منبع پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

محيط هاي کنترل شده براي گرفتن تصميمات اقتصادي واقعي استفاده مي کنند.آزمايشات رفتار را توسط ايجاد انگيزه هاي پولي واقعي(و عدم انگيزش ها) القا مي کنند که اين انگيزش ها و عدم انگيزش ها مستقيما به تصميماتي که شرکت کنندگان در آزمايش مي گيرند، مرتبطط اند. اين امر، تصميم گيري و انگيزش القايي ناميده مي شود که روش هاي برآورده و نظرسنجي آن را به کار نمي گيرند. آزمايشات، محيط هاي ساده شده اي را ايجاد مي کنند که بازتاب کننده محيط هاي واقعي پيچيده هستند. آزمايشات طوري طراحي مي شوند که روي محرک هاي رفتاري اصلي علاقه تمرکز کنندو ديگر عوامل مخل رفتار را کاهش دهند. اين ساده سازي به آزمايشات اجازه مي دهد تا عليت را برقرار سازند. عليت شناسايي اين نکته است که چه چيزي واقعا رفتار را موجب مي شود و چرا اين امر رخ مي دهد. دو انتقاد اصلي که برآزمايشات وارد مي شوند، عبارتند از : 1-نماينده بودن شرکت کنندگان و 2- تعميم دهي وراي محيط آزمايشگاهي.در مورد انتقاد اول، انتقاداول، انتخاب نمونه ها يا شرکت کنندگان حوزه بحث و تحقيقات مستمر در آزمايشات روانشناسي و اقتصاد بوده است. در کل، تحقيقات بيان مي کنند که رفتار اساسي بنيادي، اگر که قوي باشد، با فرض انگيزه هاي تست شده در آزمايش، در بين تمام انواع انتخاب نمونه ها صدق خواهد کرد. با اين حال، ممکن است تفاوتي دراندازه بازده ها ديده شود اگر که نمونه ها تجربه قبلي داشته باشند يا توانايي شناختي آنها باهم متفاوت باشد. در مورد انتخاب نمونه ها در اين آزمايش براي DFT در فصل 6 به بحث مي پردازيم. تعميم دهي اغلب با مفهوم موازي سازي توصيف مي شود و محقق براي رفع اين انتقاد از طريق انجام آزمايشات جديدي که ماهيت دقيق انتقاد را بررسي مي کنند، وارد عمل مي شود. براي مثال، اگر انتقاد اين است که آزمايشات خاصي اعتبار خارجي ندارند چون در بازارهاي واقعي شرکت کنندگان خيلي بيشتري وجود دارند، محقق مي تواند آزمايش جديدي انجام دهد و در آن تعداد شرکت کنندگان را دو برابر کند تا دريابد آيا اين مسئله، مشکلي واقعي است يا خير.در مورد تعميم دهي اين آزمايش براي OFT نيز در بخش 6 توضيح مي دهيم.
2.4)اين محيط تمام ويژگي هاي اساسي و حياتي مسائل انتخاب مصرف کننده واقعي را در برمي گيرد: کالاها در چند فروشگاه عرضه مي شوند، مصرف کنندگان شايد مايل باشند يک يا چند واحد خريداري کنند و مي توانند بين فروشگاه هاي مختلف به جست و جو بپردازند.در عين حال، محيط ساده و شديدا کنترل شده است که به ما اين امکان را مي دهد تا استنباطي روشن در مورد چگونگي تاثيرگذاري چارچوب هاي قيمت روي رفتار مصرف کننده و در نهايت روي رفاه مصرف کنندگان به دست آوريم.
2.5) توجه داشته باشيد که طرح ما اثرات خالص چارچوب بنيد، يعني ارائه قيمت ها را با ثابت نگه داشتن سطوح قيمت واقعي جدا مي کند. در بسياري از بازارهاي واقعي، گاهي پيشنهاداتي واقعي وجود دارند که ممکن است به يکي از روش هايي که ما در اينجا مطالعه مي کنيم چارچوب بندي شوند يا ممکن است اينطور نباشند. در چنين مواردي، اثر چنين پيشنهاداتي روي مصرف کنندگان بدين شرح است: تاثير مستقيمي از قيمت هاي پايين تر وجود دارد و به علاوه ممکن است اثراتي ناسازگار يا مصر از چارچوب بندي قيمت وجود داشته باشد. دراين مطالعه، ما مورد دوم را جدا و انتخاب مي کنيم(فقط در مورد “3 براي 2)(3 تا بخر، 3 تا ببر) در واقع قيمت هاي پايين تر را بررسي مي کنيم).
2.6) به طور مشابهي، ما اثرات خالص هرچارچوب قيمت را جدا مي کنيم.در بازارهاي واقعي، برخي از اين چارچوب ها ممکن است در ترکيب با يکديگر ديده شوند. به علاوه، مصرف کنندگان مجبور شدند چارچوب هاي متفاوتي را مقايسه کنند که يک پيچيدگي ديگري خواهد بود که از اين مطالعه به آن دست مي يابيم.
2.7) نتيجه اصلي ما اين است که چگونگي چارچوب بندي قيمت ها (يا ارائه آنها)تاثير بسيار مهمي روي انتخاب مصرف کنندگان دارد. ما قيمت گذاري در واد ساده را (“قيمت اين کالا E1 در هر واحد است”) با پنج چارچوب قيمت ديگر مقايسه مي کنيم:حراج(“E2 بود، حالا شدE1”)، قيمت گذاري پيچيده (“2 تا بخر، 3 تا ببر”)پيشنهاد هاي مدت دار (“E1 فقط امروز”)، طعمه گذاري (“E1 تا وقتي که موجودي داريم” که احتمال دارد موجودي آنقد رکم باشد که مصرف کنندگان وقتي به پرداخت مي رسند، با قيمتي بسيار بالاتر روبرو شوند)و قيمت گذاري جز به جز (وقتي قيمت موثر کامل يک کالا فقط به صورت جز به جز آشکار مي شود، براي مثال، با هزينه هاي حمل ونگهداري که بايد علاوه بر قيمت اصلي پرداخت شوند)ما دريافتيم که که تمام اين رويه ها تاثيري بر نوعي ناسازگار و زيان آورروي رفتار مصرف کننده دارند و اکثر آنها به طور قابل توجهي روي رفاه مصرف کننده اثر مي گذارند.
2.8) تحقيق ما هم چنين دو چارچوب قيمت را شناسايي مي کند که خصوصا براي مصرف کننده زيان آورند :پيشنهادات مدت دار و حتي مضرتر از آنها، قيمت گذاري جز به جز، همانطور که در ادامه باتفصيل بيشتري بحث مي کنيم، نتايجي بسيار قوي در اين رابط وجود دارند که در آزمايشات مقايسه اي با نمونه هاي باهوش تحت تغييرات کوچک ديده شده اند.پس درواقع، آزمايش ها ضرر واقعي حاصل از اين رويه ها را کمتر از حد اصلي برآورد مي کند.
2.9) همچنين، بحث مي کنيم که چطور يافته هاي ما با تعصب هاي شناخته شده در رفتار اقتصادي مرتبط اند و اين تعصب ها چطور مي توانند روي بازده هاي بازار و رقابت بين شرکت ها اثر بگذارند.
2.10) در آزمايش ها، نمونه هاي انساني( دانشجويان VCL که روي يک پايگاه داده براي آزمايشات اقتصادي ثبت نام کرده اند.)در يک توالي از تصميمات فردي شرکت مي کنند که بازتاب خريد کالاهاي مختلف به دفعات است. قبل از وارد شدن به جزئيات طرح آزمايش، شايد بهتر باشد مروري تقريبي از چگونگي اجراي آزمايش داشته باشيم. نمونه هاي روي يک مانيتور کامپيوتر مخصوص به خودشاتن کار مي کنند و براي عملکردشان پاداش مي گيرند خصوصا، آنها يک بازده پولي(که منعکس کننده بهره وري مصرف و رضايتي است که فرد از مصرف يک کالا حس مي کند)براي هر واحد از هرکالايي که مي خرند، دريافت مي کننند، البته آنها بايد قيمتي را که فروشگاه مي طلبد را نيز بپردازند.در کل آزمايش، هميشه دو فروشگاه وجود دارند. اين فروشگاه ها کاملا يکسان اند. نمونه هايي که نقش مصرف کننده را ايفا مي کنند بايد انتخاب کنند که ابتدا از کدام فروشگاه ديدن مي کنند و ما اين فروشگاه را فروشگاه اول و آن يکي را فروشگاه دوم مي ناميم. رفتن به يک فروشگاه شامل برخي هزينه هاي جست وجو (پولي) مي شود که بازتاب کننده هزينه هاي زماني جست و جو در اينترنت يا هزينه هاي رفتن واقعي براي بازديد از فروشگاه فيزيکي هستند.
2.11) دستکاري آزمايش اصلي ما اينطور است که چگونه قيمت ها چارچوب بندي شوند وقتي که نمونه مصرف کننده به فروشگاه مي آيد. در حالت اصلي، نمونه ها قيمت ها را به واحد و به طور ساده مي بينند. سپس پنچ چارچوب قيمت پيچيده ترمورد تحليل، روي چارچوب هاي قيمت به کار رفته در اين زمينه مدل سازي مي شوند. جمله بندي دقيق آنها مفصلا در بخش هاي بعدي توضيح داده مي شود.
2.12)با اين آزمايش، ما مي توانيم تاثير چارچوب هاي قيمت را روي مصرف کنندگان به دو روش بررسي کنيم. در روش اول مي توانيم به سادگي بررسي کنيم که آيا چارچوب هاي قيمت روي رفاه مصرف کنندگان تاثير مي گذارند يا خير(که در آزمايش توسط پرداخت کلي نمونه هانشان داده مي شود).چون برخي استراتژي هاي قيمت گذاري غريب يا نقطه ضعفي واقعي بريا مصرف کنندگان به همراه دارند (براي شمال، تحت “2 تا بخر، 3تا ببر”، قيمت هاي موثر واقعا پايين تر هستند )ما هميشه رفاه به دست آمده را با رفاه تحت رفتار بهينه مقايسه مي کنيم. رفتاربهينه را مي توان به دقت براي هر شش محيط مختلف محاسبه کرد که در اين گزارش مفصلا به آن خواهيم پرداخت.
2.13)روش دوم بررسي داده ها، مقايسه انتخاب هاي واقعي با استراتژي بهينه است اين کاربه ما اجازه مي دهد تا خطاهاي موجود در تصميم گيري مصرف کننده را شناسايي کنمي وازاينکه چگونه اين خطاها توسط چارچوب هاي قيمت مختلف ايجاد مي شوند. تحليل مفصل و دقيق تر خطاها نيز به ما اين امکان را مي دهد تا بفهميم خطاها در کجاي فرآيند رخ مي دهند و اين امر براي مهم دلايل ريشه اي ضرر مصرف کنندگان مهم است.
2.14) اينطور مشخص مي شود که دو علت ريشه اي اصلي براي خطاهاي تصميم گيري مصرف کنندگان وجود دارند که در پديده اي به نام اثر موهبت12 يافت مي شوند (در اين پديده، تمايل مصرف کنندگان براي پرداخت تغيير مي کند وقتي که باور دارند قبلا مالک آن کالا بوده اند و آن رادر اختيار دارند).هم چنين علت اين خطاها در خطاهاي شناختي نيز يافت مي شوند، وقتي اطلاعات موجود صرفا به درستي پردازش نمي شوند و باروهاي مصرف کنندگان درباره آنچه فروشگاه ها انجام مي دهند، به شدت متعصبانه است.
2.15)در ادامه، ابتدا مقالات بسيار اندک درمورد چارچوب هاي قيمت را مرور مي کنيم. سپس به آزمايش انجام شده مي پردازيم و اساس و طراحي دقيق آن را قبل از تحليل داده ها بررسي مي کنيم. در پايان در مورد معناي ضمني يافته هايمان براي بازارهاي خراج از محيط آزمايشگاهي بحث مي کنيم و چند توصيه سياستي ارائه مي دهيم.
3- مرور پيشينه تحقيق تئوري و تجربي در مورد چارچوب بندي قيمت ها:
3.1) اولين مورد قابل توجه در اين مرور اين است که مقالات در مورد چارچوب بندي قيمت و تاثير آن روي رفتار مصرف کننده به طور تعجب آوري کم هستند و پراکنده مي باشند.خصوصا، شواهد تجربي موجود خيلي کم هستند.حتي در مقالات بازاريابي، اثرات چارچوب هاي قيمت مختلف به طور نظام مند بررسي نشده اند. به علاوه، برخي مطالعات موجود، دچار مشکلاتي در زمينه روش تحقيق هستند.مشکلات روش تحقيق عبارتند از استفاده از مسائل انتخاب صرفا فرضيه اي با تکيه روي داده هاي حاصل از ادراک يا يادآوري. در بسياري زمينه ها اينطور فرض مي شود که پيوند بين انتخاب فرضيه اي و انتخاب واقعي بسيار ناچيز است و داده هاي پرسشنامه و ادراکي اغلب غير قابل اعتمادتند(براي مثال به هرتويک و ارتمن(2001) رجوع کنيد)
3.2) ما در مورد برخي از مقالات در رابطه با شفافيت قيمت نيز بحث مي کنيم که به طور غير مستقيم مرتبط با بحث ما هستند.ار چارچوب بنيد قيمت مقايسات قيمت را سخت تر کند، اين امر به کاهش شفافيت قيمت در بازار هاي مي افزايد، بازهم شواهد زيادي درمورد نقش شفافيت قيمت وجود ندارند اما برخي منابع مفيد در اين زمينه هستند که به طور مختصر به آنها مي پردازيم.
3.3)مقالات تئوري مرتبط، به بررسي اين امر مي پردازند که شرکت ها چه طور به بهينه قيمت ها و چارچوب هاي قيمت را انتخاب مي کنند اگر که مصرف کنندگان نيز درگير مقايسه قيمت هاي چارچوب بندي شده شوند. با اين حال، کاملا مشخص و روشن نيست که اين فرضيه که مصرف کنندگان درگير مقايسه قيمت ها مي شوند، چه قدر مي تواند درست و قابل اعتماد باشد
2-4-10- اقتصاد حمل ونقل :
الف‌) تعيين‌ شاخص ها موفقيت‌ براي‌ شرکتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ کالا
ب‌) انتخاب‌ شرکتهاي‌ موفق‌ براساس‌ شاخصهاي‌ تدوين‌شده‌
ج‌) بررسي‌ عوامل‌ پنگانه‌ در شرکتهاي‌ نمونه‌ موفق‌
پژوهش‌ حاضر يک‌ پژوهش‌ اکتشافي‌ و توصيفي‌ با هدف‌ کاربردي‌ است‌ و با طرح‌ سوالاتي‌ عوامل‌ پنگانه‌ طي‌ يک‌ پرسشنامه‌در 41 شرکت‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.
سالانه‌ چند صد ميليارد دلار کالا در جهان‌ مبادله‌مي‌شود تا نيازمنديهاي‌ گوناگون‌ ساکنان‌ نقاطمختلف‌ جهان‌ تامين‌ شود. رشد چشمگير حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ در قرن‌ اخير، هر چند متاثر ازافزايش‌ مازاد توليد در برخي‌ کشورها و نيزگسترش‌ فعاليتهاي‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ است‌، امادر عين‌ حال‌ نمي‌توان‌ سهم‌ عمده‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در زمينه‌سازي‌ براي‌ افزايش‌ حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ ناديده‌ گرفت‌.
بخش‌ حمل‌ و نقل‌ پديده‌اي‌ است‌ پويا، فراگيرو پيچيده‌ که‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ آن‌

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، بازار کالا، رفتار مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، سن ازدواج