منبع پایان نامه با موضوع زمین لرزه، شهرستان کرمان، اورامان تخت، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

شناخت تاریخچه
تاریخچه منطقه کرمانشاهان
سابقه زندگی انسان در کوههای زاگرس به حدود 10تا 12 هزار سال قبل میرسد. براساس بررسیهای انجام شده ونتایج آن و آثار به دست آمده، سرزمینهای غربی ایران یکی از نخستین زیستگاههای انسان اولیه به شمار میرود .
در کرمانشاه، هرسین و بیستون دو سکونتگاه باستانی به نامهای” ورواسی”و”غارخر ” شناسایی شده است. حدود 9 هزار سال قبل از میلاد آثاری از زندگی یکجانشینی در این منطقه به جای مانده است. در مناطق غربی زاگرس خاصه حوالی کرمانشاه غارهای مسکونی بسیاری کشف شده است(مهندسان مشاور طرح و آمایش،1:1383).
اقوام ساکن کرمانشاه
در دوران قبل از ورود آریاییها به ایران در منطقه زاگرس، اقوامی زندگی میکردند که بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، گوتی، لولویی، کاسی و ایلامی خوانده میشدند. فرهنگ این اقوام از یک سو متأثر از تمدنهای نیرومند بینالنهرین، آشور و بابل و … بود و از سوی دیگر متکی به برخی باورهای اولیه اسطورهای -دینی که شالودۀ آن بر پایۀ پرستش الههای که مظهر زندگی باروری بود، نهاده شده بود(همان منبع).
نژاد :
اگر چه اظهار نظر درباره نژاد كرد ، كاري بس دشوار است ولي به نظر مي رسد كردهاي كرمانشاه ، همچون كردهاي كردستان آريايي تبار و از ساكنان قديم فلات ايران مي باشند . اين قوم يكي از شعبات نژاد آريايي است كه از هزاره دوم پيش از ميلاد وارد ايران شدند و در كوه هاي زاگرس سكني گزيدند .
كردها مردماني ايراني تبارند كه زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در ارتباط و پيوند با ديگر مردمان در قلمرو زيست اقوام ايراني است . در اسناد سومري و آشوري از بخشي از اقوام ساكن در سرزمين كوهستاني شرق آشور ، شمال شرق و شرق بين النهرين و سرزمين سومر به نام كرتي يا گودي و كارتي و كارد نام برده اند و در منابع ارمني واژه كردوخ بر اينان اطلاق شده است . در آثار يوناني سده چهارم پيش از ميلاد صريحاً به واژه كردوخي اشاره شده كه محققين معتقدند كردوخي كه با كردها ارتباط نژادي داشته اند . از زمان هخامنش تا دوره پس از اسلام اينان به نام « كورد » و « كرد » ناميده شده اند(سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه،1381:15).
زبان گويش :
زبان اهالي كرمانشاه كردي است، زبان كردي خويشاوند نسبي زبان فارسي است زيرا اشتراك قواعد دستوري و ذخيره لغوي زبان هاي ايراني نتيجه خويشاوندي نسبي آنها است. زبان كردي كه شاخه اي از زبان شمال غربي ايراني ميانه است به علت داشتن ادبيات مكتوب اهميت خاصي دارد. با اين حال نفوذ زبان هاي ديگر در اين زبان قابل توجه است. زيرا از زبان هاي عربي ، ارمني ، تركي و فارسي لغات بسيار در آن راه يافته است .
سابقه تاريخي كردها و پراكندگي آنان موجب پيدايش گويش هاي بيشماري شده است كه از جمله آنها عبارتند از :
ـ گويش كردي كلهري :
اين گويش كردي بيشتر در ميان افراد كلهر مورد استفاده واقع مي شود و مناطقي كه تقريباً با اين گويش سخن مي گويند شامل ايلات زنگنه، سنجابي، احمدوند، بهتوري، نانكلي، پايروندها، ‌اهالي قصرشيرين، سرپل ذهاب، قلخاني، كرندي، قلعه زنجيري هاي ساكن كرمانشاه، صحنه و مردم دينور است. با اين تفاوت كه تلفظ و لغات مردم كلهر اصيل‌تر و در ساير نقاط با توجه به همجواري با گويشهاي ديگر كلمات تغيير يافته است .

ـ گويش كردي اورامي :
اكثر مردم دو ايل بزرگ لهوني در منطقه اورامان جنوبي در كرمانشاه و همچنين طوايف اورامان تخت و اورامان رزاب در حوالي كردستان و نيز ايل بزرگ باجلان كه تعدادي از آنها در دشت ذهاب و بسياري در حوالي خانقين زندگي مي كنند . چندين روستا در منطقه گوران و تمامي مردم كندوله در دينور به اين گويش تكلم مي كنند.

ـ گويش كردي سوراني :
طوايف متعدد جاف جوانرود و تعدادي از طوايف مهاجرگوران ، مردم دشت ذهاب و جيگيران ، سراسر بخش روانسر و تيره هايي از اهالي سنجابي با اين گويش سخن مي گويند . اين گويش شيوه ساده اي از كرمانج است .
ـ گويش لكي :
اهالي هرسين ، طوايف كاكاوند ، بالاوند ، جلالوند و عثمان وند به اين گويش تكلم ميكنند. اين گويش آميخته اي از گويش كردي كلهري و لري است. همچنين لغاتي از گويش اورامي نيز دارد.
علاوه بر گويش هاي كردي ، مردم كرمانشاه به زبان فارسي كرمانشاهي و مردم سنقر به زبان تركي تكلم مي كنند. لهجه فارسي كرمانشاهي خاص اين ديار است. اين لهجه از لحاظ ضرب المثل غني است(همان منبع).
مذهب :
اكثريت قريب به اتفاق جمعيت استان كرمانشاه را مسلمانان تشكيل مي دهد كه در حدود 7/99 درصد مي باشد . در ميان پيروان اسلام بيشتر شيعيان و درصدي نيز برادران اهل تسنن ميباشند . گروهي نيز زير پوشش بدعت هاي ديني با نام اهل حق با حفظ آداب و مناسك و معتقدات دين كهن ايران باستان يعني زردشتي و همچنين با التقاطي از اسلام به حياط ديني خود ادامه ميدهند .
به طور كلي اقليت هاي مذهبي استان در مجموع 17/0 درصد از كل جمعيت را تشكيل مي‌دهند كه مهمترين آنها زردشتيان با 12/0 درصد مسيحيان 2/0 درصد و كليميان 3/0 درصد از كل جمعيت را دارد(همان منبع).
3-1. دولت و کانونهای حکومتی و ارتباطشان با کرمانشاه
منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوقالعادهای بوده است. چنانچه دو راه مهم و وپرآوازه(راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی میگذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان که به راه بزرگ خراسان اشتهارد دارد، از این منطقه عبور میکرده است.
کشور ماد از طریق کرمانشاه و سرپل به سرزمین آشور متصل میشد. همینطور راههای کرمانشاه به سنندج و لرستان وجود داشت.
از دوره هخامنشیان در منطقه کرمانشاهان دو اثر مهم تاریخی برجای مانده است که یکی سنگ نوشتههای بیستون و دیگری معبد موسوم به آناهیتا در کنگاور.
در زمان ساسانیان با احداث تیسفون بر ساحل دجله و نیز با تقویت نظام متمرکز فئودالی در این دوره از یک سو بر اهمیت ارتباطی منطقه کرمانشاه افزوده میشود و از سوی دیگر این منطقه و بالاخص ناحیه دینور از نظر زراعی تقویت میشود این دو عامل منجر به تأسیس شهرهای نوبنیاد از جمله شهر حلوان و دینور در این منطقه میشود. گفته شده که بنیان شهر کرمانشاه نیز در این دوره نهاده شده است.
با ظهور اسلام، کرمانشاهان که از توابع دینور بود، از لحاظ سیاسی- اداری در قلمرو حکومت کوفه قرار گرفت و جزء ماءالکوفه محسوب میشد. مقدسی اولین کسی است که اسم ایرانی کرمانشاهان را نام برد ومیگوید:« مسجد جامع شهر در بازار است و عضدالدوله دیلمی در کنار جاده قصری نیکو ساخته است.»
در دوره آل زیار که مرداویج زیاری در پی توسعه متصرفات خویش برآمد این شهر را ویران کرد(مهندسان مشاور طرح و آمایش،2:1383).
3-2. بررسی های محیطی
3-2-1. بررسي ويژگي هاي جغرافيايي
ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي يك مكان حاصل عوامل متعددي چون حدود جغرافيايي، وضعيت ارتفاعات و دشتها، وضعيت و جهت شيب اراضي، جايگاه ناحيه در تقسيمات طبيعي، وضعيت زمينشناسي، خاكشناسي، قابليت اراضي، مسائل تكتونيكي، زمين لرزهاي، اقليم و پارامترهاي مربوطه و جريانهاي سطحي است(مهندسان مشاور طرح و آمایش،6:1383).

شکل شماره(3-1) : موقعیت شهر کرمانشاه در استان

(مأخذ: ترسیم نگارنده)
3-2-2. موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن
مساحت شهر کرمانشاه بالغ بر 8796 هکتار است كه با احتساب فضاي پادگانها، پالايشگاه و كارخانه هاي آن بال بر 10000 هكتار است.. شهر کرمانشاه بین34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و7 دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع شهر کرمانشاه از سطح دریا 1322 متر است.
در شمال شهر کرمانشاه سیستم کوهستانی گستردهای وجود دارد که قریب 2000 کیلومتر مربع مساحت دارد(ارتفاعات پرآو) این محدوده با شیب عمومی بیش از 50 درصد که اغلب دارای ارتفاعی بیش از 2000 متر نیز هست با تنگناهای زیست اقلیمی، دسترسی و … کمترین مجالی برای استقرار مراکز جمعیتی در مقیاس شهر را در اختیار نگذاشته است.

‌‌3-2-3. کلیات و خصوصیات زمین شناسی منطقه (شهرستان کرمانشاه ):
كليات
رشته كوه هاي زاگرس تحت تأثير حركات تكتونيكي دوران سوم زمين شناسي قرار گرفته است. اين پديده تكتونيكي به صورت نيروي فشاري روي رسوبات ضخيم انباشته شده در ژئوسنكلينال اصلي زاگرس تأثير گذاشته است. بيشترين اثر اين پديده در زون هاي خرد شده و زاگرس رورانده به جا مانده است.
گستره مورد بررسي در زون زمين ساختي زاگرس چين خورده قرار گرفته، بنابراين تمام ساختارهاي تكتونيكي اين منطقه از روند ساختاري اين بخش از زاگرس تبعيت مي كند. اين زون از سمت جنوب غرب به دشت خوزستان و پلاتفرم عربستان و از سمت شمال شرق به واحد زمين ساختي زاگرس مرتفع و از غرب به عراق محدود مي شود.
خصوصیات
استان كرمانشاه بخشی از رشته كوه زاگرس است كه در دورانهای مختلف زمین شناسی بر اثر حركت صفحه آفریقا – عربستان به سوی صفحه ایران و در نتیجه پیدایش چین خوردگی رسوبات دوران دوم و اوایل سوم تشكیل شده است. پس از تشكیل ارتفاعات و چاله ها عوامل فرسایشی آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است. چالهها یا ناودیسها از مواد آبرفتی ناشی از عمل فرسایش انباشته شده و دشتهای امروز استان را به وجود آورده است. جنس مواد تشكیل دهنده ناهمواریها اغلب رسوبی و از نوع آهك است كه نمونه بارز آن كوههای بیستون و پراو است. در جنوب غرب استان طبقات گچ به صورت گسترده ای دیده می شود. ازجمله در كوههای پیرامون گیلان غرب و قصر شیرین ناهمواریهای اطراف شهرستان کرمانشاه از نظر چگونگی تشكیل و جنس سنگها با  كوههای زاگرس تفاوت دارند. بدین معنی كه رشته كوه زاگرس قدیمی ترند و هنگام چین خوردگی شكل گیری تحت تأثیر فعالیتهای آتشفشانی و ماگمایی بوده اند. از لحاظ توپوگرافي تمام استان كرمانشاه بخشي از مسير شمالي – جنوبي سلسله كوههاي زاگرس است در اين ميان تقسيم بندي ناحيه به دو زير ناحيه ناهموار( ارتفاعات حد فاصل شهرستانهاي هرسين، كنگاور و هرسین و ارتفاعات مركزي و حوالي شهر كرمانشاه) و هموار ( دشتهاي ناحيه ) نيز مقدور است اين در حالي است كه چند دشت مشخص و برجسته هر كدام به عنوان يك حوزه مي تواند معرفي شود كه از جمله آنها دشتهاي ماهيدشت، سنجابي، روانسر، كرمانشاه، هرسين و بيستون، كنگاور، هرسین و دشت دينور را ميتوان نام برد.
– زمین لرزه :
الف- کلیات
کشور ایران در منطقه ای از کره زمین قرار دارد که از نظر ساختمان زمین و زمین لرزه بسیار نا آرام و پرتکاپو است. این منطقه به نام کمربند آلپ- هیمالیا معروف است. بیشتر زمین لرزه هایی که در ایران به وقوع پیوسته ناشی از جنبش گسل ها بوده است و البته چگونگی این زمین لرزه ها و روند جنبش ها گاه بسیار پیچیده است. از پراکندگی کانون زمین لرزه ها در ایران نتیجه گرفته میشود که لرزه خیزی این سرزمین محدود به چهار منطقه بزرگ بوده است كه يكي از آنها مربوط به كمربند چين خورده زاگرس است:
ـ کمربند چین خورده و فعال زاگرس(شامل ارتفاعات زاگرس و دامنه ها)، این چین خوردگی را بدان سبب فعال می نامند که در سال حدود 10 میلی متر به ارتفاع آن افزوده می شود.
با مطالعه زمین شناسی سطحی انتظار می رود که زلزله در طول گسل های اصلی زاگرس و محدوده های رانش زاگرس اتفاق افتد. چون این امتداد بسیار مهم است که قطعه عربستان در جهت شمال شرقی به قطعه ایران مرکزی فشار می آورد. اما مراکز وقوع زمین لرزه های زاگرس عمدتاً در کمربندی تا حدود 200 کیلومتر به موازات و در جنوب غربی این کمربند محتمل است.
ب – پتانسيل لرزه خيزي
در مدل تكتونيك صفحه اي، بر اثر رخدادهاي تكتونيكي متعدد كه جديدترين آنها فازهاي چين خوردگي آلپي در بزرگ ناوديس تتيس است در پي سنگ ايران زمين در سازندهاي سطحي آن گسيختگي ها و تغيير شكل هاي ساختماني شديد و گسترده اي به وجود آمده و پايه مرفولوژي كنوني كشور كه بستر براي فعاليت نيروها و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، بازآفرینی، ماتریس SWOT، گردشگری فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، میانگین دما، اسلام آباد غرب