منبع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

دروضعيت موجودچنانچه قيمت کرايه حمل و نقل ناشي از افزايش سوخت افزايش يابد کالاهاي توليدي و ارائه خدمات محصولات نيز دچار ازدياد قميت مي شوند و تقاضا از جانب مشتري کم مي شود و باعث فروش کم توليد و خدمات و نتيجتا ورشکستگي شرکت هاي توليدي و خدماتي را به دنبال مي آورد و از طرفي در اثر افزايش قيمت سوخت کرايه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزينه هاي بالاي حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بيمه، تصادفات و غيره، شرکت هاي حمل و نقل رو به ورشکستگي مي روند. در وضعيت موجود اين دو گروه(توليد و حمل و نقل) هماهنگي نيست و در اثر افزايش قيمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگي حرکت مي نمايند و همچنين ورشکستگي تابع افزايش قيمت سوخت مي باشد و همچنين کرايه حمل و نقل بر اساس قيمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستاني – ريلي – معمولي و…) محاسبه مي شوند و اين پارامترها مقادير ثابت مي باشند و نتيجتا کرايه تغيير پذيري ندارد و جهت تعادل بين اين دو گروه مناسب نمي باشد.
در وضعيت موجود اتلاف هاي زماني در بارگيري و تخليه بار در نظر گرفته نمي شود و همچنين تحويل سالم بار به مقصد تخفيف بيمه بار شامل حاملان بار نمي شود و کرايه تعادلي بر اساس وظيفه باعث ايجاد انگيزه در حاملان بار مي شود. در وضعيت مطلوب شرکت هاي توليدي و حمل و نقل تابع افزايش قيمت سوخت نيست و اين رابطه غير مستقيم مي شود و مديريت زمان جهت تعادل بين اين دو طيف موثر مي باشد.در وضعيت مطلوب با مطالعه ارزيابي کار و زمان واستفاده از مهندس ترافيک، زمان استاندارد فاصله عبور (ميانگين زماني بين مبدا ومقصد) رااز طريق نمونه گيري آماري وسائط نقليه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت هاي حمل و نقل از مديريت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کليه فعاليت هاي خود را در طول مسير زماني الويت بندي مي نمايد و فعاليت هاي زائد را در طول مسير کم مي نمايند. چنانچه زمان رسيدن به مقصد کمتر از ميانگين زمان تعيين شده باشد کرايه بيشتر و همچنين زمان رسيدن به مقصد بيشتر باشد کرايه کمتر مي شود. در وضعيت موجود تحقيق ميداني از شرکت هاي در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قيمت سوخت)F=y کرايه دروضعيت موجود
کرايه بار تابعي از قيمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعيت موجود بين شرکت هاي حمل ونقل و توليد ارتباط برقرار نمي کند و اين چهار پارامتر تعهدي براي شرکت هاي حمل ونقل مبني بر تحويل به موقع ايجاد نمي کند و افت و خيز کرايه تابعي از پارامترهاي وضعيت مطلوب باشد و پارامترهاي وضعيت مطلوب که مديريت زمان را مي سنجند شامل زمان سنجي کار و زمان و زمان سنجي ترافيک و تصادف و تعميرات و فعاليتهاي هاي مربوط به ارزش و سلامت بار و بيمه محصول مي باشند.2
دروضعيت مطلوب پارامتر مديريت زمان جهت ارتباط شرکت هاي توليدي و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مديريت زمان) f =y کرايه تعادلي در وضعيت مطلوب
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق :
کرايه حمل و نقل در وضعيت موجود رابطه مستقيم با افزايش قيمت سوخت دارد و در اين تحقيق اين رابطه مستقيم به غير مستقيم تبديل مي شود.
کرايه حمل و نقل کنترل شود، تورم پايين تر ومشکلات جامعه کمتر مي گردد.حمل و نقل ارتباط مستقيم با تورم دارد و از طرفي حمل و نقل ارتباط مستقيم با افزايش قيمت سوخت دارد و در صورت از بين رفتن اين ارتباط تنگاتنگ، کرايه حمل ونقل تابع افزايش قيمت سوخت نيست و در صورت وجود متغييرهاي ديگري مانند مديريت زمان اين ارتباط (کرايه با سوخت) بسيار کمتر خواهد شد.
کرايه تعادلي بين شرکت هاي توليدي و حمل و نقل جهت رسيدن به قيت فوب و اجراي هدفمندي يارانه ها موثر است.
کرايه حمل و نقل تعادلي با ارازش بار مرتبط مي شود کرايه حمل و نقل تعادلي باعث ايجاد انگيزه در حاملان بار مي شود زيرا هنگاميکه بار به طور سالم به مقصد مي رسد درصدي از بيمه بار به راننده و حاملان بار باز مي گردد. و به زمان تحويل بار توسط حاملان بار متوجه مي شود زيرا بارهايي مانند سوخت و مواد غذايي و دارو زمان تحويل بار به عقب بيافتد باعث از دست رفتن مشتري و ضعف در مديريت موجودي ها و فاسد شدن محموله بار مي شود و کرايه حمل و نقل تعادلي بر اساس وظيفه راننده و حاملان بار تعيين مي شود.
1-4- اهداف تحقيق:
اهداف اصلي:
* رابطه مستقيم قيمت سوخت با کرايه حمل و نقل از بين برود و قيمت سوخت جهاني و آزاد شود.
* تورم محصولات تابع افزايش کرايه حمل و نقل نمي باشد.
* افت و خيزقيمت کرايه حمل و نقل بر اساس تخفيف بيمه بار باشد.
* در تصميمات قيمت گذاري کرايه حمل و نقل بجاي اينکه از رابطه مستقيم قيمت سوخت با کرايه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقيم کرايه حمل و نقل با ارزش و بيمه بار استفاده شود.
* افت و خيز قيمت کرايه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قيمت سوخت و ساعت نباشد.
* کرايه حمل و نقل تابعي از سلامت و ارزش بار و زمان تحويل بار باشد.
* کرايه حمل و نقل تابعي از وظايف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
* اتلاف هاي زماني در بارگيري و تخليه بار بر روي کرايه حمل و نقل موثر باشد.
* کرايه حمل و نقل تابعي از ترافيک جاده باشد.
* اتلاف هاي زماني در تصادف و نعميرات بر کرايه حمل و نقل موثر باشد.
* هدفمندي يارانه ها با کرايه حمل و نقل تعادلي بدون افزايش تورم محصولات اجرا شود.
* کرايه حمل و نقل تعادلي باعث حذف سوبسيد سوخت مي شود.
* استفاده از مديريت زمان جهت کرايه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگيري از تورم محصول و ورشکستگي بنگاه هاي حمل و نقل و توليد پايين شرکت هاي توليدي موثر است.
* کرايه حمل و نقل تعادلي باعث ارضاء شرکت هاي توليدي و حمل و نقل مي شود.
اهداف فرعي:
* استفاده از مديريت زمان بين شرکت هاي حمل و نقل رقابت موثر به وجود مي آيد.
* کرايه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.
* زمان عبور و مرور مسيرها با توجه به نوع وسايل نقليه متفاوت با استفاده از نمونه گيري آماري محاسبه مي شود.
* شرکت هاي حمل و نقل از رکود فعلي نجات مي يابند.
* کرايه تعادلي بر کنترل و تعادل ترافيک موثر و آلودگي هوا کم مي شود.
* بيمه محصول و بار، مناسب محاسبه مي شود.
* کرايه حمل ونقل تعادلي موجب رضايت در پرداخت ماليات حمل ونقل است.
* همواره افزايش کرايه حمل ونقل ارتباط مستقيم با تورم محصول در ميهن، دارد با استفاده از مديريت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.
* همواره حقوق و دستمزد نيروي انساني بر اساس وظايف محاسبه مي شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولي در صنعت حمل و نقل کرايه در وضعيت موجود تابعي از سوخت و افزايش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده مي باشد و طبق وظايف حاملان بار نمي باشد و اين پژوهش به کرايه تعادلي مي پردازد وبه حل اين گونه از مسائل توجه دارد.
* کرايه حمل ونقل تعادلي جهت رسيدن به قيمت فوب و هدفمندي يارانه ها موثر است.
1-5- فرضيه هاي پژوهش :
فرضيه اول: زمان محاسبه شده از طريق مطالعه کاروزمان جهت trade off (تعادل) کرايه حمل و نقل بين شرکت هاي توليدي و حمل و نقل موثر است.
فرضيه دوم: زمان محاسبه شده از طريق مهندسي ترافيک جهتtrade off (تعادل)کرايه حمل و نقل بين شرکت هاي توليدي و حمل و نقل موثر است.
فرضيه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرايه تعادلي حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضيه چهارم:زمان تعميرات در محاسبه کرايه تعادلي حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضيه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرايه تعادلي موثر است.
فرضيه ششم: بيمه محصولات برکرايه تعادلي موثراست.
1-6- سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع :
پژوهشگر با استفاده از منابع زير يک مدلي را طراحي نموده است و فرضياتي را تدوين نموده است.
1- برنامه ريزي مهندسي حمل ونقل و تحليل جابه جايي مواد- دکتر سيد حسيني
2- ارزيابي کاروزمان- مهندسي کارو مديريت زمان دکتر احمدي
3- حسابداري مديريت- فريدون رهنمايي رود پشتي
4- بررسي مولفه هاي ترافيکي سيستمهاي حمل ونقل شهري وعوامل موثر برآن(محمد منتظري و مجيد ادواري)
5- هزينه يابي برمبناي فعاليت زمان گرا- مهدي بشکوه
6- نقش بيمه در صنعت حمل ونقل بررسي هاي بازرگاني نشريه ترانزيت
7- مقاله مديرت زمان- مجيد اميدوار
8- آثار تورمي افزايش قيمت سوخت وسايل حمل ونقل جاده اي مقاله از سيد محمد علي کفايي و حسين صبوري کارخانه
9- اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه عليزاده
10- دستورالعمل اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل (حافظي)
11- معضل نوسانات کرايه حمل- بيژن روحاني
12- تاثير افزايش قيمت سوخت برتقاضاي باري ريلي و سهم آن از حمل ونقل زمين رويا سيفي پور و فاطمه افروزاميني
13- بيمه هاي باربري شرکت سهامي بيمه دانا
1-7- تعريف عملياتي :
مديريت زمان : با توجه به زمان تعيين شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعيين شده و با توجه به هدف کليه فعاليتها را شناسايي نموده و زمان سنجي اين فعاليتها را انجام مي دهيم و فعاليتهاي زائد که باعث اتلاف زمان ما مي شوند را حذف مي کنيم تا از زمان تعيين شده استفاده موثر نمائيم و به هدف خود برسيم
– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بين مبدا و مقصد
– مهندسي ترافيک: دانش و علمي است که به اندازه گيري ترافيک و سفرها مي پردازد.
– ارزيابي کار وزمان: مطالعه فعاليت ها و کارهاي زائد و زمان سنجي فعاليت ها و کارهاي زائد
– ميانگين زماني عبور: متوسط زمان عبور بين مبدا و مقصد با توجه به انواع وسايل حمل و نقل
– تصميمات قيمت گذاري کرايه حمل ونقل تعادلي : کرايه مناسبي که بين شرکتهاي حمل و نقل و توليدي (خدماتي) مورد تائيد باشد و جوابگوي هزينه هاي حمل و نقل و مورد رضايت شرکت هاي توليدي باشد تا شرکت هاي توليدي بهانه و دليلي براي افزايش قيمت محصولات خود نداشته باشند.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

2-1- نقشه ادبيات پژوهش :

آيا با مديريت زمان و استفاده از دانش مهندسي ترافيک در ارزيابي کار و زمان بر کرايه تعادلي حمل و نقل موثر است ؟
شکل 2-1 نقشه ادبيات پژوهش
2-2- کرايه حمل و نقل تعادلي چيست؟3
در وضعيت موجود تورم در جامعه به دليل عدم تعادل بين شرکت هاي حمل و نفل و توليدي مي باشد زيرا از يکطرف افزايش کرايه بار ناشي از پارامترهاي موجود مانند افزايش قيمت سوخت و مسافت و ساعت و نوع جاده موجب عدم رضايت شرکت هاي توليدي مي شوند و بهانه اي براي افزايش قيمت محصولات دارند و پارامترهاي موجود وجه اشتراکي بين شرکت هاي توليدي و حمل و نقل ندارند لذا نياز به کرايه تعادلي4 در حمل و نقل مي باشد.
به منظور تعيين کرايه مناسبي که بتواند تعادل بين شرکت هاي حمل و نقل و توليدي (خدماتي) ايجاد نمايد کرايه تعادلي باعث مي شود افت و خيز قيمت کرايه بر اساس پارامترهاي مطلوب باشد و بر اساس پارامترهاي موجود نباشد زيرا پارامترهاي موجود در ايجاد تعادل بين شرکت هاي توليدي و حمل و نقل توانمند نمي باشند و کرايه تعادلي مانند دو کفه ترازو بين حمل و نقل و توليد تعادل ايجاد مي کند.
کرايه تعادلي منجر به اين مي شود که شرکت هاي توليدي بهانه اي جهت افزايش قيمت محصولات ندارند زيرا تحويل مناسب و سالم بار توليد و خدمات بيشتر مي شود و مشري ها بيشتر مي شوند و از طرفي شرکت هاي حمل و نقل به علت تحويل به موقع و سالم بار (کرايه بر اساس وظيفه ) و افزايش کرايه بيشتر مي توانند هزينه هاي حمل و نقل را مهار کنند و شرکت هاي حمل و نقل از ورشکستگي نجات يابند.
2-3- نظريه دانشمندان :
(اسمال و وندندر2007)5 درمقاله اي تحت عنوان روند بلند مدت تقاضاي حمل و نقل، کشش پذيري قيمت سوخت و چشم انداز نفت براي سياست حمل ونقل به بررسي اثر قيمت هاي انرژي بر تقاضاي حمل و نقل ايالات متحده آمريکا براي سال هاي 1996- 2004 پرداختند. وي تغييرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده اي براي هر فرد (بزرگسالان) را ناشي از سه عامل تغييرات ميزان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شرکت حمل و نقل، رفتار مصرف کننده، قصد استفاده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جدول داده