منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، برون گرایی، دانشگاه تهران، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

چه نمره ی پاسخگو بيشتر باشد، شدت شاخص مورد نظر نيز بيشتر خواهد بود.
برای هنجاریابی ترجمه ایرانی همان جمله ها انتخاب شده کاستا و مک ری بکار گرفته شدند که در آزمون NEO-PI-R ایرانی قرار داشتند. از یک طرح تحلیل واریانس چند عاملی برای تحلیل نتایج استفاده شد. در این طرح تحلیل آماری، متغیر جنسیت (زن – مرد) به عنوان متغیر مستقل و نمره های شاخص های آزمون (روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه به تجربه ها، توافق با دیگران و وجدانی بودن) به عنوان متغیر وابسته وارد محاسبه شد و پژوهشي ديگر که توسط حق شناس در سطح شهر شیراز هنجاریابی شده است. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه NEO-PI–R فرم 240 سئوالی مورد ارزیابی قرار گرفت (حق شناس ، 1378).
این پرسشنامه دارای 5 شاخص اصلی و 30 مقیاس است که با استفاده از 240 عبارت آزمودنی پاسخ خود را در یک مقیاس 5 گزینه ای (کاملاً قبول تا کاملاً رد) انتخاب می نماید. در این آزمون شخصیت بر اساس 5 شاخص روان رنجورخویی یا بی ثباتی هیجانی (در زیر مجموعه های، اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیب پذیری از استرس)؛ برون گرایی (در زیر مجموعه های، صمیمیت، جمع گرایی، قاطعیت، فعالیت یا جُنب و جوش، هیجان جویی، و عواطف مثبت)؛ باز بودن به تجربه ها (در زیر مجموعه های، تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، فعالیت، دامنه سلیقه ها، ارزش ها)؛ توافق با دیگران (در زیرمجموعه های، اعتماد، سادگی، همدردی، تبعیت، تواضع، و درک دیگران)؛ و شاخص وجدانی بودن (در زیر مجموعه های، حس شایستگی، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، پیگیری، و انعطاف ناپذیری در اهداف) بررسی می گردد. هر شاخص می تواند دارای دامنه نمرات صفر تا 192 و هر مقیاس دامنه نمرات صفر تا 32 باشد (حق شناس، 1385).
FFI–NEO را می توان به صورت فردی و گروهی اجرا کرد. محیط آزمون گیری باید راحت بدون سر وصدا و دارای نور کافی باشد و آزمونگر باید به گونه ای مناسب و مقتضی آزمودنی را به انجام آزمون ترغیب کند تا از پاسخگویی مخدوش یا تصادفی او از روی بی حوصلگی و بی علاقگی جلوگیری شود. هیچ محدودیت زمانی برای پاسخگویی به NEO-FFI وجود ندارد. بیشتر افراد در مدت 10 تا دقيقه 15 آزمون را کامل می کنند اما افراد مسن تر و کسانی که مهارت خواندن آنها کمتر است، ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

اعتبار و پايايي
در تحقيق كاستا و مك كرا (1992)، براي شاخص هاي NEO-FFI اعتبار پرسشنامه ی استاندارد شخصيتي پنج گانه ی روان رنجور خویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه به تجربه ها، توافق با دیگران و وجدانی بودن، به ترتيب برابر 85/0، 78/0، 87/0، 90/0و 83/0 گزارش شده است (غیور،1377).
بررسي هاي گوناگون در گروه هاي سني و فرهنگي مختلف حاكي از اعتبار آزمون پنج عاملي است. نتايج مشابه بسياري روي مردان و زنان، سفيدپوست ها و غيرسفيدپوست ها، جوانان و ميانسالان و بزرگسالان به دست آمده است. بنابراين آزمون داراي اعتبار عاملي خوبي در گروه هاي جنسي، سني و نژادي مختلف است. آزمايش مجدد و همساني دروني كه در مورد مقياس هاي ساخته شده و بررسي هاي انجام يافته در گروه هاي سني و فرهنگ هاي مختلف به كار رفته، حاكي از پايايي آزمون است.
از میان مجموعه جمله های آزمون 5 عامل اصلی استخراج شد و اعتبار آنها براساس چرخش عوامل برای هر پرسش در طول پنج عامل محاسبه شد و آنهایی که حداکثر بار عاملی و اعتبار تشخیصی حول یک عامل را داشتند برای آزمون جدید انتخاب شدند. هنگامی که ضریب همبستگی بدون این جمله ها در آزمون NEO- PI-R محاسبه شد ضرایب همبستگی بین 75/0 برای شاخص وجدانی بودن تا 89/0 برای شاخص روان رنجورخویی به دست آمد.
ضرایب همبستگی بین نمره های شاخصهای NEO-FFI و NEO-PI-R در نمونه ABLSA به ترتیب 92/0، 90/0، 91/0، 77/0، 87/0 برای شاخص های C-A-O-E-N محاسبه شد.
ثبات درونی براساس ضریب آلفای برای NEO-FFI از داده های مربوط به گروهی از متقاضیان استخدام (1539 نفر) بدین دلیل محاسبه شد که این نمونه در کارهای آماری مربوطه به پیدا کردن جمله های آزمون به کار گرفته نشده بودند. ضرایب 86/0، 77/0، 73/0، 68/0، 81/0، به ترتیب برای شاخصهای C-A-O-E-N به دست آمد. این مقادیر به دست آمده همگی کمتر از مقادیر محاسبه شده برای شاخصهای آزمون NEO-PI-R هستند، اما در هر صورت از نظر آماری ارزش قابل قبولی دارند. اين پرسشنامه را دكتر گروسي فرشي، به فارسي ترجمه كرده و روي دانشجويان ايران هنجاريابي شده است. در ايران نيز ضريب پايايي به دست آمده براي عوامل C-A-O-E-N به ترتيب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0، 79/0 بوده است (شکری و دانش پور، 1386). باید توجه داشت که پایایی این فرم کوتاه شده به اندازه ی آزمون اصلی NEO-PI-R نیست.

3-5-3 . مقياس جهت گيري مذهبي با تکيه براسلام:
براي سنجش جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) از مقياس جهت‌گيري مذهبي با تكيه بر اسلام (آذربايجاني و دادستان،1382) استفاده شد.
به دنبال تلاش در جهت کمی سازی مفاهیم مذهبی در مراکز علمی جهان، در کشور ما نیز تاکنون حدود چهار مورد پژوهش صورت گرفته است که نتیجه آن ها ارائه یک پرسشنامه برای ارزیابی جهت گیری مذهبی در افراد با سواد دانشگاهی بوده است. مورد اخیر توسط آذربایجانی (1381) در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد تهران شمال و طلاب حوزه علمیه قم، صورت گرفته است. مقياس جهت‌گيري مذهبي با تكيه بر اسلام، توسط آذربايجاني (1382) تهيه شده است. فرم اوليه پرسشنامه شامل 90 سؤال بوده كه توسط سازندگان دو بار مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته است و در نهايت فرم نهايي آن شامل 70 سؤال مي‌باشد و داراي دو زيرمقياسِ عقايد ـ مناسك و اخلاق است. مواد پرسشنامه پس از بررسي اجمالي اديان جهان و بررسي تفصيلي دين اسلام (آيات قرآن و روايات)، بر اساس اين نظريه كه ايمان، مفهوم محوري دين‌ داري است و در سه بخش باورها، اخلاقيات و مناسك عملي تجلي مي‌يابد، استخراج شده است. مزيت اين مقياس بر مقياسهاي ديني پيش از آن، نگاه نسبتاً جامع به مؤلفه ‌هاي دين ‌داري است كه عبارتند از، روابط انسان و خدا، انسان و آخرت، اولياي دين، انسان و دين، بدن و قواي زيستي، امور اقتصادي، روابط اجتماعي، خانواده، انسان و طبيعت و سرانجام اخلاق فردي (آذربايجاني، 1382).
اين آزمون با توجه به آموزه‌هاي اسلام و با محوريت موضوع ايمان و توصيف ويژگي‌هاي افراد مومن و بر اساس آيات و روايات و مفاهيم قرآن كريم طراحي شده است و شامل ده مقوله تفكيك شده و متمايز از يكديگر بوده كه در نهايت بازخورد كلي انسان نسبت به دين را نشان مي‌دهد. اين ده مقوله عبارتند از، 1) رابطه انسان و دين، 2) رابطه انسان و خدا، 3) رابطه انسان و آخرت، 4) اولياي دين، 5) اخلاق فردي، 6) روابط اجتماعي، 7) معيشت، 8) خانواده، 9) ابعاد جسمي، 10) انسان و طبيعت.
اين آزمون مشتمل بر دو زير مقياس بوده كه زير مقياس R1 شامل 41 گويه بوده و عامل عقايد- مناسك را مي سنجد. زیر مقياس R2 شامل 25 گويه بوده و در موضوع اخلاقي همگرايي دارد.
آزمون مذكور توسط هاشمي (1385) مورد استفاده واقع شده است. وي روايي پرسشنامه را از طريق تحليل عامل مورد بررسي قرار داده و 18 سؤال آن را به دليل پايين بودن بار عاملي و 10 سؤال را به دليل تداخل گويه ها در چند عامل حذف كرده است و در نهايت فرم 38 سؤالی را مناسب تشخيص داده اند. 27 سؤال آن مربوط به عامل عقايد و مناسك و 11 سؤال آن مربوط به عامل اخلاق مي باشد. در پژوهش حاضر از این فرم 38 سؤالی استفاده شد. اين آزمون بر اساس مقياس 4 درجه‌اي «كاملاً مخالفم=1، تا حدودي مخالفم=2، تا حدودي موافقم=3، و كاملاً موافقم=4» مي‌باشد. هاشمي (1385) روايي اين آزمون را از طريق تحليل عامل مورد بررسي و محاسبه قرار داده است. كه نتايج تحليل عاملي به روش مولفه هاي اصلي با چرخش واريماكس، وجود دو عامل در گويه ها را تاييد نموده است.

خرده مقياس‌هاي پرسشنامه جهت گيري مذهبي با تکيه براسلام

1) خرده مقياس عقايد ـ مناسك(1R):
زير مقياس نخست، مشتمل بر 43 ماده داراي ضريب آلفاي947/0 به وسيلة 302 نفر آزمودني پاسخ داده شده و عامل«عقايد ـ مناسك» (1R) را مي‌سنجد. ضريب همبستگي هر ماده با مجموعه پرسشنامه عامل (1R) (از 324/0 تا740/0) و نيز ضريب آلفاي 1R در صورت حذف هرماده (از944/0 تا740/0) به ‌دست آمده (آذربايجاني، 1382). از نظر محتوايي، مقياس(1R) همگن و در موضوع عقايد و مناسك همگرايي دارد.

2)‌ خرده مقياس اخلاق (2 R ):
زيرمقياس دوم مشتمل بر 27 ماده با ضريب آلفاي 793/0 به وسيله 321 نفر آزمودني پاسخ داده شده و عامل «اخلاق» (2R) رامي‌سنجد. ضريب همبستگي هر پرسش با نمره كل مقياس عامل (2/)R) تا 447/0) و ضريب آلفا مقياس در صورت حذف هر ماده (779/0 تا 793/0) را نشان مي‌دهد. مقياس (2R) نيز از نظر محتوايي همگن و در موضوع اخلاق هم گرايي دارد.

شیوه استخراج محتوای آزمون
در این آزمون به وسیله تهیه مقوله های معتبر و طبقه بندی آن ها، یک روش نسبتا منطقی برای کمی سازی باورها، رفتارها و شیوه های سلوک مذهبی افراد ارائه شده است. با اینکه در گذشته ابعاد مختلفی برای مقوله بندی مسائل مربوط به دین توسط هوگل317، پرات318، و گلاک319 صورت گرفته، لیکن به دلیل عدم جامعیت آن ها، مقولات متعدد و جامعی (10مقوله) توسط آذربایجانی (1381) تهیه شده و بر اساس آن آزمون مذکور ساخته شده است.
جدول 1-3 . عناصر و جنبه های مختلف مذهب از نظر هوگل، پرات ، گلاک و آذربایجانی 1381
             هوگل
        پرات
                       گلاک
1) سنّتی تاریخی
1) سنّتی
1) مناسکی (اعمال مذهبی)
2) عقلی، منطقی (کلامی)
2)عقلانی
2) منطقی و عقلی (دانش مذهبی)
3) شهودیارادی
3) عرفانی
3) تجربی (احساس های مذهبی)

4) عملی (اخلاقی)
4) ایدئولوژیکی (التزام به باورهای مذهبی)
 

5) پیامدی (کاربرد مذهب در زندگی)
جدول 2-3 . مقولات ارائه شده توسط آذربایجانی 1381
مقوله
علامت
رابطه انسان و دین به طور کلی
A
رابطه انسان و خدا
B
رابطه انسان و آخرت
C
اولیای دین
D
اخلاق فردی
E
روابط اجتماعی
F
معیشت
G
خانواده
H
ابعاد جسمی
I
انسان و طبیعت
J

بررسي روايي پرسشنامه
روايي محتواي آزمون اوليه توسط استادان و صاحب نظران حوزه علميه قم گزارش شده است. علاوه بر اين با روش تمايز گروه هاي شناخته شده، روايي سنجي توسط آذربايجاني (1382) انجام شد كه نتايج حاكي از تمايز گروه ها در سطح معناداري 001/0 P بوده است.
براي بررسي روايي آزمون جهت‌گيري مذهبي بر اساس اسلام، از روايي سازه استفاده شده است. گزارش آذربايجاني (1382) در مورد روايي سازه بيانگر اين است كه براساس نتايج به‌ دست آمده، در مورد عامل (1R)، هر سه گروه دو به دو تفاوت معنادار دارند( در سطح معناداري 0001/0= α). در مورد عامل (2R) تفاوت معناداري مشاهده نمي‌شود (حتي در سطح معناداري «05/0α»).
درمورد عامل(R) نيز تفاوت معنادار وجود دارد (در سطح معناداري «0001/0= α»). درمورد(1R) (عقايد ـ مناسك) ميان هرسه گروه دو به دو تفاوت معنادار وجود دارد (درسطح معناداري ضريب آلفا معادل 0001/0 و ضريب آلفا معادل 044/0). در مورد زيرمقياس اخلاق (2R) هيچ ‌گونه تفاوت معنادار مشاهده نمي‌شود (ضريب آلفا بزرگ‌تراز 05/0). درمورد (R) (جهت‌گيري مذهبي اسلامي) در ميان گروه‌ها‌ي 1 و 2 (حوزه و دانشگاه تهران)، همچنين 2 و 3 (حوزه و دانشگاه آزاد) تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما ميان گروه‌ها‌ي 2 و 3 (دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد) تفاوت معنادار مشاهده نمي‌شود (ضريب آلفا بزرگتر از 05/0).

بررسي پایایی پرسشنامه
پس از تأیید «اعتبار محتوایی» این پرسشنامه توسط متخصصان و صاحب نظران علوم دینی، اعتبار سازه آن نیز از طریق گروه نمونه ای به حجم 378 نفر از دانشجویان، مورد تأیید علمی قرار گرفته و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن 936/0 به دست آمده است. در این آزمون سه مقیاس R1وR2 و نهایتاً جهت‌گيري مذهبي كلّ R ارائه شده است. در بررسي اعتبار محتوايي مقياس،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بیماران سرطانی، مکان کنترل، تاب آوری، خودکارآمدی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، سطح معنادار، بیماران سرطانی، روان رنجورخویی