منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، سطح معنادار، رگرسیون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر شناخت تغییرات ریشه ای برابر 1.315 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر شناخت تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین شناخت ریشه ای و ثبات فرآیند برابر 0.805 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر پیچیدگی فرایند بر شناخت تغییرات ریشه ای برابر 1.627 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.003 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که پیچیدگی فرایند بر شناخت تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 8: شناخت تغییرات ریشه ای بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و اضطراب شغلی تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد شغلی و شناخت تغییرات ریشه ای برابر 0.715 است. چون سطح معناداری برابر 0.005 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر عملکرد شغلی برابر 1.278 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.041 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغغیرات ریشه ای بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و شناخت تغییرات ریشه ای برابر 0.833 است. چون سطح معناداری برابر 0.048 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر رضایت شغلی برابر 1.619 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشه ای بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد
ضریب همبستگی بین امنیت شغلی و شناخت تغییرات ریشه ای برابر 0.768 است. چون سطح معناداری برابر 0.011 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشهای بر امنیت شغلی برابر 1.381 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشهای بر امنیت شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین اضطراب شغلی و شناخت تغییرات ریشهای برابر 0.781 است. چون سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر اضطراب شغلی برابر 1.729 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.011 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشهای بر اضطراب شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه 9: تغییرات ریشه ای بر عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط، تأثیرمثبت دارد.
ضریب همبستگی بین عملکرد فرآیند و تغییرات ریشهای برابر 0.767 است. چون سطح معناداری برابر 0.022 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشهای بر عملکرد فرایند برابر 1.243 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشهای بر عملکرد فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین کیفیت ارتباط و تغییرات ریشه ای برابر 0.761 است. چون سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشهای بر کیفیت فرایند برابر 1.315 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشهای بر کیفیت فرایند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه اصلی: تغییرات فرایند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتیجه فرایند و نتیجه کار تاثیر مثبت دارد.
ضریب همبستگی بین تغییرات فرآیند زنجیره و درک نتایج فرایند برابر 0.832 است. سطح معناداری برابر 0.001 بوده و کمتر از 0.05 است همچنین ضریب همبستگی بین تغییرات فرآیند زنجیره و نتایج کار برابر 0.811 است. سطح معناداری برابر 0.000 بوده و کمتر از 0.05 است.
ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر نتایج فرآیند برابر 0.977 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.028 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر نتایج فرآیند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر نتایج کار برابر 1.787 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر نتایج کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر تغییرات ریشه ای برابر 1.790 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات فرایند زنجیره تأمین بر تغییرات ریشه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر نتایج کار برابر 0.862 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.001 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشه ای بر نتایج کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب رگرسیونی متغیر تغییرات ریشه ای بر نتایج فرآیند برابر 1.208 بوده و چون سطح معناداری برابر 0.000 و کمتر از 0.05 است پس نتیجه می شود که تغییرات ریشه ای بر نتایج فرآیند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
5-3-مقایسه با پژوهش قبلی
در مقاله ی هیلول بالا، که به عنوان مقاله ی پایه ی این پژوهش در نظر گرفتیم، تفاوت هایی با پژوهش حاضر دارد که عبارتند از:
هیلول بالا در پژوهشش داده ها را در مدت شش ماه پس از پیاده سازی سیستم جدید جمع آوری کرده بود که نتایجی که بدست آورده بود در کوتاه مدت بودند. در حالی که در طی گفتگویی که با مدیر بخش برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت پتروشیمی ایلام داشتیم تغییرات مربوطه از سال های اولیه تأسیس شرکت و به صورت تدریجی صورت گرفته بود و می توان گفت نتایج بدست آمده نتایج بلندمدت هستند.
هیلول بالا نمونه آماریش را دانشجویان و نه کارکنان در نظر گرفته بود و از دیدگاه آنان فرضیه ها را بررسی کرده بود در حالی که در این پژوهش از بین خود کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام نمونه آماری انتخاب کرده ایم.
در پژوهش هیلول بالا مانند پژوهش حاضر پیاده سازی سیستم زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر پیچیدگی و ثبات فرآیند تأثیر مثبت و معنی داری داشت. و این تغییرات همچنین تأثیر مثبت و معنی داری بر ایجاد تغییرات ریشه ای در شرکت دارد. ولی در پژوهش هیلول بالا این تغییرات ایجاد شده تأثیر منفی و معنی داری بر رضایت شغلی، امنیت شغلی، عملکرد شغلی، عملکرد فرآیند و کیفیت ارتباط دارد در حالی که ما به تأثیر مثبت و معنی داری رسیدیم. و همانند پژوهش ما هیلول بالا نیز به تأثیر مثبت تغییرات بر اضطراب شغلی دست یافته بود. این تفاوت ها در نتایج قطعاً مربوط به کوتاهی زمانی است که پس از اجرای تغییرات پژوهش هیلول بالا صورت گرفته است.
5-4-پیشنهادها
از آن جایی که تغییرات در فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات، باعث افزایش پیچیدگی در فرآیند زنجیره می شود، در این راستا تنها کارکنان شرکت نیستند که نیاز به تطبیق روش کار کردنشان با تغییرات به عمل آمده هستند، بلکه کارکنان هر تأمین کننده ای که به شبکه(زنجیره تأمین) می پیوندند نیز نیاز به تطبیق روش عملکرد خود دارند. برای اینکه بتوانیم رضایت شرکای زنجیره تأمین خود را برای همکاری بهتر به دست آوریم بایستی طبق توافقاتی انتظاراتشان را برآورده سازیم، تا بدین ترتیب همه ی اجزای زنجیره تأمین به نوبه ی خود منتفع شوند
و با توجه به اینکه سال ها استفاده از روش های قدیمی و عادت به استفاده آن روش ها را کارکنان نمی توانند به سادگی فراموش کنند ولی باید بتوانیم از مقاومت کارکنان در برابر تغییر بکاهیم. با توجه به ایجاد تغییرات در ساختار زنجیره بایستی ارتباطات مشارکتی در شرکت پیاده سازی شود و هر تغییری که در زنجیره تأمین ایجاد می شود، بایستی به اطلاع کارکنان و شرکا برسد.
مدیران شرکت می توانند با برگزاری دوره های آموزشی مستمر و مناسب با سطح شرکت، کارکنان شرکت را در شناسایی تغییرات و نحوه ی برخورد با آن ها یاری کنند.
گردش مناسب و انتقال صحیح و بجای اطلاعات در زنجیره تأمین باعث می شود تا فرآیندها به صورت مؤثر و کاراتر از قبل گشته و مدیریت آن ها نیز آسان تر می گردد. برای مدیریت صحیح اطلاعات بایستی هماهنگی در فعالیت ها وجود داشته باشد. وجود هماهنگی در مدیریت اطلاعات تأثیرات مثبتی در سرعت، دقت، کیفیت و … فرآیند خواهد داشت.
ارتقاء سطح فناوری اطلاعات در شرکت از حیث سخت افزار و نرم افزار، از جمله مواردی است که شرکت بایستی به آن توجه کند. شرکت باید تلاش کند تا فناوری را که در اختیار کارکنان قرار می دهد، با استفاده از تجهیزات و ابزارآلات مدرن و به روز باشد.
5-4-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
انجام مطالعات مشابه در یک صنعت خاص در دو دوره زمانی متفاوت و مقایسه آنها در آن دو دوره.
انجام مطالعاتی که عوامل مؤثر بر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین را شناسایی و بررسی کنند.
انجام مطالعاتی مانند تأثیر سیستم های اطلاعات مدیریت (و یا یکی دیگر از سیستم های مدیریتی) بر اثربخشی فرآیند زنجیره تأمین.
انجام مطالعه ای که نتایج بدست آمده در جامعه مورد نظر را با جامعه ی دیگری مقایسه کنند.
5-5-محدودیتها
کمبود کتب و مقالات مشابه در زمینه موضوع پایان نامه به علت تازگی موضوع.
عدم اختیار کامل در مراجعه به واحدهای مختلف شرکت برای توزیع پرسشنامه ها.
پاسخ دهندگان چون از کارکنان شرکت بودند حین تکمیل پرسشنامه مجبور به رسیدگی به امور کاریشان بودند لذا تکمیل پرسشنامه از طرف آنها وقت زیادی می طلبید.

منابع
منابع فارسی
ارشدی، نسرین، طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز، پایان نامه دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربینی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1386
ازکیا، مصطفی – دریان آستانه، علی رضا، روش های کاربردی تحقیق، انتشارات کیهان، تهران، 1382
اسپکتور، پل، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه شهناز محمدی، ارسباران، چاپ اول، تهران، 1387
الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، 1379
امیری، شهلا، مطالعه تأثيرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 1391
بهکمال، بهشید – کاهانی، محسن – سپهری، مهران، استخراج ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه، مدیریت فناوری اطلاعات، 1388
پال، هرس – کنت بلانچارد، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375
پورسلیمانی، علی قلی – شاهرودی، کامبیز – سلیمی، اسما، عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی(تأثیر عوامل مکان یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات ساخت و تولید)، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره 14، 1389
تیموری، ابراهیم – احمدی، مهدی، مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول، تهران، 1388
جلالی، علی اکبر – مژدهی، ناهید – مهربان، امیررضا، لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تأمین، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های اطلاعات، تهران، 1386
جوادیان، نیکبخش – خانی، مهدی – مهدوی، ایرج، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین و بهبود آن با استفاده از روش پویایی های سیستم: شرکت داروگر، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره3، تهران، 1391
حقیقی، محمد علی، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه، تهران، 1380
حمیدی، ناصر – صومعه لو، مصطفی، 44 درس در مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات سایه گستر، چاپ اول، قزوین، 1389
خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران، 1378
رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، جلد 1 و 2 و 3، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1377
رجب زاده، علی – حسین زاده، علی رضا – نالچی گر، نیلوفر – نالچی گر، سروش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر ایجاد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، رگرسیون، رضایت شغلی Next Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، قیمت بازار، اخبار خوب، افشای اطلاعات