منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، نرخ بیکاری، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

سانتی گراد می باشد.( اصلاح عربانی:1388 ،1111) مهمترين رودخانه‌هاي جاري در آن عبارتند از رودخانه‌هاي سفيدرود، شاهرود، زيلكي‌رود، سياهرود، قزل‌اوزن و توتكابن. قلة درفك به ارتفاع 3500 متــر در اين شهرستان واقع گرديده است www.roodbar.gilan.ir)) عمارلو به دلیل ییلاقی بودن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است.
3-4-3رودهای آب جاری
شهرستان رودبار از آب رودهای مهم و پر آبی همچون، شاهرود، قزل اوزن بهره مند می شود.
شاهرود: این رود از ارتفاعات الموت و طالقان سرچشمه می گیرد.
قزل اوزن : از ارتفاعات کردستان و آذربایجان سرچشمه گرفته است.
رود توتکابن: این رود بین سد منجیل در بخش عمارلو جریان دارد.
رود تاریک : یا رشته رود در ساحل چپ سفید رود و در بخش شمالی رستم آباد شمالی جریان دارد.
رود خرشک : از ارتفاعات لارنه واقع در ضلع شمالی سفید رود سرچشمه می گیرد.
رود نسبی: در جنوب رود توتکابن در ساحل راست سفید رود داخل دره ای تنگ و ژرف با جهت شرقی ـ غربی جریان دارد.
رود فیرارود: در بخش بلوکات شهرستان رودبار واقع در ساحل راست سفید رود از جنوب به به شمال جریان دارد.
رود زلیکی : از ارتفاعات شمال غرب و دیلمان و بخش شمالی ارتفاعات در فک سرچشمه می گیرد. (اصلاح عربانی،1388: 1111)
4-4-3کوه‌های شهرستان رودبار
1.استلخ بار : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گيلان، 7 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، شمال خاوري هرزه ويل، ارتفاع 1931 متر، جنگلي، اين كوه از خاور به كوههاي دو راهان و انبارجه متصل مي‌گردد. (البرز مركزي).
2.اسلار : دهستان حومه، شهرستان رودبار گيلان، 17 كيلومتر شمال غربي رودبار، شمال باختري روستاي به كوه كرم خاني و از باختر به كوه نهر آب متصل است (البرز غربي).
3.انبارجه كوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گيلان، 13 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، جنوب روستاي خاصه كول، ارتفاع حدود 2230 متر، سرچشمه آب دوگاهه، جنگلي، (البرز مركزي).
5.هزارخال، خرمکوه
5.انبوه : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گيلان، 52 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، شمال غربي روستاي انبوه، ارتفاع حدود 2250 متر، سرچشمه رودهاي كليشم و انبوه، (البرز مركزي).
6.برآفتاب : بخش عمارلو. شهرستان رودبار گيلان، 32 كيلومتري جنوب خاوري رودبار، شمال روستاي پارودبار، ارتفاع حدود 2350 متر، (البرز مركزي).
7.پك ملي : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گيلان، 49 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، جنوب غربي روستاي كليشم ارتفاع 1584 متر، ( البرز مركزي).
8.توت در : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گيلان، 36 كيلومتر جنوب شرقي رودبار، شمال روستاي دشت رز، ارتفاع 1199 متر، رودخانه شاهرود دامنه‌هاي جنوبي اين كوه را طي مي‌كند. ( البرز مركزي)
9.جاكونو : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گيلان، 44 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، شمال رودخانه شاهرود، ارتفاع حدود 1380 متر، كوهستان البرز مركزي.
10.درفك : دهستان بلوكات، شهرستان رودبار گيلان، 27 كيلومتر شرق شمالي رودبار، جنوب خاوري روستاي درفك، ارتفاع 2698 متر، جنگلي، سرچشمه سياه رود و چاكرود، اين كوه از باختر به شيركوه متصل مي‌شود. (مركزي)
11.درم خاني : دهستان فاراب، شهرستان رودبار گيلان، 47 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، جنوب غربي روستاي كليشم، ارتفاع حدود 2220 متر، كوهستان البرز مركزي.
12.دوراهان : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گيلان، 9 كيلومتر جنوب شرقي رودبار، جنوب روستاي نصفي ارتفاع حدود 2050 متر، جنگلي، اين كوه از جنوب به سوهره كوه متصل مي‌شود و جزو كوهستان (البرز مركزي).
13.زردگان : بخش عمارلو، شهرستان رودبار گيلان، 58 كيلومتر شرق جنوبي رودبار، شمال خاوري روستاي انبوه، ارتفاع 2594 متر، اين كوه از طرف خاور به وسيله گردنه زردگان به كوه ورينگ متصل مي‌شود. (البرز مركزي)
14.سوهره كوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار، 130 كيلومتر جنوب شرقي رودبار، شمال كارخانه سيمان لوشان، ارتفاع 2372 متر، اين كوه از شمال به كوه دو راهان وصل مي‌گردد. نيمه جنگلي (البرز مركزي).
15.سينه خاني : دهستان حومه، شهرستان رودبار گيلان، 5 كيلومتر باختر رودبار، شمال روستاي علي آباد ارتفاع حدود 1800 متر شمال درياچه سد سفيدرود، كوهستان البرز غربي.
16.شيرانك : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گيلان 30 كيلومتري شرق جنوبي رودبار، باختر روستاي شيركوي، ارتفاع حدود 1750 متر، نيمه جنگلي، سرچشمه آب دوگاهه، (البرز مركزي).
17.شير كوه : دهستان رحمت آباد، شهرستان رودبار گيلان، 21 كيلومتر شمال خاوري رودبار، خاور روستاي بالا محله خرشك، ارتفاع حدود 1120 متر، سرچشمه خرشك رود، نيمه جنگلي، اين كوه از خاور به درفك وصل است.(مركزي)
18.كرم خاني : دهستان حومه شهرستان رودبار گيلان، 19 كيلومتر شمال رودبار، شمال خاوري روستاي تولاب بره، ارتفاع حدود 1350 متر، جنگلي، كوهستان البرز غربي.
19.نارنج كول : دهستان حومه، شهرستان رودبار، 12 كيلومتر شمال غربي رودبار، شمال خاوري روستاي دوگاهه ارتفاع حدود 2050 متر. نيمه جنگلي، اين كوه از طرف باختر به كوه لاته برهنه متصل مي‌شود. جزو كوهستان البرز غربي بشمار مي‌رود.
20.نور برهنه : دهستان حومه، شهرستان رودبار گيلان ـ 8 كيلومتر غرب شمالي رودبار، باختر روستاي دارستان، ارتفاع حدود 1800 متر. اين كوه از شمال به كوه نارنج كول متصل مي‌شود و جزو كوهستان البرز غربي محسوب مي‌گردد.
بلندترین قله شهرستان رودبار، درفک(دلفک) با ارتفاع ۲۷۱۴ متر در شهرستان رودبار، بخش رحمت آباد و بلوکات، دهستان دشتویل در ۲۷ کیلو متری شمال شرقی مرکز شهرستان رودبار است. جهت کوه شمال غربی-جنوب شرقی بوده و مختصات جغرافیایی آن ۳۶ درجه و ۵۳ دقیقه و طول جغرافیایی آن ۴۲ درجه و ۴۹ درجه شمالی است. رودخانه‌های «علی دوآب» و «سی سر» به ترتیب از دامنه‌های شمالی و جنوبی این کوه سرچشمه می‌گیرد.گفته می‌شود قومی به نام دربیک‌ها یا دربیکه‌ها در اطراف درفک زندگی می‌کردند که احتمالآ دلفک نحریف شده نام این قوم است.(نصرتی،1390،540)
5-3اوضاع سیاسی
رودبار بر پایه ی تقسیمات کشوری سال 1316 خورشیدی یک بخش از شهرستان رشت بود و در آبان 1338 به شهر تبدیل شد و کانون اداری شهرستان رودبار اعلام گردید
شهرستان رودبار در تاریخ 16 آبان 1338 به عنوان نهمین و دهمین شهرستان همراه با شهرستان صومعه سرا ایجاد گردید.  شهرستان رودبار داراي 4 بخش به نامهاي مركزي، رحمت‌آباد و بلوكات، خورگام و عمارلو و 10 دهستان به نامهاي رستم‌آباد شمالي، رستم‌آباد جنوبي، كلشتر، بلوكات، دشتويل، رحمت‌اباد، جيرنده، كليشم، خورگام و دلفك مي‌باشد. در اين شهرستان 175روستاي داراي سكنه و 34 روستاي خالي از سكنه وجود دارد.
 شهرستان رودبار داراي 7 شهر به نامهاي رودبار ( مركز شهرستان ) لوشان، منجيل جيرنده، ( مركز بخش عمارلو ) رستم‌آباد، توتكابن ( مركز بخش رحمت‌آباد و بلوكات )، بره‌سر ( مركز بخش خورگام ) است.
 براساس سرشماري سال 1375 تعداد روستاهاي داراي 20 خانوار و بيشتر استان گيلان برابر با 1550 روستا و شهرستان رودبار برابر با 125 روستا و همچنين تعداد روستاهاي داراي سكنه استان گيلان برابر با 2700 روستا و شهرستان رودبار برابر با 175 روستا و نسبت تعداد روستاهاي داراي 20 خانوار و بيشتر شهرستان رودبار به استان برابر با 8% و نسبت تعداد روستاهاي داراي سكنة شهرستان رودبار به استان برابر با  5/6%
بوده است www.roodbar.gilan.ir).). کانون اداری شهرستان رودبار شهر رودبار است که به رودبار زیتون معروف است.رودخانه سپید رود از میان این شهر میگذرد.
نقشه(2-3):شهرستان رودبار به تفکیک بخش و دهستان و پراکنش آبادی ها

منبع:معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان

1-5-3جمعیت شهرستان رودبار
رودبار شهری کوهپایه ای است و جمعیت آن بر پایه ی آخرین سرشماری 100943 نفر می باشد .این شهرستان 5 درصد از جمعیت و 9/3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی استان را در بر دارد. نرخ بیکاری شهرستان 20 درصد شهری 5/13 و روستایی 26 درصد) است در حالیکه نرخ بیکاری استان در سال 1375 : معادل 4 /13 درصد بوده است در طول دهه 65 الی 75 از نرخ بیکاری شهری به میزان زیادی کاسته شده که ناشی از ایجاد 4634 شغل جدید می باشند ولی نرخ بیکاری روستایی به میزان 1/ 8 درصد افزایش یافته که ناشی از کاهش 7604 شغل در مناطق روستایی طی دهه مذکور می باشند. (مرکز آمار ایران)
جدول(1-3)تعداد جمعیت و خانوار شهرستان رودبار بر اساس آمار سال 1390
شهرستان
جمعییت
مرد
زن
خانوار
رودبار
100943
50634

50309
30350

منبع :مرکز آمار ایران،1390
6-3جغرافیایی تاریخی
رودبار واژه ای مرکب از دو کلمه رود و بار، رود به معنی نهر عظیم و شط و جوی بزرگ و بار به چندین معنی از جمله : ساحل، کناره، عظیم و ثمره و …. آمده است. (عربانی،1387: 119)
رودبار که معمولاً به نام خشک رودبار یا رودبار محمد زمان خانی خوانده می شود یکی از نواحی شمالی قزوین است و به آن زیتون رودبار یا پیلده رودبار نیز می گویند. (همان1128)
1-6-3آثار تاریخی، موزه ها، اماکن مذهبی و گردشگری
پل سیاهرود :
این پل درست راست جاده آسفالته رشت ـ قزوین بر روی رودخانه سیاهرود احداث گردید. تاریخ و ساخت این پل به اوایل دوره رضا شاه که جاده رشت به قزوین ساخته می شود بر می گردد.
پل تاریخی انبوه :
پل انبوه در نزدیکی روستای انبوه از توابع شهرستان رودبار بخش عمارلو و بر سر راه قدیمی قزوین به دیلمان و بر روی رودخانه شاهرود واقع شده است.
تپه باستانی جلالیه :
این تپّه روستای کلورز (جلالیه) در دهستان رستم آباد جنوبی واقع شده است. کهن ترین محوطه باستانی مسکونی در رستم آباد محسوب می گردد.
گورستان باستانی شهران :
ناحیه شهران در دره سبز و سیار زیبایی که از شرق به غرب سپید رود منتهی می گردد قرار گرفته است.
قلعه دختر یا قلعه گورمیرزا :
قلعه دختر که حد فاصل بین اتوبان جدید احداث و جاده اصلی رشت ـ قزوین در میان رودخانه سپید رود واقع شده است.
روستای نصفی :
روستای نصفی در 18 کیلومتری شمال شرقی رودبار قرار گرفته است.
آثار باستانی مارلیک :
چراعغلی تپّه که بعدها به تپه مارلیک شهرت پیدا کرد در منطقه رحمت آباد رودبار در روستای نصفی واقع شده است.
آثار و بناهای عمارلو:
1 ـ مقبره زرین تاج، گورستان بالا محله نحیل، بقعه امامزاده سلیمان ـ بقعه امام زاده حمزبن موسی، بقعه امام زاده محمد حنفیه ، پل منجیل.
هرزویل :
یک روستای استثنایی است که ویژگی های جالب و شگفت انگیزی آن را در میان تمام روستاهای گیلان و بلکه ایران مشخص و ممتاز ساخته است. نخستین ویژگی هرزویل قدمت و طول عمر آن است که طبق مدارک معتبر از هزار سال متجاوز می باشد و بنا بر اقوال غیر مستند به 3 هزار سال می رسد.
سروکهنسال:
یکی از ویژگی های جالب توجه هرزویل داشتن درخت کهنسال سرو ی که متجاوز از هزار سال عمر دارد. (اصلاح عربانی،1387: 1138 ـ 1135).
7-3 اوضاع اقتصادی
اقتصاد رودبار بر پایه کشاورزی ، دامداری ،توریسم و صنعت نهاده شده استwww.wikipedia.org) )مهمترین محصول این ناحیه زیتون و روغن زیتون است . گندم ، جو ، یونجه ، برنج ، سیب زمینی ، پیاز ، انواع سبزی و صیفی از محصولات کشاورزی ناحیه رودبار به شمار می روند .از آن جا که شهرستان رودبار منطقه ای کوهستانی است ، پرورش انواع دام به ویژه گوسفند و بز در نواحی مختلف آن رواج دارد . وجود کارخانه های روغن کشی و کارخانه هایی چون پرسیت ، سیمان لوشان ، نیروگاه برق آبی سپیدرود ، نیروگاه برق لوشان ، نیروگاه بادی منجیل و معدن زغال سنگ سنگ رود که از نظر کک دهی دارای اهمیت است ، موجب شده شهرستان رودبار از نظر صنعتی در دهه های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شود . صنعت صابون پزی به کمک روغن زیتون از مهمترین صنایع دستی این شهرستان به شمار می رود .بعد از شهر صنعتی رشت ، بزرگترین مجتمع صنعتی گیلان در لوشان قرار دارد . از نظر منافع ملی بهتر است که صنایع استان در شهرستان رودبار که پوشش گیاهی کمتری دارد ، استقرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، استان گیلان، دانش آموزان دختر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار، آداب و رسوم، استان گیلان