منبع پایان نامه با موضوع خدمات مالی، بانکداری الکترونیک، خدمات بیمه، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مالی برای ظهور اقتصاد نوین، حیاتی است، به خصوص ارزش سرمایههای ابداعی[8] که بتواند شرکتهای جدید را تأمین و بطور دائمی از فناوریها و ایدههای نوین استفاده کند. در درجه دوم، بازارهای سهام در امور سرمایهگذاری مالی و تأمین مالی اقتصاد نوین از اهمیت بالایی برخوردارند (گرین وود21، 1997: 145).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، زیربخشهای ذیل به عنوان زیرمجموعه بخش خدمات مالی آورده شده است: کلیه خدمات بیمه و مرتبط با بیمه(شامل خدمات بیمه زندگی، حوادث و درمان، خدمات بیمه غیر زندگی، بیمه اتکایی و بیمه واگذاری، خدمات فرعی مرتبط با بیمه از جمله خدمات دلالی و نمایندگی)، بانکداری و سایر خدمات مالی(به جز بیمه)،(شامل قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم، اعطای انواع وام از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین اعتبار و تأمین مالی معاملات تجاری، تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره، کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول، ضمانت نامهها و تعهدنامهها، تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس، معاملات روی پیشخوان[9] یا به اشکال اسناد بازار پول(چک، برات، گواهی سپرده و غیره)، ارز، دارایی های مالی اشتقاقی از جمله قراردادهای سلف( خرید یا فروش) و قراردادهای حق امتیاز، اسناد ارزی و دارای بهره از جمله اسنادی چون اسناد مربوط به معاملات تعویضی و قراردادهای وعدهدار ارزی، اوراق بهادار قابل انتقال، سایر اسناد قابل معامله و داراییهای مالی از جمله شمش طلا، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذیره نویسی و نمایندگی فروش اوراق اعم از عمومی یا خصوصی و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری، دلالی پول، مدیریت دارایی مانند مدیریت داراییهای نقدی، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی، مدیریت صندوق بازنسشتگی، خدمات نگهداری، سپرده پذیری و امانتداری، خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و دارایی های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله، خدمات مشاوره ای و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیت های مذکور در بخش IB سند MTN,TNC/W/50 از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکتها و تجدید ساختار و راهبرد شرکتها، ارائه و انتقال اطلاعات مالی و داده پردازی مالی و نرم افزارهای مربوط از طریق عرضه کنندگان سایر خدمات مالی)، سایر موارد.
مطابق ضمیمه خدمات مالی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات مالی به دو بخش الف- خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و ب- خدمات بانکی و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. ضمیمه خدمات مالی تنها دو مورد را گفته و سایر موارد را در ادامه خدمات بانکی افزوده است. احتمالاً منظور از سایر موارد فعالیت هایی است که شاید در آینده در بازار مالی شکل بگیرد یا اینکه در حال حاضر وجود دارد اما در زیرمجموعه بانکی و بیمه نمی گنجیده است. همچنین این ضمیمه به کشورهای عضو اجازه می دهد که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام گیرد اما نباید این اقدامات به گونهای باشد که وسیلهای برای سرباز زدن اعضا از تعهداتشان گردد. (بند الف بخش مقررات داخلی ضمیمه خدمات مالی گتس) اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تأمین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده میکنند از حوزه موافقتنامه مستثنی شده اند.(قسمت های ب و ج بند 3 ماده 1 و شق د قسمت 3 بند الف از بخش حوزه شمول و تعریف ضمیمه خدمات مالی گتس)
4-2-1- خدمات بانکی
انواع خدمات بانکداری قابل عرضه در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از:
1- قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم
2- اعطای انواع وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، اعتبار، تنزیل و تأمین مالی معاملات تجاری
3- تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات
4- کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارت های اعتباری، کارت های بدهکار و بستانکار، چک های مسافرتی و حواله های بانکی
5- ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها
6- مدیریت دارایی مانند دارایی های نقدی یا مدیریت اوراق بهادار، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی و…
7- بیمه و امور مرتبط با بیمه
8- تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان
9- مشارکت در انواع ارواق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق و…
10- خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و…
11- تهیه و انتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزار های مربوط به آن توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی
خدمات مشاوره ای، واسطه گری، و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمام فعالیت های مذکور و… (نظریان،1384: 33). بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی از اعضای مهم و اساسی بازار پول و سرمایه می باشند. موسسه های مالی واسطه برحسب مورد عرضه کننده یا تقاضا کننده پول در بازار پول می باشند.
در ایران، با توجه به ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان اهداف نظام بانکی، فصل دوم این قانون با عنوان تجهیز منابع پولی و فصل سوم با عنوان تسهیلات اعطایی بانکی، می توان عملیات بانکی بانک های کشور( به استثنای بانک مرکزی ایران) را به سه دسته ی تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و سایر خدمات بانکی تقسیم کرد. انتقال وجوه پس انداز کنندگان برای سرمایه گذاری به سه صورت اساسی تقسیم می شود:
1- مراجعه ی مستقیم سرمایه گذاران و متقاضیان به صاحبان پس انداز و دریافت وجوه
2- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه[10]
3- انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان توسط موسسه های مالی واسطه. (زمانی، 1385: 220)
4-2-1-1- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از انجام عملیات بانکی در محیط الکترونیکی با استفاده از ابزار الکترونیکی برای انجام کلیه ی عملیات بانکی. بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بانکی 24 ساعته را در سطح جهانی ممکن می سازد. بانکداری الکترونیک را استفاده از اینترنت، ابزارها و کانال های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی نیز تعریف نموده اند.(مقدسی، 1389: 71) بانکداری اینترنتی(Internet- Banking )، بانکداری متحرک(Mobile- Banking ) و بانکداری مجازی(Virtual- Banking ) زیر مجموعه هایی از بانکداری الکترونیک می باشند. باید توجه داشت که استفاده از دستگاه های خودپرداز (ATM) یا تلفن بانک، اتوماسیون بانکداری است که متفاوت از بانکداری الکترونیک می باشد. اتوماسیون جایگزین نمودن ماشین های کامپیوتر به جای نیروی انسانی است، در حالی که بانکداری الکترونیک یعنی انجام کلیه ی عملیات بانکی در محیط الکترونیک. در اتوماسیون( خودکار سازی) بانکی، شعب، مجهز به رایانه می شوند و کارکنان بانک، کاربر رایانه هستند و در زیر ساخت های بانکی تغییرات عمده ای حاصل نمی شود؛ در حالی که در بانکداری الکترونیکی، زیر ساخت های بانک تغییر می کند، زیرا بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی مناسب و بهینه تمامی فعالیت های یک بانک با استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند (حمیدی زاده،1386: 47).
4-2-1- 2- شیوههای عرضه خدمات بانکی
1- شیوه عبور از مرز: یکی از مثالهای مناسب برای این شیوه، اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی، به معنای هرگونه ترتیباتی است که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود تا در مقابل اسناد مقرر شده، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:
الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهند یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند یا
ب) به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول و پرداخت کند، یا
ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد (ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال 1993). اعتبار اسنادی نه قرارداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض، بلکه پارهای از اوصاف هر یک از این دو با میزان قابل توجهی از خصائص ویژه خود این ابزار در یکدیگر درآمیختهاند و اعتبار اسنادی را شکل دادهاند. اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجاری است ( هنرمند،1388: 55). مثال دیگر ارائه فعالیتهای بانکی از طریق سیستم مخابرات در قالب پیامهای سوئیفت و یا ارسال انواع حوالههای ارزی است. این خدمت در مبحث خدمات ارتباطات توضیح داده خواهد شد.
2- مصرف در خارج: به عنوان مثال یک فرد آرژانتینی در مدت اقامت خود در امریکا از خدمات بانکی آن کشور استفاده میکند.
3- حضور تجاری: در این شیوه خدمات به واسطه تشکیل موسسه در کشور محل عرضه خدمات، عرضه میشود. در ایران، بانک های المستقبل (فیوچر22) بحرین و استاندارد چارترد23 بریتانیا، در مناطق آزاد کیش شعبه دایر نمودند البته در حال حاضر این شعبات به دلیل اعمال تحریمها عملاً به حال تعطیل درآمدهاند. بانک استاندارد چارترد یک شرکت چند ملیتی خدمات بانکی و مالی است که در سال 1969 میلادی تاسیس شده و مقر آن در لندن است. بانک تجارت ایران و اروپا نیز به عنوان بانکی که با سرمایه گذاری 4 بانک ایرانی در آلمان تاسیس گردید و یک موسسه مالی خارجی به شمار میرود، در تهران و کیش اقدام به افتتاح شعبه نموده است (حاجی زاده،1391: 4).
4- جابجایی اشخاص حقیقی: مثل اینکه، بانک استاندارد چارترد برای شعبه خود در ایران یک مدیر اجرایی اعزام کند. البته در صورتی که خدمت به گونهای باشد که شخص حقیقی ، بدون نیاز به داشتن موسسه یا شرکت نیز بتواند آن را انجام دهد، لزومی نخواهد بود که شخص حقیقی از جانب یک موسسه اعزام شود. به عنوان مثال برخی از مشاوران بخشهای مختلف خدماتی مثل حسابداران و کارشناسان فنی، میتوانند به صورت مستقل به کشور دیگر بروند و به عرضه خدماتی مثل مشاوره و بازاریابی بپردازند.
4-2-2- خدمات بیمه
به موجب ماده یک قانون بیمه:« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.» یکی از اساسیترین ویژگیهای خدمات بیمه، نامشهود و ناملموس بودن آن است.
بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است که سازمان ملل در اولین اجلاس کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال 1964 به طور رسمی تصدیق کرد که« بازار بیمه ملی و مناسب و بیمه اتکایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است (مجتهد، 1368: 14). کارشناسان سازمان جهانی تجارت نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی، بیمه را جزو کالاهای غیر ملموس می دانند (هشترودی، 1369: 11).
4-2-2-1- انواع بیمه ها
انواع بیمههای موجود در بازار جهانی به سه گروه تقسیم میگردد:
1. بیمه عمر که شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود. بیمه زندگی عبارت از نوعی بیمه نامه است که در آن تعهد بیمه گر منوط ومرتبط با فوت یا حیات بیمه شده است و در قالب بیمه های عمر صادر می شود. قرارداد بیمه های زندگی در زمره قراردادهایی نیست که در زمان بروز ضرر و زیان های مالی، یکی از طرفین متعهد به نجات طرف دیگر باشد. موضوع بیمه در بیمه نامه آتش سوزی، باربری و بیمه زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عرضه کننده، خدمات مالی، کشورهای در حال توسعه، عرضه کنندگان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع بیمه گذار، بیمه اتکایی، خدمات بیمه، مصرف کننده