منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.901
.931
.918
.915
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.921
.899
.050

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

فرضیه 2: تغییرات در پیچیدگی فرآیند، بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیر مثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد شغلی
رضایت شغلی
امنیت شغلی
اضطراب شغلی
ضریب همبستگی
پیچیدگی فرآیند
سطح معناداری
0.717

0.012
0.813

0.011
0.722

0.000
0.801

0.001

همانطور که در جدول فوق می بینیم ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.717 است. چون سطح معناداری برابر 0.012 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.813 است. چون سطح معناداری برابر 0.011 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.722 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.801 است. چون سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
در ادامه به تحلیل مسیر این متغیرها می پردازیم.
مدل فرعی اولی به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

PICHIDEGI
1.675
.612
2.737
.001
با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر عملکرد شغلی برابر 1.675 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. به منظور بررسی مناسبت مدل، از معیارهای زیر استفاده میشود.

Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.970
.915
.903
.921
Independence model
.000
.000
.000
.000

همانطور که مشاهده میشود مقادیر به دست آمده مناسبت مدل را می رسانند. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل اول را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.563
1
1.563
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است. معیارهای زیر نیز در رابطه با مناسبت مدل هستند.

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.890
.883
.057

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی دوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
REZAYAT

PICHIDEGI
.989
.723
1.368
.022

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر رضایت شغلی برابر 0.989 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.022 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل دوم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
1.718
1
1.718
.011

سطح معناداری برابر 0.011 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.899
.905
.893
.890
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.915
.893
.072

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی سوم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMNEYAT

PICHIDEGI
1.675
.563
2.975
.002

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر امنیت شغلی برابر 1.675 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.002 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل سوم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
.873
1
.873
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.911
.923
.916
.940
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.925
.913
.069

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
مدل فرعی چهارم به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
EZTERAB

PICHIDEGI
1.718
.812
2.116
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر اضطراب شغلی برابر 1.718 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر اضطراب شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل چهارم را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
.920
1
.920
.006

سطح معناداری برابر 0.006 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.930
.933
.901
.916
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.919
.898
.059

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
فرضیه 3: تغییرات در پیچیدگی فرآیند، بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد فرآیند
کیفیت ارتباط
ضریب همبستگی
پیچیدگی فرآیند
سطح معناداری
0.821

0.041
0.793

0.003
با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.821 است. چون سطح معناداری برابر 0.041 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر عملکرد فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات پیچیدگی فرآیند برابر 0.793 است. چون سطح معناداری برابر 0.003 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات پیچیدگی فرآیند بر کیفیت ارتباط تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل فرعی 1 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
AMALKARD

PICHIDEGI
1.089
.825
1.320
.011

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر عملکرد فرایند برابر 1.089 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.011 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 1 را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
.625
1
.625
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.890
.892
.935
.930
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.970
.911
.061

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تأیید می کنند.
مدل فرعی 2 به صورت زیر است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
KAYFEIAT

PICHIDEGI
1.724
.717
2.404
.000

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیچیدگی فرایند بر کیفیت فرایند برابر 1.724 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیچیدگی فرایند بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای مدل 2 را نشان می دهد.
Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
.915
1
.915
.009

سطح معناداری برابر 0.009 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری می شود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.929
.917
.925
.910
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.963
.908
.055

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.
فرضیه 4: پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین، بر ثبات فرآیند تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

پیاده سازی
ضریب همبستگی
ثبات فرآیند
سطح معناداری
0.719

0.000

ضریب همبستگی بین پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین و ثبات فرآیند برابر 0.719 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که متغیر پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین بر ثبات فرآیند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
مدل زیر به منظور تحلیل مسیر آورده شده است.

جدول زیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده با نرم افزار را نشان می دهد.

Estimate
S.E.
C.R.
P
SEBAT

PEYADESAZI
1.222
.611
2.000
.007

با توجه به جدول بالا ضریب متغیر پیاده سازی بر ثبات فرایند برابر 1.222 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.007 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که پیاده سازی بر ثبات فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد. جدول زیر مقدار کای دو، برای این مدل را نشان می دهد.

Model
CMIN
DF
CMIN/DF
P
Default model
2.119
1
2.119
.000

سطح معناداری برابر 0.000 است. چون سطح معناداری از 0.05 کمتر است نتیجه گیری میشود که مدل مفهومی معنادار و مناسب است.
معیارهای زیر در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
NFI

RFI

IFI

CFI

Default model
.897
.872
.930
.949
Independence model
.000
.000
.000
.000

Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.890
.929
.047

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

فرضیه 5: تغییرات در ثبات فرآیند، بر عملکردشغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر آورده شده است.

عملکرد شغلی
رضایت شغلی
امنیت شغلی
اضطراب شغلی
ضریب همبستگی
ثبات فرآیند
سطح معناداری
0.809

0.045
0.801

0.006
0.807

0.039
0.790

0.021

همانطور که در جدول فوق می بینینم ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و تغییرات ثبات فرآیند برابر 0.809 است. چون سطح معناداری برابر 0.045 بوده و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می گیریم که تغییرات ثبات فرآیند بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تغییرات ثبات فرآیند براب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، روش شناسی، زنجیره تامین Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، زنجیره تأمین، رگرسیون