منبع پایان نامه با موضوع حکمت متعالیه، سلوک عرفانی

دانلود پایان نامه ارشد

واردهی از اهل بیت را با براهین عقلی و یا مطالبی عرفانی تلفیق و یا تطبیق نموده باشد، کما اینکه بعضی گمان کرده اند.( آشتیانی،1386: 49)
شاید بتوان گفت فلسفه صدرا را نباید با فلسفه های دیگر مقایسه کنیم تا در نهایت قائل شویم که فلسفه صدرا متمایل به عرفان و قرآن شده، تعریف صدرا از فلسفه متفاوت از دیگران است. اگر نظام صدرا را بر اساس تعریف خودش از فلسفه بپذیریم دیگر عرفان و قرآن جزء جدانشدنی آن خواهد بود و متعارض با فلسفه نیست. اما اگر نظام صدرا را با دیگران مقایسه کنیم مشکل رهیافت های متعدد پیش می آید و او متهم به التقاط و یا تلفیق به معنای ترکیب روش های برهانی و عرفانی وقرآنی می شود. به هر حال، تردیدی نیست که اگر راه حکمت متعالیه پیموده شود نه تنها انسان سالک خود به حقایقی می رسد، بلکه یافته های خود را به صورت قابل انتقال به دیگران منتقل میکند. و دیگران، که خود از طریق کشف به حقایق دست نیافته اند، میتوانند یافته های عرفانی عارف را به صورت عقلی بفهمند و دست کم از تبیین حصولی و عقلی این حقایق بهره مند شوند و در واقع به حقایق عالم نزدیک تر می شود. وسفر های عقلانی(انسان سالک) از سلوک عرفانی(وی) جدایی پذیر نیست و این هر دو به یاری یکدیگر رهروان حقیقت را به سر منزل مقصود می رسانند.

3-7. جمعبندی و مرور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع معرفت نفس، حقیقت وجود، معرفت خدا، راه صدیقین Next Entries پایان نامه ارشد درباره انسان کامل، شناخت انسان، معرفت نفس، امام خمینی