منبع پایان نامه با موضوع خدمات پستی، خدمات ورزشی، منابع اطلاعاتی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

و خصوصی مجاز است:…6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی”. همچنین بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 10/4/1385 امکان واگذاری سهام بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی به بخش های خصوصی و تعاونی و سهامی عام و بنگاه های غیر دولتی را مجاز شمرده است. بند ج ماده 4 قانون اصل 44 قانون اساسی، فعالیت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی را در مورد خدمات مخابرات مجاز دانسته است. البته به موجب بند ج تبصره 3 ماده 3 این قانون، مالکیت و مدیریت شبکه مخابرات مادر و خدمات پستی پایه در انحصار دولت خواهد بود.
4-6-3- شیوههای عرضه خدمات ارتباطات
شیوه عبور از مرز: خدمات پستی و خدمات انتقال داده به این شیوه میتواند ارائه شود.خدمات ارتباطات با استفاده از روشهای انتقال داده، خدمات تلگراف، دورنگار، پست الکترونیک و امثال آن میتواند از مرزها عبور کند. یکی از نمونههای پرکاربرد جابجایی دادهها میان مرزها، استفاده سیستم بانکی کشورها از خدمات سوئیفت[11] است که نوعی خدمات انتقال داده به شمار میرود. در این خدمت، مرکز خدماتی سوئیفت که در بلژیک مستقر است اطلاعات مالی محرمانه مربوط به نقل و انتقال حسابها بین بانکهای کشورهای مختلف را بین بانکها رد و بدل میکند.
شیوه مصرف در خارج: نمونه استفاده از این شیوه، استفاده گردشگران از خدمات مخابراتی کشور محل گردشگری است.
شیوه حضور تجاری: بخش خدمات پستی و مخابرات پایه بسیاری از کشورها از جمله ایران همچنان دولتی است. بنابراین در این بخشها در ایران امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد. سایر خدمات بخش مخابرات میتواند از طریق تشکیل موسسه تجاری در کشور مقصد از سوی عرضهکنندگان خارجی مورد عرضه قرار گیرد. تشکیل شرکتهای مشترک میان عرضهکنندگان داخلی و عرضهکنندگان خارجی، تاسیس شعبه و نمایندگی از دیگر موارد مطرح در شیوه سوم است. ماده 1 ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385 توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مقرر کرده است که اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز توزیع اینترنت، باید یا شرکت غیر دولتی ثبت شده در ایران باشند یا جزو شرکتهای مخابراتی استان. با وجود این ماده، شرکتهای خارجی نمیتوانند عرضهکننده خدمات اینترنتی در ایران باشند مگر اینکه در ایران ثبت شوند. در حال حاضر ارائه دهنده خدمات اینترنتی خارجی در ایران ثبت نشده است.
شیوه انتقال اشخاص حقیقی: از آنجا که ارائه خدمات ارتباطات معمولا از طریق شرکتها صورت میگیرد، فعالیت یک شخص حقیقی جدای از یک شرکت عملی نیست مگر در خصوص فعالیتهای مربوط به بازاریابی برای بخش ارتباطات. در بازاریابی، شخص حقیقی میتواند برای شرکتهایی که عرضهکننده خدمات ارتباطات هستند، در کشور دیگر بازاریابی کند. از آنجا که به موجب ماده 28 گاتس (تعاریف)، بازاریابی نیز جزو فعالیتهای عرضه خدمت محسوب میشود، برای شیوه چهارم، میتوان بازاریابی خدمات مخابرات را مثال زد که خود در گروه خدمات مخابرات قرار میگیرد.
4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور
ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور یکی از ضمایم موافقت نامه است که بخش مهمی از خدمات را پوشش می دهد و نقش حیاتی در عرضه بسیاری از خدمات دیگر ایفا می کند. ضمیمه مذکور به نقش دوگانه مخابرات به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و همچنین به عنوان عامل انتقال اطلاعات مربوطه به دیگر بخش های اقتصادی اشاره نموده و چگونگی دستیابی و بهره برداری از خدمات و شبکه های مخابراتی را مشخص می کند. این ضمیمه مستقل از تعهدات خاصی است که هر عضو ممکن است برای باز نمودن بازارهایش به روی خدمات ارتباطات راه دور اعطا نماید.
اساسا این ضمیمه به حق استفاده و دسترسی به خدمات و شبکه های انتقال از طریق ارتباطات راه دور عمومی تاکید می کند که از اهمیت فراوانی برای عرضه کنندگان هر نوع خدمتی برخوردار است. مطابق این ضمیمه هر عضو تضمین خواهد کرد که هر عرضه کننده خدمات به اعضای دیگر طبق ترتیبات و شرایطی معقول و غیر تبعیض آمیز اجازه دسترسی و استفاده از خدمات و شبکه های انتقال از طریق ارتباطات از راه دور عمومی را برای عرضه خدمات مذکور در جدول آن عضو داشته باشد (کمالی اردکانی،1383: 330-333).
تعهداتی که در بخش خدمات ارتباطات داده شده است شامل خدمات پست و پست پیشتاز، خدمات سمعی و بصری و خدمات مخابرات پایه می باشد و 109 کشور در حداقل یک زیر بخش مربوطه تعهد داده اند. در خدمات پستی فقط 11 کشور تعهد داده اند، چرا که هنوز این بخش جز انحصارات عمومی اغلب کشورهاست. خدمات پست پیشتاز نیز چنین وضعی دارد. در خصوص خدمات سمعی بصری تنها 27 کشور متعهد شده اند. این بخش معمولا به دلیل گره خوردن با مسائل ارزشی و فرهنگی بشدت تحت کنترل قوانین سنگین دولتی است. آزادسازی در بخش مخابرات یکی از دستاوردهای موفق موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بخش مخابرات محسوب می شود. خدمات مخابرت ارزش افزوده (مثل پست الکترونیکی، پست صوتی، داده پردازی برخط ، بازیافت و ذخیره اطلاعات برخط و تبادل داده های الکترونیکی ) زیر پوشش متن اصلی موافقتنامه خدمات و تعهدات آن قرار دارد. با وجود این، تصمیمات در مورد مخابرات پایه ( مثل تلفن صوتی، تلکس، تلگراف، دورنگار، تلفن همراه، پیجو، خدمات ارتباطات شخصی، خدمات انتقال داده ها به صورت بسته سوئیچ شده و انتقال داده ها) به زمان دیگری برای مذاکره موکول شد، چرا که شرکت های دولتی عرضه کننده خدمات مخابرات پایه در اغلب کشورها در برابر آزادسازی این بخش مقاومت نشان می دادند و آن را نوعی تهدید علیه قانون گذاران ملی و حتی حاکمیت ملی می دانستند.
حتی شرکت های پست پیشتاز که در حال حاضر در خدمات ارتباطات طبقه بندی شده اند، وظایف گسترده ای را در توزیع بر عهده دارند و انبارهای خاصی را برای مشتریان و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد کرده اند. انتظار می رود تجارت الکترونیک نقش عمده ای در خدمات توزیع ایفا کند. تاثیرات تجارت الکترونیک ساختاری خواهد بود. تحولات روندهای بین مرزی ناشی از مبادله الکترونیکی داده ها، شاهد این مدعاست. ارائه خدمات خرده فروشی با رقابت فروشگاه های اینترنتی و خرده فروشان برخط (Online) و فروشگاه های بزرگ چند محصولی برخط مواجه شده اند. خرده فروشی از طریق اینترنت با کاهش هزینه ها از طریق کاهش هزینه های فضای فروش و ذخیره کالاها، صرفه های ناشی از مقیاس ایجاد می کند، گردش مالی سریعتر می شود و قدرت انتخاب بیشتری می هد. خرید الکترونیک به فروشندگان برخط اجازه ردیابی الگوهای خرید و سلایق مشتریان را برای پیگیری اهداف بازار یابی می دهد.
4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی
خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی شامل خدمات سرگرم سازی، خبرگزاریها، خدمات مربوط به کتابخانه، بایگانی و موزه می باشد. این خدمات، حوزه نسبتا جدیدی است که آزاد سازی شده و 69 کشور عمدتا در زمینه خدمات ورزشی و سرگرم سازی تعهد آزادسازی داده اند.
زیربخش های بخش خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی( به جز خدمات صوتی-تصویری) در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به شرح ذیل می باشد: 1- خدمات مربوط به سرگرم سازی از جمله مربوط به تئاتر و گروه های دارای حیوانات و سیرک، 2- خدمات بنگاه های خبری، 3- خدمات مربوط به کتابخانه، بایگانی، موزه و سایر خدمات فرهنگی، 4- خدمات ورزشی و سایر خدمات تفریحی، 5- سایر موارد
4-7-1- شیوههای عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی
خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی معمولاً به سه شیوه عرضه میشود. حضور گروههای تئاتر و برگزاری کنسرتهای موسیقی در کشور مصرفکننده نمونهای از حضور اشخاص حقیقی محسوب میشود. ممکن است مصرفکننده به محل عرضه خدمات برود و از خدماتی مثل سیرک در کشور دیگر استفاده کند (مصرف در خارج). ایجاد شرکت و شعبه یا نمایندگی در کشور مصرفکننده به منظور عرضه خدمات، نیز معمولاً شامل مواردی مثل تاسیس محلی برای برگزاری فعالیتهایی همچون تئاتر، سیرک، موزه و … است (حضور تجاری). این دسته از خدمات به ندرت ذخیره میشود و معمولاً همزمان با تولید به مصرف میرسد از این رو حضور مصرفکننده و عرضهکننده در یک محل ضرورت دارد. ممکن است در مواردی خدمات مذکور ذخیره شوند (مثلاً در قالب فیلم) و محصول جدید(فیلم) برای عرضه ارائه شود. در این صورت در اینچنین مواردی، استفاده از شیوه عبور از مرز امکانپذیر خواهد شد. در خصوص امانت دادن کتب، نیز ممکن است کتابخانهای، خدمات خود را به شیوه عبور از مرز ارائه کند. در ادامه خدمات بنگاههای خبری، خدمات موزه و خدمات کتابخانهای توضیح داده می شود.
4-7-2- خبرگزاری
خبرگزاری، سازمانی است که گزارشهای خبری را برای روزنامهها، نشریات، ایستگاههای تلویزیونی و کاربران دیگر تهیه میکند اما نمیتواند اخبار را برای مشترکان خود چاپ و منتشر کند. خبرگزاریها، مطالب خبری جمعآوری شده را به روزنامهها و ایستگاههای رادیو و تلویزیونی که برای تهیه خبر پول میپردازند، میفروشند. خبرگزاریها از نظر عرضه خدمات خبری به سه دسته تقسیم میشوند: 1- خبرگزاریهایی که اخبار خود را به فروش میرسانند (مثل رویترز)، 2- خبرگزاریهایی که به صورت مشترک از روزنامههایی تشکیل شدهاند که مقالات خبری خود را با یکدیگر سهیم میشوند (مانند آسوشیتدپرس)، خبرگزاریهای تجاری که از سازمانهای خاصی برای انعکاس اخبار آنها مبالغی دریافت میکنند (مانند خبرگزاری RP) (گیبسون، 1371: 69). در ایران در حال حاضر 23 خبرگزاری ایجاد شده یا در حال راهاندازی است. مهمترین ویژگی این خبرگزاریها، انتشار اخبار بر روی اینترنت است. اگرچه در گذشته خبرگزاریها، اخبار خام را در اختیار مطبوعات میگذاشتند تا پس از پردازش منتشر شود اما امروزه سعی میکنند خبر را به شکل نهایی آن منتشر کنند زیرا با کمک اینترنت میتوانند با مخاطبان نهایی خود در ارتباط باشند (علی آبادی و اسدی، 1382: 84).
4-7-3- موزه
شورای بینالمللی موزه که زیر نظر یونسکو فعالیت میکند در بند 3 و 4 اساسنامه خود موزه را اینگونه تعریف کرده است:« موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت میکند. هدف موزهها، تحقیق در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهرهوری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است». موزهها معمولاً تحت نظر دولتها اداره میشوند با این حال در حال حاضر 3 موزه خصوصی مهم در ایران وجود دارد (نفیسی،1380: 72). خدمات موزهها عموماً به شیوه مصرف در خارج مورد استفاده قرار میگیرد. مصرفکننده خدمات باید در محل موزه حاضر شود تا بتواند از خدمات آن بهرهمند شود اما امروزه با وجود فناوریهایی نظیر اینترنت، خدمات موزه میتواند از طریق شیوه عبور از مرز نیز عرضه شود. موزهها اطلاعات را از طریق سایتهای خود به شکل متنی و یا چند رسانهای در اختیار مصرفکننده قرار میدهند.
4-7-4- خدمات کتابخانهای
مهمترین خدمات کتابخانهای امانت و امانت بین کتابخانهای است. امانت بین کتابخانهای فرایندی است که طی آن یک کتابخانه منابع اطلاعاتی مورد نیاز استفادهکنندگان خود را از کتابخانه دیگری دریافت میکند، زیرا مدرک مورد درخواست در کتابخانه درخواست کننده وجود ندارد. در واقع منابع اطلاعاتی مورد درخواست به صورت موقت، امانت گرفته میشود و یا به صورت چاپی یا الکترونیکی، نسخهبرداری میگردد (خسروی و عبدالمجید،1386: 129). امانت بین کتابخانهای نمونهای از شیوه استفاده از عبور از مرز است. خدمات کتابخانهها به شیوه مصرف در خارج نیز عرضه میشود.
4-8- خدمات زیست محیطی
خدمات زیستمحیطی در میان بخشهای خدماتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مذاکره درباره برخی از بخشهای خدماتی از سال 2000 آغاز گردید اما در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع خصوصی سازی، تلفن همراه، برنامه سوم توسعه، شرکت مخابرات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع خرده فروشی، تأمین کننده، زیست محیطی، توزیع کالا