منبع پایان نامه با موضوع رگرسیون، عملکرد شغلی، امنیت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

دار و مناسب است.
معیارهای زیر نیز در رابطه با مناسبت مدل هستند.
Model
GFI
AGFI
RMSEA

Default model
.901
.877
.066

همانطور که می بینیم معیارهای فوق نیز مناسبت مدل را تایید می کنند.

بنابر نتایج فوق، مدل به صورت زیر به دست می آید.

نمودار 4-5- مدل بهینه به دست آمده از آزمون فرضیات

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی
تحليل عاملي اكتشافي روشي است كه مي تواند به منظور ساده سازي متغيرهاي مورد مطالعه بر اساس هم وابستگي بين آنها مورد استفاده قرار گيرد. اين روش به طور سنتي براي كشف ساختار عمومي مجموعه اي از متغيرهاي قابل مشاهده و بدون تحميل ساختار از قبل تعيين شده در آثار پژوهشي به كار گرفته مي شود. در تحليل عاملي اكتشافي، محقق از قبل مفروضات خاصي را دنبال نمي كند بلكه، در صدد تلخيص داده هاي مورد نظر در مجموعه كوچكتري از عامل هاست. در واقع تحليل عاملي اكتشافي عمدتاً فرضيه ساز و تئوري ساز است.
در ادامه با در نظر گرفتن متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش و داده های جمع آوری شده به تحلیل عاملی اکتشافی می پردازیم.
خروجی نرم افزار AMOS درمورد مدل به صورت زیر است:
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
pichid

sobat.farayand
.697
.075
9.348
***

hamahang

pichid
.426
.092
4.618
***

hamahang

sobat.farayand
-.332
.100
-3.330
***

amalkard.shoghli

natayej
.459
.063
7.282
***

amalkard.shoghli

hamahang
.148
.048
3.106
.002

amalkard.farayand

natayej
.517
.085
6.097
***

amniat.shoghli

amalkard.shoghli
.640
.103
6.190
***

amniat.shoghli

hamahang
-.274
.067
-4.069
***

keifiat.ertebat

natayej
1.000

amniat.shoghli

natayej
.899
.136
6.620
***

Ajzae

pichid
1.000

amalkard.farayand

amalkard.shoghli
.389
.060
6.507
***

pooya

pichid
.697
.132
5.275
***

taghirat

pichid
6.630
1.244
5.331
***

ezterab.shoghli

Ajzae
.425
.034
12.597
***

pooya

Ajzae
.344
.061
5.640
***

pooya

sobat.farayand
-.442
.124
-3.560
***

taghirat

amalkard.farayand
-2.145
.448
-4.788
***

ezterab.shoghli

amalkard.shoghli
-.510
.070
-7.249
***

ezterab.shoghli

natayej
.079
.036
2.162
.031

rezayat.shoghli

Ajzae
-.171
.034
-5.029
***

rezayat.shoghli

hamahang
.120
.055
2.187
.029

taghirat

keifiat.ertebat
-2.593
.561
-4.622
***

rezayat.shoghli

amniat.shoghli
.701
.037
18.998
***

ezterab.shoghli

amniat.shoghli
-.130
.041
-3.166
.002

taghirat

sobat.farayand
-4.727
1.077
-4.388
***

pichid

natayej
1.149
.172
6.668
***

natayej

pichid
.177
.055
3.200
.001

با توجه به جدول بالا می توان چنین گفت که در سطح اطمینان 95% ، وجود همبستگی در بین متغیرهای در نظرگرفته شده معنی دار است. زیرا مقدار p بدست آمده برای همه ی متغیرها از 5% کمتر است.
جدول زیر ضرایب استاندارد شده رگرسیون را نشان می دهد.
Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
pichid

sobat.farayand
.652
hamahang

pichid
.553
hamahang

sobat.farayand
-.402
amalkard.shoghli

natayej
.423
amalkard.shoghli

hamahang
.166
amalkard.farayand

natayej
.452
amniat.shoghli

amalkard.shoghli
.359
amniat.shoghli

hamahang
-.172
keifiat.ertebat

natayej
.729
amniat.shoghli

natayej
.466
Ajzae

pichid
.745
amalkard.farayand

amalkard.shoghli
.369
pooya

pichid
.614
taghirat

pichid
4.875
ezterab.shoghli

Ajzae
.663
pooya

Ajzae
.406
pooya

sobat.farayand
-.363
taghirat

amalkard.farayand
-1.145
ezterab.shoghli

amalkard.shoghli
-.408
ezterab.shoghli

natayej
.058
rezayat.shoghli

Ajzae
-.222
rezayat.shoghli

hamahang
.090
taghirat

keifiat.ertebat
-1.662
rezayat.shoghli

amniat.shoghli
.829
ezterab.shoghli

amniat.shoghli
-.186
taghirat

sobat.farayand
-3.248
pichid

natayej
.730
natayej

pichid
.279

بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر ثبات فرآیند بر پیچیدگی فرآیند برابر 0.652 بدست آمده که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرآیند به اندازه 0.652 واحد افزایش در متغیر پیچیدگی فرآیند داریم.
ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر پیچیدگی فرآیند بر متغییر پیچیدگی هماهنگ برابر 0.553 می باشد که نشان دهنده ی افزایش متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی 0.553 واحد به ازای هر واحد افزایش در متغییر پیچیدگی فرآیند است.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغییر ثبات فرآیند بر متغیر پیچیدگی هماهنگ برابر 0.402- بدست آمده که نشان دهنده ی کاهش متغیر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی 0.402 واحد به ازای هر واحد افزایش در متغییر ثبات فرآیند است.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر عملکرد شغلی برابر 0.423 می باشد که نشان دهنده ی افزایش متغیر عملکرد شغلی به اندازه ی 0.423 واحد به ازای افزایش هر واحد در متغیر عملکرد شغلی است.
ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر پیچیدگی هماهنگ بر متغییر عملکرد شغلی برابر 0.166 می باشد، که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی 0.166 واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر عملکرد فرآیند برابر 0.452 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی 0.452 واحد افزایش در متغییر عملکرد فرآیند داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغییر امنیت شغلی برابر 0.359 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی 0.359 واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر هماهنگ بر متغییر امنیت شغلی برابر 0.172- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی 0.172 واحد کاهش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر کیفیت ارتباط برابر 0.729 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی 0.729 واحد افزایش در متغییر کیفیت ارتباط داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر امنیت شغلی برابر 0.466 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی 0.466 واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر پیچیدگی اجزاء برابر 0.745 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی 0.745 واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغییر عملکرد فرآیند برابر 0.369 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی 0.369 واحد افزایش در متغییر عملکرد فرآیند داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر پیچیدگی پویا برابر 0.614 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی 0.614 واحد افزایش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر تغییرات ریشه ای برابر 4.875 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی 4.875 واحد افزایش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغییر اضطراب شغلی برابر 0.663 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی 0.663 واحد افزایش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغییر پیچیدگی پویا برابر 0.406 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی 0.406 واحد افزایش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر ثبات فرآیند بر متغییر پیچیدگی پویا برابر 0.363- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرآیند به اندازه ی 0.363 واحد کاهش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغییر عملکرد فرآیند بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر 1.145- بدست آمده که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد فرآیند به اندازه ی 1.145 واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغیر اضطراب شغلی برابر 0.408- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی 0.408 واحد کاهش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغیر اضطراب شغلی برابر 0.058می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی 0.058 واحد افزایش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغیر رضایت شغلی برابر 0.222- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی 0.222 واحد کاهش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی هماهنگ بر متغیر رضایت شغلی برابر 0.09 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی 0.09 واحد افزایش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر کیفیت ارتباط بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر 1.662- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر کیفیت ارتباط به اندازه ی 1.662 واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر امنیت شغلی بر متغیر رضایت شغلی برابر 0.829 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی به اندازه ی 0.829 واحد افزایش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر امنیت شغلی بر متغیر اضطراب شغلی برابر 0.186- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی به اندازه ی 0.186 واحد کاهش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر ثبات فرآیند بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر 3.248- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرآیند به اندازه ی 3.248 واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغیر پیچیدگی برابر 0.73 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی 0.73 واحد افزایش در متغییر پیچیدگی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغیر نتایج برابر 0.279 می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی 0.279 واحد افزایش در متغییر نتایج داریم.
جدول های زیر مقدار کوواریانس و همبستگی را نشان می دهد:
Covariances: (Group number 1 – Defaul

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ضریب همبستگی، مدل مفهومی، امنیت شغلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، سطح معنادار، رگرسیون، ضریب همبستگی