منبع پایان نامه با موضوع شرکت مخابرات، نمای ساختمان، تجهیزات شهری، تامین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاص یافته است.

جدول(3-9)کاربری های موجود سال1390، برآورد سرانه پیشنهادی و کمبود سطح موردنیاز سال 1400
ردیف
کاربری
مساحت
(مترمربع)
تعداد
درصد
سرانه
سرانه پیشنهادی
کمبود سطح موردنیاز
1
مسکونی کل
3698211
6389
2
مسکونی خالی از سکنه
2703456
4377
34/633
مسکونی دارای سکنه
994755
2012
12/74
93/4
80

4
آموزشی
39647
15
0/50
3/7
5
21088
5
آموزش،تحقیقات وفناوری
74717
1
0/95
7


6
تجاری
146298
658
1/87
4/3

5496
7
خدمات انتفاعی
6456
38
0/08
0/2
0/5
11195
8
خدمات غیرانتفاعی
1448
2
0/018
0/04
0/5
16203
9
اداری- انتظامی
23499
13
0/30
2/2

795
10
ورزشی
38855
4
0/49
3/6

4874
11
درمانی
8440
3
0/10
0/25
1
26861
12
فرهنگی هنری
10595
2
0/13
1

1552
13
فضای سبز
120050

0/66
27 /11

124500
14
مذهبی
11307
7
0/14
1/1

2054
15
تفریحی-توریستی
296647
11
3/79
8/8
10
56363
16
نظامی
58200
1
0/74
5/5


17
تجهیزات شهری
12089
4
0/15
1/1

1273
18
تاسیسات شهری
946
3
0/01
0/1
1
11201
19
باغات و اراضی کشاورزی
396795
142
5/0820
اراضی توسعه نیافته با پوشش طبیعی
91791
17
1/1721
زمینهای توسعه نیافته
839898
868
10/7522
صنعتی وکارگاهی
7743
28
0/09
0/7


23
حریم ها و معابر
1989231

25/48


101375
*
جمع
7806688
3859
100
145/1
125/7
389034
ماخذ: مهندسین مشاور پارت ، طرح جامع – تفصیلی سلمان شهر، 1390
نمودار(3-3) سهم درصدی کل کاربریهای سلمان شهر در سال 1390

ماخذ:نگارنده
3-3-9- فضای سبز سلمان شهر
همانطور كه در فصل دوم (ادبیات و مبانی نظری) به انواع فضای سبز شهري اشاره شد، فضاهای سبز سلمان شهر را بر اساس همان تقسیم بندي مورد مطالعه قرار مي دهیم.
3-3-9-1- فضاهای سبز عمومی سلمان شهر : شامل
– پارك طلارود
– پارك یاسمن
– پارك فجر
– پارك شمشادي سي سرا
– پارك گلستان
– پارك ساحلي جمشيدآباد
– پارك كوثر
مي باشد. این پارکها واجد بازدهی اجتماعی براي شهروندان و مسافران جهت گذران اوقات فراغت و تفریح است. متاسفانه سلمان شهر دارای پارک در مقیاس ناحیه ، منطقه و شهری با مساحت و امکانات استاندارد را ندارد و بیشتر گردشگران از پارک کوثر، فجر و شمشادی استفاده می کنند.
در سال1390، سه پارک جدید بعثت (5000 مترمربع )، ملت (4000 مترمربع)، نهال (5475 مترمربع) جهت توسعه فضای سبز در مقیاس محله ای احداث شده اما بدلیل کمی تجهیزات و عدم رسیدگی مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

جدول(3-10) تیپ و وسعت پاركهای سلمان شهر در سال1390
ردیف

نام پارک
تیپ پارک
مساحت (مترمربع)

واحد همسایگی
محله ای
ناحیه ای
منطقه ای
شهری

1
پارک طلا رود
*

1800
2
پارک فجر
*

1350
3
پارک گلستان
*

525
4
پارک شمشادي

*

14000
5
پارک کوثر

*

7500
6
پارك یاسمن

*

5000
7
پارک ساحلی جمشید آباد

*

5000
ماخذ: شهرداری سلمان شهر،1392

3-3-9-2-فضاهای سبز نیمه عمومی سلمان شهر:
این محوطه های باز دارای بازدهی اكولوژيكي است شامل فضای سبز ادارات مانند فضای سبز محوطه باز شهرداري، بانک ملي، درمانگاه و غیره می باشد.
3-3-9-3- فضاهای سبز خیابانی سلمان شهر: كه شامل
1. درختكاري حاشیه پیاده رو ها، خيابان ها (جدول ها) است كه فقط به چند نمونه از آن اشاره مي شود:
2. فضای سبز حاشیه پياده رو مجتمع سلمان : كه مساحت آن 1458 مترمربع مي باشد.
3. فضاي سبز جدول سی سرا : با وسعتی در حدود 2000 متر مربع
4. بولوار های اصلی شهر :
– بولوار امام رضا(ع) : این بولوار متعلق به خیابان اصلی شهر است و مساحتي بالغ بر 5100 متر را به خود اختصاص داده است .
– بولوارشيرين به همراه حاشیه : 400 مترمربع
– بولوار خیابان شهید بهشتی : 2000 مترمربع
– بولوار خیابان دوم دریاگوشه : 875 مترمربع
– بولوار خیابان ششم دریاگوشه : 875 مترمربع
– بولوار خیابان نهم دریاگوشه : 750 مترمربع
– بولوار خیابان دهم دریاگوشه : 1050مترمربع
و…
5. میادين شهر: شامل
– میدان 17 شهریور( میدان اصلی شهر) : 980 مترمربع
– میدان خیابان 2 شهید بهشتی (دریا گوشه) : 200 مترمربع
– میدان خیابان 6 شهید بهشتی :400 مترمربع
– میدان خیابان 9 شهید بهشتی : 400 مترمربع
– میدان خیابان 10 شهید بهشتی : 400 مترمربع
در حال حاضر وسعت كل فضای های سبز سلمان شهر برابر با 120050 مترمربع است كه از این مساحت، 49650 مترمربع وسعت فضاهای سبز عمومی كه شامل پاركهاي موجود در شهر است، مي باشد. فضاهای سبز خیابانی موجود نیز 70400 مترمربع است .
جدول (3-11) وسعت انواع فضاهای سبز موجود سلمان شهر در سال1390
ردیف
فضای سبز شهري
وسعت
(مترمربع)
سرانه
(مترمربع)
1
پارکهای عمومی
49650
66/ 4
2
فضای سبز خیابانی(میادین،بولوارها، لچیکی هاو…)
70400
61/ 6
*
جمع کل(مترمربع)
120050
27 / 11

ماخذ: شهرداری سلمان شهر،1392

بدین ترتيب سهم سرانه كل فضاهاي سبز موجود در سال 1390 برابر با 27 / 11 مترمربع است ، يعني به طور متوسط از جمع اراضي فضاي سبز به هريك از شهروندان 27 / 11 مترمربع مي رسد که 66 / 4 مترمربع شامل سرانه اختصاص یافته به پارک های عمومی و 61/ 6 مترمربع شامل فضای سبز خیابانی برآورد شده است.

3-3-10- ارزیابی پارک های سلمان شهر
3-3-10-1- پارک طلارود
3-3-10-1-1- موقعیت
این پارك با 1800 متر مربع وسعت در سال 1386 در قسمت شرقی شهر در ابتدای جاده تيلرودسر و در كنار رودخانه تيلرودسر احداث گرديد .به دلیل وجود این رودخانه شکل پارك به صورت خطی است .این پارك در مقیاس واحد همسایگی و هم اکنون مورد استفاده ساکنان محله تيلرودسر است.

3-3-10-1-2- پوشش گياهي
پوشش گياهي این پارك شامل درختان و گلهای زینتی است . منبع تامین کننده آبیاری درختان و گلهای آن بوسیله آب لوله كشي شده انجام مي شود . برخي از گونهاي درختان و گلهای آن شامل : ماگنولیا، بید مجنون، سد روس ، کاج نوئل، درخت پر، شمشاد، آگاو،ختمی، گازانیا، علف انگشتی می باشد.
3-3-10-1-3- تجهیزات
تجهیزات موجود در پارك شامل :
– نيمكت : به صورت جمعي و انفرادی با پشتي و فاقد پشتي در نقاط مختلف پارك استقرار يافته است.
– آلاچیق : آلاچيق هاي موجود در پارك به شكل قارچ در وسط و آلاچيق شش ضلعي در انتهاي پارك ديده مي شود و مكان مناسب و دنجي را براي استفاده كنندگان بوجود مي آورد.
– بركه : اين بركه در30 متري ورودي پارك قرار دارد و اطراف بركه با سنگهاي رنگي رودخانه اي تزیين شده است و گياهان آبي مانند نيلوفر آبي درآن كاشت شده است.
– باربيكيو: در كناره ديوار پارك به سمت رودخانه تعدادي باربيكيو نصب شده است .
– شير آب : شيرهاي آب نيز مانند باربيكيو در كنار ديوار پارك كنار رودخانه نصب شده است كه به سهولت در اختيار استفاده كنندگان از پارك قرار مي گيرد.
– پايه هاي مخصوص روشنايي : پايه هاي روشنايي نصب شده در ميان باغچه ها با ارتفاع كم براي محل هاي نشستن و غذا خوردن قرار گرفته است .
– زباله دان : در تمامي قسمت هايي كه نيمكت ها قرار دارند و حتي ميان باغچه ها ظروف زباله نصب شده است.
– سرويس بهداشتي : در مقابل در ورودی پارك ساختمان سرويس بهداشتي پارك قراردارد .
– وسايل بازي كودكان: شامل تاب، سرسره، الاکلنگ و چرخونك است كه محیط نشاط آفريني را براي كودكان به همراه دارد. اين پارك فضای كمي براي بازي های كه كودكان با توپ انجام ميدهند، در اختیار دارند .
– وسايل ورزشي : نصب دو دستگاه ورزشي براي استفاده كنندگان از پارك كه اكثريت از آن استفاده مي كنند .
– نگهبان : نگهبان پارك در طول روز به مراقبت از پارك مي پردازد.
– انبار: از اين انبار براي نگهداري وسايلي كه در پارك كارآيي دارد استفاده مي شود.
– ديوار: ديوار يا حصار اطراف زمین پارك كه نقش حفاظتی و تعيين مرز آن را تامین مي كند، مي باشد.
– در این پارك از تابلوهای ارائه مقررات مانند تابلوهای راهنمايي،توقف، ممنوعيت توقف و غیره استفاده نشده است به عنوان مثال ورود دوچرخه ممنوع، به گلها دست نزنيد .
3-3-10-1-4- تاسیسات
اين پارك فاقد هرگونه تاسیسات مي باشد.
3-3-10-1-5- عناصر تزئینی
تجهیزات موجود در پارك كه شامل نیمکت ٬ باربيكيو ٬ شیر آب ٬ پايه های مخصوص روشنايي، زباله دان ، حصار مي باشد، همگي از عناصر تزئینی و از طرح چوب و جنس سيماني مي باشد .آلاچیق های آن به شکل قارچ و کلبه شش ضلعی با سقف سفالی مي باشد. وجود برکه دست ساز كه نمادی از طبیعت و روح دهقانی و روستايي محل است به پارك زیبايی خاصی بخشیده است.
3-3-10-1-6- دسترسی به پارك
كيفيت دسترسی به این پارك از دورترین نقطه واحد همسایگی با پاي پياده بین 10 دقیقه به طول مي انجامد .اين پارك در مسير شریان درجه دو قرار دارد و ساکنین محله تيلرودسر براي آمدن به پارك باید با عبور از شريانهاي محلی یا دسترسی وارد شریانهای جمع و پخش کننده (واسطه) و در نهایت به شریان درجه دو وارد مي شوند تا به محل مورد نظر برسند.
3-3-10-1-7- تحلیل فضا و عناصر موجود در پارك
– ویژگی های مثبت پارك:
– وجود دو ورودي (خروجي ) و حق انتخاب مسير به استفاده كنندگان از پارك.
– کاشت درختان سازگار با شرایط اقلیمی سلمان شهر.
-کاشت درختان مناسب با طراحی پارك و عناصر بكار رفته در پارك.
– طرح آلاچیق ها و نیمکت های مستقر در پارك از نظر روانی تاثیر مثبتی داشته و یادآور خاطره پیوند دیرینه انسان با طبیعت است.
– وجود آب برکه كه با برخورد نور با آن سطح خیره کننده، فضای ساکت و آرام را بوجود مي آورد.
– انتخاب و مکان يابي مناسب پايه های روشنايي با ارتفاع كم در پارك براي محل های نشستن، غذا خوردن و محل کاشت گياهان .
– نیمکت های نصب شده در پارك با گياهان ادغام شده و مکان دنج و آرامی را پدید آورده است.
– قرار گرفتن اکثریت نیمکت های پارك به طرف خارج براي دید منظر.
– قرار گرفتن ظروف زباله در دید استفاده كنندگان از پارك.
– از جمله ویژگیهای عملکردی فضای پارك، تامین امنیت در محیط پارك است.
– اصلی ترین نقطه عطف در پارك، بركه ای است كه در 30 متری ورودی پارك قرار دارد .
– ویژگی های منفی پارك :
– قرار گرفتن ساختمان دستشويي در مقابل ورودی پارك، آن زیبايی كه يك پارك به هنگام ورود به آن، باید داشته باشد (مانند انتخاب چندین مسیر و روبرو شدن با پوشش گياهي زیبا ) را ندارد.
– نمای ساختمان انبار و دستشويي هیچ هماهنگی با سبك طراحی و عناصر موجود در پارك ندارد.
– تمامی مسیرهای رفت و آمد در پارك پوشیده از شن و علف انگشتی است.

شکل(3-4) نمایی از پارک طلارود، نگارنده ، 1393

3-3-10-2- پارک فجر
3-3-10-2-1- موقعیت
پارك فجر در سال 1377 در زميني به مساحت 1350 مترمربع در مقياس واحد همسایگی در بولوار امام رضا(ع) جنب شرکت مخابرات احداث گردید .این پارك به دو عرصه مساوی 675 مترمربعي تقسیم شده است و مابین این عرصه ورودي و خروجی بازار هفتگي شهر(يكشنبه بازار) كه در روزهای يكشنبه دایر مي شود، قراردارد. این پارك در بیشتر ایّام سال( بالاخص در تابستان) پذیرای مسافرانی است كه به شهر وارد مي شوند . اکثراً شهروندان در بعدازظهر ها و شبها به غير از روزهای يكشنبه از نقاط مختلف شهر٬ عصرانه و شام خود را به پارك مي آورند و ساعاتی را در آنجا مي گذرانند.
3-3-10-2-2- پوشش گياهي
برخي از درختان و گلهای به كار رفته شامل اقاقيا توپي، توت مجنون، کاج رونده، کاج نقره ای، رز، گل میمون ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع رشد جمعیت، تراکم جمعیتی، تجهیزات شهری، مدت استفاده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، انسان سالم، نابینایان، مکان یابی