منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، جامعه آماری، گرایش به جنس مخالف، دانش آموز دختر

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناس ارشد مشاوره خانواده در مقاله با عنوان ارتباط دانش آموزان با جنس مقابل در سال 1388 در مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي آورده است. در اين تحقيق آمده است با توجه به اهمیت مشاوره در مدارس و جوان بودن این حرفه، ضروری است به چالش‌های رویاروی آن پرداخته‌ شود. یکی از این چالش‌ها در دبیرستان‌ها پیرامون ارتباط دانش‌آموزان با جنس مقابل و نقش مشاوران در حل‌ مشکلات ناشی از آن است.
براساس آخرین آمار 1 / 54 درصد دانش‌آموزان به کمک مشاوران نیاز دارند و باید مشکلات روحی و روانی‌ و افسردگی‌های ناشی از این چالش را نیز به آن اضافه کرد،همه جزو وظایف مشاوران محسوب می‌شود. در این پژوهش که از روش زمینه‌یابی استفاده شده،30 مدرسه به روش تصادفی خوشه‌ای از مناطق مختلف‌ تهران انتخاب شده‌اند.جامعه آماری این پژوهش شامل 740 دانش‌آموز تهرانی است که در سال تحصیلی 86 – 85 مشغول به تحصیل بوده‌اند. فرضیه‌های پیرامون این چالش عبارتند از: فرضیه اول، بین گرایش و نگرش به‌ جنس مخالف رابطه وجود دارد. فرضیه دوم بین دختران و پسران از نظر گرایش و نگرش به رابطه با جنس مخالف‌ تفاوت وجود ندارد. فرضیه سوم بین حجم مشکلات دانش‌آموزی و شرح وظایف مشاوران تناسب وجود ندارد.
ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته با 22 سؤال است که نگرش و گرایش به جنس مخالف را می‌سنجد. روش آماری استفاده از واریانس یک سویه می‌باشد. نتایج پژوهش هر سه فرضیه‌ را تأیید می‌کند.بین ساعات مشاوره‌ای و نیاز دانش‌آموزان تناسبی وجود ندارد و بخش اعظم دانش‌آموزان عملا از چتر خدمات مشاوره‌ای بی‌نصیب می‌مانند.
10 – دکترشيوا خليلي و آمنه بختياري در تحقيق با عنوان نگرشي روانشناختي به بلوغ دختران در سال 1388 ، آورده اند که در طول زندگي يك فرد، وقايعي رخ مي‌دهد كه از اهميت خاصي برخوردار است و به عنوان نقطة عطفي در زندگي از آنها ياد مي‌شود. بلوغ يكي از اين وقايع است. بلوغ دوره‌اي مابين كودكي و بزرگسالي است که در اين دوره تغييرات ديناميك در مغز و غدد بدن، باعث تغييرات جسماني، رواني و رفتاري در فرد مي‌شود.
هنگامي كه سخن از بلوغ به ميان مي‌آيد، توجه ما بيشتر به غرايز جنسي، تغييرات فيزيولوژيكي و… معطوف مي‌شود كه نشانگر آغاز زندگي جنسي، امكان بارورسازي و بارور شدن است. از ميان اين تغييرات، مي‌توان از ازدياد سرعت رشد، پيدايش صفات ثانوي جنسي و به‌طور كلي، دگرگوني در شكل ظاهري بدن نام برد. افزون برآنچه گفته شد، بلوغ، تصاوير ديگري را نيز در ذهن مجسم مي‌كند كه گوياي تغييراتي است كه در اين دوره امكان وجود مي‌يابند.
مهارتهايي كه نوجوان بايد در اين دوره در آنها تسلط يابد به قدري دشوار است و انتخابهايي كه با آنها مواجه مي‌شود به قدري متنوع است كه بسياري از مشكلات رواني، بيماريهاي عفوني، ازدواجهاي ناموفق، حاملگي‌هاي زودرس و مخاطره‌آميز، صدمات و مرگ و مير مادر و كودك و در نهايت مشكلات عديده جسمي و روحي، ريشه در اين دوران دارد.
در سراسر جهان، تكاليف اساسي اين دوره بسيار مشابه‌اند؛ نوجوان بايد بدن بالغ خود را بپذيرد، شيوه‌هاي تفكر بالغ را فراگيرد، استقلال عاطفي و مالي كسب كند، روشهاي پخته‌تر برقراري رابطه با همسالان هر دو جنس را بياموزد و هويتي مستقل تشكيل دهد.
در همة مناطق جهان با در نظر گرفتن شرايط طبيعي، فرهنگي و اجتماعي، دختران زودتر از پسران به سن بلوغ مي‌رسند و فعاليت جنسي و تغييرات جسمي در آنان قبل از پسران آغاز مي‌گردد؛ لذا در آغاز بلوغ، بين دختران و پسران تفاوت چشمگيري به چشم مي‌خورد. اين تغييرات و كثرت تنوع آنها، پرسشهايي را برمي‌انگيزد که نوجواني چيست؟، تغييرات مختلف و آسيبهاي اين دوران براي دختران و پسران چيست؟ ، گرايش ناخودآگاه به جنس مخالف به چه معناست؟ و…

منابع خارجي :
1 – پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس(Responding to Problem Behavior in Schools) نوشته دني.آ . کرون Deanne A. Crone Phd تعداد صفحات 242 . کتاب “پاسخی به ناهنجاری‌های رفتاری در مدارس″ جهت سیستم‌های کارآمد و مقرون‌به‌صرفه که پشتیبان رفتار مثبت می‌باشند، مورد استفاده مدارس قرار می‌گیرد. برنامه رفتاری آموزشی برای تقریبا ۱۰ الی ۱۵ درصد از دانش‌آموزانی می‌باشد که در برخورد با انتظارات گسترده مدارس شکست خورده‌اند اما هنوز خدمات متمرکز و فردی موردنیاز برای آنها صورت نگرفته است. راهنمایی‌های گام‌به‌گام و روشن این کتاب برای اجرای رویکردی ارائه شده است که شامل بازخورد روزانه رفتاری، توجه مثبت بزرگسالان و افزایش همکاری خانه و مدرسه می‌باشد.

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده در جريان اجراي اين تحقيق پيمايشي با استفاده از نرم افزار تخصصي اس. پي . اس.اس. (SPSS) در سطح توصيف تحليل داده ها متناسب با نيازها و اهداف پژوهش انجام گرفته است. ابتدا با وارد ساختن داده هاي خام و کد گذاري متغيرها در جدول ، اطلاعات پايه زمينه براي اجراي آزمونهاي آماري فراهم شد و سپس نتايج و يافته هاي تحقيق در سطح توصيفي و در قالب جداول مورد نياز تدوين و تنظيم گرديد.
جداول توصيفي در برگيرنده شمارش پاسخ ها و نظرات معين و دسته بندي شده پاسخ دهندگان به هر يک از سئوالات تحقيق است که علاوه بر ستون توزيع فراواني22 در برگيرنده ستون درصد23 آنها نيز مي باشد. کار مضاعف جداول توصيفي به کارگيري ستون درصد تجمعي24 است که دقت و پايايي آزمون ها را بالاتر مي برد. همچنين دادهاي جداول توزيع فراواني در قالب نمودار ستوني25 نيز نمايش داده شده است.
به منظور سنجش معني دار بودن تفاوتها و بررسي قابليت تعميم پذيري نتايج بدست آمده از افراد نمونه به جامعه آماري از آزمون آماري خي دو26 در مورد داده هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است.
منظور نظر اين تحقيق رفتارشناسي دانش آموزان دبيرستاني در گرايش به مد و جنس مخالف است لذا 196 دانش آموز به صورت تصادفي و براساس فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه هاي چند گزينه اي در اختيارشان قرار داده شد و پاسخ گزينه ها به عنوان داده هاي خام جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد. همچنين برای بدست آوردن پایایی و روایی ابزار اندازه گیری از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد.

جامعه و نمونه آماري :
اين تحقيق بواسطه مطالعه رفتار و نگرش نوجوانان دبيرستاني مي بايست به روش ميداني انجام شود لذا ابتدا پرسشنامه اي به روش ليکرت پس از تهيه و مشاوره با اساتيد پايان نامه به عنوان پيش آزمون بين 10 دانش آموز توزيع و در نهايت استاندارد سازي شد. سپس با روش نمونه گيري تصادفي ساده که بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت از بين 400 دانش آموز دختر و پسرکرجي سال تحصيلي 92 – 93 به صورت تصادفي 119 دختر از دو دبيرستان دخترانه پنج تن آل عبا و دکتر حسين افشار و 107 پسر نيز از دو دبيرستان شهيد محمد رحيمي و نيکان (در مجموع 226 دانش آموز) انتخاب و پرسشنامه چند گزينه اي بين آنها توزيع و سپس جمع آوري شد.
براي دستيابي به قابليت اعتماد اندازه گيري يا پايايي27 از روش آزمون و آزمون مجدد28 استفاده شد. همچنين در اين تحقيق براي تاييد اعتبار اندازه گيري روايي29 پرسشنامه بر اساس روش ليکرت با راهنمايي اساتيد تحقيق تهيه و بين 10 دانش آموز به عنوان پيش آزمون داده شد و پس از انجام اصلاحات و استانداردسازي نهايي بين جامعه نمونه توزيع شد (نمونه پرسشنامه در بخش ضمايم پايان نامه آورده شده است).
نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ را معادل 7172 /0 محاسبه كرد که نشان دهنده اعتبارسوالات در حد مناسب و خوب است.
پایایی تحقیق بر اساس آزمون آلفا (RELIABILITY ANALYSIS-SCALE ALPHA)
ضریب پایایی (Reliability Coefficients)
جامعه آماری 226 نفر (N of Cases = 226.0 )
تعداد سوالات 22 مورد (N of Items = 22.0 )
آلفای کرونباخ 7172 /0 (Alpha = .7172 )

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، مسئله پژوهش، مصرف کنندگان، عصر اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت سود، بورس اوراق بهادار، جریان نقدی، بورس اوراق بهادار تهران