منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، بازآفرینی، ماتریس SWOT، گردشگری فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگران
2-15. گردشگری و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی
گردشگری فعالیتی بسیار پیچیده است که با بخشهای دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکی دارد. گردشگری بدون برنامهریزی آثار غیر منتظره و ناخواستهای را در پی دارد(سازمان جهانی جهانگردان،14:1379). بنابراین لازم است در برنامه ریزی گردشگری، اثرات آن نیز از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
گردشگری باید به شیوه منسجم، کنترل شده و پایدار و بر بنای برنامه ریزی مؤثر توسعه یافته و اداره گردد. به این ترتیب،گردشگری منافع قابل ملاحظه اقتصادی را بدون ایجاد مشکلات جدی اجتماعی و زیست محیطی برای ناحیه در پی خواهد داشت. علاوه بر این منابع گردشگری برای استفاده آتی حفظ میگردد(همان منبع،9).
گردشگری در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و کالبدی دارای اثرات مثبت و منفی است و لازم است در توسعه گردشگری این آثار به خوبی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرد.
صنعت گردشگری مشاغل گوناگونی را ایجاد میکند که هر چند برآورد آن به سادگی میسر نیست ولی تعداد آنها در کشورهای صنعتی با اقتصاد باز مانند کشورهای اروپایی به صدها هزار شغل میرسد. با توجه به فعالیتهای مربوط به گردشگری فرصتهای مستقیمی برای اشتغال در هتلها و سایر خدمات درجه دو آن مانند کارهای ساختمانی، ساخت نقالههای مکانیکی و دیگر صنایع از جمله صنایع ساخت کشتیهای تفریحی و انواع ملزومات خاص اردوگاهی، فعالیت مربوط به امور دفاتر مسافرتی و خدماتی، صدور بلیط، راهنمایان گردشگران، امور مربوط به صدور گذرنامههای گردشگری، روادید، گمرک، تهیه بروشورها و نقشههای گردشگری و نظایر آنها به وجود میآید(منشیزاده،28:1376).
یکی از دلایل اصلی توسعه گردشگری در اغلب کشورها و مناطق بهرهبرداری از منافع اقتصادی آن است، اگرچه دلایل دیگری نیز در این مورد وجود دارد.
التزام به مفهوم توسعه پایدار، ملاحظات زیست محیطی و فرهنگی- اجتماعی را واجد اهمیت میسازد. هزینه و منافع اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باید به صورت همزمان سنجیده شوند تا هدف توسعه متعادل تحقق یابد(سلزمان جهانی جهانگردی،67:1379).
همانطور که«فرانسوا آشر» در یکی از نشریات یونسکو اعلام کرد:«گردشگری یک فعالیت اقتصادی است که میتوان گفت میراث فرهنگی و طبیعی کشورها را خرید و فروش میکند(پوتی فیس،17:1380). بدین ترتیب متضمن ترکیبی تفکیک ناپذیر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی است و بیدرنگ موضوع گزینههای توسعه را مطرح میکند.
2-16. تعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهنگی
سه دهه آخر قرن بیستم با جریانی در مرمت و حفاظت شهری همراه است که آن را میتوان “تجدید نسل شهرها” نام نهاد. احیای ساختارهای کهن، برجستهسازی مکانها و باز تولید خاطرات جمعی و کانونهای تعلق خاطر، از جمله اولین اقدامات برای ایجاد کشش ذهنی به سمت محیطهای تاریخی است که مقولهای وسیع وپدیدهای نوظهور به نام گردشگری فرهنگی را مطرح میسازد. توجه به ترجیح گردشگران در جستوجوی مکانهای منحصر به فرد، لزوم حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی و توجه به آثار مثبت رونق اقتصادی گردشگری، بسترساز تقویت موضوع گردشگری فرهنگی است. نتایج حاصل از مطالعات صورتگرفته نشان دهندۀ نقش گردشگری فرهنگی در حفاظت از میراثهای ارزشمند، گسترش روابط بینالمللی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی ساکنان است.
بدون در نظر گرفتن«فرهنگ» و «اجتماع»، دستیابی به پایداری و بازآفرینی یکپارچه، امری غیر ممکن تلقی میشود. در این میان نقش گردشگری به عنوان استراتژی اساسی در بازآفرینی یکپارچه، امری غیر ممکن تلقی میشود. در این میان نقش«گردشگری» به عنوان استراتژی اساسی در بازآفرینی فرهنگی مطرح میشود. به طور کلی، میتوان گردشگری شهری را كنش متقابل گردشگران میزبان و بازدید از جاذبهها و تسهیلات و خدمات مربوط به گردشگری با انگیزههای متفاوت گردشگر دانست که در بافتهای تاریخی، این انگیزه به سوی کشف وشناسایی میراثهای تاریخی و شیوۀ زندگی پیشینیان سوق مییابد(امین زاده و دادرس،102:1391).
2-17. فضاهای شهری
برنامهريزي شهري براي هر شهر مستلزم دريافت و فهم صحيح از فضاهاي شهري است. فضايي كه توده مردم شهر، اهداف و وقايع آن را و مفهوم توسعه پايدار شهري را كه بر اصلاح و بهبود كيفيت زندگي شهروندان تأكيد دارد را به وجود ميآورد(حسین زاده دلیر،114:1380).
کولکوهن واژه فضای شهری را به دو صورت تعریف مي كند: فضاي اجتماعي و فضاي ساخته شده و مصنوع. فضاي اجتماعي تداعي كننده فضاي نهادهاي اجتماعي است كه مورد علاقه دانشمندان جامعه شناس و جغرافياي شهري است. اين ديدگاه ديدن ويژگي هاي محيط مصنوع را به عنوان فرا پديده اي مدنظر قرار ميدهد و از سوي ديگر فضاي مصنوع متوجه فضاي فيزيكي است که بیشتر مورد توجه معماران است(مدنی پور،13:1379). مهمترین فضاهایی که مورد بازديد و اقامت گردشگران قرار ميگيرند فضاهاي شهري هستند كه از ديرباز جذاب ترين فضاها را تشكيل ميدادهاند ، زيرا شهرها پيشرفته ترين و كامل ترين قرارگاه هاي انساني را تشكيل مي دهند . شهرها در بردارنده مراكز مهم اقتصادي، فرهنگي، علمي، تفريحي و پزشكي و غيره هستند و افزون بر اينها از جاذبه هاي طبيعي نيز بهره مندند و از اين رو مهم ترين كانون هاي جلب جهانگردان هستند (کازس،10:1382)
2-18. روش تحقيق
روش تحقیق علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین(مبهم) است.
در پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف توسعهای تعیین شده و در چارچوب روش تحقیق که تحلیلی- توصیفی است. پژوهش حاضر کاربردی است چرا که نتایج آن در سیاستگذاری و تصمیمگیری، سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری مورد استفاده قرار میگیرد. این تحقیق از روش تحلیل توصیفی نیز سود برده است و به تناسب اهداف تحقیق به توصیف منظم و نظاممند فضا میپردازد به نحوی که ویژگیها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی میکند.
اين پژوهش در 5 فصل به قرار زير ارائه ميگردد:
نمودار شماره(2-7): فصل بندي تحقيق

(مأخذ: يافته هاي پژوهش)
2-19. روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها
پيچيدگي و گستردگي بحث گردشگري شهري نياز به استفاده از روش تصميم گيري چند متغيره و همه جانبه را ضروري مينمايد. بنا بر اين در اين پژوهش از روش SWOT استفاده گرديده است.
2-20. مفهوم شکل گیری تکنیک SWOT
تکنیک یا ماتریس(SWOT)، که گاهی(TOWS) نیز نامیده میشود، ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است. این تکنیک به صورت تفصیلی در قالب مقالهای کلاسیک در سال 1982 میلادی توسط«هاینز وی ریچ» با نام «ماتریس SWOT: ابزاری برای سنجش وضعیت» معرفی شده است، با این وجود سابقۀ تشكيل آن به پیش از تاریخ انتشار مقاله یاد شده بر میگردد و افراد و جریانات متعددی در تکوین و تکامل آن نقش داشتهاند. به بیان دیگر شکلگیری تکنیک مذکور تنها در تعامل با شکلگیری دیگر تکنیکهای برنامهریزی راهبردی قابل تبیین است چرا که پیش و یا همزمان با شکل گیری این تکنیک از ابزارهای دیگری نیز برای تدوین راهبرد استفاده شده است(گلکار،47:1386).
مفاهیم پایه
تکنیک SWOT وسیلهای برای نظم بخشیدن به انجام اینگونه انتخابها است. به طور اجمالی، این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق:
1. بازشناسی و طبقه بندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛
2. بازشناسی و طبقه بندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج از سیستم؛
3. تکمیل ماتریس SWOT
4. تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده؛ صورت میگیرد.
به این ترتیب مفاهیمی همچون «راهبرد»، «محیط داخلی»، «محیط خارجی»، «قوت»، «ضعف»، «فرصت» و «تهدید» را میتوان مفاهیم پایۀ این تکنیک محسوب نمود.
ماتریس SWOT در مراحل گوناگون فرآیند برنامهریزی راهبردی از مرحلۀ تحلیل وضعیت تا تدوین راهبرد موضوعیت دارد. برای تحلیل وضعیت شیوههای گوناگونی وجود دارد. یکی از این شیوهها آغاز کار با بازشناسی مسائل مهم است. شیوه دیگر آغاز کار با تعیین اهداف و مقاصد سازمان، شیوه سوم تمرکز کردن بر فرصتهاست و … در واقع هیچ پاسخ منحصر به فردی برای چگونگی آغاز تدوین راهبرد وجود ندارد. یعنی میتوان از بررسی محیط خارجی و یا محیط داخلی آغاز کرد که از این روگاهی به جای SWOT از لفظ TOWS استفاده کردهاند. بنا براین فرآیندی که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد تنها یکی از حالتهای ممکن را بیان میکند.
الف) بررسی محیط خارجی
بررسی محیط خارجی با فهرست کردن تهدیدهای خارجی(T) و فرصتها(O) آغاز میشود. معمولاً در حوزۀ مدیریت سرفصلهای تهدیدات و فرصتها شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیت شناختی، تولید و خدمات، تکنولوژی بازار و رقابت میشود. باید توجه داشت که در تحلیل این عوامل نباید تنها به بررسی محیط کنونی بسنده کرد بلکه مهمتر از آن آینده نگری و تحلیل محیط آینده است.
ب) بررسی محیط داخلی
محیط داخلی سازمان برای شناخت قوتها(S) وضعفها(W) ارزیابی و در جای ویژۀ خود در جدول یا ماتریس SWOT منظور میشود.
ج) تدوین راهبرد
ماتریس SWOT امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم میآورد. البته در جریان عمل برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند. بر حسب وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجۀ کنشگری متفاوت هستند میتوان تدوین کرد. جدول زیر نشانگر این امر است:
جدول شماره(2-1) : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیلSWOT
محیط داخلی
فرصتها
محیط خارجی
ضعفها
قوتها

راهبرد انطباقی
(حداقل- حداکثر)
راهبرد تهاجمی
(حد اکثر- حد اکثر)
تهدیدها

راهبرد دفاعی
(حداقل- حداقل)
راهبرد اقتضایی
(حد اکثر- حداقل)

(مأخذ: پیرس و رابینسون، 1380)
راهبرد دفاعی(راهبرد حداقل- حداقل): هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل- حداقل13، که میتوان آن را راهبرد بقا نیز نامید، کاهش ضعفهای سیستم برای کاستن و خنثی سازی تهدیدهاست. در قلمرو فعالیتهای بازرگانی بنگاهی که با تهدیدهای خارجی و ضعفهای درونی روبه رو است در واقع با وضعیت وخیمی سروکار دارد. لذا آن بنگاه باید برای بقای خود جنگیده، و راهی برای دفاع از خود جستجو کند. در چنین وضعیتی، تنها، راه حل های بسیار واکنشی نظیر انحلال بنگاه، ادغام با دیگر مؤسسات و یا کاهش فعالیتهای بنگاه پیشروی مؤسسه است.
راهبرد انطباقی(راهبرد حداقل- حداکثر): راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل- حداکثر14 تلاش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند حداکثر استفاده را از فرصتهای موجود ببرد. یک سازمان ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصتهایی شود ولی به واسطه ضعفهای سازمانی خود قادر به بهرهبرداری از آن نباشد. در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند امکان استفاده از فرصت را فراهم آورد.
راهبرد اقتضایی( حداکثر- حداقل): این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوتهای سیستم برای مقابله با تهدیدات تدوین میشود و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدات است. با این وجود از آنجا که تجارب گذشته نشان داده است که کاربرد نا بجای قدرت میتواند نتایج مطلوبی به بار آورد هیچ سازمانی نباید به طور نسنجیده از قدرت خود برای رفع تهدیدات استفاده کند.
راهبرد تهاجمی(حداکثر- حداکثر15): تمام سیستمها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصتهای خود را به حداکثر برسانند. برخلاف راهبرد دفاعی که یک راهبرد «واکنشی16» است راهبرد تهاجمی یک راه حل «کنشگر17» است. در چنین وضعیتی سازمان با استفاده از نقاط قوت خویش برای گسترش بازار تولیدات و خدمات خود گام بر میدارد( گلکار ،1386: 51-50).

فصل سوم: معرفي محدوده شهر كرمانشاه

3-1.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع گردشگری مجازی، صنعت گردشگری، مقصد گردشگری، مسابقات ورزشی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زمین لرزه، شهرستان کرمان، اورامان تخت، میراث فرهنگی