منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، انحراف معیار، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ن دسته بندی سایر متغیرها چون وضعیت تاهل(مجرد و متاهل)، بخش محل خدمت (بخش مردان و زنان). وضعیت استخدامی (رسمي، قراردادي، طرحي و پيماني)، سابقه کار (با محدوده ا تا 21 سال) به صورت کمتر از 5 سال، 10-5 سال و بالای 10 سال، سابقه کار در بخش جراحی قلب (با محدوده 6 ماه تا 16 سال)با دسته بندی (کمتر از 1 سال و بیش از 1 سال)، سابقه جراحی (بلی و خیر)، نوع جراحی به صورت (سپتورینوپلاستی، سزارین و کوله سیستکتومی) بر اساس نحوه توزیع نمونه ها انجام شد. لازم به ذکر است که داده های مربوط به جنس به دلیل مونث بودن تمامی پرستاران، مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت در بررسی متغیر نوبت کاری معمول نیز به دلیل عدم فعالیت پرستاران در نوبت کاری فقط عصر و یا شب، در دو گروه در گردش و ثابت صبح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
داده های مربوط به درک از ارائه مراقبت مرتبط با درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق در پرستار و بیمار به دو صورت توزیع فراوانی پاسخها به یکایک عبارات و همچنین محاسبه میانگین و انحراف معیار آنها در جداول مربوطه ارئه شده اند. علاوه بر ارائه جزئیات میزان انتخاب گزینه های مرتبط با هر عبارت، در این بخش مجموع انتخاب گرینه های مخالفم و کاملاً مخالفم نیز در جدول مربوطه با عنوان “موارد ویژه” به معنای موارد با کمترین کیفیت و نیازمند به توجهات خاص در برنامه ریزی های استراتژیک مراقبتی اضافه شده است.تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها به دلیل حذف 2 عبارت از پرسشنامه درک از ارائه مراقبت در گروه پرستاران و تفاوت در مجموع نمرات در دو گروه (60 در پرستاران و 70 در بیماران) نیاز به یکسان سازی داشت. از این رو جهت به دست آوردن میانگین درک از اداره درد، مجموع امتیاز کسب شده توسط هر فرد احتساب، سپس نمره به دست آمده در گروه بیماران به 70 و در گروه پرستاران به 60 تقسیم گردیده، عدد به دست آمده در عدد 5 ضرب شد. که عدد به دست آمده میانگین نمره درک هر فرد از ارائه مراقبت مرتبط با درد می باشد. مجموع سوالات مربوط به درک از اداره درد در 4 حیطه : ارتباط، فعالیت، محیط و اعتماد قرار داشت. که در گروه بیماران عبارات 1، 11 و 14 در حیطه ارتباط، عبارات 2، 3، 6 و 7 در حیطه فعالیت، عبارات 5، 8، 12 و 13 در حیطه اعتماد و عبارات 4، 9 و 10 در حیطه محیط قرار داشتند. همچنین در گروه پرستاران عبارات شماره 1، 9 و 12 در حیطه ارتباط، عبارات 2، 3، 6 و 7 در حیطه فعالیت، عبارات 5، 10 و 11 در حیطه اعتماد و عبارات 4 و 8 در حیطه محیط قرار داشت. نمره درک پرستاران و بيماران از رضايت از تسکین درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر به صورت میانگین و درصد بیان گردید.
در بررسی داده های کمی از میانگین و انحراف معیار و در داده های کیفی ازتوزیع فراوانی استفاده شد. تمامی داده ها تحت نرم افزار SPSS، ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شدند. وضعیت نرمالیتی داده ها در ابتدا تحت آزمون کولموگرو- اسمیرنو63 بررسی شد که نتایج بیانگر آن بود که فقط داده های مربوط به درک بيمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر، از توزیع نرمال پیروی می کرد. در نتیجه روش های آماری پارامتریک تی تست64جهت بررسی ارتباط درک بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد با جنس، وضعیتتاهل، سابقه جراحی، سابقه بستری، سابقه درد قفسه سینه و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه65 (post hoc,Tukey)جهت بررسی ارتباط درک بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد با سن، نوع جراحی، تحصیلات و روش های آماری نان پارامتریک اسپیرمن66 جهت بررسی ارتباط درک بیمار ازمراقبت ارائه شده و رضایت از تسکین درد با مدت زمان کلامپ آئورت (به دلیل عدم پیروی از توزیع نرمال) و مقایسه میانگین و انحراف معیار کسب شده توسط پرستار و بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در حیطه های محیط، اعتماد، ارتباط، فعالیت و کل درک از ارائه مراقبت جهت هم گرایی نظرات پرستار و بیمار. آزمون ویلکاکسون67 جهت مقایسه میانگین و انحراف معیار کسب شده توسط پرستار و بیمار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد در حیطه های محیط، اعتماد، ارتباط، فعالیت و کل درک از ارائه مراقبت و رضایت از تسکین درد. آزمون من ویتنی یو68 جهت بررسی ارتباط درک پرستار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد با وضعیت تاهل، بخش، نوبت کاری، سابقه کار در بخش جراحی قلب، سابقه جراحی و ارتباط درک پرستار و بیمار از رضایت بیمار از تسکین درد با وضعیت تاهل، بخش، نوبت کاری، سابقه کار در بخش جراحی قلب، سابقه جراحی، جنس، سابقه بستری، سابقه درد قفسه سینه و آزمون کوروس کال -والیس69 جهت بررسی ارتباط درک پرستار از مراقبت ارائه شده مرتبط با درد با سن، وضعیت استخدامی، سابقه کار، نوع جراحی و بررسی درک پرستار و بیمار از رضایت بیمار از تسکین درد با سن، وضعیت استخدامی، سابقه کار، نوع جراحی، تحصیلات، نوع عمل جراحی استفاده گردید.

ملاحظات اخلاقی :
پژوهشگر در راستاي انجام پژوهش،ملاحظات اخلاقي زير را رعايت خواهد نمود:
1.معرفي پژوهشگر به صورت رسمي و كتبي به مسئولين محيط پژوهش جهت انجام پژوهش توسط رياست محترم دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي رشت.
2.ارائه توضيحات پيرامون اهداف پژوهش ضمن ارائه معرفي نامه كتبي به مسئولين محيط پژوهش.
3. ارائه توضيحات پيرامون اهداف پژوهش همراه با ارائه فرم رضایت نامه آگاهانه تنظیم شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی گیلان، به این صورت که در نمونه های دارای سواد خواندن و نوشتن فرم رضایت نامه جهت مطالعه در اختیار آنها قرار داده شد و در افراد بی سواد فرم رضایت نامه جهت آنها قرائت شد.
4.جمع آوري اطلاعات بدون قيد نام ونام خانوادگي در پرسشنامه و با حفظ محرمانه بودن اطلاعات.

یافته های پژوهش:
در این فصل به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری به شکل خلاصه در جداول 1 الی11 تنظیم و به شرح زیر ارائه شده است.
جدول های شماره 1 و 2 مربوط به توصیف داده های دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش می باشند.
جداول شماره 3 الی 5 در رابطه با هدف ویژه اول یعنی «تعیین میانگین نمره درک پرستار ازارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای» تنظیم شده است.
جداول شماره 5 و 6 در رابطه با هدف ویژه دوم یعنی« تعیین میانگین نمره درک پرستار از رضايت از تسکین درد دربیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای » می باشد.
جداول شماره 7الی 9 در رابطه با هدف ویژه سوم یعنی «تعیین میانگین نمره درک بيماران از ارائه مراقبت مرتبط با درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای»تنظیم گردیده است.
جدول شماره 9 و 10 در ارتباط با هدف ویژه چهارم یعنی«تعیین میانگین نمره درک بيماران از رضايت از تسکین درد بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر حسب متغيرهاي زمینه ای»تنظیم گردیده است.
جدول شماره 11 در ارتباط با هدف ویژه پنجم یعنی «مقایسه میانگین نمره درک پرستار و بيمار از ارائه مراقبت مرتبط با درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر» تنظیم شده است.
جدول شماره 11 در ارتباط با هدف ویژه ششم یعنی « مقایسهمیانگین نمره درک پرستار و بيمار از رضايت از تسكين درد در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر» تنظیم شده است.

جدول 1 : توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک
متغیر
نوع
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار
سن
کمتر از 50 سال
22
4/20
3/9±5/58

60-50 سال
41
38

70-60 سال
33
5/30

بیشتر از 70 سال
12
1/11

جمع
108
100

جنس
زن
43
8/39

مرد
65
2/60

جمع
108
100

وضعیت تاهل
متاهل
92
2/85

همسر فوت شده
16
8/14

جمع
108
100

تحصیلات
بیسواد
10
3/9

سواد خواندن و نوشتن
53
1/49

راهنمایی و دبیرستان
26
1/24

دیپلم
12
11

دانشگاهی
7
5/6

جمع
108
100

سابقه بستری

خیر
59
6/54

بلی
49
4/45

جمع
108
100

ادامه جدول 1 : توزیع فراوانی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک
متغیر
نوع
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار
سابقه جراحی
بلی
48
4/44

خیر
60
6/55

جمع
108
100

نوع عمل جراحی
آنژیوپلاستی
6
6/5

چشم
9
2/8

شکم
6
6/5

سایر جراحی ها
27
25

جمع
48
4/44

سابقه درد قفسه سینه
بلی
40
37

خیر
68
63

جمع
108
100

مدت زمان کلامپ آئورت
کمتر از 40 دقیقه
14
13
07/1±73/53

50-40 دقیقه
39
1/36

60-50 دقیقه
27
25

بیشتر از 60 دقیقه
28
9/25

جمع
108
100

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت بیماران مورد پژوهش را مردان (2/60%)، در فاصله سنی 50 تا 60 سال (38%)، متاهل (2/85%)، دارای سواد خواندن و نوشتن(1/49%)، بدون سابقه بستری در بیمارستان(6/54%) و عمل جراحی (6/55%)، جراحی چشم (2/8%) در مورد دارای سابقه جراحی، عدم سابقه درد قفسه سینه (63%) و مدت زمان کلامپ آئورت 40 تا 50 دقیقه (1/36%) تشکیل داده بودند.

جدول 2 : توزیع فراوانی پرستاران مراقبت کننده از بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک
متغیر
نوع
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار
سن
کمتر از 30 سال
41
38
2/7±36/34

40-30 سال
42
9/38

بیشتر از 40 سال
25
1/23

جمع
108
100

وضعیت تاهل
مجرد
34
5/31

متاهل
74
5/68

جمع
108
100

بخش
زنان
47
5/43

مردان
61
5/56

جمع
108
100

نوبت کاری معمول
صبح
4
7/3

در گردش
104
3/96

جمع
108
100

وضعیت استخدامی
رسمی
36
4/33

قراردادی
24
2/22

طرحی
24
2/22

پیمانی
24
2/22

جمع
108
100

سابقه کار
کمتر از 5 سال
49
4/45
7/5±7/7

10-5 سال
24
2/22

بیشتر از 10 سال
35
4/32

جمع
108
100

ادامه جدول 2 : توزیع فراوانی پرستاران مراقبت کننده از بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بر اساس مشخصات دموگرافیک
متغیر
نوع
تعداد
درصد
میانگین و انحراف معیار
سابقه کار در بخش جراحی قلب
کمتر از یک سال
36
3/33
81/2±21/2

بیشتر از یک سال
72
7/66

جمع
108
100

سابقه جراحی
بلی
27
25

خیر
81
75

جمع
108
100

نوع جراحی
سپتورینوپلاستی
8
62/29

سزارین
16
25/59

کوله سیستکتومی
3
13/11

جمع
27
100

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت پرستاران مورد پژوهش متاهل (5/68%)،شاغل در بخش مردان (5/56%)، دارای نوبت کاری در گردش (3/96%)، استخدام رسمی (4/33%)، سابقه کار کمتر از 5 سال (5/45%)، سابقه کار بیشتر از یک سال در بخش جراحی قلب(7/66%)، بدون سابقه عمل جراحی (75%) و بیشترین نوع جراحی انجام شده سزارین (25/59%) بودند.

جدول 3 : میزان درک پرستاران از مراقبت ارائه شدهمرتبط با درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
حیطه
عبارات
کاملاً موافقم…………………………………………………………. کاملاً مخالفم
موارد ویژه (مجموع نمرات حیطه 1 و 2)
میانگین و
انحراف معیار

5
4
3
2
1

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

ارتباط
1. قبل از عمل،به بيمار اطلاعات لازم درباره نوع درمان درد بعد از جراحي داده شده است.
46
6/42
48
4/44
8
4/7
6
6/5
0
0
6
6/5
81/0±24/4

9.در ابتداي هر شيفت، درباره شدت درد بيمار در شيفت قبل ونوع درمان آن اطلاع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عروق کرونر، رضایت بیمار، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، عروق کرونر، رضایت بیمار