منبع پایان نامه با موضوع جدول داده

دانلود پایان نامه ارشد

سفر، تغييرات موجودي وسيله نقليه، تغييرات فراواني متوسط سوخت وسايل نقليه مي داند. ميزان سفر بزرگسالان در هر مايل راتابع خطي از قيمت سوخت، اثر تقابلي قيمت سوخت و درآمد شهري، اثر تقابلي قيمت و جمعيت شهري و تابع غيرخطي از هزينه سوخت در هرمايل در نظر گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد در اثر درآمد نسبت به قيمت سوخت تاثير بيشتري بر ميزان سفر دارد، ليکن هزينه سوخت تاثير معني داري برميزان سفر ندارد.
نتايج مطالعه (عزتي و عاقلي کهنه شيري، 2005) نشان مي دهد که تقاضاي حمل بار نسبت به فاصله بين مبدا و مقصد بارگيري بي کشش است.
(فرشاد، 2004)6 در مطالعه اي شدت مصرف انرژي بخش حمل و نقل زميني و ريلي برآورد و مقايسه کرده است.براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن براي سال هاي 1374 – 1378 به ترتيب 4/9، 13/6 خواهد بود که نشان مي دهد ميزان مصرف سوخت در حمل به شيوه جاده اي 53/1 برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي است. همچنين حمل ونقل ريلي در بخش باري يک سوم حمل ونقل زمين سوخت مصرف مي کند.
-محسن ذوقي، کامران رحيم اف و مهدي عليپور و اوسري مي گويند:
امروزه رشد اقتصادي کشورها برپايه رشد شبکه هاي حمل و نقل استورا است. در اين ميان نقش پارامترهاي دخيل در ارزش تمام شده جابه جايي و رابطه آنها با اقتصاد از اهميت ويژه اي برخوردار است.رابطه بين هزينه و کرايه و قيمت تمام شده، جابه جايي کالا باتوجه به افزايش قيمت سوخت در کشور از جمله موضوعات درگير در اقتصاد حمل و نقل مي باشد.
لئون اقتصاددان معروف اظهارمي دارد: “حمل و نقل شالوده تمام فعاليت هاي انساني است. ارمغان اين بخش براي نوع بشر، دستيابي به زندگي بهتر و شايسته تر در سايه امنيت، رشد و بالندگي بيشتر در سايه روابط انساني آسان تر و شرايط کار و تجارت باصرفه تر است.
درجه ارتقا و اعتلاي جوامع امروزي با معيارهاي ارقام توسعه بخش حمل ونقل وميزان بهره وري افراد جامعه از امکانات و تسهيلات اين بخش سنجيده مي شود و درصد مقايسه اي اعتبارات جذب شده در اين بخش از اقلام مشخصه تعالي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ملت ها به شمار مي آيد.
سيد محمد علي کفايي وحسين صبوري کارخانه مي گويند:”بنزين و گازوئيل از مهمترين نهاده هاي بخش حمل ونقل محسوب مي شوند. آمارها نشان مي دهد مصرف اين فرآورده ها در ايران بيشتر از متوسط جهاني است.يکي از سياست هاي پيشنهادي براي اصلاح مصرف سوخت، سياست قيمتي است و لذا تاثيرتورمي اجراي سياست هاي قيمتي برپخش حمل ونقل جاده اي کشور و نيز برتورم کل اقتصاد است. به اين منظور از جدول داده- ستانده 1380 مرکز آمار ايران و تحت سه سناريوي مختلف (افزايش 200 درصد قيمت بنزين، افزايش 200 درصد قيمت گازوئيل، افزايش همزمان 200 درصد هردو) استفاده مي شود.
يافته هاي حاکي ازآن است که در سناريوي اول تورم حمل و نقل جاده اي بار و مسافر به ترتيب 6 و 9 درصد و سطح عمومي قيمت ها نيز 3/4 درصد افزايش مي يابند در سناريوي دوم در دو زير بخش جاده اي بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زياد مي شود. بالاخره در سناريوي سوم زير بخش هاي جاده اي بارو مسافر به ترتيب با تورمي معادل 2/10 و 5/13 درصد و کل کشور نيز با تورم 5/6 درصد روبرو مي شوند.
دکتر مهين فخوري کارشناس حمل ونقل: حمل و نقل چند وجهي را رکن اساسي تجارت بين المللي و عامل توسعه اقتصادي عنوان کرد و براي حمل و نقل کالا درقرن 21 ديگر حمل ونقل سنتي يک جانبه کفايت نمي کند چراکه امروزه حمل ونقل لجستيک و مبدا تا مقصد مطرح است و حمل ونقل يک وجهي جوابگو نيست و صاحبان کالاهم تمايل دارند تا براي حمل کالايشان بايک نفر قرارداد داشته باشند ويک شرکت مسئوليت حمل ونقل کالاي آنان را برعهده بگيرند. بنابراين تازماني که تجارت وجود دارد و صادرات و واردات جريان دارد و حمل ونقل بين المللي رايج است، حمل ونقل چند وجهي هم ادامه خواهد داشت.
2-4- پيشينه پژوهش :
2-4-1- ده استرتژي مديريت زمان
1-بفهميد وقتتان را چگونه مي گذرانيد: داشتن يک جدول زماني، راهي مفيد براي تعيين چگونگي استفاده شما از زمان است. به مدت يک يا دو هفته آنچه را در فاصله هاي زماني 15 دقيقه اي انجام مي دهيد، ثبت کنيد. نتايج را بررسي کنيد. ببينيد آيا هرچه نياز بوده است را انجام داده ايد، تعيين کنيد چه کارهايي به بيشترين زمان نياز دارند، تعيين کنيد در چه ساعتي از روز بيشترين انرژي را داريدو بيشترين زمانتان را به چه چيزي اختصاص داده ايد: شغلتان، خانواده، کارهاي شخصي، تفريح و غيره. شناسايي کارهايي که بيشترين زمان شما را مي گيرند و تعيين اين که آيا شما زمانتان را روي مهمترين فعاليت ها سرمايه گذاري مي کنيد يا نه، به شما کمک مي کند تا روش عملکرد خود را تعيين کنيد. به علاوه داشتن درکي منطقي از مقدار زمان مورد نياز براي انجام کارهاي روزانه معمول مي تواند به شما کمک کند که در برنامه ريزي و تخمين مقدار زماني که براي فعاليت هاي ديگر در اختيار دارد، واقع بين تر باشيد.
2- کارهايتان را اولويت بندي کنيد: مديريت کارآمد زمان به تمايزي بين آنچه “مهم” است و آنچه “فوري” است، نياز دارد(مک کنزي 1990). متخصصان بر اين باورند که مهمترين کارها معمولا فوري ترين کارها نيستند. با اين حال، ما معمولا اجازه مي دهيم کارهاي فوري تسلط امور را در دست بگيرند. کاوي و مريل(1994).فعاليت هاي مار به چهار بخش در ماتريس مديريت زمان خود دسته بندي مي کنند : فوري، غير فوري، مهم و غيرمهم. کاوي و همکارانش بيان مي کنند که در حين حال که فعاليت هايي را که هم فوري اند و هم مهم، بايد انجام داد، اما بايد زمان کمتري را روي فعاليت هايي بگذاريم که مهم نيستند(بدون توجه به فوريت آنها)تازمان بيشتري داشته باشيم تا روي فعاليت هايي تمرکز کنيم که فوري نيستند اما مهم اند. تمرکز روي اين فعاليت هاي مهم به شما اجازه مي دهد تا کنترل بيشتري روي زمانتان به دست آوريد و احتمالا تعداد کارهاي مهمي را که فوري مي شوند کاهش دهيد.يکي از ساده ترين راه ها براي اولويت بندي کارها، فراهم کردن يک ليست از “کارها” است. اين که يک ليست روزانه، هفتگي يا ماهيانه نياز داريد به سبک زندگي شما بستگي دارد.فقط مراقب باشيد که اين ليست از کنترل شما خارج نشود و چندين ليست در يک زمان درست نکنيد. موارد داخل ليست را به ترتيب اولويت (هم مهم و هم فوري) رده بندي کنيد. شايد مايل باشيد که اين موارد را در دسته هايي مثل مهم، تقريبا مهم و کمي مهم دسته بندي کنيد، آنها را شماره گذاري کنيد يا از يک سيستم کدگذاري رنگي استفاده کنيد.به ياد داشته باشيد که هدف شما اين نيست که بيشترين موارد را مشخص کنيد، بلکه مي خواهيد مواردي داراي اولويت را مشخص کنيد(مک کنزي 1990). داشتن يک ليست اولويت بندي شده از کارها به شما اين امکان را مي دهد تا به فعاليت هايي که ممکن است جالب باشند يا يک احساس پيشرفت در شما ايجاد کنند اما با اولويت هاي اصلي شما سازگاري ندارند، “نه” بگويند.
3- از يک ابزار برنامه ريزي استفاده کنيد: متخصصان مديريت زمان پيشنهاد مي کنند از يک ابزار برنامه ريزي شخصي براي بهبود بهره وري تان استفاده کنيد.مثال هايي از ابزارهاي برنامه ريزي مشخصي عبارت اند از تقويم الکترونيک، دفترچه يادداشت هاي جيبي، تقويم ها، برنامه هاي کامپيوتري، جدول هاي ديواري، کارت هاي فهرست بندي شده و دفترچه يادداشت ها. نوشتن کارهايتان، برنامه هاي زماني و يادآورها مي توانند ذهن شما را براي تمرکزروي اولويت هايتان آزاد کنند. افرادي که حافظ شنيداري خوبي دارند، شايد ترجيح دهند به جاي اين کارها، افکارشان را با صداي بلند براي خود ديکته کنند. مهم اين است که يک ابزاربرنامه ريزي پيدا کنيد که براي شما کارآمد باشد و از آن ابزار به طور مداوم استفاده کنيد. برخي نکات هنگام استفاده از يک ابزار برنامه ريزي عبارتند از: هميشه اطلاعات خود را روي خود ابزار ثبت کنيد. يادداشت کردن سرسري آنها در جايي ديگر و انتقال دادن آنها در فرصتي ديگر، روش کارآمدي نيست. روزانه ابزار برنامه ريزي خود را مرورکنيد. به ياد داشته باشيد که يک ليست از اولويت هايتان در ابزار برنامه ريزي خود نگه داريد و گهگاه به آن رجوع کنيد. تقويم هاي الکترونيکي را با کامپيوترتان هماهنگ کنيد و باطري هاي را در تقويم خود به طور منظم شارژ کنيد. يک سيستم پشتيبان داشته باشيد.
4- منظم باشيد: اکثر افراد معتقدند که بي نظمي و عدم سازماندهي، منجر به مديريت زمان ضعيف مي شود. افرادي که در سازمان دهي امور حرفه اي اند، پيشنهاد مي کنند که ابتدا باي از شر آشفتگي خلاص شويد. روشي که اغلب به کار مي رود، تهيه سه جعبه سا (يا سه گوشه از اتاق) با برچسب هاي ” چيزهايي که بايد نگه دارم”، ” چيزهايي که بايد بيرون بفرستم يا ببخشم” و” چيزهايي که بايد دور بريزم”. اقلامي راکه باعث آشفتگي شده اند، در اين جعبه ها جداسازي کنيد. بلافاصله اقلام داخل جعبه “چيزهايي که بايد دور بريزيم” را دور بريزند. جعبه “چيزهايي که باي بيرون بفرستيم” ممکن است حاوي اقلامي باشد که مي خواهيد بفروشيد يا به کسي هديه بدهيد. سپس يک روش خوب براي حذف آنها پيدا کنيد. مثلا يک حراج خانگي، اهداي آنها يا هديه دادن به دوستان يا اعضاي خانواده که با شما زندگي نمي کنند. وقتي آشفتگي از بين رفت، مرحله بعد اجراي سيستمي است که به شما امکان دهد کمتر و فقط يک بار به اطلاعات (مثلا کارها، مقالات، ايميلها و غيره)رسيدگي کنيد. اصولا شما 5 گزينه براي اداره اطلاعات داريد: 1- آنها را دور بريزيد، پاک کنيد يا به طريق ديگر از شرش خلاص شويد. 2- آنها را به کسي بدهيد تا به آنها رسيدگي کند، آنها را بايگاني کند يا به آنها پاسخ دهد. 3- خودتان روي آنها کارکنيد سپس آنها را دور بريزيد يا بايگاني کنيد. 4- آنها را موقتا بايگاني کنيد تا وقتي که نياز است به آنها بپردازيد يا تا وقتي اطلاعات بيشتري به دست آوريد. ادامه: يک فايل يادآوري مي تواند براي نگه داشتن اطلاعات موقتي مفيد باشد. 5- آنها را به طور دائمي جايي بايگاني کنيد که بتوانيد بعدا به آساني آنها را پيدا کنيد.
5- زمانبندي مناسبي داشته باشيد: حتي افرادي که بي نهايت سرشان شلوغ است هم زماني مي يابند تا آنچه را مي خواهند و حس مي کنند مهم است، انجام دهند. زمان بندي فقط ثبت آنچه بايد انجام دهيد (مثلا ملاقات ها و جلسات) نيست، بلکه ايجاد تعهد زماني به کارهايي اس که مي خواهيد انجام دهيد. زمان بندي خوب مستلزم اين است که خودتان را بشناسيد. با استفاده از جدول زماني خود، شما بايد تعيين کرده باشيد که چه وقت در روز از هميشه فعالتر و هشيارتر هستيد. چالش برانگيزترين کارها را براي وقتي که بيشترين انرژي را داريد برنامه ريزي کنيد. زمان را اول براي فعاليت هاي داراي اولويت کنار بگذاريد و از آن زمان در برابر وقفه هايي که عوامل ديگر پيش مي آورند، حفاظت کنيد. اگر مي دانيد که زماني در انتظار خواهيد ماند يا زماني صرف رفت و آمدتان مي شود، کارهاي کوچک مثل نوشتند يک نامه، تهيه ليست خريد، خواندن يا گوش دادن به يک نوار صوتي آموزشي را به اين وقت ها اختصاص دهيد تا روي زمان اتلاف شده هم، سرمايه گذاري شود.(ليکين 1973). سعي کنيد زمان زمانبندي شده را به سه چهارم روزتان محدود کنيد و زماني براي فعاليت هاي خلاق مثل برنامه ريزي، تخيل، فکرکردن و کتاب خواندن کنار بگذاريد.
6- برخي کارها را به شخص ديگري محول کنيد، از ديگران کمک بگيريد: محول کردن به معناي دادن مسئوليت کاري به شخصي ديگر است تا بخشي از زمان خودتان را براي کارهايي که به تخصص شما نياز دارند آزاد کنيد. ابتدا کارهايي را که ديگران مي توانند انجام دهند، شناسايي کنيد و سپس افراد مناسب براي انجام آنها را انتخاب کنيد. شما بايد کسي را انتخاب کنيد که مهارت هاي مناسب، تجربه، علاقه و صلاحيت مورد نياز براي انجام آن کار را داشته باشد. در توضيح کار و توقعات خود تا حد ممکن دقيق و نکته بين باشيد، اما به آن شخص هم اجازه دهيد که تا حدي آزادي هم براي شخصي سازي کار داشته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، ارزش افزوده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کاهش استرس