منبع پایان نامه با موضوع عرضه کننده، سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، فروش خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

اقامت موقت اشخاص حقیقی به قلمروش، از جمله اقدامات ضروری برای حراست از مرزهایش و تضمین جابجایی منظم اشخاص حقیقی در این مرزها نخواهد گردید، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور به گونه ای به اجرا در نیایند که مزایای متعلق به هر عضو به موجب شرایط یک تعهد خاص، لطمه دیده یا از میان بروند.» چنانکه ملاحظه می شود، قید موقت در ضمیمه تعریف نشده و معیاری نیز برای شناسایی آن ارائه نگردیده است؛ لذا به نظر می رسد که مدت اقامت موقت عرضه کننده خدمات در هر مورد خاص، برحسب نوع و طبیعت خدمت، عرف تجاری و یا مفاد قرارداد منعقد شده و قوانین واقعی کشورها در ارتباط با اقامت موقت یا دائم تعیین می گردد.در جدول تعهدات کشورها برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، در مورد این شیوه عرضه خدمات، از قید «موقت » استفاده شده است (صادقی، 1386: 9).
اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات عمدتاً به شش گروه به شرح زیر تقسیم می شوند :
1. عرضه کنندگان خدماتی قراردادی : اشخاص حقوقی که هیچ حضور تجاری در کشور پذیرنده نداشته، اما قرارداد خدماتی با طرف ایرانی تنظیم کرده اند و برای اجرای قرارداد خواهان حضور کارکنان خود در ایران هستند.
2. متخصصین حرفه ای مستقل : اشخاص حقیقی که به عنوان بخشی از یک قرارداد خدماتی با یک شخص حقوقی در ایران به منظور ارائه خدمات حرفه ای وارد می شوند و شرایط علمی و صلاحیت های حرفه ای لازم را دارا باشند.
3. متخصصین نصب و نگهداری : متخصصین واجد صلاحیتی که خدمات نصب و نگهداری ارائه می کنند. عرضه این خدمات در قالب یک قرارداد بین سازنده و مالک ماشین آلات و تجهیزات می باشد که هر دو شخص حقوقی هستند.
4. بازدید کنندگان تجاری : یک شخص حقیقی که با هدف شرکت در مذاکرات تجاری، ایجاد تماس تجاری شامل مذاکره برای فروش خدمات و سایر فعالیت های مشابه وارد قلمرو یکی از اعضا شده و بدون دریافت درآمد از منابع داخلی آن عضو در قلمروش اقامت داشته و خود به فروش مستقیم خدمات به عموم و یا عرضه خدمات مزبور نمی پردازد.
5. فروشندگان خدمات : اشخاصی که در قلمرو ایران اقامت نداشته و از منبع محلی در این کشور دستمزدی دریافت نمی کنند و به فعالیت های مرتبط با معرفی عرضه کننده خدمت با هدف مذاکره جهت فروش خدمات آن عرضه کننده اشتغال دارند و چنین فروش هایی مستقیما به عموم صورت نمی پذیرد و فروشنده خدمات، خود عرضه کننده آن خدمت نیست.
6. انتقالات درون شرکتی : اشخاص حقیقی که توسط یک عضو دیگر و حداقل برای مدت یک سال استخدام شده و درصدد ورود موقت به قلمرو یکی دیگر از اعضا جهت عرضه خدمات از طریق یک شعبه یا شرکت فرعی یا وابسته هستند و شامل مجریان، مدیران و کارشناسان می شوند.
1-6 مدیران : اشخاصی که پیش از این، بخش یا زیر مجموعه ای را نظارت کرده و بر کار دیگر ناظران و مستخدمین حرفه ای یا مدیریتی کنترل داشته و اختیار استخدام یا اخراج مستخدمین یا انجام دیگر اقدامات شخصی نظیر گسترش یا تحدید اختیارات را دارا بوده اند.
2-6 مجریان : اشخاصی که پیش از این، مدیریت سازمانی را برعهده داشته، اهداف و سیاست های آن سازمان را تعریف می کرده، آزادی گسترده ای در اتخاذ تصمیم داشته و تنها تحت نظارت کلی مدیران بالا دستی یا هیات مدیره و یا سهامداران آن سازمان قرار دارند.
3-6 کارشناسان : اشخاصی که در یک سازمان، صاحب دانش پیشرفته یا اطلاعات از خدمات پیشین سازمان، ابزارهای تحقیق، فنون یا مدیریت هستند (زارع و کمالی اردکانی، 1387: 26-25).
شیوه حضور اشخاص حقیقی، دارای چالش هایی از قبیل موارد ذیل است:
1- تشریفات اداری جهت حضور موقت اشخاص حقیقی: بسیاری از عرضه کنندگان خدمات مانند متصدیان حمل ونقل جاده ای که برای حضور موقت در بازار کشور دیگر، خود را با تشریفات طولانی اداری کشور میزبان مواجه می بینند، از حضور منصرف شده و به شیوه های دیگر عرضه خدمات روی می آورند. این تشریفات طولانی تنها مناسب مواردی است که عرضه کننده، قصد اقامت دائم در کشور میزبان را دارد.
2- شخص حقیقی ارائه دهنده خدمات، در برخی موارد جهت ورود موقت و اخذ مجوز کار برای کارکنان خود جهت کار در بازار خارجی (بازار کشور میزبان) با شروط خاصی از سوی دولت میزبان روبه رو می گردد. دولت مزبور صدور چنین مجوزهایی را غالباً منوط به بررسی نیازهای اقتصادی و ظرفیت های عملی بازار داخلی می کند و لزوم طی شدن این تشریفات، بسیاری از عرضه کنندگان را از توسل به شیوه چهارم (جابجایی اشخاص حقیقی) باز می دارد. با این حال کشورهای عضو، گاه برای رفع این مانع، در موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه راجع به تجارت آزاد، توافق می نمایند که برخی عرضه کنندگان خدمات از جمله ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل جاده ای می توانند بدون ضرورت انجام بررسی های اقتصادی و صرفاً با عقد قرارداد خدمات، مجوز کار دریافت کنند. برغم چالشهای فوق الذکر، شیوه مزبور دارای مزایایی چون تشویق مشارکت و سرمایه گذاری بیشتر، بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها و استفاده از ابتکارات و فناوری ها است چرا که با جابجایی اشخاص، تخصص و مهارتهای آنان نیز به کشور مقصد منتقل میشود. این شیوه هم برای کشور مبدا و هم برای کشور مقصد میتواند سودمند باشد. کشور مبدا عموماً از سود حاصل از فعالیت اشخاص حقیقی خود در کشور مقصد بهره میبرد و کشور مقصد با توجه به نیروی کار متخصصی که وارد بازار کارش شدهاند، ضمن افزایش بهرهوری از ابتکارات آنان سود خواهد برد (صادقی، 1386: 15).
در شیوه های اول و دوم، عرضه خدمات در خارج از قلمرو می باشد و عرضه کننده در قلمرو حضور ندارد، در حالیکه در شیوه سوم و چهارم، عرضه در داخل قلمرو و با حضور عرضه کننده صورت می گیرد.برخی از خدمات ممکن است به چند شیوه از چهار شیوه مذکور عرضه شوند. در حالی که بسیاری به خاطر ماهیت خاص خود، این گونه نسیتند. به عنوان مثال خدمات یک مشاور حرفه ای ممکن است با ملاقات و یا از طریق پست و یا از طریق ایجاد دفتر در کشوری که مشتری حضور دارد، عرضه شود. اما یک گردشگر تنها در صورتی می تواند از سواحل کشور دیگر استفاده کند که در آن کشور حضور داشته باشد و یا خدمات نظافت خیابان ها تنها با حضور در آن مکان، امکان پذیر است (نصیری و کمالی اردکانی، 1382: 38).

فصل سوم
تعهدات کشورها تحت موافقت نامه GATS
3-1- مقدمه
در این فصل دو دسته تعهدات مورد بررسی قرار میگیرد. دسته اول تعهدات عام یا تعهدات و نظامات کلی است که گاتس طی مواد 2 تا 15 به آن پرداخته است. تعهدات کلی، قواعد اساسی هستند که بر تمامی اعضا و بر اکثریت خدمات ناظرند. برخی از این مواد( یارانهها و تدارکات دولتی) خود دارای موافقتنامه مستقلی در سازمان جهانی تجارت میباشند که مفصلاً راجع به مسائل مربوط به آن پرداخته است. بخش دوم مربوط به تعهدات خاص میباشد. الزامات تعهدات خاص، تنها شامل بخش هایی است که در جدول تعهدات ملی آمده باشد. تعهدات عام به موجب موافقتنامه گاتس تعیین می گردد اما تعیین تعهدات خاص بعد از درج در جدولی به نام جدول تعهدات خاص که هر عضو در زمان عضویت یا فرایند الحاق باید تهیه کرده باشد، توسط سایر اعضا مورد مذاکره قرار میگیرد.در بررسی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و عمده ترین تعهدات کشورها در این بخش باید به این نکته توجه داشت که آنچه در دور اوروگوئه به دست آمد تنها یک آغاز بود. قواعد گاتس هنوز کامل نشده است و در معرض آزمون

قرار نگرفته اند. پر کردن خلاءهای موجود احتیاج به سالها مذاکره دارد و این تجربه بدون شک نیازمند بهبود قواعد موجود است. جدول تعهدات تجارت خدمات که در این فصل توضیح داده خواهد شد، یکی از مهمترین عناصر برای استمرار مذاکرات مربوط به گسترش تجارت خدمات در جهان است. تصمیمات اتخاذ شده در دور اوروگوئه در خصوص تجارت خدمات، مشابه تصمیماتی است که برای تجارت کالا اتخاذ شده و مجموعه ای از قواعد اصلی را در بر می گیرد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که الگوی آن از گات برگرفته شده است، بسیاری از همان اصول را در بر می گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات الحاقی است که برخی به شکل ضمایم موافقتنامه خدمات و برخی دیگر به صورت تصمیمات وزرا به تصویب رسیده اند.
یکی از ضمایم لاینفک موافقتنامه، جداول ملی می باشد که مختص هر یک از اعضا سازمان است و تعهدات آن کشورها را مشخص می کند. کشورها ملزم هستند که محدودیتی بیش از آنچه در جدول تعهدات قید شده است بر خدمات عرضه شده از سوی سایر اعضا وضع ننمایند. به عنوان مثال اصل رفتار ملی همانند گات، یکی از اصول موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است اما نحوه اعمال آن در این موافقتنامه بسیار متفاوت است. الزامات گات را میتوان با رجوع به قواعد عمومی آن دریافت اما الزامات هر عضو در چارچوب موافقتنامه خدمات عمدتاً بستگی به تعهدات ویژه آن کشور در جدول تعهداتش دارد.
3-2- تعهدات و نظامات کلی
تعهدات کلی، الزاماتی هستند که مهمترین اصول سازمان جهانی تجارت را در برمیگیرند. برخی از این الزامات همان قواعد کلی هستند که در موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت بیان شده است و برخی دیگر نیز مربوط به موافقتنامه گاتس میباشد. این الزامات بدون در نظر گرفتن شرایط هر عضو، لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر اعضا ملزم هستند در تدوین جداول تعهدات خاص نیز استثنائات و معافیتهای مورد نظر خود این قواعد را لحاظ کنند. در این بخش اصل دول کاملهالوداد، شفافیت، افشای اطلاعات محرمانه، شناسایی، اقدامات حفاظتی اضطراری، پرداختها و انتقالات و محدودیتهای مربوط به حفظ تراز پرداختها، استثنائات کلی و امنیتی مطرح میگردد.
3-2-1- رفتار مبتنی بر دول کامله الوداد
اصل دول کاملهالوداد[3] بدین معناست که هرگاه یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت با یکی دیگر از اعضا قراردادی منعقد کند و در آن قرارداد حقوق و امتیازاتی به آن کشور بدهد، سایر اعضا (خواه قرارداد مذکور را امضا کرده خواه نکرده باشند)، میتوانند از امتیازات چنین قراردادی بهرهمند گردند. این امتیازات به طور خودکار منتقل میشود و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد (زایدل و فلدرن،1383: 62). به موجب اصل مزبور هرگاه دولتی بخواهد در قراردادهای منعقده خود با دولتی دیگر از اصل مزبور استفاده کند، سایر دولت ها نیز حق دارند در روابط خود از دولتی که با حق استفاده از این اصل موافقت کرده است، درخواست استفاده از اصل مزبور را بنمایند. به عنوان مثال اگر در چین، خارجی (عرضه کننده کالا یا خدمات ) ملزم باشد برای آنکه مجوز ورود محصولش به چین صادر شود، چندین گواهی موردنظر چین را کسب کند اما دولت چین در قراردادی با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا ارائه یک گواهی بینالمللی را از سوی صادرکننده اروپایی به جای اخذ چندین گواهی موردنظرش بپذیرد، سایر اعضا نیز برای ورود محصولات مشابه، می توانند تنها به دریافت یک گواهینامه بینالمللی و ارائه آن به دولت چین اکتفا نمایند. البته به موجب اصل مزبور نمی‌توان درخواست امتیاز خاصی را راجع به داد و ستد تجاری به عمل آورد مثل اینکه چین بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگری ایجاد نماید و به این منظور از مصر تقاضای مجوز تملک اموال غیر منقول مورد نیاز برای احداث دفاتر خویش را بکند. در صورتی که مصر چنین مجوزی را به هیچ کشوری نداده باشد، میتواند به درخواست چین پاسخ منفی بدهد. اما قاعده بر این است که در بیان استفاده از این اصل، می توان برقراری رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدین معنا که در مثال مذکور چین می تواند تقاضا کند تا امریکا نسبت به روابط تجاری خود با چین، انعطاف پذیری مناسبی داشته باشد بدون اینکه این تقاضا یک الزام قانونی و قابل مطالبه برای امریکا بوجود آورد و این دولت را ملزم به پذیرش تکالیفی از سوی چین نماید که در واقع خود دولت امریکا آن الزامات را (ارائه تسهیلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتنی بر وجود یک معاهده قبلی است، بدین معنا که تا زمانی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عرضه کننده، مصرف کننده، عرضه کنندگان، مصرف کنندگان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، کشورهای در حال توسعه، دسترسی به اطلاعات