منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، رگرسیون، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

ان می دهد:
Covariances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
er3

er12
-.040
.012
-3.377
***

er5

er3
.036
.016
2.296
.022

بر اساس جدول فوق کوواریانس منفی نشان دهنده ی غیر همجهت بودن تغییرات دو متغییر خواهد بود و مقدار مثبت همجهت بودن تغیرات دو متغیر را نشان می دهد. بنابراین جملات خطایی که به متغییرهای پویا و کیفیت ارتباط مربوط می باشند تغییراتشان همجهت نیستند. مقدار کوواریانس برای این دو متغییر برابر 0.040- می باشد(er3 , er12)
و تغیرات دو متغیر جمله خطایی که مربوط به متغیرهای رضایت شغلی و پویا می باشد هم جهت است چون مقدار کوواریانس برابر 0.036 و مثبت است.(er5, er3)

Correlations: (Group number 1 – Default model)

Estimate
er3

er12
-.160
er5

er3
.138
جدول همبستگی نیز بیانگر این مطلب است که رابطه بین متغیرهای er3 و er12 معکوس است. مقدار همبستگی عددی است که بین 1+ و 1- قرار میگیرد و اگر منفی باشد بیانگر معکوس بودن رابطه آن دو متغیر است. و همچنین رابطه بین متغیرهای er5 و er3 مستقیم است.
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
sobat.farayand

.451
.042
10.700
***

er7

.127
.034
3.770
***

er2

-.060
.017
-3.482
***

er6

.275
.026
10.752
***

er10

.181
.016
11.577
***

er1

.413
.039
10.683
***

er9

.435
.043
10.079
***

er11

.135
.014
9.683
***

er12

.184
.025
7.234
***

er8

.196
.018
10.728
***

er5

.210
.020
10.700
***

er3

.333
.031
10.605
***

er4

-.323
.191
-1.685
.092

خروجی زیر از نرم افزار آموس، ماتریس وزن رتبه عاملی را نشان می دهد که این وزن های عاملی که برای متغییرها محاسبه شده است باعث می شود که در رتبه بندی عوامل مشکل ایجاد نشود.
Matrices (Group number 1 – Default model)
Factor Score Weights (Group number 1 – Default model)

sobat.farayand
hamahang
amalkard.shoghli
keifiat.ertebat
amalkard.farayand
amniat.shoghli
Ajzae
rezayat.shoghli
ezterab.shoghli
taghirat
pooya
natayej
-.310
-.284
.050
.682
1.163
-1.579
.159
.116
-.284
1.799
-.670
pichid
.686
-.046
.006
.441
.442
-.197
.009
.017
-.035
.362
-.098

بر اساس این ماتریس، متغیر تغیرات بیشترین اثر با وزن 1.799 را بر نتایج دارد و پس از آن متغییر امنیت شغلی با تاثیر منفی 1.579- در رتیه دوم قرار میگیرد. و پس از آن عملکرد فرآیند با وزن 1.163 در رتبه سوم قرار دارد. و پس از اینها به ترتیب کیفیت ارتباط با وزن 0.682، متغیر پویا با وزن 0.67- تاثیر منفی، ثبات فرآیند با وزن 0.310- ، اضطراب شغلی و هماهنگ با وزن 0.284-، رضایت شغلی با وزن 0.116، و عملکرد شغلی با وزن 0.05 در رتبه های بعدی تاثیر بر نتایج قرار میگیرند.
و همچنین ثبات فرآیند با داشتن وزن 0.686 بیشترین تأثیر را بر پیچیدگی دارند. عملکرد فرآیند با وزن عاملی 0.442 دومین رتبه در تأثیر بر پیچیدگی دارد. کیفیت ارتباط با وزن 0.441 در رتبه سوم تاثیر بر پیچیدگی قرار دارد. تغییرات با وزن عاملی 0.362 در رتبه چهارم قرار میگیرد. و پس از اینها به ترتیب متغیر امنیت شغلی با وزن 0.197- و تأثیر منفی بر پیچیدگی، پیچیدگی پویا با وزن 0.098- با تأثیر منفی، پیچیدگی هماهنگ با وزن0.046- با تأثیر منفی، اضطراب شغلی با وزن عاملی 0.035- و تأثیر منفی، رضایت شغلی با وزن 0.017 ، پیچیدگی اجزاء با وزن 0.009 و عملکرد شغلی با وزن 0.006 در رتبه های بعدی قرار میگیرند

مدل اکتشافی نهایی به صورت زیر بدست آمده است

نمودار 4-6- مدل اکتشافی نهایی
اعداد روی فلش های یک سویه ضرایب رگرسیون است. و منظور از متغیر er جملات خطا در مدل است که غیرقابل مشاهده هستند.

فصل پنجم
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

5-1-مقدمه
در فصلهای قبلی، ادبیات گذشته پژوهش و نتایج آماری معلوم شد. در این فصل به ارزیابی نتایج پژوهش و سهم این پژوهش در کاربردهای مدیریتی پرداخته میشود که پیشنهادهایی براساس آن شکل میگیرد. همانطور که در فصلهای قبلی گفته شد هدف اصلی از انجام این پژوهش، تاثیر تغییرات فرایند زنجیره تامین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتیجه فرایند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام میباشد.
5-2-نتیجه گیری
در این پژوهش با موضوع تاثیر تغییرات فرایند زنجیره تامین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار توجه به ادبیات پژوهش و مدلهای موجود در این زمینه پرداخته شد. مدل مفهومی به منظور بررسی تاثیر تغییرات فرایند زنجیره تامین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرایند و کار مورد آزمون قرار گرفت و فرضیات پژوهش براساس روابط فرض شده در مدل مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیهها و گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری فرضیات آزمون شده است. سپس با استفاده از معیارهای مناسبت مدل معلوم شد که مدل برازش داده شده میان متغیرهای مستقل و وابسته معنادار است.
5-2-1-نتیجه گیری از فرضیه ها
فرضیه 1: پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین، بر پیچیدگی فرآیند تاثیر مثبت دارد.
ضریب همبستگی بین پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی فرآیند برابر 0.760 است. چون سطح معناداری برابر 0.022 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب متغیر پیاده سازی بر پیچیدگی فرایند برابر 1.312 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیاده سازی بر پیچیدگی فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 2: تغییرات در پیچیدگی فرآیند، بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.717 است. چون سطح معناداری برابر 0.012 بوده و کمتر از 0.05 است و همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر عملکرد شغلی برابر 1.675 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.813 است. چون سطح معناداری برابر 0.011 بوده و کمتر از 0.05 است و همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر رضایت شغلی برابر 0.989 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.022 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.722 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر امنیت شغلی برابر 1.675 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.002 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.801 است. چون سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر اضطراب شغلی برابر 1.718 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه3 : تغییرات در پیچیدگی فرآیند، بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.821 است. چون سطح معناداری برابر 0.041 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر عملکرد فرایند برابر 1.089 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.011 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.793 است. چون سطح معناداری برابر 0.003 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر کیفیت فرایند برابر 1.724 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 4: پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین، بر ثبات فرآیند تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین و ثبات فرآیند برابر 0.719 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیاده سازی بر ثبات فرایند برابر 1.222 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.007 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیاده سازی بر ثبات فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 5: تغییرات در ثبات فرآیند، بر عملکردشغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.809 است. چون سطح معناداری برابر 0.045 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر عملکرد شغلی برابر 1.719 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.801 است. چون سطح معناداری برابر 0.006 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر رضایت شغلی برابر 0.897 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.807 است. چون سطح معناداری برابر 0.039 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر امنیت شغلی برابر 1.626 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.790 است. چون سطح معناداری برابر 0.021 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر اضطراب شغلی برابر 1.495 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 6: تغییرات در ثبات فرآیند، بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط، تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.730 است. چون سطح معناداری برابر 0.017 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر عملکرد فرایند برابر 1.316 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.749 است. چون سطح معناداری برابر 0.009 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر ثبات فرایند بر کیفیت فرایند برابر 1.467 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.023 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که ثبات فرایند بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 7: تغییرات در پیچیدگی فرآیند و ثبات فرآیند، بر شناخت تغییرات ریشه ای تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین شناخت ریشه ای و پیچیدگی فرآیند برابر 0.818 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، مدل مفهومی، امنیت شغلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، سطح معنادار، رگرسیون، ضریب همبستگی