منبع پایان نامه با موضوع طبیعت گرایی، علوم اجتماعی، مشاهده پذیر، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و… است.
طبیعت گرایی ای که در فلسفه و علم مطرح می شود ، واجد دامنه ی وسیعی از رویکردهای مختلف است از جمله ی آنها می توان به این موارد اشاره کرد : طبیعت گرایی جامعه شناسانه ، از جمله انواع طبیعت گرایی است که معتقد است قوانین حاکم بر جامعه و علوم اجتماعی ، با قوانینی که بر جهان طبیعت حاکم است ، یکسان است.گروهی از اندیشمندان ، این نوع از طبیعت گرایی را طبیعت گرایی پوزیتیویستی نیز نامیده اند.علت این امر به آنجا مربوط می شود که اثبات گرایان ، به خصوص در زمینه ی جامعه شناسی ، معتقد به همین اصل بودند.اثبات گرایان از ایده ی طبیعت گرایانه که معتقد بود علم ، مطالعه ی واقعیتی است که در مقایسه با خود علم امری خارجی شمرده می شود حمایت کردند.بدین طریق ، آن واقعیت را به پدیده های مشاهده پذیر یا طبیعی تقلیل دادند.
طبیعت گرایی هستی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع گزاره های اخلاقی، پوزیتیویسم، تحقیق پذیری، طبیعت گرایی Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق کیفری، حیثیت معنوی، مقررات قانونی، سوء استفاده از اختیارات