منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، زنجیره تأمین، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

د شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. به منظور بررسی مناسبت مدل، از معیارهای زیر استفاده میشود.

Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.937
.912
.925
.916
Independence model
.000
.000
.000
.000

همانطور که مشاهده میشود مقادیر به دست آمده مناسبت مدل را می رسانند. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل اول را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.815
1
2.815
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است. معیارهای زیر نیز در رابطه با مناسبت مدل هستند.

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.932
.890
.063

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی دوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
REZAYAT

RISHEIEE
1.619
.712
2.274
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر رضایت شغلی برابر 1.619 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل دوم را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.233
1
1.233
.001

سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.933
.911
.921
.892
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.919
.894
.072

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی سوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMNEYAT

RISHEIEE
1.381
.213
6.484
.001

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر امنیت شغلی برابر 1.381 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل سوم را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.676
1
1.676
.006

سطح معناداری برابر 0.006 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.

Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.901
.904
.916
.911
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.943
.933
.055

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

مدل فرعی چهارم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
EZTERAB

RISHEIEE
1.729
.610
2.834
.011

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر اضطراب شغلی برابر 1.729 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.011 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل چهارم را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.915
1
1.915
.008

سطح معناداری برابر 0.008 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.933
.905
.913
.894
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.914
.899
.067

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
فرضیه 9: تغییرات ریشه ای بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط، تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد فرآیند
کیفیت ارتباط
ضریب همبستگی
تغییرات ریشه ای
سطح معناداری
0.767

0.022
0.761

0.000

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات ریشه ای برابر 0.767 است. چون سطح معناداری برابر 0.022 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر عملکرد فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات ریشه ای برابر 0.761 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر کیفیت ارتباط تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل فرعی 1 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

RISHEIEE
1.243
.473
2.628
.001

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر عملکرد فرایند برابر 1.243 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 1 را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.130
1
2.130
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.926
.912
.910
.913
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.923
.920
.063

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی 2 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
KAYFEIAT

RISHEIEE
1.315
.621
2.118
.001

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر کیفیت فرایند برابر 1.315 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 2 را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.111
1
2.111
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.922
.911
.936
.901
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.913
.907
.053

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

فرضیه اصلی: تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتیجه فرایند و نتیجه کار تأثیر مثبت دارد.
ابتدا ضریب همبستگی بین متغیرهای تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتیجه فرایند و نتیجه کار را محاسبه می کنیم. چون فرضیه نرمال بودن متغیرها پذیرفته شد پس برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می کنیم. این ضریب در جدول زیر آورده شده است.

نتایج فرآیند
نتایج کار
ضریب همبستگی
تغییرات فرآیند زنجیره
سطح معناداری
0.832

0.001
0.811

0.000

همانطور که در جدول فوق می بینیم ضریب همبستگی بین تغییرات فرآیند زنجیره تأمین و نتایج فرایند برابر 0.832 است. چون سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین بر نتایج فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین تغییرات فرایند زنجیره تأمین و نتایج کار برابر 0.811 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین بر نتایج کار نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد.
حال به منظور پاسخ به فرضیه تاثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین بر نتایج فرایند و نتایج کار به تحلیل مدل زیر می پردازیم.

خروجی نرم افزار AMOS درباره مدل به صورت زیر است.
جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
TAGHIRAT RISHEIEE

TAGHIRAT ZANGIREH
1.790
.443
4.041
.000
NATAYEJ KAR

TAGHIRAT ZANJIREH
1.787
.516
3.463
.001
NATAYEJ FARAYAND

TAGHIRAT ZANJIREH
.977
.135
7.358
.028
NATAYEJ KAR

TAGHIRAT RISHEIEE
.862
.422
2.043
.001
NATAYEJ FARAYAND

TAGHIRAT RISHEIEE
1.208
.547
2.208
.000

با توجه به جدول بالا مشخص می شود که ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره ای بر تغییرات ریشه ای برابر 1.790 بوده و چون سطح معناداری که در ستون آخر و با P نشان داده شده است و برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات فرایند زنجیره ای بر تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره ای بر نتایج کار برابر 1.787 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات فرایند زنجیره ای بر نتایج کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره ای بر درک نتایج فرآیند برابر 0.977 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.028 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات فرایند زنجیره ای بر نتایج فرآیند تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر نتایج کار برابر 0.862 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر نتایج کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر نتایج فرآیند برابر 1.208 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر نتایج فرآیند تاثیر مثبت و معناداری دارد. در ستون دوم این جدول خطای استاندارد را نشان می دهد و ستون سوم نسبت بحرانی را نشان می دهد.
برآورد ضرایب ثابت در جدول زیر آورده شده است.

Estimate
TAGHIRAT RISHEIEE

0.043
NATAYEJ KAR

0.056
NATAYEJ FARAYAND

0.033

با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به دادهها، به صورت زیر میباشد:
(تغییرات فرآیند زنجیره تأمین) 1.790 + 0.043 = تغییرات ریشه ای
(تغییرات ریشه ای) 0.862 + (تغییرات فرآیند زنجیره تأمین) 1.787 + 0.056 = نتایج کار
(تغییرات ریشه ای) 1.208 + (تغییرات فرآیند زنجیره تأمین) 0.977 + 0.033 = نتایج فرآیند
به منظور بررسی مناسبت مدل، از معیارهای زیر استفاده میشود.

Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.913
.933
.955
.961
Independence model
.000
.000
.000
.000

هرچه مقادیر این معیارها به عدد 1 نزدیکتر باشند مدل مناسبتر است. همانطور که مشاهده میشود مقادیر به دست آمده مناسبت مدل را می رسانند.
جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل اول را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.817
3
0.939
.001

در جدول فوق مقدار کای دوبرای این مدل میزان آماره χ^2=2.817 که با CMINنشان داده شده است. همچنین سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، مدل مفهومی، امنیت شغلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، سطح معنادار، رگرسیون، ضریب همبستگی