و مدت زمان کلامپ آئورت اطلاعات فردی مورد نظر در پرسشنامه مخصوص بیماران بودند.
پرسشنامه اصلی 14 عبارتی برگرفته از ابزار ایدوال و همکاران درچهار زیر گروه اعتماد (چهار عبارت)، فعالیت (چهار عبارت)، محیط (3 عبارت) و ارتباط (3 عبارت) جهت بررسی کیفیت اداره درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران استفاده گردید. پاسخ ها در این ابزار به صورت لیکرت 5 گزینه ای و دارای طیفی از کاملاً مخالفم (با امتیاز 1) تا کاملاً موافقم (با امتیاز 5) بود. درك پرستاران از کیفیت اداره درد بیمار بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر نیزبا انجام تغییراتی در همان ابزارشامل حذف 2 عبارت (پرستاران تا زمان ابراز رضایت من از تسکین درد، به من کمک می کنند و تعداد كافي پرستار براي هر بيمار وجود دارد به گونه اي كه سريعاً به درخواستم براي تسكين درد پاسخ مي دهند) از 14 عبارت ابزار بررسی کیفیت اداره درد و تغییر نحوه پرسش مابقی سئوالات آن به گونه اي که پرستاران قادر به پاسخ گويي به آن باشند، مورد بررسی قرار گرفت.
ابزار BPIسومین ابزار مورد استفاده در این پژوهش بود که جهت بررسی درک پرستار از رضایت بیمار ورضایت بیمار از اداره درد استفاده گردید. این ابزار از عدد یک تا ده طبقه بندی شده که عدد یک نشان دهنده عدم رضایت و عدد ده نشان دهنده رضایت کامل می باشد.
تعیین اعتبار علمی60 :
در این پژوهش، اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوی سنجیده شد. اعتبار محتوی قضاوتی در مورد این مسئله است که ابزار تا چه میزان بیانگر شاخص های مورد بررسی است(56). بدین ترتیب ابتدا ابزار بررسی کیفیت اداره درد توسط پژوهشگر ترجمه گردید. سپس متن ترجمه شده در اختیار دو نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در زبان انگلیسی قرار داده شد که مجدداً آن را به زبان انگلیسی برگردانند61؛ نتایج نشانگر تشابه بسیار عبارات با متن اولیه ابزار بود. سپس تمامی ابزار ها براي بررسي روايي محتوايي و نيز مناسب بودن ابزارها از نظر ترجمه، نگارش و سازمان بندي در اختيار 12 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت قرار داده شد که با کسب نتیجه 8/0 تا 1 در بررسی شاخص اعتبار محتوی در 3 حیطه مربوط بودن، واضح بودن و ساده و روان بودن تایید شد. البته پیشنهادات و نظرات آنها در زمینه آیین نگارش عبارات در پرسش نامه اعمال گردید.
تعیین پایایی علمی ابزار :
پایایی شاخصی از یک ابزار است که نشان می دهد ابزار تا چه حد پاسخ های ثابت و یکسان را به وجود می آورد(56). پایایی ابزارها به روش آزمون مجدد بررسی شد. در شیوه آزمون مجدد یا آزمون باز آزمون62، آزمون واحدی در زمان های متفاوت به یک گروه از پاسخگویان معین داده می شود (62). در این پژوهش پرسشنامه در ساعات اولیه هر شیفت در اختیار20 بیمار و سپس پرستاران مراقبت کننده آنان قرار گرفته و پس از تکمیل جمع آوری گردید. مجدداً 4 ساعت بعد نیز پرسشنامه در اختیار همان بیماران و پرستاران مراقبت کننده شان قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری گردید. به دلیل لزوم استفاده از پرستار ثابت مراقبت کننده از آن بیمار در مرحله باز آزمون، لزوم انجام بازآزمون در یک شیفت بود؛ که بدین ترتیب با فاصله زمانی 4 ساعت انجام شد.نتیجه آن در پرسشنامه مربوط به پرستار،99/0r: و در پرسشنامه مربوط به بیمار 98/0r:بود. جهت تجانس درونی از ب کرونباخ استفاده گردید که مقدار ضریب کرونباخ در پرسشنامه مربوط به پرستار87 درصد و در پرسشنامه مربوط به بیمار 94 درصد حاصل گردید.
روش گردآوری داده ها :
در این مطالعه گردآوری داده ها در گروه بیماران به صورت مصاحبه سازمان یافته و مشاهده اطلاعات موجود در پرونده و در گروه پرستاران به صورت خود ایفا انجام شد. بدین منظور پژوهشگر از اول مهرماه 1389 با مراجعه به بخش های جراحی قلب بیمارستان در تمامی روزهای هفته در ساعات 12-9 ( نوبت کاری صبح) و 8-4 بعد از ظهر( نوبت کاری عصر)شروع به نمونه گیری نمود و طی آن پرستاران مشغول به کار و مددجویان جراحی شده پیوند عروق کرونر دارای مشخصات واحد های مورد پژوهش را انتخاب و پس از معرفی خود به بیماران و بیان اهداف خویش و کسب رضایت آنان، به روش مصاحبه سازمان یافته پرسش نامه ها را تکمیل نمود. گردآوری داده ها در گروه پرستاران نیز پس از بیان اهداف پژوهش به پرستاران مراقبت کننده از بیماران مورد پرسش قرار گرفته، با دادن پرسشنامه ها در اختیار آنها به مدت تقریبی یک ساعت انجام شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. کلیه داده های مربوط به متغیرهای مورد نظر این پژوهش شامل ویژگی های دموگرافیک، درک از ارائه مراقبت، درک از رضایت از تسکین درد از نوع کیفی و کمی بودند. برخی از مشخصات دموگرافیک شامل : جنس، سابقه بستری، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، وضعیت استخدامیماهیتی کیفی داشتندکه از بین آنها جنس، وضعیت تاهل، سابقه بستری، وضعیت استخدامی و سابقه جراحی متغیر کیفی اسمی و تحصیلات متغیر کیفی رتبه ای بود. داده های مربوط به سایر متغیرهای این پژوهش از نوع کمی پیوسته بودند. در گروه بیماران، متغیر سن (با محدوده 35 تا 82 سال) در گروه های سنی کمتر از 50 سال، 60-50 سال، 70-60 سال و بالاتر از 70 سال قرار گرفتند. همچنین گروه بندی بیماران از نظر جنس ( زن و مرد)، میزان تحصیلات (بيسواد، سواد خواندن و نوشتن، راهنمايي و دبيرستان، ديپلم و دانشگاهي)، نوع عمل جراحی ( شکم، چشم، آنژیوپلاستی و سایر موارد شامل : سزارین، پیوند استخوان، پستان، کلیه، لوزه، بستن لوله ها، مثانه، کیسه صفرا، فتق، رحم، شانه، قطع عضو). سابقه جراحی، سابقه بستری در بیمارستان و سابقه درد قفسه سینه (به صورت بلی و خیر)، مدت زمان کلامپ آئورت ( با محدوده 24 تا 73 دقیقه در چهار گروه کمتر از 40 دقیقه، 40 تا 50 دقیقه، 50 تا 60 دقیقه و بیشتر از 60 دقیقه) تقسیم شدند.
البته داده های مربوط به وضعیت تاهل به دلیل عدم وجود نمونه های مجرد و یا جدا شده از همسر، در دو گروه متاهل و همسر فوت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های مربوط به شیوه تسکین درد قفسه سینه، به علت استفاده تمامی نمونه ها ازمسکن (نیترو زیر زبانی) در جداول وارد نشده و قابل تجزیه و تحلیل آماری نبود.متغیر میزان باز بودن شریان کاروتید به دلیل تعداد محدودبیماران با سن بالای 70 سال(12 بیمار)که دارای گزارشی از این آیتم در پرونده بودند، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار نگرفت.
گروه پرستاران نیز از نظرسن ( با محدوده 24 تا47 سال)، در گروه های کمتر از30 سال، 40-30 سال و بالای 40 سال قرار گرفتند. همچنی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع رضایت بیمار، دارو درمانی، عروق کرونر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، توزیع فراوانی