منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، فصلنامه کتاب، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (جلد 2 و 11)، نشر معارف اهل بیت، تهران 1380
28- منصوری لاریجانی، اسماعیل، مسیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، نشر تابان، تهران، 1374
29- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381
30- منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، نشر امیرکبیر، تهران 1380
31- هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، تهران، 1384

ب- مجلات در روزنامهها
32- روزنامه انتخاب مورخ 18/7/1379
33- روزنامه رسالت، مورخ 12/6/1385
34- روزنامه کیهان مورخ 26/2/1358
35- روزنامه کیهان مورخ 9/9/1381
36- روزنامه همشهری مورخ 17/12/1388
37- فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
38- فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1388
39- فصلنامه راهبرد یاس، شماره 20، زمستان 1388
40- فصلنامه راهبرد، شماره 4 – پاییز 1373
41- فصلنامه کتاب نقد – شماره 54، سال دوازدهم، بهار 1389
42- فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، پاییز 1384
43- ماهنامه علمی و تخصصی انجمن روابط عمومی ایران – شماره 62، آبان 1387
44- مجله حوزه دانشگاه، شماره 36
45- مجله رواق اندیشه، شماره 44
46- مجله کیهان فرهنگی، شماره 154

ج- قوانین و سایر منابع
47- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
48- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره)، نشر قوه قضائیه
49- قانون اساسی ج. ا. ا
50- قرآن کریم
51- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه

ضمائم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق بشر اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شبیه‌سازی