منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، بازاریابی، عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد انتظار میان فروشنده و خریدار خواهد شد(لویت،1986).
2-8-2-1-مفهوم کیفیت ارتباط
این واژه بیانگر انتظارات مشتری از این است که کل رابطه چگونه به خوبی می تواند برآورده کننده انتظارات، پیش بینی ها، اهداف و تمایلات مشتری در کل رابطه باشد(جارولین،1996). در ارتباط با اهمیت کیفیت رابطه، این مفهوم کاملاً از کیفیت خدمات مجزا می باشد و کیفیت رابطه پیش بینی کننده بهتری از کیفیت خدمات در مورد تمایلات رفتاری مصرف کننده می باشد(روبرت،2003). دو جنبه برای کیفیت رابطه در زمینه خدمات شناسایی شده است که شامل روابط حرفه ای و روابط اجتماعی می باشد. روابط حرفه ای بیانگر شایستگی ارائه دهنده خدمات بوده در حالی که روابط اجتماعی بیانگر کارآمدی تعامل متقابل ارائه دهنده خدمات با مشتری می باشد(گامسون،1987).
2-8-2-2-عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط
اعتماد اولین عامل تأثیر گذار بر کیفیت رابطه می باشد. اعتماد در واقع مهمترین عنصر در تشکیل و استمرار یک رابطه می باشد(هسیح،2002). اعتماد به عنوان اعتقاد یک طرف رابطه به قابل اتکا بودن گفته ها و تعهدات طرف دیگر رابطه تعریف شده است(سین،2002). اعتماد بین طرف های تجاری از طریق ارزش های مشترک و عدم مبادرت به رفتارهای فرصت طلبانه افزایش خواهد یافت و رابطه ای که دارای مشخصه اعتماد باشد برای طرف های تجاری به قدری ارزشمند است که انها را را متعهد به ادامه رابطه می کند(مورگان،1994). همچنین سطوح بالاتری از اعتماد میان خریدار و فروشنده احتمال استمرار رابطه را افزایش می دهد(سین،2002).
دومین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت رابطه تعهد می باشد. تعهد به رابطه را تمایل پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کرده اند و اعتقاد بر این است که تعهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین رابطه به اهمیت رابطه اعتقاد داشته باشد، و برای حفظ یا ارتقاء رابطه حداکثر تلاش خود را بنماید(واسودوان،2006). هنگامی که طرف های تجاری متعهد به همدیگر باشند، تمایل بیشتری به همکاری، برآوردن نیازمندی های طرف مقابل، به اشتراک گذاری اطلاعات و حل مشترک مشکلات خواهند داشت(اندرسون،1994).
سومین متغیر مؤثر در کیفیت رابطه ارتباطات با مشتریان می باشد که به عنوان فرآیند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی یا غیررسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است(اندرسون،1994). ارتباطات در بازاریابی ابزاری برای اطلاعات می باشد، اطلاعاتی که بتوان به آن اعتماد کرد، ارائه اطلاعات هنگام بروز مشکل، ارائه اطلاعات درمورد مشکلات کیفیت و انجام تعهدات. وظیفه شرکت در هنگام برقراری ارتباط با مشتریان، ایجاد آگاهی و ترجیح در مشتریان از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد کیفیت، ارزش های شرکت، عملکرد محصول و دیگر ویژگی هایی که مشتریان علاقه مند را به تصمیم خرید تشویق می کند. ارتباطات همچنین مشتریان را در مورد اقدامات شرکت برای رفع منابع نارضایتی آنها آگاه می سازد و در نهایت ارتباط اثربخش بین سازمان و مشتریانش به روابط بهتر منجر می گردد که در نتیجه به وفاداری مشتریان منجر خواهد شد. تخصص شرکت در ارائه خدمات به مشتریان به عنوان چهارمین متغیر تأثیرگذار بر کیفیت رابطه می باشد.(سوینی،2008) شایستگی سازمان نیز از عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی بازاریابی رابطه مند معرفی شده است. شایستگی از قبیل شایستگی مرتبط با بازار، شایستگی مرتبط با مدیریت رابطه و شایستگی مرتبط با ائتلاف. از آنجایی که تمامی روابط احتمالی میان سازمان با مشتریانش سودمند نیست، لذا سازمان می بایست این توانایی را داشته باشد که تمامی روابط خود با مشتریانش را به خوبی مدیریت کند.(هانت،2006)
2-9-پیشینه داخلی
پورسلیمانی و همکارانش در مقاله ای با عنوان عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی، بر اساس مدل ارزیابی عملکرد بهاتناگار و اس سوهال، عوامل کیفی مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین صنایع پتروشیمی از قبیل مکان یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات ساخت و تولید را بررسی کرده اند و پس از آن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آن ارائه نموده اند. اطلاعات موردنیاز تحقیق را از طریق پرسشنامه جمع آوری و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند. و به این نتیجه دست یافته اند که عملکرد زنجیره تأمین صتعن پتروشیمی تحت تأثیر عوامل مکان یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تأمین و اقدامات ساخت و تولید قرار دارد.
هدف محمودی و همکارانش در مقاله ای با عنوان بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا ارائه یک چهارچوب برای شبیه سازی عملیات زنجیره تأمین با یک پیچیدگی متوسط و با رویکرد سیستم های پویا بوده است. مدل ارائه شده در مقاله شان دارای چهار سطح با محوریت تولیدکننده و با سیستم ساخت طبق سفارش است که هدف مدل سازی شبکه زنجیره تأمین و به دست آوردن پاسخ درست به رفتار آن با یکپارچه نمودن سیستم گردش اطلاعات بوده است. همچنین عملکرد سیستم با توجه به شرایط اولیه، تحت چهار سناریوی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای عملکردی محاسبه شده در این مقاله شامل میزان موجودی، میزان ذخیره اطمینان، کمبود و میزان رضایت مشتری برای هر چهار رده زنجیره تأمین می باشد. تحلیل رفتار مدل در مدل پایه و سناریوهای مختلف در طول یک سال با استفاده از شبیه سازی انجام داده اند که به این نتیجه دست یافته اند که سیستم گردش اطلاعات یکپارچه می تواند با کاهش ذخیره اطمینان درصد رضایت مندی مشتری را در سطح بالایی حفظ نماید.
جوادیان و همکارانش به مقاله ای با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین و بهبود آن با استفاده از روش پویایی های سیستم: شرکت داروگر، پرداخته اند. هدفشان بررسی و بهبود برخی رفتارهای نامطلوب در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک پویایی شناسی سیستم بوده است. مورد مطالعاتی این تحقیق یک زنجیره تأمین که کار تولید و توزیع محصولات بهداشتی را با مرکزیت شرکت داروگر انجام می دهد می باشد. ایشان پس از مطالعه و شناسایی اجزا و متغیرهای زنجیره، و شبیه سازی با ارائه فرضیه دینامیکی، مدل ها را با روش های شناخته شده مدل های پویایی شناسی سیستم و روش های آماری، آزمون کرده اند. زمانی که عوامل اصلی مؤثر بر رفتار کل سیستم و روابط بین آنها شناخته شد و صحت عملکرد مدل تأیید شد، آنها سه سیاست با توجه به شاخص های شناخته شده ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پیشنهاد و در مدل اجرا کردند. سیاست ها عبارت بودند از: کاهش میزان فروش از دست رفته، کاهش میزان موجودی و دریافت اطلاعات صحیح، که اجرای آنها موجب بهبود شاخص ها شد. نتیجه این تحقیق توانا ساختن در پیش بینی نتایج قبل از هرگونه تغییر در متغیرها، ارتباط ها و یا ساختار زنجیره است که با توجه به پیچیده بودن زنجیره تأمین اهمیت زیادی دارد.
رمضانیان و همکارانش به مقاله ای با عنوان برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها، پرداخته اند. آنها تلاشی در معرفی و به کارگیری روشی کارا و اثربخش برای شناسایی و برخورد با پیچیدگی های زنجیره تأمین داشته اند. این روش بر اصول سیستمی تئوری محدودیت ها استوار بوده است. تحقیق ایشان نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از نمودارهای منطقی فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای پیچیدگی زنجیره تأمین استفاده کند. این رویکرد در یک شرکت بزرگ تولیدکننده کاغذ پیاده سازی شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و با روشی منطقی، گام به گام و به صورت تعاملی، یعنی با نظرخواهی از کارشناسان و مدیران ارشد زنجیره تأمین شرکت تحلیل شده است. در این راستا سه گام، یعنی ترسیم نقشه اهداف واسطه، درخت واقعیت جاری، و نمودار رفع تناقض ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان داده که نمودارهای منطقی به میزان بسیار زیادی در شناسایی پیچیدگی های زنجیره تأمین و ریشه یابی آن ها مفید می باشد.
نیلی پور و همکارانش در مقاله ای تحت عنوان بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP، معیارهای اصلی زنجیره تأمین و گزینه های فناوری اطلاعات شرکت ها و تعامل مؤثر آن ها بر یکدیگر، و اولویت های تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تأمین را معرفی کرده اند. این مقاله در یک شرکت هوایی و با بهره گیری از کارشناسان و مدیران بخش های آماد و بازرگانی، برنامه ریزی و کنترل تولید، رایانه و برون سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقایسات زوجی تهیه شده و در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده که کلیه معیارهای اصلی شناسایی شده زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات بر یکدیگر تأثیر دارند. لذا منابع انسانی آموزش دیده در زمینه IT، حمایت مدیران ارشد، وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها با شرکای تجاری، باید به ترتیب و به عنوان الگوی بهینه سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین مد نظر قرار گیرد.
محمدی و همکارانش در مقاله ای به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات برقابلیت ها و عملکرد زنجیره تأمین پرداخته اند. که در این مقاله مطالعه چندموردی، شرکت های لبنیاتی استان فارس را در نطر گرفته اند. در این پژوهش در مجموع ابزارهای فناوری اطلاعات، سیستم ارتباطات زنجیره تأمین، تبادل الکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیک، بارکد و شناسایی بسامد رادیویی، و در زمینه قابلیت های زنجیره تأمین چهار بعد مبادله اطلاعات، هماهنگی، یکپارچه سازی فعالیت ها، واکنش پذیری زنجیره تأمین و در رابطه با عملکرد زنجیره تأمین دو متغیر عملکرد، شامل عملکرد بازاریابی و فروش و عملکرد مالی بررسی شده اند. و به این نتایج دست یافته اند که بر اساس مدل فرآیندی پژوهش، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات(IT) بر قابلیت های زنجیره تأمین تأثیر گذارده و به دنبال آن عملکرد زنجیره تأمین نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
شاهرودی و همکارش در مقاله ای تأثیر عوامل ساختاری زنجیره تأمین روی عملکرد شرکت را بررسی کرده اند. آنها در این تحقیق تأثیر 7 عامل ساختاری زنجیره تأمین را که شامل مشتری مداری، مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، کیفیت داده و گزارش، مدیریت تأمین کننده، مدیریت فرآیند و مدیریت طراحی می باشد را روی 3 سطح عملکرد شرکت که شامل عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی و رضایت مشتری می باشد را مورد بررسی قرار داده اند. جامعه آماری تحقیق محدود و شرکت های موجود در صنعت خودرو و نمونه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان این شرکت ها می باشند. نتایج تحقیق نشان داده که مدیریت ارتباط با مشتری- شرکت- تأمین کننده خارجی روی عوامل متنی داخلی شرکت و در نهایت روی عملکرد عملیاتی شرکت تأثیرگذار است و به طور غیرمستقیم رضایت مشتری و عملکرد مالی را افزایش می دهد.
2-10-پیشینه خارجی
یو و همکاران او در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پرداختند. یافته ها نشان دادند، قرارگیری فناوری اطلاعات در سیستم ارتباطات زنجیره تأمین می تواند به ایجاد قابلیت های بهتر در زنجیره تأمین در زمینه هایی مانند تبادل اطلاعات، هماهنگی، یکپارچه سازی فعالیت ها و حساسیت(تأثیرپذیری) زنجیره تأمین منجر شود. همچنین نتایج نشان دادند قابلیت های زنجیره تأمین یک نقش میانی(واسطه ای) بین منابع مربوط به فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت ایفا می کنند. به بیان دیگر بهبود قابلیت های زنجیره تأمین از طریق فناوری اطلاعات می تواند یک تأثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد بازاریابی و فروش شرکت و نیز بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد.
شانگ لی و همکارانش در مقاله ای تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین در مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را بررسی کرده اند. آنها در این پژوهش به مفهوم و توسعه پنج بعد از عملکرد SCM (همکاری با منبع استراتژیک، ارتباط با مشتری، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات، کیفیت به اشتراک گذاری اطلاعات، و به تعویق افتادن) و آزمون رابطه بین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عملکرد شغلی، عوامل محیطی، نیروی انسانی، حمایت سازمانی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، سطح معنادار، زنجیره تامین، سیستم مدیریت