منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، منابع محدود، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

نظر عملکرد:
آلترناتيوهاي شدني از نظر عملکرد به دو گروه زير تقسيم مي شوند:
? آلترناتيوهاي مستقل- آلترناتيوهاي مستقل، آلترناتيوهايي هستند که انتخاب يکي از آنها به انتخاب ساير آلترناتيوها ربطي نداشته و موجب حذف آنهانمي گردد. (به عنوان مثال درمورد آلترناتيوهاي مستقل مي توان هدف را افزايش سطح بهداشت جامعه در نظر گرفت که از طريق واکسيناسيون، دادن دفترچه بيمه به مردم، بالا بردن سطح بهداشتي مردم و….. مي تواند صورت پذيرد و اين موارد مستقل از هم هستند و مي توانند حتي به صورت همزمان هم انجام شوند.)
? آلترناتيوهاي ناسازگار- آلترناتيوهاي ناسازگار، آلترناتيوهايي هستند که در آنها انتخاب يکي موجب حذف ساير آلترناتيوها مي گردد.(به عنوان مثال براي رفتن به منزل نمي توان هم با اتوبوس، هم با آژانس و هم پياده رفت و يا اگر در يک زمان به سه جاي مختلف دعوت داشته باشيم، نمي توانيم به طور همزمان به هرسه جا برويم و در هردوي اين موارد به محض انتخاب يکي از آلترناتيوها، ساير آنها مي گردد).
? آلترناتيوها از نظر پيامد:
آلترناتيوها از نظر پيامد نيز به دو گروه کمي و کيفي تقسيم مي شوند.
? آلترنايتوهاي با پيامدهاي کمي- اين آلترناتيوها خود به دوگروه آلترناتيوهاي با پيامد مثبت و آلترناتيوهاي با پيامد منفي، تقسيم مي شوند که بدون توجه به مثبت يا منفي بودن آنها، مي توان پيامدشان را با مراجعه به آمار و اطلاعات مربوط به آنها اندازه گيري و تعيين نمود.(مثل کاهش سفر بين تهران و کرج يا کاهش تعداد تصادفات بين اين دو شهر پس ازاحداث اتوبان تهران – کرج که کاملا قابل اندازه گيري مي باشد.)
آلترناتيوهاي با پيامد کيفي- اين آلترناتيوها نيز خود به دوگروه آلترناتيوهاي با پيامد مثبت و آلترناتيوهاي با پيامد منفي تقسيم مي شوند ولي اندازه گيري و تعيين پيامد آلترناتيوهاي کيفي بدون توجه به مثبت و يامنفي بودن پيامدهاي پيامدشان کاري دشوار و مشکل و حتي گاهي غير قابل اندازه گيري مي باشد.معمولا اندازه گيري پيامد اين آلترناتيوها به عنوان يکي از معضلات مديريت و تصميم گيري به شمار مي رود.(مثال دراين زمينه مانند راضي ياناراضي شدن گروههاي مختلفي ازمردم دراثراجراي پروژه اي مثل ساخت يک اتوبان که عده اي (رانندگان)را خوشحال و راضي و عده اي ديگر(ساکنين اطراف آن) را ناراحت و ناراضي مي نمايد.)
براي بررسي و تعيين آثار کمي و کيفي، روش هاي مختلفي وجود دارد. يکي از روشها که ساده بوده و داراي کارايي فوب مي باشد، روش “قبل از، بعد از” مي باشد. در اين روش هر پروژه داراي يک ورودي و يک خروجي مي باشد.
در پروژه هاي خصوصي، تنها زماني اجراي پروژه اقتصادي است که خروجي آن بزرگتر از وروديش باشد، يعني نسبت خروجيهايش عددي بزرگتر از يک باشد. در پايان اين قسمت به طور کلي مي توان گفت اصولا برنامه ريزي هنگامي معني ومفهوم پيدا مي کنند که محدوديت (از لحاظ منابع مالي، زمان اجراء، منابع نيروي انساني و…) داشته باشيم و تنها با وجود امکانات محدودي بخواهيم يک پروژه را اجرا کنيم. (منابع محدود باشند) مثل ساختن يک پل با وجود منابع مالي محدود، در زمان محدود و با نيروي کار محدود.
به منظور استفاده بهتر از هريک از منابع موجود و بهينه صرف کردن هريک از آنها، در نهايت از بين آلترناتيوهاي مختلف، بهترين را ارزيابي و انتخاب مي نماييم که به اين عمل بهينه سازي گفته مي شود.
نهادها و ارگان هاي فعال در زمينه حمل و نقل :
در اين قسمت هدف تنها نشان دادن وسعت و گستردگي نهادها و سازمان هايي است که در زمينه حمل ونقل فعاليت دارند.در سطح جامعه تعداد زيادي از نهادها، سازمان ها و شرکت ها داراي فعاليت هايي در ارتباط با حمل و نقل مي باشند که با توجه به عملکردو اهداف هريک از آنها، به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:
? ارگان ها و سازمان هاي دولتي
اين گروه شامل نهادهاي دولتي در سطح ملي و سازمان ها و ارگان هاي دولتي استاني و محلي مي باشد. زير گروه نهادهاي دولتي در سطح ملي مسئول اجراي قوانين و لوايح مربوط به حمل و نقل در سطح کشور بوده و جزء عمده اي از شاخه اجرايي در اين زمينه را تشکيل مي دهند. (وزارت راه و ترابري نمونه بارزي از اين گروه است.)
زير گروه دوم يعني سازمان ها و ارگان هاي دولتي استاني و محلي مسئوليت برنامه ريزي، طراحي، ساخت و تعمير و نگهداري تجهيزات شبکه حمل ونقل استان ومحل خود از قبيل فرودگاه ها، بنادر، شبکه راه آهن، جاده هاو ساير راه ها را برعهده دارند.(ادارات راه و ترابري استان ها و شهرستانها، ادارات راهنمايي و رانندگي شهرستانها و… نهادهايي از اين قبيل هستند.)
? شرکت هاي خصوصي
که به منظور رفع نيازهاي حمل ونقلي مسافران و کالا به وجود آمده اند ودر مقابل سرويس دهي و خدمات خود، کرايه دريافت مي کنند.
? سازمانها و نهادهاي قانون مند
اين ارگانها عملکرد شرکت هاي حمل ونقل را در زمينه هاي سرويس دهي و سطح سرويس، ايمني، قيمت گذاري،… تنظيم و قانون مند نموده و براجراي قوانين نظارت و کنترل اعمال مي نمايند.

? اتحاديه هاي تجاري و کارگري
که نماينده گروه هاي حمل ونقلي خاصي از قبيل کارکنان راه آهن، رانندگان تاکسي، رانندگان اتوبوس هاي بين شهري و…بوده و به اين گروه ها اطلاعات لازم را داده و درمباحث قانون گذاري و وضع قوانين از حقوق آنها دفاع مي نمايند.
? شرکت ها و ارگان هاي حرفه اي
مجموعه اي از افراد که داراي منافع مشترک کاري هستند، اين نهادها را تشکيل مي دهند. در جلسات وکميته هاي تخصصي اي نهاد ها که در سطح ملي يا محلي برگزار مي گردد، ضمن تبادل نظر و ارائه نتايج فعاليت هاي هرقسمت، از تجارب به دست آمده در جهت پيشرفت حرفه ها و مشاغل حمل ونقل از طريق فعاليت هاي گروهي استفاده مي شود.
? برخي سازمان هاي سرويس دهنده به استفاده کنندگان از سيستم هاي حمل ونقل
اين نهادها ضمن ارائه اطلاعات لازم و مفيد درباره سفرهاي مختلف به اعضاي خود، مايلند که روي قوانين و لوايح مربوطه نيز تاثيرگذار باشند.
علاوه براين، مجلات حرفه اي و تحقيقاتي، برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه ها، گزارش ها و مطالعات نيز روش هاي ديگري براي تبادل اطلاعات وتجارب درباره موضوعات مختلف حمل ونقل مي باشند.
? عوامل موثر در تغيير سيستم حمل ونقل :
سيستم حمل ونقل در هرزمان با توجه به ترافيک حمل شده توسط هريک از طرق(مدها) و سطح سرويس ارائه شده توسط آنها در حال تعادل مي باشند. به عبارت ديگر، با در نظر گرفتن تقاضاي هريک از طرق حمل ونقل و صفات و مشخصه هاي سفر از قبيل زمان، هزينه، تواتر، راحتي سيستم و… تحت تاثير عوامل و نيروهاي زير به تعادل مي رسد:
? تاثير بازار
که شامل شرايط اقتصادي، رقابتها، هزينه ها و قيمت سرويس ها مي باشد. بازبيني هاي کوتاه مدت در سطح سرويس ها از قبيل افزايش عوارض پلها و ماليات برسوخت، موجب تغييرات سريع شده و تغييرات در نحوه زندگي وشکل کاربري اراضي مانند نقل مکان به حومه شهرها پس از ساخت يک جاده و يا توليد وسايل نقليه کوچکتر موجب تغييرات در دراز مدت مي گردد. به عنوان مثال اگر قيمت سوخت افزايش چشمگيري پيدا کند، دردرازمدت جابجايي کالا از کاميون به راه آهن منتقل خواهد شد ويا اگر قيمت بنزين در سطح بالايي نگه داشته شود، موجب مي شود که وسايل نقليه برقي يا گازائيلي در سطح وسيعي توليد شوند.
? اقدامات و ابزارهاي دولت
اقدامات دولت شامل تدوين و اجراي قانون، تبليغات، پرداخت سوبسيدها و……مي باشد. اقدمات دولت تاثير به سزايي درتعادل حمل ونقل دارد، دولت مي تواند با ساخت سيستم جاده اي بين استاني موجب تغيير در تعادل بين کاميون و راه آهن در حمل ونقل کالا گردد. همچنين ساخت راه ها باعث مي شود که اکثر سفرهاي بلند( داراي مسافت طولاني)توسط وسايل نقليه شخصي صورت پذيرد و نتيجتا کاهش سرويس اتوبوس هاي بين شهري به مناطق ديگر و شهرهاي کوچکتررا به دنبال خواهد داشت. دولت براي تحقق اهداف تعيين شده مورد نظر و به عنوان نماينده مردم، بادرنظرگرفتن منافع عمومي با روش هاي مختلفي در مواردي مربوط به بازار دخالت مي نمايد، برخي از اين روشها شامل موارد زير است:
• سرمايه گذاري
حمايت هاي مالي دولت، مالکيت عمومي سيستم و سرويس هاي مختلف حمل ونقل جزيي از اقدامات دولت در جهت سرمايه گذاري به شمارمي روند. پرداخت سوبسيد به شرکت هاي خصوصي اتوبوسراني به منظور ارائه سرويس به گروه هاي کم درآمد و ناتوان جامعه، مالکيت و نگهداري راه هاي عمومي در وضعيت مناسب براي استفاده عموم افراد جامعه و تعمير و نگهداري آنها، سرمايه گذاري و شرکت در ساخت فرودگاهها، خطوط راه آهن و بنادراز جمله اقدامات دولت در اين زمينه اند.
• تشويق
دولت از اين طريق مي تواند بدون ايجاد قوانين خاص در مورد وضعيت ها و شرايط بخصوص موجبات گسترش و توسعه ويا برعکس عدم گسترش اين وضعيت ها را فراهم سازد. به عنوان مثال دولت مي تواند به منظور کاهش ترکم در ساعات اوج و يا عدم نياز به ساخت راه هاي جديد و يا در جهت کاهش مصرف انرژي و يا حتي به منظور کاهش آلودگي هوا اقدام به ساخت و توليد برنامه هاي تبليغاتي براي تشويق مردم به سفرهايي به صورت هم پيماني صورت مي گيرد، نمايد.
• قانون
از جمله اقدامات دولت براي تامين منافع عمومي، وضع قوانين براي افراد و شرکت ها مي باشد. به عنوان مثال در اين مورد مي توان تدوين استانداردهايي براي کاهش سرعت وسايل نقليه به منظور کاهش مرگ ومير ناشي از تصادفات، تدوين استانداردهايي براي کاهش آلودگي هوا و بهبود کيفيت محيط زيست، تدوين استانداردهايي براي افزايش کارايي انرژي، قانونمند کرد نرخ هاي شرکت هاي حمل ونقل و… .رانام برد.
? تکنولوژي هاي مربوط به حمل ونقل
دراين قسمت تکنولوژيهاي تاثير گذار برروي پارامترهايي چون سرعت، ظرفيت، دامنه فعاليت، قابل اعتماد بودن طرق مختلف و…مورد نظر مي باشند. تکنولوژي هاي مذکور نيز تاثير بسزايي بر روي تعادل حمل ونقل دارند. شايان ذکر است که در سال هاي اخير معرفي هواپيماها به عنوان يک تکنولوژي داراي بيشترين تاثير بوده تاجايي که در برخي از کشورها، با وجود هواپيما، مسافرت هايي که قبلا از طريق راه آهن انجام مي گرفتند، اکنون به کلي حذف گرديده اند.
? وضعيت اشتغال در صنايع مربوط به حمل ونقل:
حمل ونقل رشته ها و مشاغل متنوع زيادي را در برگرفته و از اين جهت يکي از زمينه هاي گسترده اشتغال به شمار مي رود تاجايي که در برخي از کشوهاي پيشرفته صنعتي، از هر هفت نفرشاغل يک نفر داراي شغلي در ارتباط حمل ونقل مي باشد.
رشته هاي مختلفي مانند رشته هاي مهندسي، برنامه ريزي، اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعي و… .به منظور طراحي، ساخت، بهره برداري و تعمير و نگهداري سيستم هاي گسترده حمل ونقل، مورد نياز مي باشند.
در بيشتر کشورهاي پيشرفته صنعتي، طراحي و ساخت وسايل نقليه اکنون به صورت يک صنعت اصلي در حال توسعه درآمده است و از جمله موارد اشتغال زا در رابطه با حمل ونقل مي باشد که به رشته هاي متعدد ديگري مانند مهندسي مکانيک، مهندسي برق و….هم نيازمند است.
در ساير قسمت هاي جامعه مانند قسمت هاي خدماتي، قسمت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي، اقتصاد و اجتماع، محيط زيست و…نيزمشاغلي که مستقيم يا غيرمستقيم با حمل ونقل در ارتباطند، وجود دارند ولي به طور اخص مهندسان رشته حمل ونقل در سازمان هاي مسئولان طراحي، ساخت، راه اندازي و بهره برداري، تعميرونگهداري سيستمهاي حمل ونقل ويا شرکتهاي مشاوره اي مربوطه مشغول کار مي باشند. تخصصهاي مختلف رشته حمل ونقل شامل طراحي، برنامه ريزي، ساخت، مديريت و بهره برداري و تعمير ونگهداري مي باشند که هريک در پيکره اصلي حمل ونقل جايگاه خاص خود را دارند.
برنامه ريزي در حمل ونقل با انتخاب پروژه براي طراحي و ساخت يا تعريف مسئله آغاز شده و با جمع آوري آمار، تجزيه و تحليل آمارجمع آوري شده، فرآيند پيش بيني ترافيک، تخمين تاثيرات تسهيلات حمل ونقل برمحيط زيست و کاربري اراضي،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کاهش استرس Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، نفت و گاز