منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، مدل مفهومی، امنیت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

رابر 0.801 است. چون سطح معناداری برابر 0.006 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.807 است. چون سطح معناداری برابر 0.039 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.790 است. چون سطح معناداری برابر 0.021 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل فرعی اولی به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

SEBAT
1.719
.812
2.117
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر عملکرد شغلی برابر 1.719 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. به منظور بررسی مناسبت مدل، از معیارهای زیر استفاده میشود.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.922
.903
.911
.936
Independence model
.000
.000
.000
.000

همانطور که مشاهده میشود مقادیر به دست آمده مناسبت مدل را می رسانند. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل اول را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.615
1
2.615
.001

سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است. معیارهای زیر نیز در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.915
.892
.066

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی دوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
REZAYAT

SEBAT
.897
.525
1.709
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر رضایت شغلی برابر 0.897 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل دوم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.916
1
1.916
.006

سطح معناداری برابر 0.006 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.914
.902
.919
.896
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.937
.889
.061

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی سوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMNEYAT

SEBAT
1.626
.413
3.937
.001

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر امنیت شغلی برابر 1.626 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل سوم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.223
1
1.223
.036

سطح معناداری برابر 0.036 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.899
.914
.936
.921
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.950
.917
.032

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی چهارم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
EZTERAB

SEBAT
1.495
.713
2.097
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر اضطراب شغلی برابر 1.495 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل چهارم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.720
1
1.720
.028
سطح معناداری برابر 0.028 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.918
.925
.907
.890
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.933
.896
.057

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
فرضیه 6: تغییرات در ثبات فرآیند، بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط، تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد فرآیند
کیفیت ارتباط
ضریب همبستگی
ثبات فرآیند
سطح معناداری
0.730

0.017
0.749

0.009

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.730 است. چون سطح معناداری برابر 0.017 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر عملکرد فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.749 است. چون سطح معناداری برابر 0.009 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر کیفیت ارتباط تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل فرعی 1 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

SEBAT
1.316
.621
2.119
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر عملکرد فرایند برابر 1.316 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 1 را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.119
1
2.119
.001

سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.911
.932
.921
.903
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.912
.919
.072

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی 2 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
KAYFEIAT

SEBAT
1.467
.512
2.865
.023

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر ثبات فرایند بر کیفیت فرایند برابر 1.467 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.023 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرایند بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 2 را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.819
1
1.819
.001

سطح معناداری برابر 0.001 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.913
.931
.946
.911
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.925
.917
.061

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
فرضیه 7: تغییرات در پیچیدگی فرآیند و ثبات فرآیند، بر تغییرات ریشه ای تأثیر مثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

پیچیدگی فرآیند
ثبات فرآیند
ضریب همبستگی
تغییرات ریشه ای
سطح معناداری
0.818

0.000
0.805

0.000

با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی بین تغییرات ریشه ای و پیچیدگی فرآیند برابر 0.818 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرآیند بر تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین تغییرات ریشه ای و ثبات فرآیند برابر 0.805 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که ثبات فرآیند بر تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل مفهومی به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
RISHEIEE

PICHIDEGI
1.315
.719
1.829
.001
RISHEIEE

SEBAT
1.627
.639
2.546
.003

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر تغییرات ریشه ای برابر 1.315 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.624
1
1.624
.033

سطح معناداری برابر 0.033 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.

معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.

Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.937
.912
.920
.900
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.936
.922
.051

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

فرضیه 8: تغییرات ریشه ای بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیر مثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد شغلی
رضایت شغلی
امنیت شغلی
اضطراب شغلی
ضریب همبستگی
تغییرات ریشه ای
سطح معناداری
0.715

0.005
0.833

0.048
0.768

0.011
0.781

0.001

همانطور که در جدول فوق می بینینم ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و تغییرات ریشه ای برابر 0.715 است. چون سطح معناداری برابر 0.005 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تغییرات ریشه ای برابر 0.833 است. چون سطح معناداری برابر 0.048 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و تغییرات ریشه ای برابر 0.768 است. چون سطح معناداری برابر 0.011 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و تغییرات ریشه ای برابر 0.781 است. چون سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ریشه ای بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل فرعی اولی به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

RISHEIEE
1.278
.617
2.071
.041

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر تغییرات ریشه ای بر عملکرد شغلی برابر 1.278 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.041 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغغیرات ریشه ای بر عملکرد شغل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، روش شناسی، زنجیره تامین Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، زنجیره تأمین، رگرسیون