منبع پایان نامه با موضوع رقابت پذیری، بازاریابی، روش مشارکتی، میزان صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

دریافتی از کنفرانس تجارت وتوسعه ملل متحد (انکتاد1) نشان می دهد که بازارهای عمده جذب پسته ، بیشتر در اروپا وشرق آسیا قراردارند. طبق این آمارها مهمترین بازارهای وارداتی پسته در جهان از نظر حجم آلمان ، امارات متحده عربی ، هنگ کنگ ، چین و اسپانیا می باشند.
اثر توزیع بازار به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده این تغییرات بوده است . مطالعه وی همچنین نشان می دهد که قیمتهای پسته در بازارهای ایران وآمریکا همبستگی لازم را از خود نشان نمی دهد ولذا به نظر می رسد که سیستم قیمت گذاری داخلی ایران از کارائی لازم برخوردار نباشد. صداقت و همکاران (2006 )، محدودیت های تولیدی بازاریابی پسته ایران را با استفاده از روش گروه بندی گرت مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دادکه از دید تولید کنندگان کمبود آب کشاورزی در اولویت اول و ساختار نامناسب بازار، نوسان قیمتها و پائین بودن قیمت تولید کننده به طور مشترک در اولویت دوم و کمبود کودهای شیمیائی در اولویت سوم قرار دارند. در حالیکه از دیدگاه صادر کنندگان و فرآوری کنندگان اولین مشکل مربوط به وجود آفلاتوکسین و سیاستهای نامناسب و درحال تغییر دولت و عرضه نامناسب محصول به بازار بوده اند.
هم اكنون روشهاي (سیستم ها) مختلفي جهت فرآوري وفروش محصول پسته در مناطق پسته كاري بكار گرفته مي شود، كه اگر چه سيستم هاي فعال در این امر در ظاهر خدماتی را جهت فرآوری و فروش این محصول انجام می دهند اما اینکه کدام یک از این سیستم ها در خدمات رسانی مورد نظر موفق تر بوده و توانسته اند در کاهش ریسک خرید و فروش، کاهش میزان آفلاتوکسین موجود در محموله های صادراتی، ایجاد رقابت پذیری مناسب در تولید و عرضه این محصول، و در نهایت کاهش هزینه های تولید موثر باشند مورد سوال است. بنابراین این تحقیق در پی پاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:
– آيا نوع فرآوری و فروش محصول بر رقابت پذیری عرضه محصول پسته در سطح بازارهای داخلی و خارجی تاثیر دارد؟
– آيا نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش هزینه ها تاثیر دارد؟
– آيا نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین تاثیر دارد؟
– آيا نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش ریسک فروش محصول تاثیر دارد؟

1-3 – اهداف تحقیق
از آنجا که هم اکنون در خصوص فرآوری و فروش محصول پسته روش های (سیستم های ) مختلفی در حال اجرا می باشد و هر کدام یک از این روش ها نیز عملکرد متفاوتی در این خصوص دارند، بررسی نحوه عملکرد و مزایای هر کدام می تواند در انتخاب و معرفی روش مناسب جهت حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود بر سر راه تولید و بازاریابی این محصول موثر باشد، از اینرو بر آن شدیم تا در این تحقیق موارد ذیل را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار دهیم:
– بررسی اثر نوع فرآوری و فروش محصول بر رقابت پذیری عرضه محصول پسته در سطح بازارهای داخلی و خارجی.
– بررسی اثر روش های فرآوری و فروش محصول پسته بر كاهش هزينه ها.
– بررسی اثر روش های فرآوری و فروش محصول پسته بر كاهش آلودگي به آفلاتوكسين.
– بررسی اثر نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش ریسک فروش.
1-4- ضرورت انجام تحقيق
پسته یکی از محصولات عمده صادراتی کنونی کشور است و ایران نیز مقام نخست تولید و صادرات این محصول مهم را در اختیار دارد، آمار موجود نشان می دهد که در طی سال های 1371- 1360، سهم صادرات پسته از کل صادرات کشاورزی به طور متوسط 31/23 درصد بوده است همچنین در همین مدت ارزش صادرات پسته 5/13برابر شده در حالی که ارزش صادرات کشاورزی تنها 4 برابر شده است صادرات پسته در سال 1350 از 9975 تن به 20000 تن در 1374 رسیده است. محمود زاده و زیبایی (1383) با استفاده از یک مدل تحلیلی هجمی به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1358- 1361 پرداختند. آنها آثار شاخص لگاریتمی تغییرات نرخ ارز و قیمت واقعی خرده فروشی پسته بر صادرات را تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و دراز مدت معنی دار و مثبت است. صداقت (1386 )، مطالعه ای تحت عنوان بررسی رشد و عوامل موثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازار جهانی انجام داد . نتایج نشان داد که اثر توزیع بازار واثر رقابتی نقش مهمی در میزان صادرات پسته کشور در دوره زمانی 1378- 1375 داشته اند. در حالیکه اثر ترکیب محصول و توزیع بازار از مهمترین عوامل تغییر در میزان صادرات پسته کشور در دوره زمانی 1382- 1379 بوده اند. سالم (2005)، بازاریابی پسته دراستان یزد را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم بازاریابی پسته کارآمد نبوده است. همچنین خدمات انجام شده روی این محصول به طور عمده توسط تولیدکنندگان انجام شده است و کمترین خدمات توسط عمده فروش و خرده فروشان صورت گرفته است.
از آنجا که پسته یکی از محصولات بزرگ صادراتی ایران (مخصوصا در بخش صادرات غیر نفتی) بوده و از طرفی یکی از محدود محصولاتی است که در شرایط خشک و کم آب ایران و حتی در بسیاری از خاکهای نا مرغوب این کشور توانائی رویش دارد و جایگزینی آن با محصولات دیگر سخت و در بعضی از مناطق غیر ممکن می باشد، لزوم حفظ و ارتقاء آن روز به روز بیشتر می شود. از طرفی اجرای برنامه های مناسب در خصوص تولید، فرآوری و صادرات این محصول بیشتر از هر زمانی در کشورمان احساس می شود.
بنابراین انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش هزینه ها و ریسک فروش ضروری به نظر می رسد. مروری بر ادبیات پژوهش نشان داد که پژوهش های انجام شده درباره وضعیت نوع فرآوری و فروش و ارتباط آن با دیگر متغیرها مورد نظر این پژوهش ازجمله کاهش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، ریسک فروش و کاهش آفلاتوکسین در ایران بسیار محدود است این در حالی است که تاریخچه پژوهش های مرتبط با این موضوعات در خارج از کشور نیز به بیش از سه دهه پیش بر می گردد. افزون بر فراوانی نه چندان زیاد پژوهش های قبلی در این زمینه، بررسی های انجام شده نشان می دهد که در پژوهش های داخل کشور در مورد رابطه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بحثی به میان نیامده است. بنابراین انجام تحقیقی در این زمینه جهت مشخص کردن تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، ریسک فروش و کاهش آفلاتوکسین ضروری به نظر می رسد .
اضافه بر مورد فوق که خلاء موجود در پژوهش های قبلی را روشن می سازد، از لحاظ کاربردی نیز می توان به پاره ای از ضرورت ها جهت انجام پژوهش حاضر اشاره نمود. از جمله اینکه نوع فروش از مؤلفه های بسیار مهم در رقابت پذیری، کاهش ریسک، آلودگی به آفلاتوکسین و… محسوب می شوند. اهمیت کاربردی پژوهش حاضر از این لحاظ افزایش می یابد که بدنبال شناسایی پاره ای از عوامل موثر در کاهش ریسک، رقابت پذیری، کاهش آلودگی به سم آفلاتوکسین و کاهش هزینه فرآوری و فروش می باشد.

1-5- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به راه اندازی سیستم فرآوری وفروش مشارکتی در چند سال گذشته و انجام بررسی در خصوص مقایسه این روش با سیستمهای غیر مشارکتی ،تحقیقات خاصی در این زمینه ملاحظه نگردید، بنابراین این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی می باشد که در این زمینه صورت می گیرد.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق را در سه بخش موضوعی، مکانی و زمانی می توان بیان نمود. به لحاظ موضوعی، تحقیق در حیطه مدیریت بازاریابی و به خصوص مبحث رفتار مصرف کننده می باشد. از نظر مکانی، قلمرو تحقیق کشاورزان شهرستان رفسنجان، و به لحاظ زمانی نیز تجزیه تحلیل ها بر اساس داده های بدست آمده در سال 1390 صورت خواهد گرفت.
1-6-1 چارچوب موضوعی تحقیق
به لحاظ موضوعی، تحقیق در حیطه مدیریت بازاریابی و فروش محصول می باشد.
1-6-2 چارچوب مکانی تحقیق
از نظر مکانی، قلمرو تحقیق کشاورزان پسته کار شهرستان رفسنجان می باشند.
1-6-3 چارچوب زمانی تحقیق
و به لحاظ زمانی نیز تجزیه تحلیل ها بر اساس داده های بدست آمده در سال 1390 صورت خواهد گرفت.

1-7- تعاریف واژه های عملیاتی تحقیق
1-7-1- فرآوری: کلیه عملیاتی که منجر به پوست گیری، شستشو، جداسازی، خشک کردن و درجه بندی (جدا کرد ن پسته های خندان از ناخندان) محصول می گردد، فرآوری نام دارد(مهرنژاد و جوانشاه،1389).
1-7-2- ریسک: ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب. در تئوری ریسک ، اصطلاحاتی نظیر عدم قطعیت یا نا مشخص بودن وضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود(عوض خواه، محبی 1389).
1-7-3- آفلاتوکسین: آفلاتوکسین ها، توکسین(سم) کپکهای خاصی هستند که به طور طبیعی هنگام رشد روی برخی از مواد تولید می شوند. اگرچه بیشترین خطر آلودگی به آفلاتوکسین مربوط به ذرت ، بادام زمینی و پنبه است اما سایر محصولات نظیر میوه های خشکباری نیز گاهی اوقات آلوده می شوند. آلودگی میوه های پسته به آفلاتوکسین، درکالیفرنیا پایین بوده و حدود 1 در 10000 میوه پسته است (صداقتی و همکاران1388).
1-7-4- نوع فرآوری و فروش: منظور از نوع فرآوری و فروش این است که کشاورز محصول خود را به روش مشارکتی فرآوری می کند یا غیر مشارکتی.
1-7-5- روش مشارکتی: منظور از روش مشارکتی روشی است که در آن یک شرکت به صورت تعاونی با دریافت هزینه حدود 5 درصدی از قیمت کل محصول ازکشاورزان پسته خام را از آنها برداشته و کلیه عملیات فرآوری و همچنین فروش آن را در بازارهای داخلی و خارجی برعهده می گیرد و در پایان با توجه به قیمت تمام شده پول محصول کشاورز را پرداخت می کند و در این روش خود کشاورز مستقیماً با عملیات فرآوری و فروش ارتباط ندارد.
1-7-6- روش غیر مشارکتی: منظور از روش غیر مشارکتی روشی است که در آن خود کشاورز محصول خود را از مزرعه برداشته و کلیه عملیات فرآوری آن را با نظر و شیوه خود(یادر ترمینال های فرآوری) انجام داده و محصول نهایی را شخصاً در بازار داخلی یا خارجی به فروش می رساند.
1-8- خلاصه فصل اول
در این فصل مسئله اصلی تحقیق و اهمیت و ضرورت آن تشریح شد، با توجه با اینکه تحقیقات قابل توجهی در ارتباط با تاثیر نوع فرآوری و فروش بر ریسک پذیری در ایران صورت نگرفته است و با توجه به مسئله رقابت پذیری، ریسک و آلودگی با سم آفلاتوکسین این یک مسئله اساسی و با اهمیت می باشد، همچنین در این فصل به اهداف تحقیق اشاره شد و در پایان تعاریف متغیرهای اساسی ذکر شد.
1-9- مباحث فصول آينده:
درفصل دوم مباحث نظری مختلف در خصوص فرآوری محصول پسته و مراحل انجام آن، صادرات و بازاریابی ، روش های مشارکتی و غیر مشارکتی فعال در فرآوری و فروش ، ریسک فروش محصول و آفلاتوکسین و اثر آن بر تولید و فروش این محصول آورده می شود، در فصل سوم ضمن ارائه فرضيه هاي تحقيق،روش جمع آوري اطلاعات و روش تحليل وآزمونهاي آماري را مورد بررسي قرار خواهيم داد.در فصل چهارم ضمن توصيف داده ها، نتایج تجزیه وتحلیل آنها و وضعیت ثبوت یا رد فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق خواهد آمد. در فصل پنجم نتيجه گيري، پيشنهادات ومحدوديتهاي تحقيق مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فصل دوم:

مباني نظري
تحقيق

2-1- مقدمه
تحقیق امری گروهی است، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود نیز مقدمه و پایه‌ای برای مطالعات بعدی است. هر قدر تعداد ارتباط‌ها و پیوندهای ممکن یک دانش بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بست دانش آدمی بیشتر خواهد بود. این پرسش مطرح است که اندیشه‌ها و مفاهیم اصلی تحقیق از کجا می‌آید و چگونه می‌توان آنها را برای تدوین فرضیه ها به یکدیگر ربط داد. این اندیشه‌ها و مفاهیم تا حدودی از نظر خود محقیق و در حد قابل توجهی نیز از کارهای قبلی که نوشته‌ها، ادبیات، یا نشریات تحقیقی نامیده می‌شود، استخراج می‌گردد. کارهای قبلی در حقیقت نقطه جهشی است برای کارهایی که هم باید مبتنی بر آن باشد و هم آن را گسترش دهد. از این گذشته، بررسی دقیق مطالعات عمده در یک زمینه مورد علاقه می‌تواند از لحاظ کمک به تفسیر یافتههای قبلی، انتخاب بین توضیحات متفاوت، یا نشان دادن کاربردهای مفید نیز رهنمودهای ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بازاریابی، رقابت پذیری، تحلیل داده، روش تحقیق Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تغییر رنگ