منبع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، سطح معنادار، زنجیره تامین، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

شغلی
0.745
امنیت شغلی
0.741
عملکرد فرآیند
0.756
کیفیت ارتباط(مشارکت)
0.81
جدول3-2- نتایج آزمون آلفای کرونباخ

3-4-جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
جامعه مورد بررسی این پژوهش شرکت پتروشیمی ایلام می باشد. که جامعه مورد مطالعه تمام کارکنان و مدیران بخش های مختلف شرکت می باشد. روش نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی و درون طبقات به صورت تصادفی است که با استفاده از روش تخصیص متناسب، تعداد نمونۀ هر طبقه تعیین شده و تعداد کل نمونه با استفاده از فرمول ککران با سطح خطای مجاز 0.05 به دست آمده است. شرکت پتروشیمی ایلام از 14 بخش، منابع انسانی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات،HSE ، تحقیق و توسعه، انبار، خدمات فنی، مالی، بازرگانی، اداری، تعمیرات، بهره برداری، پروژه ها، آب برق بخار جانبی و HDPE تشکیل شده است، که تعداد کارکنان شرکت به تفکیک هر واحد در جدول 3-2 آورده ایم.

فرمول ککران به صورت زیر است:
فرمول 3-2
n=(NZ^2 P(1-P))/(d^2 (N-1)+Z^2 P(1-P))
N: حجم جامعه که در این تحقیق تعداد کل کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام می باشد و برابر 576 نفر است.
Z: مقدار متغیر نرمال استاندارد که در سطح اطمینان 95% برابر 1.96 می باشد.
P: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. وقتی نداریم معمولاً برابر 0.05 در نظر می گیریم.
d: سطح خطای مجاز برابر 0.05 می باشد.
n : حجم نمونه که بر طبق فرمول ککران برابر 230 نفر برآورد شده است.
ردیف
واحدهای شرکت پتروشیمی ایلام
تعداد کارکنان
درصد
تعداد نمونه
1
برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
29 نفر
5%
11 نفر
2
منابع انسانی
34 نفر
6%
14 نفر
3
HSE
45 نفر
8%
18 نفر
4
تحقیق و توسعه
10نفر
2%
5 نفر
5
پروژه ها
42 نفر
7%
16 نفر
6
انبار
37 نفر
6.5%
15 نفر
7
خدمات فنی
19 نفر
3%
7 نفر
8
مالی
23 نفر
4%
9 نفر
9
بازرگانی
12 نفر
2%
5 نفر
10
اداری
73 نفر
13%
30 نفر
11
تعمیرات
95 نفر
16.5%
38 نفر
12
بهره برداری
21 نفر
4%
9 نفر
13
HDPE
65 نفر
11%
25 نفر
14
آب، برق، بخار جانبی
69 نفر
12%
28 نفر
15
جمع کل
576 نفر
100%
230 نفر
جدول 3-2- تعداد کارکنان شرکت پتروشیمی به تفکیک هر واحد و تعیین نمونه

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها از روش توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده ایم. از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون، فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده ایم . برای آزمون ضرایب همبستگی وابسته به نتیجۀ آزمون کلموگروف اسمیرنوف از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده ایم و پس از آزمون کردن معنی داری آنها ، برای تعیین مناسب ترین مدل از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS اقدام کرده ایم و با استفاده از معیارهای برازش مدل بهینه را مشخص کرده ایم. و در نهایت به تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته ایم و مدل اکتشافی را استخراج کرده ایم.
3-5-1-آمار توصیفی و آمار استنباطی
هرگاه گردآوری و طبقه بندی و تفسیر داده ها به منظور توضیح و توجیه مسایل مورد بررسی باشد، از روش آمار توصیفی استفاده می شود. ولی چنانچه هدف پژوهش توجیه ویژگی های جامعه از طریق بررسی افراد نمونه باشد و یا آن که هدف از بررسی اطلاعات تاریخی، آینده نگری درباره رویدادهای آتی مورد نظر باشد، باید از روش های آمار استنباطی بهره جست. برای مثال، میانگین حسابی یکی از مظاهر آمار توصیفی است. چنانچه میانگین محاسبه شده به منظور برآورد و تخمین متوسط جامعه به کار رود، موضوع وارد گستره آمار استنباطی می شود، مانند آن که پژوهشگر به وسیله محاسبه سه هزار خانوار ساکن تهران، متوسط درآمد چند میلیون خانوار ساکن این شهر را برآورد نماید. نتیجه آن که، از آمار توصیفی برای تعیین مشخصات جامعه و همچنین نمونه استفاده می شود. ولی در آمار استنباطی از طریق نمونه گیری عمل تعمیم نتایج نسبت به جامعه صورت می پذیرد.(طبیبی و همکاران، 1392)
3-5-2-همبستگی
در پروژه پژوهشی که شامل چند متغیر باشد، اغلب مایلیم بدانیم که یک متغییر با متغییر دیگر چه رابطه ای دارد، بدان معنا که می خواهیم، جهت و معناداری روابط متغیری را بدانیم. جدول همبستگی پیرسون اطلاعاتی در مورد ماهیت، قدرت و معناداری روابط دو متغیر در میان متغیرهای پژوهش، فراهم می کند.
همبستگی از ارزیابی تغییرات یک متغیر بر اثر تغییرات متغیر دیگر به دست می آید. به صورت نظری، اگر همبستگی بین دو متغیر مثبت باشد، به هر حال، هنگام ارزیابی بین دو متغیر که انتظار می رود با هم متفاوت باشند، هیچ کدام از این دو نمی تواند به صورت واقعی وجود داشته باشد. در حالی که دامنه همبستگی می تواند بین 1+ و 1- باشد، نیازمند آن هستیم که بدانیم آیا یک ضریب بین دو متغیر معنی دار است یا نه، یعنی اینکه آیا صرفاً به طور تصادفی روی داده است یا برای موجود بودن آن احتمال قوی وجود دارد.(طبیبی و همکاران، 1392)
3-5-3-مفهوم ضریب همبستگی(r)
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه ی یک متغییر کمی با متغییر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغییر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین 1+ تا 1- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغییر، برابر صفر است.(نجفی،1391)

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1-مقدمه
در این فصل به منظور تصمیمگیری در مورد پذیرفته یا رد فرضیههایی که در پرسشنامه مطرح شده است، با استفاده از نرمافزارهای SPSS و آموس و با انتخاب روشهای آماری مناسب، به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته میشود. تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی از پایههای اصلی هر مطالعهای است. در بخش اول، با استفاده از آمار توصیفی جداول فراوانی را تعیین نموده و نمودارهای مربوط به آن‌ها رسم میشود. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی، به آزمون فرضیهها، بررسی مدل‌ها و ارائه بهترین مدل پرداخته میشود.
4-2-آمار توصیفی نمونه آماري
در اين بخش ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري تشريح مي‌گردد. ويژگي‌هایی که مورد توجه قرار گرفته شده است عبارتند از: جنسیت، سابقه کار، سن، تحصیلات.
4-2-1-جنسیت پاسخگویان:
جدول زیر درباره جنسیت افراد می باشد.
جنسیت
مرد
زن
مجموع
تعداد
193
37
230
درصد
83.90
16.10
100

جدول4-1-جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول فوق می بینیم، مردان 83.90 درصد از افراد نمونه ( 193 نفر) را تشكيل داده‌اند. همچنین زنان 16.10 درصد از پاسخ‌دهندگان يعني ( 37 نفر ) را تشکیل داده اند. این نتایج در قالب نمودار نیز نشان داده شده اند.

نمودار4-1-نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2-وضعیت سن پاسخگویان:
جدول زیر درباره سن افراد می باشد.

سن
کمتر از 25 سال
بين 26 تا 35 سال
بين 36 تا 45 سال
بين 46 تا 55 سال
بیشتر از55 سال
مجموع
تعداد
22
93
95
10
10
230
درصد
9.6
41.3
40.4
4.35
4.35
100
جدول 4-2- جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان
در جدول فوق درصد سن پاسخ‌دهندگان ارائه شده است. 9.6 درصد از افراد نمونه (22 نفر) را افراد سن كمتر از 25 سال تشكيل مي دهند . 41.3 درصد از افراد نمونه (93 نفر) را افراد سنين 26 تا 35ساله، 40.4 درصد از افراد نمونه( 95 نفر ) را افراد سنين 36 تا 45 ساله،4.35 درصد از افراد نمونه ( 10 نفر ) را افراد سنین 46 تا 55 ساله و 4.35 درصد از افراد نمونه ( 10 نفر ) را افراد بالاتر از 55 سال تشكيل مي دهند. همچنین این نتایج در قالب نمودار زیر نیز نشان داده شده اند.

نمودار 4-2-نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان

4-2-3-وضعیت تحصیلات پاسخگویان:
جدول زیر درباره میزان تحصیلات افراد می باشد.

سن
زیر دیپلم
ديپلم
فوق ديپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
مجموع
تعداد
17
36
51
81
45
230
درصد
7.4
15.7
22.2
35.2
19.6
100
جدول 4-3- جدول فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

در جدول فوق درصد تحصيلات پاسخ‌ دهندگان ارائه شده است. 7.4 درصد از افراد نمونه (17 نفر) را افراد زیر ديپلم، 15.7 درصد از افراد نمونه (36 نفر) را افراد ديپلم، 22.2 درصد از افراد نمونه ( 51 نفر ) را افراد فوق دیپلم و 35.2 درصد افراد نمونه ( 81 نفر ) لیسانس و19.6 درصد افراد نمونه ( 45 نفر ) فوق لیسانس و بالاتر مي باشند. این نتایج در قالب نمودار زیر نیز نشان داده شده اند.

نمودار4-3- نمودار فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

4-2-4-وضعیت سابقه کار پاسخگویان:
جدول زیر درباره سابقه کار افراد می باشد.
سابقه خدمت
كمتر از 4 سال
بين 4 تا 8 سال
بيش از 8 سال
مجموع
تعداد(نفر)
38
86
106
230
درصد
16.5
37.4
46.1
100

جدول 4-4- جدول فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان

در جدول فوق فراوانی سابقه كار پاسخ‌دهندگان ارائه شده است. 16.5 درصد از افراد نمونه (38 نفر) را افراد كمتر از 4 سال سابقه دارند، 37.4 درصد از افراد نمونه ( 86 نفر) را افراد 4 تا 8 سال، 46.1 درصد از افراد نمونه ( 106 نفر ) را افراد بيش از 4 سال سابقه خدمت دارند. این نتایج در قالب نمودار زیر نیز نشان داده شده اند.

نمودار 4-4- نمودار فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
4-3-آمار استنباطی
4-3-1-آزمون کلموگروف اسمیرنوف
به منظور پی بردن به کاربرد درست آزمون های آماری ابتدا فرضیه نرمال بودن متغیرها بررسی می شود، فرضیه نرمال بودن با استفاده از معیار اسمیرنف کلموگروف انجام می شود. جدول زیر مربوط به این معیار است.

متغیرها
آماره اسمیرنف -کلموگروف
سطح معنادری(sig)
ثبات فرآیند
1.156
0.52
تغييرات ریشه ای
1.354
0.241
عملکرد شغلی
2.358
0.365
رضایت شغلی
2.068
0.154
اضطراب شغلی
1.871
0.248
امنیت شغلی
1.569
0.156
عملکرد فرآیند
2.301
0.086
پیچیدگی فرآیند
0.986
0.077
کیفیت ارتباط
1.011
0.0842
نتایج کار
2.627
0.653
نتایج فرآیند
1.035
0.219
تغییرات فرآیند زنجیره
1.009
0.113
جدول 4-5- جدول آزمون بررسی نرمال بودن متغییرها
با توجه به اینکه مقدارسطح معناداری برای همه متغیرها که در سطر آخر و با sig نشان داده شده است و بیشتراز 0.05 است بنابراین نرمال بودن متغیرها پذیرفته می شود.

4-3-1-آزمون فرضیات
فرضیه 1: پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین، بر پیچیدگی فرآیند تاثیر مثبت دارد.
به منظور پاسخ به این فرضیه ضریب همبستگی بین متغیرهای پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی را محاسبه می کنیم. ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

پیاده سازی
ضریب همبستگی
پیچیدگی فرآیند
سطح معناداری
0.760

0.022

همانطور که در جدول فوق می بینینم ضریب همبستگی بین پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی فرآیند برابر 0.760 است. چون سطح معناداری برابر 0.022 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین بر افزایش پیچیدگی فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل زیر به منظور تحلیل مسیر آورده شده است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
PICHIDEGI

PEYADESAZI
1.312
.554
2.368
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیاده سازی بر پیچیدگی فرایند برابر 1.312 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیاده سازی بر پیچیدگی فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای این مدل را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.619
1
2.619
.001

سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، روش شناسی، زنجیره تامین Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، زنجیره تأمین، رگرسیون