منبع پایان نامه با موضوع حنای، میشود،، حناش

دانلود پایان نامه ارشد

بهشتی میدانست؛ و بر اين پندارند «كه مراسم حنابندان در عروسي شاهزاده قاسم(ع) برگزار شده و حضرت در آن شب به دست و پای خود حنا بسته است. تقدس اين گياه در نظر عوام به گونهای است كه در حنای شبحنابندان چند برگچه از بوته حنايی را كه در زمين زيارتگاه يا قدمگاه وجود دارد نيز برای تبرک به آن میافزایند. از این روی، در باور عوام حنا گیاهی است مقدس و بستن آن به دست و پای عروس و داماد لازم است.»(عباسی دمشهری 86، 141)
در گذشته «در بندرعبّاس به هنگام جشن عروسی، سه شب را به حنابندان اختصاص میدادند و تمام دست و پای عروس را با نقوش حنا میپوشانند و معتقدبودند که این کار برای عروس و داماد خوشبختی به همراه دارد.» ( گرامی1393)
شب اول را “حنیر دزی56” میگویند، در این شب تنها بستگان نزدیک عروس دعوت میشوند، و به هیچ وجه حنای عروس و داماد به کسی داده نمیشد و صرفا جهت حنا بستن دست و پای عروس و داماد بهکار میرفت؛ و اضافه خمیر حنای عروس و داماد را مُشاطه(حناریز) در دریا میریخت، زیرا اعتقاد براین بود که اگر در شب اول دختر دمبختی از این حنا استفاده کند بختش باز میشود و در مقابل بخت عروس بسته شده و بچهدار نمیشود، بنابراین مُشاطه باید مواظب میبود تا کسی از این حنا برندارد.
شب دوم را«حنیر راستی» میگویند، معمولا در این شب اغلب نزدیکان و آشنایان به مراسم دعوت میشدند، و بالعکس شب قبل اضافه حنای عروس و داماد به سایر مهمانان بالاخص دختران دمبخت دادهمیشد تا بختشان باز شود.
شب سوم را”حنیر عَوَضا” و گاهی “حنیر شلوغی” هم میگفتند. در این شب حنای عروس و داماد پس از اینکه به زیارتگاه و قدمگاه شهر برده شده و تبرک گردید با هم “عوض” میشوند، بستن حنیر عروس و داماد بر عهده زنان است و این کار بر عهده گروهی از زنان فامیل است، گاهی نیز در این شب عروس و داماد را به زیارت در زیارتگاههای شهر میبردند. در این شب نیز اول عروس و داماد حنا میزدند و سپس اجازه داده میشد تا مهمانان از آن حنا استفاده کنند.
بنابراین عروس سه شب مکررا بر دستها و پاهایش حنا میزد تا رنگ آن به رنگ سرخ تیره تبدیل شود.
به هنگام برگزاری آیین حنابندان زنان گرد عروس و داماد میایستند و با خواندن اشعاری در وصف پیامبر و ائمه و همچنین اشعار دیگر حنابندان که به “باسنک57 ” معروف است با تکه پارچههای که با پولک و مهره و گلابتون و غیره تزئین شده، در دست بهطور موزون رو به عروس و داماد تکان میدهند و اشعار خوانده میشود:
امام اول آمد به میدان…………………………… ملایک بر سرش میخوانند قرآن
اگر دین محمد برقرار است……………………. علی در خدمت پروردگار است
امام دوم آمد به میدان…………………………… ملایک بر سرش میخوانند قرآن
اگر دین محمد برقرار است ………………….. حسن در خدمت پروردگار است…….
این اشعار همین گونه به نام دوازده امام خوانده میشود، اشعار دیگری هم در حنابندان خوانده میشود:
امشب حناش میبندم………………………… وا دست و پاش میبندم
امشب حنا بندونشه……………………………… عالم همه خندونشه
جانی حناش میبندم…………………………… برگ سیاش میبندم
و
حنا حناش میبندن به دست و پاش میبندن…….اگر حنا نباشه آب طلا میبندن
در مراسم حنا بندان اهل سنت نیز اشعاری در ستودن حضرت فاطمه (س) خوانده میشود:
کرسی شوا از آسمن………………….. بی (برای) دختر پیغمبرون
بی بی فاطمه تاج بر سرن……………..که دختر پیغمبرن
ولی در امروزه غالب مردم حنابندان را در یک شب برگزار میکنند، که به آن “ساخت بُران” و در اصلاح محلی “ساخت” میگویند. در واقع مراسم ساختبران به مراسم بردن سینی حنا، هدایا، لباس و دیگر وسایل عروس گفته میشود، و آیین حنابندان در ادامه آن برگزار میشود.
ساخت بُران:
ساخت یکی از سنتهای منطقه بندرعبّاس است، که در این روز اطرافیان داماد اقلام شخصی عروس58 (از قبل براي مراسم حنابندان لباس محلي يا هندي به رنگ سبز يا قرمز ،حورني(روسري) گلابتون دوزي، تشک زير پا، بالش و پشتي همه به رنگ سبز آماده ميکنند.) که توسط خانواده داماد تهیه شده همراه با یک سینی حنا و مقداری نقل و نبات و عود و … طی تشریفات خاص از منزل داماد به همراه جمعی از خانواده داماد و دوستان به منزل عروس حمل میشود، و در حالیکه توسط یکی دو نوازنده همراهی میشوند به سوی خانه عروس به راه میاُفتند. در طول مسیر نوازندگان و همراهان با دستافشانی و شادمانی مراسم «ساختبُران» را گرم و پر هیجان نگه میدارند، جمع همراه داماد آوازهای شاد جمعی سر میدهند و نوازندگان به این شور جمعی با صدای سازشان میافزایند.
گروه شادیکنان به منزل عروس وارد میشوند و پس از آنکه چندین صلوات فرستاده میشود، حنا تحویل خانواده عروس میشود، جمع خانواده دست بهکار شده و حنا را به قدر لازم برای دست و پای عروس آماده میکنند؛ و در میان شور و هلهله جمعی، زن پاکدامن و عفیفه و خوشنام (مشخصههای زنان حناریز) حنا را به دست و پای عروس مینهد. در قدیم از خانه عروس نیز متقابلا یک بشقاب حنا به منزل داماد میرفت و یا اضافه حنای عروس را به داماد میدادند، ولی امروزه عروس و داماد در خانه عروس با هم حنا میبندند.

شب، هنگام حنابندان، عروس لباس محلی سبز رنگ میپوشد و با چادر و شال سبز صورتش را میپوشاند، تُشک، پُشتی، بالشت نیز به رنگ سبز است، لوازمهای جانبی مثل تُشک و پشتی و غیره را از قبل خانواده داماد تهیه میکردند، ولی اکنون حناریز با خود این وسایل را دارد. در يک سيني بزرگ حنا، گِشته سوز، اِسپند، شکلات و حنا ميگذارند، وظیفه دیگر مُشاطه تزئین کردن سینی حنا نیز است، و او حنا را با گلهایی مانند گل محمدی و یاس و غیره تزئين ميکند، خمیر حنا59 حتما باید در بشقاب چینی درست شود؛ حنا در بشقاب چینی خوشیمن است.
در طول مراسم عروس روي تُشک مينشيند، حناریز با حنا برروی دست و پاي عروس را به طرز جالبي نقش و نگارهای بسیار زیبایی ترسیم میکند.
در حین زمانی که حناریز بر دستان عروس حنا میگذارد زنان فامیل و آشنایان بالای سرشان دور آنها حلقه میزنند و آواز (باسنک) میخوانند(حنا بندون کنم من ….دو دست رنگی کنم من/ یا/ امشب حناش میبندم… به دست و پاش میبندم) و بر سر عروس نقل و نبات میریزند و همانطور که گفته شد هر کدام از آنها دستمالی تزئین شده را به طرف بالا و پایین بر سر عروس یا داماد تکان میدهند.
مُشاطه نیز در طول مدت حنازدن بر دستان عروس ابتدا بسمالله میگوید، قرآن میخواند و سپس دعا میکند که عروس و داماد در کنا هم خوشبخت باشند، نطفه خوب و سالم بسته شود و فرزندان سالم، مصلح و مصلحه داشتهباشند.
بعد از حنازدن به دست و پای عروس زنان به رقص و پایکوبی مشغول میشوند. حدودا پس از اذان مغرب به دست و پای عروس حنازده میشود، و با دستمال سهگوش سبزرنگی دستان وی را میبندند، تا آخر شب و پایان مراسم که عروس دستان خود را میشوید و سپس برای تیرهتر شدن رنگ حنا به دستوپای خود روغنی مانند روغن کنجد میزند. پس از رنگگرفتن دست عروس با حنا اولین کسیکه وی را میبیند داماد است. در آخر مراسم حنابندان سینی تزئین شده حنا (خمیر حنا را معمولا به صورت ماهی ، پروانه و ….شکل میدهند.) را جلوی مهمانان میگیرند، و آنها مقداری از حنا را برمیدارند و بر دستانشان میگذارند.(گفتگو با حناریزان مسن و اهالی بندرعبّاس 93 – 1392 و عروسی- مراسم ساخت1390)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع آداب و رسوم، پیامبر (ص)، کشورهای اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش