منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين هزينه ها واستفاده هاي پروژه مذکور و درنهايت ارزيابي و ارائه راه حل هاي گوناگون ادامه مي يابد.
طراحي و ساخت درحمل ونقل ارتباط بسيار نزديکي با يکديگردارند. طراحي مشخصات عمومي و کلي سيستم حمل ونقل، کارايي آن، انطباق آن باقوانين و استانداردهاي موجود را دنبال مي نمايد.
به طور کلي طراحي مهندسي، طراحي روسازي، مسايل مربوط به زهکشي و مطابقت هر يک از مقادير حاصل از طراحي با استانداردهاي مربوطه، درمورد طراحي يک جاده وجود دارند.
ساخت نيز کليه زمينه هاي مربوط به فرآيند ساخت از آماده سازي و تسطيع تاريختن لايه هاي مختلف روسازي و در نهايت آماده شدن مسير نهايي براي عبور ترافيک را شامل مي گردد.
کليه مسائل مورد بحث درمديريت و بهره برداري از سيستم حمل ونقل پس از ساخت و آغاز بهره برداري در قلمرو مهندسي ترافيک قرار مي گيرند. مديرت پارکينگ، آناليز تصادفات، بکارگيري علائم ترافيک و خط کشي معابر، بررسي عملکرد تقاطعهاي داراي چراغ راهنمايي و بدون چراغ راهنمايي، کنترل سرعت و سايل نقليه، تامين روشنايي معابر از جمله مسايل موجود در اين زمينه مي باشد.
تعمير و نگهداري نيز در برگيرنده فعاليت ها و اقداماتي در جهت نگهداري سيستم حمل ونقل در کيفيت مناسب براي ارائه خدمت ( سرويس دهي) مي باشد. ارتباط تخصصهاي مختلف حمل ونقل رامي توان به صورت زير نشان داد:

شکل 2-2- ارتباط بخش هاي مختلف حمل ونقل با يکديگر
? سيستم هاي حمل و نقل :
سيستم هاي حمل و نقل را ميتوان از ديدگاه هاي متفاوتي مورد بررسي قرار داد. در اين قسمت، اين سيستم ها را از چند ديدگاه کلي و اساسي بررسي مي نماييم.
? سيستم هاي حمل و نقل و اجزاي تشکيل دهنده آنها :
يک سيستم حمل و نقل را ميتوان بر اساس اجزاء تشکيل دهنده آن را تعريف نمود. از اين ديدگاه، يک سيستم حمل و نقل شامل قسمت هاي تسهيلات ثابت، نهادهاي شناور و سيستم هاي کنترلي خواهد بود.در يک سيستم حمل و نقل، انسان ها يا کالاها در زمان معيني فاصله جغرافيايي مشخصي را طي مي کنند و ضمن اين جابجايي از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال مي يابند.
• تسهيلات
تسهيلات ثابت، اجزاء فيزيکي و ثابت يک سيستم حمل ونقل مي باشند که به صورت شبکه اي ازکمان ها و گره ها نمايش داده مي شوند. (هرکمان نمايانگر قسمتي از مسير راه، راه آهن و يا خطوط لوله مي باشد و هر گره نمايانگر تقاطع همسطح يا غيره همسطح، پايانه، بندرو يا فرودگاه مي باشد.) طراحي تسهيلات ثابت به طور سنتي در قلمرو فعاليت هاي رشته مهندسي عمران که شامل گرايش هاي مهندسي خاک و پي، طراحي سازه ها، طراحي سيستمهاي زهکشي و طراحي هندسي راه ها مي باشد، قرار دارد. که البته اين نوع طراحي ها با نسبت هاي فيزيک يا اجزاء تسهيلات ثابت در ارتباط مي باشند.اگر چه که ارتباط قسمت طراحي هندسي با ساير قسمت هاي طراحي متفاوت مي باشد.( به عنوان مثال، طراحي سازه ها با کارايي و مقاومت سازه هاي مختلف در برابر تاثير نيروها و بارهاي وارده سروکار دارد.)
• نهادهاي شناور و تکنولوژي
نهادهاي شناور، واحدهايي هستند که تسهيلات ثابت را طي مي کنند( مي پيمايند)، اين نهادها شامل وسايل نقليه، کانتينرها، وسايل نقليه مربوط به راه آهن و موارد ديگري از اين قبيل مي باشند.( به عنوان مثال در يک بزرگراه، خود بزرگراه جزيي از تسهيلات ثابت بوده و کليه انواع مختلف وسايل نقليه کوچک و بزرگي که از آن عبور مي کنند، نهادهاي شناور به شمار مي روند.)
به منظور سهولت در امر طراحي هندسي، انستيتو بزرگراهاي ايالتي و حمل ونقل امريکا، آشتو يکسري از وسايل نقليه طراحي را که هريک نماينده گروه خاصي از وسايل نقليه مي باشند، به اين امراختصاص داده است. درمباحث حمل ونقلي، نهادهاي شناور فقط از نظر خصوصيات نوعي آنها از قبيل اندازه، وزن، و قابليت هاي افزايش يا کاهش شتاب مورد بررسي قرار مي گيرند و طراحيهاي تکنولوژيهاي خاص اين نهادها معمولا به وسيله مهندسين مکانيک و برق صورت مي گيرد.بنابراين حرکت وسايل نقليه و معادلات مربوط به جريان وسايل نقليه به صورت روابط کلي بين متغييرهاي نوعي مذکور بيان مي گردد که ضمنا براي محاسبات و طراحي تکنولوژي هاي بسياري از وسايل نقليه نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
• سيستم کنترلي
سيستم کنترلي شامل دو قسمت کنترل وسيله نقليه اي وکنترل جريان مي باشد. منظور از کنترل وسيله نقليه اي، روش تکنولوژيکي است که وسايل نقليه را در تسهيلات ثابت هدايت مي نمايد.و چنين کنترلي مي تواند به صورت دستي يا اتوماتيک اعمال گردد. در طراحي هندسي تسهيلات ثابت بايدعلاوه بر مشخصات وسايل نقليه، مشخصات سيستم کنترلي وسيله نقليه نيز مورد توجه قرار گيرد.(به عنوان مثال درمورد توقف وسايل نقليه، هم خصوصيات راننده و فاکتورهاي جسمي و حسي انسان و هم مشخصات وسيله نقليه مورد استفاده مي تواند روي زمان توقف تاثيرگذار باشد.)
سيستم کنترل جريان دربرگيرنده روشهايي است که با استفاده از آنها زنجيره اي از وسايل نقليه به صورت يکنواخت و کارايي مناسب و همچنين با حداقل برخورد حرکت نمايند.اين سيستم کنترلي دربرگيرنده انواع روش هاي کنترلي مانند علامت گذاري افقي و نصب علائم عمودي، سيستم هاي سيگنالي، ارائه و اجراي قوانين هماهنگ و متناسب براي بهره برداري از سيستم هاي مذکور مي باشند.
? دسته بندي سيستم هاي حمل و نقل و زير سيستم هاي اصلي حمل و نقل (طرق اصلي حمل ونقل)
سيستم هاي حمل ونقل را مي توان از جهات متعددي دسته بندي نمود.براي مثال مي توان آنها را براساس نوع تکنولوژي به کار گرفته شده، عملکرد سيستم مورد استفاده، سرويس هايي که ارائه مي دهند و يا براساس نوع مالکيت و يامسئوليت اجراء و راه اندازي و… دسته بندي نمود.هريک از دسته بندي هاي مذکور، سيستمهاي حمل نقل رااز جنبه هاي گوناگوني مورد بررسي قرار مي دهند که اعمال نمودن چنين تمايزهايي در ارزيابي ها و تصميم گيري هاي مختلف مربوط به حمل ونقل مفيد خواهند بود.
سيستمهاي حمل ونقل براساس تسهيلاتي که براي اجزاء جريان فراهم مي نمايند و اجزاء جريان به آنها تکيه مي کنند، به چهار زير سيستم اصلي تقسيم مي شوند که به طور متداول به اين زير سيستم ها طرق يا مدلهاي حمل و نقل نيز گفته مي شود. اما لازم بذکر است که اين واژه در برخي از موارد و در بعضي از کتب به منظور تمايز ظريفتر و دقيقتر بين معاني سفر و روشهاي مختلف مسافرت به کار رفته است. به عنوان مثال، گاهي اوقات رانندگي به تنهايي و سفر به صورت هم پيمايي، طرق و مدلهاي مختلفي از حمل ونقل درنظر گرفته شده اند.
• حمل و نقل زميني
زير سيستم حمل ونقل زميني، خود به دوگروه جاده اي و ريلي يا راه آهن تقسيم مي گردد. اين تقسيم بندي زير گروهي به دليل وجود تفاوت هاي اساسي در تکنولوژيهاي مورد استفاده آنهاست، عملا و در واقع اين دو زير گروه داراي شبکه هاي جداگانه اي مي باشند.
به طور کلي در زيرگروه جاده اي، راه ها داراي دو خاصيت عمده اصلي مي باشند که يکي ايجاد دسترسي به نقاط وکاربريهاي اطراف آنها و ديگري تامين حرکت براي وسايل نقليه عبوري مي باشد. براي آنکه حرکت وسايل نقليه با سرعت بيشتري انجام گيرد، لازم است که از توقف هاي پي در پي در سيستم به منظور مسافرگيري، بارگيري و تخليه بار کاسته شود.بنابراين و به طور خلاصه خاصيت حرکت و دسترسي درخلاف جهت يکديگر عمل مي نمايند و بهبود يکي، موجب افت کيفت در ديگري مي گردد.راهها معمولا براساس عملکرد و سرويس دهي خود، در استانداردهاي کشورهاي مختلف به چندين گروه مختلف تقسيم مي شوند. درواقع چنين تقسيم بندي موجب توسعه سيستماتيک راهها و ايجاد تعادل بين ظرفيت شبکه، سرعت، ايمني، راحتي رانندگان و تاثيرات محيط زيستي مي شود.
به طور معمول در اکثراستانداردها و آيين نامه ها، معابربا توجه به موقعيت مکاني شان به دو گروه شهري و بين شهري ( و يا روستايي) تقسيم مي گردند.راههاي شهري شامل معابري است که درمناطق شهري واقع مي باشند و گروه راههاي بين شهري در برگيرنده جاده هايي است کهدر خارج ازمناطق شهري قرار گرفته اند. طبقه بندي راههاي بين شهري در برخي از استانداردها به صورت شکل زيراست:

شکل 2-3- تقسيم بندي راه هاي بين شهري
لازم به ذکر است که در راه هاي شرياني اصلي، حرکت در بالاترين سطح خود و دسترسي در پايين ترين حد خود مي باشد و رفته رفته اين موارد در راه هاي ديگر تغيير کرده تا اينکه در راههاي محلي، دسترسي در بالاترين حد و حرکت در پايين ترين سطح ممکن مي باشد.
• حمل و نقل هوايي
اين زير سيستم نيز خود به دوگروه محلي يا داخلي و بين المللي تقسيم مي گردد.به هر حال در سيستم حمل ونقل هوايي از هواپيماها استفاده مي شود و اين هواپيماها نيز توسط وسايل ثابت وگردان مورد پشتيباني قرار مي گيرند.حمل ونقل مسافرين، بارو کالاها و محموله هاي پستي جزيي از فعاليت هاي حمل و نقل هوايي به شمار مي رود.جزء ساختماني اصلي اين زير سيستم، فرودگاه ها در کلاس هاي مختلف مي باشند و به همين علت در سيستم حمل ونقل هوايي تقسيم بندي مهم ديگري نيز وجود دارد که به دسته بندي فرودگاه ها مي پردازد و به طور کلي فرودگاه ها را به چهار دسته فرودگاه براي سرويسهاي اصلي بازرگاني، فرودگاه براي سرويس هاي بازرگاني، فرودگاه ها پشتيباني و فرودگاه براي هوانوردي عمومي تقسيم مي نمايد.در شبکه حمل ونقل هوايي فرودگاه هاي همان گره هاي شبکه مي باشند.
• حمل ونقل آبي
زير سيستم حمل ونقل آبي شامل زيرگروه هاي داخل خشکي، بندري و اقيانوسي مي باشند.زيرگروه داخلي خشکي از رودخانه ها، درياچه ها و کانالهاي مصنوعي استفاده مي نمايد و اجزاء جريان در آن به صورت پشتيباني شده ازسکو (مثل قايق) مي باشند.اجزاء جريان در زير گروه هاي بندري و اقيانوسي، کشتي هايي با وزن ها و اندازه هاي مختلف مي باشند و به طور کلي براي جابه جايي کالاها مورد استفاده قرار مي گيرند. خطوط دريايي، اگرچه قابل رويت به وسيله چشم نمي باشند ولي تسهيلات بندري را به هم متصل نموده و به وسيله قراردادهاي بين المللي تثبيت گرديده اند.
•حمل ونقل از طريق خط لوله
دسته بندي و تعيين گروه هاي اين زيرسيستم معمولا با توجه به محصولي که ازاين طريق حمل مي گردد، صورت مي پذيرد(مثلا نفت و گاز). به طور کلي زير سيستم خطوط لوله اي نسبت به زر سيتم هاي قبلي داراي تفاوت اساسي مي باشد.اين تفاوت به دليل آن است که اين زير سيستم فقط براي حمل ونقل کالا مناسب بوده و وسيله نقليه اي را نيز بکار نمي گيرد.نهاد شناور در اين زير سيستم همان ماده اي است که در داخل لوله حرکت نموده و حمل مي گردد.
علاوه بردسته بندي فوق، سيستمهاي حمل ونقل همچنين برساس سرويس هاي عمومي و خصوصي نيز تقسيم مي شوند.اين واژه ها به دليل دسترسي عموم ويا پخش خصوصي بکار رفته است و مالکيت مورد نظر نمي باشد.سيستم هاي حمل ونقل عمومي به زيرگروه هاي حمل کننده هاي قراردادي و حمل کننده هاي عمومي تقسيم مي شوند. حل کننده هاي قراردادي براساس قراردادهاي فردي سرويس خود را در اختيار عموم قرار مي دهند.حمل کننده هاي عمومي معمولا سرويس زمان بندي شده اي را ارائه مي دهند و براي پرداخت کنندگان کرايه سرويس دهي مي نمايند. تاکسي ها، وسايل نقليه کرايه و سرويس هاي فردي ديگر مربوط به گروه حمل کننده هاي قراردادي بوده و واژه حمل ونقل انبوه معمولا به حمل کننده هاي عمومي مسافر اتلاق مي گردد.
? سيستم هاي حمل ونقل شهري :
سفرهايي که توسط شهروندان و مردم يک شهر انجام مي گيرد، جابه جايي هاي اصلي در مناطق شهري را موجب مي گردد.توزيع شهري يا درون شهري کالا عموما از طريق زير سيستم جاده اي و توسط کاميون ها و انتها در ابعاد و اندازه گيري هاي گوناگون صورت مي پذيرد.
حمل ونقل شهري از طريق آب فقط در چند شهر دنيا ديده شده است و حمل ونقل هوايي هم براي سفرهاي شهري مناسب نمي باشد.با توجه به اين مطالب، طرق سفرهاي موجود براي حمل ونقل مسافرين در شهرها، طرق زميني بوده که شامل حمل ونقل خصوصي (پياده روي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، منابع محدود، عملکرد شرکت Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل