منبع پایان نامه با موضوع خرده فروشی، تأمین کننده، زیست محیطی، توزیع کالا

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بخش خدمات زیستمحیطی، به دنبال اعلامیه وزرا در نشست هنگکنگ در دسامبر 2005، گروهی از اعضای سازمان جهانی تجارت، بررسی تعهدات مربوط به خدمات زیستمحیطی را خواستار شدند (گروسو30،2007: 6).
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موارد ذیل را به عنوان زیر بخش های بخش خدمات زیست محیطی برشمرده است : 1- خدمات فاضلاب، 2- خدمات انتقال پسمانده ها، 3- خدمات مربوط به رفع آلودگی و خدمات مشابه، 4- سایر موارد.
به طور کلی میتوان نگهداری از شبکههای جمعآوری فاضلاب را به ترتیب زیر تعریف کرد:
«اقدامات لازم جهت حفظ و احیای وضعیت مطلوب شبکه به کمک تعیین و ارزیابی وضعیت موجود آن.» این امر شامل اقداماتی در خصوص سرویس، بازرسی و رفع آسیبهای موجود از طریق تعمیرات، بازسازی و نوسازی میشود (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،1388: 5).
فاضلاب، مجموعه آبهای دور ریختنی است که پس از جمعآوری و تصفیه ممکن است قابلیت استفاده مجدد را دارا باشد. انواع فاضلابها عبارتند از فاضلاب خانگی، فاضلاب مراکز عمومی و اداری، فاضلاب مراکز تجاری، فاضلاب مراکز صنعتی و رواناب یا سیلاب. اجرای هر نوع پروژه فاضلاب در هر جامعهای شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور کنترل فاضلاب در سطح آن جامعه انجام میگیرد که شامل شناسایی، جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب است (میران زاده،1386: 53).
4-8-1- شیوههای عرضه خدمات زیست محیطی
در بخش خدمات زیستمحیطی نیز 4 شیوه عرضه خدمات بدین شرح مطرح است:
شیوه عبور از مرز: این شیوه چندان مرسوم نیست. شاید بتوان خرید زبالههای یک کشور توسط کشور دیگر را که معمولاً با هدف بازیافت صورت میگیرد در این گروه جای داد.
شیوه مصرف در خارج: این شیوه چندان کاربرد ندارد مگر در مورد خدمات مربوط به امحاء آلودگیهای اتمی که نیاز به دانش بالایی دارد. در این شیوه مصرفکننده برای دریافت خدمات رفع آلودگی، میتواند مواد مورد نظر را به کشور عرضهکننده خدمات مربوط به رفع آلودگیهای هستهای و امحاء آن ارسال کند.
شیوه حضور تجاری: عمدتاً از طریق تاسیس مراکز تفکیک و بازیافت زباله یا انجام پروژههای مربوط به انتقال پسماند صورت میگیرد. نمونه استفاده از این شیوه را میتوان در همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد با یک شرکت ژاپنی در تصفیه فاضلاب و شیرابههای شهر مشهد ملاحظه کرد (ایرنا، 1391).
شیوه انتقال اشخاص حقیقی: در این شیوه ممکن است کارشناسان مربوطه به کشور مقصد جهت خدمات بازرسی فنی، مشاوره یا انجام پروژههای خدمات مربوط به فاضلاب رفع آلودگی اعزام شوند. بازاریابی خدمات زیستمحیطی نیز میتواند از طریق انتقال اشخاص حقیقی صورت گیرد.
4-9- خدمات توزیع
ماده یک آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب 26/6/1387 تعریفی از اصطلاحات حوزه توزیع بدین شرح ارائه کرده است:
« الف- شرکت های پخش: شرکت هایی که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا (انواع کالا از جمله مواد غذایی، بهداشت، آرایشی، شوینده ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی)را از مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحد ها تحویل می دهند.
ب- واحد پخش: واحد زیر مجموعه یک شرکت تولیدی یا تأمین کننده کالا که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.
ج – تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی می نماید.
د- شبکه زنجیره ای خرده فروشی: شبکه ای که از ارکان ذیل تشکیل شده است:
1- فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی: شخصی حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه ای از فروشگاه های عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری(برند) واحد اقدام می نماید.
2- فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده فروشی اقدام می نماید.
در بحث خدمات توزیع، یکی از مواردی که ممکن است مطرح شود، فرانشیز است، فرانشیز گونه ای از کسب و کار میباشد که بر پایه آن به یک شرکت اختیارداده می‌شود که تولیدات و یا فرآورده‌های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می‌گویند (بینش،1388: 36). در نظام بیمه مانند بیمه درمانی نیز واژه فرانشیز کاربرد دارد و در بند 7 ماده 1 قانون بیمه همگانی « قسمتی از هزینه در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع خدمات پستی، خدمات ورزشی، منابع اطلاعاتی، تجارت الکترونیک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، تجارت جهانی، حمل و نقل، تجارت بین الملل