منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، آداب و رسوم، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

یابد(فاخته،166:1387)
اقتصاد صنعت و معدن :
شهرستان رودبار در سال 1381 با 1673 نفر شامل در بخش صنعت ساخت و معادل 5/4 درصد شاغلان بخش در استان و 6 / 16 درصد از کل شاغلان شهرستان را در خود جای داده است.
طرحها و تعاونی های صنعتی :
تعداد طرح های صنعتی موجود شهرستان رودبار تا نیمه اول سال 1386 شامل 363 هفته طرح با اشتغال 185 / 16 نفر سرمایه 448/ 15 میلیارد منال می باشد.
شهرک های صنعتی :
شهرک صنعتی خرشک، شهرک صنعتی لوشان.(اصلاح عربانی،1388: 1145)
کشاورزی
شهرستان رودبار حدود 11/ 16 درصد خاک استان گیلان را در اختیار دارد و از نظر وسعت بزرگترین شهرستان این استان محسوب می شود حال آنکه از نظر خصایض محیط، یعنی کوهستانی بودن قلل مرتفع و دامنه های پر شیب محدودیت خاک زراعی ـ کم آبی ـ کم آبی و کمی باران ـ و وجود جنگل و مرتع از نظر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی سالانه و دائم یکی از شهرستان های کم وسعت به حساب می آید ولی این موضوع با توجه به محصولات کشاورزی منحصر به فرد بودن بعضی از گیاهان آن از جمله زیتون، به هیچ وجه از اهمیت کشاورزی این نمی کاهد به طوریکه شهرستان رودبارگاه با نام زیتون شناخته می شود. (همان 1149 )
8-3اوضاع اجتماعی
گویش رودباری، گویش‌رایج در این شهرستان است. رودباری لهجه ای از زبان تاتی است.که دارای قدمت بالایی است ودارای دستور زبان و فرهنگ اصطلاحات خاصی است اما به دلیل مهاجرت های گوناگونی که به این شهرستان صورت گرفته لهجه هایی چون کردی و ترکی وارد این شهرستان شده است با وجوداین مهاجرت ها مردم شهرستان همچنان آداب و رسوم خود را حفظ نموده اند. امروزه این شهرستان دارای اقوام و زبانها و لهجه ها دارای آداب ورسوم گوناگون است در شهرستان لوشان مردم به زبان لری-کردی-ترکی تکلم دارند در شهرستانهای رودبار زبانهای تالشی و گالشی نیز رواج دارد.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه از کل جمعیت ساکن در شهرستان رودبار 7/99درصد مسلمانان پیرو مذهب شیعه هستند. ( سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ 1377: 218 )
1-8-3آموزش و پرورش
به طوری که در تاریخچه آموزش و پرورش استان گیلان آمده است. شهرستان رودبار با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود در فاصله نسبتاً زیاد در روستاها از هم و نیز هم جواری آن با طالقان و ….. همواره از شیوه های آموزشی طالقانی ها سود برده است. به طوریکه تقریباً همه صاحب مکتب ها و یا رصدخانه ها یا طالقانی بوده یا شاگردان آنها قلمداد می شدند آموزش خط در ادبیات فارسی (حافظ ـ سعدی ـ عبید زاکانی و …. ) انجام می شده است.
آموزش و پرورش شهر رودبار
مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
ابتدایی
1200نفر
50
220

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
راهنمایی
1840نفر
28
115

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
دبیرستان
2758نفر
25
220
جدول(2-3):اطلاعات آموزش پروش شهرستان رودبار
منبع:آموزش و پرورش شهرستان رودبار

آموزش و پروش منطقه رحمت آباد و بلوکات
مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
ابتدایی
961نفر
31
92

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
راهنمایی
420نفر
15
39

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
دبیرستان
660نفر
11
45
جدول(3-3):اطلاعات آموزش پروش منطقه رحمت آباد و بلوکات
منبع: آموزش و پروش منطقه رحمت آباد و بلوکات

جدول(4-3):اطلاعات آموزش پروش منطقه عمارلو
آموزش پروش منطقه عمارلو
مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
ابتدایی
956نفر
31
79

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
راهنمایی
490نفر
16
25

مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
دبیرستان
470نفر
13
27
منبع: آموزش و پروش منطقه عمارلو
2-8-3مهاجرت.
مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرید.این تحرک جغرافیایی،متضمن تغییر اقامتگاه از مبدا یامحل حرکت به مقصد یا محل ورود می باشد.(تمنا،1878:1384) رودبار درگذشته به علل سیاسی مهاجر پذیربوده است ،این مهاجران دو گروه بوده اند،گروه اول یا مخالفان حکومتهاکه به این منطقه پناهنده میشدند.گروه دوم قبایل مختلفی مانند کردها- ترکها بودندکه ایلات مختلف توسط حکومتهای وقت(صفویه-افشاریه)به این نواحی منتقل شدندتا قیام این قبایل جلوگیری کند.
اما درحال حاضر به علت کمبودامکانات بعضی از اهالی به اطراف مهاجرت کردندزمین لرزه 1369مزید بر این علت بوده است. مهم ترین رویداد رودباریها در یک سده ی اخیر زلزله 29 خرداد 1369 بود که سبب ویرانی شهر و مرگ هزاران نفر شد .(فاخته،175:1387) به دنبال این حادثه بافت شهری و اجتماعی رودبار دچار دگرگونی های فراوانی شد.با توجه به عدم عوامل بازدارنده قانونی درکشوربسیاری از افراد به دنبال کار تحصیل و یا برخورداری از رفاه و بهداشت است.ه طور کلی امید به زندگی بهتر-سکونت گاههای خودراترک میکنندودر جای دیگر ساکن میشوند.مهاجران وارد شده به شهرستان رودباربعداز سال 1365ازمجموع واردشدگان به بخشهای مختلف شهرستان رودبار 56درصدمردو44درصدزن بودندکه 6/69درصد در نقاط شهری و 30درصد از نقاط روستایی جای گرفتند.این امر نشان دهنده نامساوی بودن امکانات جذب در نقاط مذکور است.از نظر مهاجرت ها بیش از 70 درصد بعد از دهه 60صورت گرفته که 62درصد نیز بعداز زلزله خرداد جابه جا شده اند.مهاجران خارج شده از شهرستان رودباربر اساس تحقیقات انجام گرفته علل عمده مهاجرت دز داخل شهرستان و خارج از شهرستان به بخش های مختلف به ترتیب عبارتند از:
1-زلزله خردادماه 1369(4/39درصد)
2-جستجوی کار ومنبع درامد برای امرارمعاش(20درصد)
3-برخورداری از تسهیلات بهترعلمی و دانشگاهی (2/17درصد)
4-ازدواجهای برون شهری(2/5درصد)
5-انتقال های اجباری و شغلی(3/13درصد)
ازبین عوامل یادشده43درصد ازمهاجرتهای داخل شهرستان رودبار زلزله و تخریب روستاها بوده
است.به طور کلی از مجموع خارج شدگان از بخشهای مختلف رودبار89درصدمردو11درصدزن
بوده استکه 34 درصد مهاجرتها به نقاط شهری و66درصد ازمهاجرتها به نقاط روستایی بوده است.
این امر نشان می دهد که مردان درسنین مختلف برای پیداکردن کاروغیره در واقع به دنبال آب و
نان به شهرهاپناه و آوردندخواه این انتخاب درست باشدیاغلط ،مهاجرت صورت گرفته است.
4-8-3آداب و رسوم وفرهنگ مردمان شهرستان رودبار
آداب و رسوم و سنن هرقومی یکی از جلوه های فرهنگ آن قوم است به طوریکه که در فرهنگهای مختلف تعریف های زیادی از آن شده است،هرچه محل آبادی قدیمی تر و تاریخی ترباشد آداب و رسوم در آن دارای قدمت بسیار است.همچنین هرچه آبادی از نظر موقعییت جغرافیایی از گذر شهرنشینان و توریست و ترانزیت قرار داشته باشد آداب و سنن آن اصالت قومی وفرهنگی بیشتری دارد و بیشتر از گزند تلفیق و آمیختگی با فرهنگهای بیگانه محففوظ مانده است.شهرستان رودبار به دلیل مهاجرت قبایل گوناگون دارای عقاید و آداب و رسوم مختلفی می باشد اما به دلیل مبادلات اقتصادی و اجتماعی این آداب ورسوم باهم در آمیخته است.

5-8-3باورهای مردم رودبار
باورها بازمانده عقاید مبتنی بر نحوه اندیشه و جریان فکری و مذاهب ادوار کهن هستند که خود را با شرایط زمانهای بعد تطبیق داده و با تلطیف و تغییرو تحول به زمان حال رسیده اند. باورها در واقع مبتنی بر شناخت و بینش انسان از مجموعه جهان آفرینش و ماوراء طبیعت هستند و به تناسب این شناخت و بینش و به عبارت دیگر به تناسب جهان بینی انسان در هر مکان و زمان تفاوت هایی دارند.درسرزمین گیلان نیز باورهای قدیمی زیادی وجود دارد که هنوز هم اگر پای صحبت افراد مسن بنشینیم باورهای اعتقادات زیادی را از آن ها می شنویم که اکثر آن ها ریشه اندیشه های کهن را در خود دارند درکناراعتقادات ادوار بعدی تا امروز استمرار یافته اند و درموارد بسیار این تلفیق کهنه ونو بس جاندار شده است باورهای کهنه ای که توانسته اند خود را با باورهای نو همساز کننده ودر جریان زنده حیات تا به امروز پیش بیایند جلوه های زیبایی این جریان اندیشه گردیده اند تار و پود فرهنگ مردم را جهان بخشیده و شیرینی لطیف و دلچسب به آن بخشیده اند درجهان باورها رابطه انسان با محیط خود مشکل خاص پیدا میکند-سنگ-گیه- آب-زمین و آسمان و همه آنچه که در پهنه هستی هست جان میگیرید وبا انسان به سخن درمیاید انسان و همه این پدیده هم خشم میگیرند نفرین میکنند شادی میبخشدو دریک کلام زندگی میکنند باورهای بیشماری در میان مردم این منطقه رواج دارد.باورهایی که در تمام ایران وجود دارد ونشان از تمدن کهن ایران است.
باور دیگری که در میان مردم ایران زمین که حتی مردم کشورهای همسایه نیز وجود دارند مربوط به سفره هفت سین هست که سر سفره هفت سین ظرف آبی می نهند و در نقاط مختلف بنابررسم محله ماهی –سیب –نارنج ویا تخم مرغ درظرف آب می اندازد تا لحظه تحویل سال را ازحرکت انچه که در آب افکنده اند دریابند چگونگی و چرایی را که میپرسی به باور مبتنی بر شناختی کهن از جهان هستی میرسی زمین به شاخ گاو نهاده است و لحظه او قات سال نو گاو زمین را از روی یک شاخ بر شاخ دیگرش میافکند و زمین تکان میخورد و حرکت ماهی و سیب و نارنج و تخم مرغ در ظرف آب سفره هفت سین به سبب تکان زمین است امروزه اگر چه این رفتاری مضمون هستی شناختی خود تهی است اما همچنان بر پایه داوری ناباورانه در مجموع مراسم سال نو زنده و زیبا هم هست(کتاب گیلان:1388:425)

7-8-3مراکز دیدنی
1) کاروان سرای پشته رستم آباد 2) قلعه مازو دشت رحمت آباد 3) تپه باستانی مارلیک (چراغ علی تپه) در روستای نصفی رحمت آباد 4) پل خشتی لوشان 5) قلعه ی دختر یا طاهر میرزا در پای روستای لویه و در میان رودخانه ی سپید رود 6) دروازه ی قلعه ی هرزویل منجیل 7) سرو کهن سال هرزویل 8) پل آجری انبو در بخش فاراب عمارلو 9) سفید آب دیورش 10) قله ی دلفک با 2750 متر ارتفاع 11) تپه ی باستانی کلورز 12) قلاع تاریخی چیمارود کلیشم امارلو 13) سد منجیل و دریاچه ی پشت سد 14) پل خشتی سیاه رود 15) بقعه امامزاده حمزه حنیفه در روستای بیورزین فاراب عمارلو 16) پناهگاه صخره ای خلوشت متعلق به دوره ی پارینه سنگی 17) چشمه های معدنی در نقاط مختلف از جمله داماش ، کلشتر عمارلو ، لویه ، سنگ رود ، کولور 18) سوسن چل چراغ در روستای داماش 19) ییلاق ها و چشم انداز های طبیعی چون سلان سر ، کلیشم ، کلشتر ، شیرکوه ، دارستان ، فیلده 20) چشمه های آب گرم ماست خور ، لال چشمه و … 21) روستای کوه پایه ای لویه 22) مناطق و تپه ای باستانی مانند گردکول ، جوبن ، کلورز ، حلیمه جان ، گلشنی ، دشت ویل و … 23) توربین های بادی تولید برق منجیل 24) امامزاده طاهر در روستای کوه پایه ای شمام 25) سد تاریک و چشم اندازهای طبیعی اطراف آن 26) روستای کوهپایه ایی رشته رود .(فاخته،175:1387)

1-4یافته های تحقیق
دراین فصل به ارائه داده ها و آمار میدانی مستخرج از پرسشنامه در جداول و نمودارهای مرتبط ارائه شده پرداخته می شود. بر این مبنا تحلیل آماری این پایان نامه بر اساس نتایج پاسخ های نمونه آماری مورد نظرکه 270 نفرمعلم و 370نفر دانش آموز می باشد و شامل 22 شاخص یا سوال می باشد. که در یک مقیاس 6 گزینه ای در قالب شش گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم، اظهار نشده ارائه میکردند،حاصل شده است و نتایج آن به صورت 22 جدول و 22 نمودار در ذیل ارائه می شود.همین طور که بیان شد جامعه اماری ما در این پایان نامه معلمان و دانش آموزان شهرستان رودبار می باشند.لذا ترجیح داده شد تا دانش آموزان و معلمان به یک پرسش نامه پاسخ بگویند.با توجه به این موضوع تعداد270 معلم و 370 دانش آموزان مجموعا پاسخ گویان پرسشنامه را تشکیل میدهند.توزیع پرسشنامه ها در منطقه ی آموزش و پرورش شهر عمارلو،رحمت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، نرخ بیکاری، تقسیمات کشوری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، شهرستان رودبار، دانش آموزان متوسطه