منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، بازاریابی، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی، مدیریت فناوری اطلاعات، 1389
رضاییان، علی، مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، انتشارات دانشکده مدیریت تهران، تهران، 1373
رمضانیان، محمدرحیم – رحمانی، زهرا – حسینی جو، سیدعباس – مباشر امینی، رمضانعلی، برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ)، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 2، 1392
رندال، آر راس – اليزابت ام آلتماير، استرس شغلي. ترجمه غلامرضا خواجه پور. سازمان مديريت صنعتی، تهران، 1377
ساروخانی، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1384
سلطانی، ایرج، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سال یازدهم، شماره 105، 1379
سی لاودن، کنث – پی لاودن، جین، ترجمه حبیب رودساز، سینا محمدنبی، امیرحسین بهروز، سیستم های اطلاعات مدیریت، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، تهران، 1389
شاکریان، حامد، ارائه چهارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پایان نامه کارشناسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد، 1391
ایرج، شاکری نیا، امنیت و رضایت شغلی وبهداشت روانی، مجله تدبیر شماره 72، 1376
شاهرودی، کامبیز – عاشوری، سمیه، تأثیر عوامل ساختاری زنجیره تأمین روی عملکرد شرکت مطالعه موردی شرکت سازه گستر، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مدیریت، سال ششم، شماره 53، 1392
شاه ویسی، فرهاد، کاربرد آنالیز موجک (Wavelet) در سنجش روند ریسک سیستماتیک مبتنی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1389
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، روان‌شناسی عمومی، توس، چاپ چهارم، تهران، 1370
شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغلی، نشر رشد، 1388
صادقی فیضی، جعفر – ستوده، السا، رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط با ارزش چرخه ی عمر مشتری در بانک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات)، بانک مقالات بازاریابی، 1391
طبیبی، سیدجمال الدین – ملکی، محمدرضا – دلگشایی، بهرام، تدوین پایان نامه رساله طرح پژوهشی و مقاله علمی، انتشارات فردوس، 1392
عمید، امین – رضاییان، علی – باقری، مهدی، تحلیل و بررسی تأثیر برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین، پیام مدیریت، 1386
غضنفری، مهدی – فتح الله، مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، 1389
فتحیان، محمد، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1386
فونتانا، دیوید، اضطراب چیست؟، ترجمه بهمن نجاریان، مجله دارو و درمان، سال دهم، شماره 66، 1371
کمانی، سید محمد حسین، رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزشی مدیریت دولتی، 1379
محمدی، علی – صحراکار، مریم – یزدانی، حمیدرضا، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات برقابلیت ها و عملکرد زنجیره تأمین شرکت های لبنیاتی استان فارس: مطالعه چندموردی، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، 1390
محمودی، احسان – نعیمی صدیق، علی – چهارسوقی، سیدکمال – اسکندری، حمیدرضا، بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا، مجله مدل سازی در مهندسی، سال هشتم، شماره 22، 1389
مورهد، گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید، تهران، 1375
میرکمالی، سیدمحمد، رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، نشر یسطرون، چاپ سوم، تهران، 1380
نایک، آنیتا، اﺿﻄﺮاب، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺧﺒﺎري آزاد، اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻴﺪاﻳﺶ، چاپ اول، 1383
نجفی، یوسف، مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و متغیرهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 1391
نیلی پور طباطبایی، سید اکبر – خیامباشی، بیژن – کرباسیان، مهدی – شریعتی، محمد، عنوان بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره 2، شماره پیاپی(5)، 1391
هوگس، مایکل اچ، ترجمه محسن شیخ سجادیه، محمدرضا اکبری جوکار، اصول و مبانی زنجیره تأمین، انتشارات آدینه، چاپ دوم، 1390

منابع لاتین

Aiman-Smith, L., Green, S., Implementing new manufacturing technology: the related effects of technology characteristics and user learning activities. Academy of Management Journal 45 (2), .2002

Anderson, E. W. , Cross-category variation in customer satisfaction and retention, Marketing Let-ters, 4(1), 1994

Bagchi, P.K. and skjoett, Larsen, T, Integration of information technology and organizations in a supply chain, the international journal of management, 2002

Bala, H., Venkatesh, V., Changes in employees’ job characteristics during an enterprise system implementation: a latent growth modeling perspective. MIS Quarterly 37 (4), 2013
Bala, H., The effects of IT-enabled supply chain process change on job and process outcomes: A longitudinal investigation, Journal of Operations Management, 2013

Chen, I.J., Paulraj, A., towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management 22 (2), .2004
Choo, S., & Bowley, C. Using training and development to affect job satisfaction within franchising. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14, 2007

Christopher, M, logistics and supply chain management, Pitman publishing London, 1992

Davis, G. Job satisfaction survey among employees in small businesses. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11, 2004.

Davy, J. A., Kinicki, A.J., Scheck, C.L., A test of job security’s direct and mediated effects on withdrawal cognitions. Journal of Organizational Behavior, 18, 1997

Devaraj, S., Krajewski, L., Wei, J.C., Impact of eBusiness technologies on operational performance: the role of production information integration in the supply chain. Journal of Operations Management 25 (6),.2007
Ellram, L. M, supply chain management: the industrial organization perspective, international journal of physical distribution and logistics management 21(1), 1991

Fairborother, Kerry, and et al. Workplace dimensions, stress and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 18(1), 2003
Fan, C.Y., Fan, P.S., Chang, P.C, “A system dynamics modeling approach for a military weapon maintenance supply system”. Intl. J. Produc. Econ., Vol. 128, pp. 2010

Flynn, B.B., Huo, B., Zhao, X., The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach. Journal of Operations Management 28 (1), 2010

Fox, S, Spector, PE & Miles, D, Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: some mediator and moderator tests for autonomy and emotions, Journal of Vocational Behavior, vol.59, 2001

Gummesson, E, the new marketing: devel-oping long-term interactive relationships. Long Range Planning, 20(4), 1987

Gunasekharan A, Ngai, virtual supply chain management, production planning and control, Vol 15, 2000

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P. and Gremler, D., Understanding relationship marketing out-comes: an integration of relational benefits and relation-ship quality, Journal of Service Research, 4, 2002

Hsieh Y. and Hiang S., A Study of the Im-pacts of Service Quality on Relationship Quality in Search- Experience-Credence Services, Total Quality Management, 15 (1), 2004

Hunt, S. D. and Arnett, D. B. and Madhavaram, S., The explanatory foundations of relationship marketing theory, Journal of Business & Industrial Marketing, 21(2), 2006

Jarvelin, A. and Lehtinen, U., Strategic in-tegration in industrial distribution channels: managing the interfirm relationship as a strategic asset, Journal of the Academy of Marketing Science, 27(1), 1996

Ketchen Jr., D.J., Hult, G.T.M., Bridging organization theory and supply chain management: the case of best value supply chains. Journal of Operations Management 25 (2),.2007

Kinicki, A.F, McKee-Ryan, C.Schriesheim and K.P.Carson. Assessing the Construct Validity of the Job Descriptive Index: A Review and Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology.Vol.87.No.1.2002

Larson, Linda L. 2004. Internal auditors and job stress. Managerial Auditing Journal 19(9), 2004

Leo R.Vijayasarathy, An investigation of moderators of the link between technology use in the supply chain and supply chain performance, Information & Management, Volume47 , Issues 7-8, , December 2010

Levitt, T., the Marketing Imagination, Free Press, New York, NY. 1986

Minegishi, S., Thiel, D. System dynamics modeling and simulation of a particular food supply chain. Simul. Prac. Theory, Vol. 8, pp., 2000

Ming-lang tseng, kuo-jui wu, thi thoa Nguyen, Information technology in supply chain management: a case study, Procedia – Social and Behavioral Sciences, volume 25, 2011

Moore K.A. Value mapping frame work involving stakeholders for supply chain improvement when implementing information technology projects, Ph.D. thesis, M.S. University of Central Florida; 2008

Morgan, R. M. and Hunt, S. D., The com-mitment-trust theory of relationship marketing, Jour-nal of Marketing, 58(3), 1994

Muchincky, P, Psychology to work: an introduction to industrial and organizational psychology, Wadsworth. 2000

NiuY. The impact of information technology on supply chain performance: A knowledge management perspective, Ph.D. thesis, University of North Carolina at Charlotte; 2010

Roberts, K., Varki, S. and Brodie, R., Mea-suring the quality of relationships in consumer services: an empirical study, European Journal of Marketing, 37(1/2), 2003

Rotundo, M & Sackett, P, the relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: a policy capturing approach, Journal of Applied Psychology, vol. 87, 2002

Sezen B. Relative effects of design, integration and information sharing on supply chain performance. Supply chain management: An international journal, 2008

Sharon E, Degroote, Thomas G. Marx, The impact of IT on supply chain agility and firm performance: An empirical investigation, international Journal of Information Management, volume 33, 2013

Sin, L. Y. M. and Tse A. C. B. and Yau, O. H. M. and Lee, J. S. Y. and Chow, R., The effect of

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، رگرسیون، رضایت شغلی Next Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، اخبار خوب، افشای اطلاعات