منبع پایان نامه با موضوع داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون حاکم، حل اختلاف، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تجارت بین‌الملل اتاق بازرگانی بین المللی، داوری و مؤسسات تجاری- دولتی، ترجمه محسن محبی، نشر مؤسسه کتاب پیشبرد، چاپ اول، 1368.
45- میرزائی، علیرضا، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388.
46- نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، انتشارات آگاه، چاپ پانزدهم، 1385.
47- نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین‌المللی(آئین داوری)، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، 1388.
ب- مقالات :
1- اسکینی، ربیعا، «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله حقوقي دفتر خدمات، دوره پنجم، شماره 11، پاییز و زمستان 1368.
2- اسکینی، ربیعا، «اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، سال 1369.
3- ایودرن، «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی» ترجمه محمد اشتری، مجله حقوقی دفترخدمات، شماره 9، پاییز و زمستان 1367.
4- سیفی، سیدجمال، «قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسيترال»، مجله حقوقی، شماره بیست و سوم.
5- محبی، محسن، «نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 24، سال 1378.
6- نیکبخت، حمیدرضا، «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی» ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره32-31.
7- هنری، دووریز،‌«داوری تجاری بین‌المللی» ، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره بیست و یکم.
8- هوارد ام هولتزمن، «داوری در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه علی قاسمی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25 سال 1381.

– منابع انگلیسی
الف- کتب

1-Arnaldez, jean Jacques & Y.Derains , collection of ICC Arbitral Awards,2001/2007,ICC publication , paris ,2009.

ب-مقالات

1-Bockstie& el, K.H, ‘’public policy and Arbitrability’’ , Comparative Arbitration practice and pubic policy in Arbitration, P.Sanders (gen.ed)1984.
2-Collin,L., ‘’The Law Governing the Agreement and procedure in International Arbitration in England’’, Contemporary problems in international Arbitration , J.D.M., Lew(ed.), martin us Nijhoff publishers, 1987.
3-Crook,J.R., ‘’Applicable Law in International commercial Arbitration’’ , American Journal of International Law,V.83,No.2,1980.
4-Goldman,B., ‘’The Applicable Law: Ceneral principles of Law-The Lex Mercatoria’’ , J.D.M.Lew(ed.) Martinus Nijhoff pubishers, 1988.
5-Goldman,B., ‘’The complementary Roles of judges & Arbitration in Ensuring that International Commercial Arbitration is Effective’’ , 60 years of ICC Arbitration: A look at the future, paris, ICC publication, 1984.
6-Lando,O., ‘’Applicable Law to the merits of the Disputes’’, J.D.M Lew(ed.) martinus Nijhoff publishers. 1987.
7-Lando , O., ‘’The Law applicable to merits of the Disputes’’ Essays on International Commercial Arbitration, P.Sarcevic(ed.) Graham and Tortman, M.Nijhoff, 1989.
8- Shwebel, S. and S,Lahn, ‘’ public policy and Arbitral procedure’’, Comparative Arbitration practice an public policy in Arbitration ,P.Sanders (gen.ed) , kluwer, 1986.

ج- فرهنگ ها

1-A.Garner,Bryan ,Black’s Law Dictionary, 3th ed , Thomson west,2006.

مجموعه قوانین و مقررات داخلي و بین‌المللی:

1- قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 .
2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
3- قانون اساس نامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380 و آئین نامه داخلی مصوب 1384
4- قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انتشارات مرکز داوری اتاق ایران، سال 1387.
5- قانون مدنی
6- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380
7- قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران
8- مقررات داخلی مرکز منطقه‌ای داوری تهران
9- قواعد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا
10- قانون نمونه آنسیترال حل اختلافات تجاری بین‌المللی و قواعد داوری آنسیترال
11- قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس( ICC)
12- اساسنامه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
13- قواعد داخلی دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
14- قانون داوری آمریکا- قواعد داوری بین‌المللی اصلاح شده در سال 2000
15- قانون داوری آلمان اصلاح شده در سال 2001
16- مصوبه داوری سال 1996 انگلستان
17- قانون داوری هلند
18- قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه- کتاب چهارم- داوری سال 1981
19- سایر قوانین متفرقه

Abstract
The determination’s methods of applicable law on the nature of action in the international commercial arbitration with emphasis on jurisdiction.
By : Iman Kordestani

Arbitration is of great importance in international trade in recent decades. Arbitration is considered as a reliable way to resolve the commercial and economic disputes by tradesmen of international trade including legal and real entities of private and public law and this resulted in the growth of commercial trading and the prosperity of the economy. Based on the authority of the parties or arbiters on determining the applicable law on the nature of action, arbitration procedure is more flexible than legal procedure.
The current study aimed to evaluate the methods of determining applicable law on the nature of action leading into the resolution of disputes as the final goal of the arbitration. In other words, when the arbiters resolve a dispute in accordance with the underlying system of national legal system, which methods are applied or when the dispute is resolved in accordance with transnational legal system, which methods are applied.
Key words : Applicable law *the conflict of laws *the nature of action *International commercial arbitration .

1 – رنه داوید، «مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین‌المللی»، ترجمه سید حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، ص 84.
2 – عبدالـ… شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 515.
3 – احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی، ص 76.
4 – حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد هفتم، ص 27.
5 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، ص 11.
6 – یوسف درویش هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، ص 38.
7 – همان، صص 38 و 39.
8 – همان، صص 38 و 39.
9 – هنری دووریز، “داوری تجاری بین‌المللی”، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.
10 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 19-18.
11 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 19.
12- احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 37.
13 – احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 38.
14 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 20.
15 – همان، صص 21-20.
16 – همان، ص 21.
17 – احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 48.
18 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 14-13.
19 – همان، ص 15.
20 – احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، صص 24- 23.
21 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، صص 23- 22.
22 – «شیوه‌های جایگزین حل اختلاف عنوان عامی است که به راهکارهای حل وفصل خصوصی از اختلافات از سوی افراد اشاره دارد… مقصود از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (alternative dispute resolution) طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگاه‌های دادگستری بر می‌گزینند تا دعوای خود را به گونه‌ای که خود مناسب می‌دانند فیصله دهند. این شیوه‌ها با همة تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آن‌هاست؛ وصف «جایگزین» گویای همین ماهیت است»: منوچهر توسلی جهرمی، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) در مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 26-27، 1381-1380، صص 366-365.
23 – یوسف درویش هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، ص 16.
24 – همان، ص 16.
25 – همان، ص 16.
26 – همان، ص 17.
27 – همان، ص 18.
28 – همان، ص 19.
29 – داوری به عنوان یک شیوه حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه که به ویژه در روابط تجاری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و ترویج شده است، «تنها شیوه حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه‌های دولتی نیست». همان نیازی که موجب ترویج داوری گردیده، در برخی از حوزه‌های روابط حقوقی از جمله حوزه‌های تخصصی تجارت بین‌المللی موجب پیدایش و توسعه شیوه‌های قابل مقایسه دیگری از حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه شده است… »: لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1381، ص 21.
30 – یوسف درویش هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، ص 20.
31 – همان، ص 21.
32 – همان، ص 21.
33 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 262.
34 – محمد جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4، ص 3175.
35 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، ص 319.
36 – حسين خزاعي، حقوق تجارت بين‌الملل، جلد هفتم، ص 34.
37 – همان، ص 34.
38 – همان، صص 36- 35.
39 – همان، صص 37- 36.
40 – همان، ص 37.
41 – همان، ص 38.
42 – حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد هفتم، ص 24.
43 – همان، ص 25.
44 – همان، ص 25.
45 – همان، صص 27-26.
46 – رنه داوید، «مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین‌المللی»، ترجمه سید حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، صص 94-91.
47 – همان، ص 95.
48 – همان، ص 96.
49 – همان، ص 99.
50 – همان، ص 102.
51 – همان، ص 103.
52 – همان، ص 104.
53 – M. Carabiber
54 – R. Gardener
55 – E. Minoli
56 – همان، ص 105.
57- P. Lalive
58 – همان، ص 106.
59 – همان، ص 107.
60 – همان، ص 108-107.
61 – همان، ص 318.
62 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 10.
63 – Ad-hoc
64 – Institutional
65 – پرويز انصاري معين، قواعد بازنگري شده داوري آنسيترال، ص 53.
66 – London Court of International Arbitration (LCIA)
67 – Zurich Chamber of Commerce
68 – International Arbitration Rules
69 – Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
70 – Institute of Arbitration (SCC Institute)
71 – International Chamber of Commerce (ICC)
72 – Danish Institute of Arbitration
73 – International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
74 – American Arbitration Association (AAA)
75 – International Center for Dispute Resolution (ICDR)
76 – Tehran Rgional Arbitration Centre (TRAC)
77 – Asian- African Legal Consultative Organization (AALCO)
78 – China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
79 – از سال 2000 میلادی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع نظم عمومی، تعارض قوانین، دادرسی مدنی، حقوق بین‌الملل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون مدنی، حقوق تجارت