منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، روش شناسی، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

شیوه های SCM، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته اند. نتایج نشان داده که سطح بالایی از عملکرد SCM می تواند به افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان منجر شود. همچنین، مزیت رقابتی تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمانی دارد.
لئو آر به مقاله ای با عنوان بررسی مدیران از ارتباط بین استفاده از فناوری در زنجیره تامین و عرضه عملکرد زنجیره، پرداخته است. در این مقاله تأثیر تعدیل نوآوری فرایند، کیفیت همکاری و عدم اطمینان در رابطه بین استفاده از فناوری در زنجیره تامین و اثر آنها بر عملکرد زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که اثر استفاده از فناوری در زنجیره تامین بر ​​عملکرد آن توسط فرآیند نوآوری، کیفیت همکاری و عدم اطمینان رقابتی تعدیل شده است. علاوه بر این، کیفیت مشارکت تنها متغیری است که تاثیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین داشته است.
سزن به بررسی آثار نسبی طراحی، یکپارچه سازی و تسهیم اطلاعات بر کارایی زنجیره تأمین به صورت تجربی پرداخت. بررسی داده ها نشان داد، یکپارچه سازی و تسهیم اطلاعات، روش هایی مطمئن برای افزایش کارایی در زنجیره های تأمین هستند. همچنین طراحی یک زنجیره تأمین نیز نقشی مهم در دستیابی به سطوح مطلوب کارایی دارد.
مینگ لنگ و همکارانش در مقاله ای با عنوان فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، به اثبات تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تأمین پرداخته اند. در این مقاله ضوابط شامل برنامه های کاربردی از فناوری اطلاعات برای دستیابی به عملکرد بالای شرکت است. که عملکرد را شامل عملکرد مالی، عملکرد بازاریابی و رضایت مشتری در نظر گرفته اند. از روش DEMATEL فازی استفاده کرده اند. و به این نتیجه رسیدند که همه ی ضوابط رابطه ی متقابلی با هم دارند. و پیشرفت فناوری اطلاعات منجر به بهبودی عملکرد مالی، بازاریابی و رضایت مشتری می شود.
شارون و همکارش به مقاله ای با عنوان تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پرداخته اند. آنها در این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین که توسط توانایی احساس و پاسخگویی به تغییرات بازار اندازه گیری می شود و تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پرداخته اند. نتایج در این تحقیق نشان داده که فناوری اطلاعات توانایی زنجیره تأمین را در درک تغیرات بازار به وسیله در دسترس بودن و به هنگام بودن جریان اطلاعات در میان اعضای زنجیره بهبود می بخشد و همچنین توانایی زنجیره تأمین در پاسخ به تغییرات از طریق کاهش هزینه و بهبود کیفیت و به موقع بودن و اجرای برنامه های هماهنگ برای پاسخ به تغییرات در سراسر زنجیره افزایش می دهد. و همپنین افزایش چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت بر فروش شرکت، سهم بازار، سود دهی و رضایت مشتری دارد.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه
پایه ی هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.(خاکی،1378) روش تحقیق هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است(شاه ویسی، 1389). انجام هر تحقيق در واقع پيدا كردن راه حل مشكل يا مسئله اي مي باشد كه محقق با جستجو و جمع آوري اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزيه و تحليل آن در پي حل مشكل است. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه محقق مشخص نمايد با استفاده از چه روشي مي تواند دقيق و آسان به نتايج پرسش ها و فرضيات تحقيق برسد.(امیری،1391)
فصل سوم به بررسي روش اجراي تحقيق مربوط مي شود. ابتدا نوع تحقيق از نظرروش شناسي مشخص شده است و سپس جامعه آماري و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نياز و روش نمونه گيري، روش جمع آوري داده ها و پايايي و روايي ابزار و همچنين روش آماري مورد استفاده دراين تحقيق به طور مفصل شرح داده شده است.
3-2-روش شناسی
از یک منظر، روش شناسی، مطالعه منظم و منطقی اصولی است که کاوش علمی را راهبری می کند. از این دیدگاه، روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر روش شناسی را از علم می داند. در مقابل تاکوت پارسونز معتقد است که روش شناسی در اصل با روش های پژوهش تجربی نظیر آمار شناسی مطالعه موردی، مصاحبه و غیره سر و کار ندارد، بلکه ملاحظه زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی است. روش شناسی نه دقیقاً یک روش فلسفی و نه دقیقاً رشته ای علمی است.(ساروخانی، 1384)
روش شناسی تعیین حدود و معیارهای است که می بایست در فرایند پژوهش علمی مورد توجه قرار گیرد. (ازکیا و دربان آستانه، 1382) در عرف دانش، روش را مجموعه شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و احتراز از لغزش به کار برده می شود. به طور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می شود:
مجموعه راه هایی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند.
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.
مجموعه ابزار یا فنونی که انسان را از مجهولات به معلومات راهبری می نمایند.
مشاهده می شود که روش لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست.(ساروخانی، 1384)
هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن دانش گسترش و وضعیتی توصیف و تبیین میگردد و در نهایت مسأله و شکل خاصی راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می شود، لذا بر پایه مساله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق دنبال می کند تحقیقات را طبقه بندی و انواع آن را از همدیگر بازشناسی می کند (خاکی، 1378)
3-2-1-روش پژوهش بر حسب هدف
این پژوهش از منظر هدف پژوهش، پژوهشی کاربردی می باشد. که هدف آن بررسی تأثیر تغییرات فرآیند زنجیره تأمین فعال در بخش فناوری اطلاعات بر نتایج فرآیند و کار در شرکت پتروشیمی ایلام می باشد.
پژوهش کاربردی، تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. در حوزه های مختلف علوم تعاریفی متعدد از این نوع پژوهش به شرح زیر ارائه شده است:
پژوهش کاربردی به مجموعه ای از فعالیت ها به منظور کسب دانش فنی مربوط با اهداف علمی و کاربردهای علمی اطلاق می گردد.
پژوهش های کاربردی به هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کار ویژه ای در نظر گرفته شود، اطلاق می گردد.
پژوهش های کاربردی، پژوهش هایی است که انتظارات عملی و کاربردی خاصی در کوتاه مدت برای نتایج حاصل از آن در نظر گرفته شود.(طبیبی و همکاران، 1392)
3-2-2-روش پژوهش بر حسب نوع داده ها
این پژوهش از نظر نوع داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
هدف هر مطالعه ی توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده موردنظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. ارزش مطالعات توصیفی در این است که منجر به شکل گیری فرضیه هایی می شود که می تواند به وسیله مطالعات تحلیلی یا تجربی مورد آزمون قرار گیرد.(طبیبی و همکاران، 1392)
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی(قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن، و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند. متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی بیشتر قرار نمی گیرند متغییرهایی که وابستگی زیادی دارند(برای تعیین علّی بودن این روابط) نیاز به مطالعات علّی تطبیقی یا تجربی هست. نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی تبیین نمی سازد، بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می کند.(خاکی،1378)
3-3-منابع و ابزار اندازه گیری داده ها و اطلاعات
در فرآیند پژوهش، یکی از مهم ترین بخش ها را گردآوری داده ها و شیوه های آن تشکیل می دهد. قدر مسلم، ابزار گوناگونی برای گردآوری داده ها وجود دارد و هر پژوهشگر بنا به نوع پژوهش و ضرورت، یکی از روش های کلی گردآوری داده ها شامل: مرور بر پژوهش ها، مصاحبه، پرسشنامه و یا مشاهده را انتخاب می کند.(طبیبی و همکاران،1392)
ابزاری که در این پژوهش استفاده شده، یکی کتابخانه ای، جهت تدوین ادبیات بخشهای نظری مخصوصاً قسمتهای مربوط به پیشینه و مبانی نظری پژوهش. و مرور بر پژوهش های قبلی. و همچنین از مصاحبه استفاده کرده ایم که از مهندسین شرکت پتروشیمی ایلام مصاحبه و گفتگو به عمل آمده است. مهمترین ابزار پژوهش، ابزار پرسشنامه است که به صورت 45 سوال که از طیف مقیاس لیکرت به صورت کاملاً موافقم، موافقم، بی تفاوتم، مخالفم و کاملاً مخالفم استفاده کرده ایم. که پرسشنامه بین کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام که از طریق نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند پخش نمودیم.

3-3-1-پرسشنامه
پرسشنامه شايد اصلی ترین ابزار جمع آوري داده ها تلقي شود، زيرا پژوهشگر در طراحي پرسشنامه با دقت و براساس سوالات تحقيق و در راستاي پاسخگويي به سوالات پژوهش، پرسشها را تنظيم مي كند. البته پرسشنامه بايستي با دقت كافي و با احاطه كامل تنظيم شود، بطوري كه بتواند زبان مشتركي را بين محقق و پاسخ دهنده برقرار كند تا پاسخ دهنده بتواند جواب مورد نظرخود را با كمال اطمينان ارائه كند. تلاش شده است تا پرسش ها منطقي و در راستاي فرضیات پژوهش باشد و تا حد ممكن شفاف و قابل فهم ارائه گرديده است.(امیری،1391)

3-3-1-1-روایی پرسشنامه
براي بررسي روايي اين پرسشنامه با توجه به ماهيت موضوع، روش وابسته به محتوا، مناسب ترين روش می باشد.
روش روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند، روایی محتوا بیشتر است(طبیبی و همکاران،1392).
در تحقيق حاضر، با استفاده از پرسشنامه ارائه شده در مطالعه های مشابه خارجی و با تأیید صاحبنظران، پس از حذف و اصلاح برخی سوالات از تأئید روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شده است. با توجه به اينكه سوالات پرسشنامه موارد مورد نياز تحقيق را اندازه گيري مي كند، بنابراين وسيله گردآوري اطلاعات داراي روايي محتوايي است.
3-3-1-2-پایایی پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. پایایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد و پایدار است. پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. معمولاً دامنه ضریب پایایی از صفر(عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد.(طبیبی و همکاران، 1392)
در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه به وسيله آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده شده است. دامنه ضريب آلفاي كرونباخ بين صفرتا يك است و هرچه این ضريب بيشتر باشد، اعتبار مقياس بيشتراست. طبق قاعده، آلفا، دست كم بايد70% باشد تا بتوان مقياس را داراي اعتبار دانست. فرمول محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در فرمول 3-1 آورده شده است. میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حاضر برابر با 0.750 می باشد، که با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شده است. بنابراین پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش از پایایی لازم برخوردار است.
فرمول 3-1
∝=k/(k-1)(1-(∑_(i=1)^k▒〖 S〗_i^2 )/S^2 )
K: تعداد سؤالات
Si2 : واریانس هر سؤال
S2 : واریانس کل سؤالات
α : ضریب آلفای کرونباخ

حال برای هر مؤلفه به صورت جداگانه ضریب آلفای کرونباخ را حساب میکنیم.
مؤلفه
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده
پیچیدگی جزء فرآیند زنجیره تأمین
0.763
پیچیدگی هماهنگ فرآیند زنجیره تأمین
0.739
پیچیدگی پویا فرآیند زنجیره تأمین
0.701
ثبات فرآیند
0.71
تغییرات
0.74
عملکرد شغلی
0.83
رضایت شغلی
0.72
اضطراب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عملکرد شغلی، عوامل محیطی، نیروی انسانی، حمایت سازمانی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، سطح معنادار، زنجیره تامین، سیستم مدیریت