منبع پایان نامه با موضوع حوزه و دانشگاه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

جوامع اسلامي بايستي براساس اصل ثانوي احکام تنظيم گردد و به عبارت روشن تر دستيابي کشورهاي اسلامي به روابطي ايده آل، ارزويي صعب الحصول است تا آنجا که به عقيده برخي انديشمندان فقهي جز در دوره خليفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد يافت و لکن از آنجا مصالح اسلام و مسلمين چيزي نيست که شارع مقدس راضي به تضييع آن باشد، بنابراين اگر شکل ايده آل حکومت اسلامي در حال حاضر قابل پياده شدن نيست، براساس ضرورت و ديگر ادله احکام ثانوي مي توانيم حکومتهاي متعدد کشورهاي اسلامي را به رسميت بشناسيم و با همکاري همه جانبه آنان روشي را که به عزت اسلام و مسلمين و اتحاد کشورهاي اسلامي منهي گردد تعقيب نماييم. اختلافات مرزي، سياسي و اقتصادي خود را به صورت مسالمت آميز با تکيه بر نقاط مشترک اعتقادي خود حل کنيم و بر طبق آن با انعقاد موافقت نامه هايي ورود و خروج مسلمانان از مرز يک کشور اسلامي به يک کشور اسلامي ديگر را تسهيل کنيم، همانگونه که تاکنون تعدادي از کشورها و نهادهاي اسلامي از جمله جمهوري اسلامي ايران قدم هايي را در اين زمينه برداشته اند.

منابع ومآخذ
الف:کتاب ها
کتاب هاي فارسي
1- آقايي، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376
2- آيتي، محمد ابراهيم، تاريخ پيامبر اسلام، دانشگاه تهران
3- ابراهيمي، محمد اسلام و حقوق بين الملل عمومي، جلد2، چاپ اول، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تهران، 1377
4- اردبيلي، محمد بن احمد(مقدس اردبيلي)، مجمع الفائده و البرهان، ج7، چاپ اول، موسسه انتشارات اسلامي قم، 1409ق.
5- بوازر، مارسل، انسان دوستي دراسلام، ترجمه محمد حسن اردبيلي و غلامحسين يوسفي، طوس، تهران، 1362
6- تقي زاده، احمد، کتاب اروپا، گردآوري: موسسه مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر ايران، ج1، چاپ اول، شريعت، تهران، 1382
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، موسسه النشر الاسلامي، چاپ هشتم، تهران، 1376

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، پناهندگان، حقوق انسان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نمایشنامه، ارزش اطلاعات، ارزش اطلاعاتی