منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارات، ایجاد اشتغال، خدمات درمانی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

علیرغم گستردگی موضوعی آن، تعریف خاصی از تأمیناجتماعی به عمل نیامده؛ لیکن سازمان تأمیناجتماعی دریکی از بخشنامههای صادره تعریف نسبتاً جامعی از تأمیناجتماعی ارائه داده است، طبق این تعریف، تأمیناجتماعی یعنی: امنیت خاطر و فراغت بال از آتیه و اطمینان از حضور چتر حمایتی به هنگام پیری، ازکارافتادگی، درماندگی و غیره19.
2- سیاست تأمیناجتماعی: به‌طورکلی اهداف و برنامههای هر کشوری در زمینه تعمیم و گسترش حقوق تأمیناجتماعی در سطح جامعه، مبین سیاست تأمیناجتماعی آن کشور میباشد. در تمامی سیاستهای تأمیناجتماعی کشورهای مختلف، یک نوع همبستگی برای مقابله با خطرات اجتماعی و حمایت از افراد جامعه در مقابل این مخاطرات و جبران خسارات وارده وجود دارد. علیهذا سیاست نظام تأمیناجتماعی کشورمان را با توجه به اهداف تشکیل نظام اسلامی، میتوان در اصول 10، 12، 20 و 21 قانون اساسی مشاهده کرد. که عمدتاً در رفع محرومیت، تبعیض و تلاش در برخورداری همه افراد ملت از حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی خلاصه میشود.
بند دوم – نظام تأمیناجتماعی
نظام تأمیناجتماعی در دو نظام حمایتی (غیر بیمهای) و نظام بیمهای خلاصه میگردد که اجمالاً بدانها پرداخته خواهد شد.
الف- نظام بیمهای:
این نظام به‌منظور پیشگیری از فقر و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عوامل اجتنابناپذیری، چون بیکاری، پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و دیگر وقایع اجتماعی موردحمایت تأمیناجتماعی ایجاد گردیده است که در آن شاغلین بیمههای اجتماعی از طریق مشارکت ملی، با کارفرما و کمک دولت تحت پوشش قرار میگیرند. به‌طورکلی هدف عمده آن ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و تأمین رفاه افراد شاغل و خانواده ایشان، در ازای، حق بیمه دریافتی است. این رابطه حقوقی میان سازمان تأمیناجتماعی و بیمهشدگان مبتنی بر قانون است که در آن افراد تحت پوشش با عضویت اجباری، از لحاظ قانونی در برابر سازمان، حقوقی را کسب مینمایند20.
ب- نظام حمایتی (غیر بیمه‌ای):
این نظام، در مقابل نظام بیمهای قرار دارد و هنگامی مطرح میشود که فرد مورد حمایت، قدرت مشارکت مالی در نظام بیمهای تأمیناجتماعی را نداشته باشد، چنین فردی یا شغل ندارد که درآمد کسب کند و یا دچار انواع معلولیت‌های ذهنی و جسمی است، که درآمد وی از حد نیازش پایینتر است و بدین‌جهت امکان پرداخت هزینههای نظام بیمهای برای او وجود ندارد. در نظام غیر بیمهای قانون خاصی وجود ندارد و شرایط استفاده‌کنندگان و حدود حمایت از آن‌ها مشخص نمیباشد و علاوه بر اختیاری بودن، مساعدت نظام حمایتی، دائمی و مستمر نیست و حمایتهای این نظام به رفع نیاز افراد نیازمند در حمایتهای اجتماعی وامدادی (سیل، زلزله، جنگ و به‌طورکلی حوادث طبیعی و غیرطبیعی) پایان میپذیرد. بنابراین دولت موظف است به دنبال مجموعهای از گروههای جامعه برود، عمدتاً افراد تحت پوشش این نظام شامل ایتام، بیسرپرستان، معلولان، ازکارافتادگان و سالمندان نیازمند روستایی و دیگر افراد محروم و مستضعفینی هستند که نیازمند کمکهای مادی یا معنوی مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی میباشند21.

بند سوم – نهادها و مؤسسات مجری تأمیناجتماعی
الف- سازمان تأمیناجتماعی:
ازجمله مؤسساتی که در خصوص طرحهای نظام بیمه‌ای تأمیناجتماعی فعالیت دارد، سازمان تأمیناجتماعی است. این سازمان، که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان خدمات درمانی نامیده میشد، به‌موجب ماده یک قانون تامیناجتماعی مصوب تیرماه 1354، به‌منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمیناجتماعی تأسیس شد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی واداری است و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات قانون تأمیناجتماعی اداره میشود (ماده 12 ق. ت. ا) سازمان ازنظر حقوقی، دولتی نمیباشد و ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتی است، سازمان برای اجرای وظایف خود، دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب و نمایندگی در تهران و شهرستانها میباشد. اهم وظایف سازمان عبارتند از: جمع‌آوری و تمرکز وجوه مربوط به‌حق بیمه و در آمدهای حاصل از سرمایهگذاری، ارائه خدمات مختلف به بیمهشدگان، توسعه و گسترش حمایتهای بیمهای و دیگر وظایفی که به‌موجب قوانین به سازمان مزبور محول شده است.
ب- سایر نهادها و مؤسسات:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اشخاص حقوقی، حقوق عمومی، حقوق فرانسه، امور مالیاتی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، حل اختلاف، قانون اساسی