منبع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، زیرساختها، استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیتهای اقتصادی یاد میشود به گونهای که از عوامل مؤثر در برنامهریزیهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها تلقی شده و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی بر هیچ یک از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین منابع در رشد ناخالص ملیGDP پوشیده نیست(استعلاجی و خوش نیت بیاتی،253:1391).
مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار میگیرد، فضاهاي شهري هستند که از دیرباز جذابترین فضاها را تشکیل می دادند. گردشگري در شهرهاي کوچک و بزرگ متداول است این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه ها را ارائه میدهند. بسیاري از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی، اساساً براي خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده از این تسهیلات میتواند به تداوم آ نها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادي ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی براي گردشگران در آیند که به نواحی آن شهر مسافرت می کنند. هتلها و سایر تسهیلات گردشگري، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهري هستند و به مسافران تجاري و تفریحی خدمات میدهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهري کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگري، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه براي بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده میکند(یغفوری و آقایی، 3:1390).
کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیتهای مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذابترین مناطق گردشگری در ایران محسوب میگردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جايي كه طبق سالنامه آماري استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزايش داشته است و هنوز تعداد گردشگران به سال 1385 نرسيده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبههای کم نظیر و حتی بینظیر در کرمانشاه میتوان با شناخت توانهای بالفعل و بالقوه و برنامهریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساختهای لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش
ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکلگیری سیاستهای توسعه گردشگری میگردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بینالمللی و تراز پرداختها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389).
با توجه به اينكه ساختار اقتصادي ايران بعد از اكتشاف و بهره برداري از منابع نفتي به شدت متكي به صادرات نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بوده است و تلاش هاي صورت گرفته براي خروج از اين وضعيت و اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيرنفتي نتيجه چنداني در برنداشته است، اينك براي ايجاد توسعهاي همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به جاي منابع نفتي در كشور، نيازمند استفاده از تمامي امكانات و قابليت ها هستيم. اين در حالي است كه ايران يكي از ديدنيترين كشورهاي جهان است. به طوري كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبههاي( فرهنگي و تمدني) گردشگري و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محيط طبيعي) گردشگري و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنايع دستي است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110).
کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینههای میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانیهای فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد.
امروزه مطالعۀ فعالیتهای گردشگری و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافیدانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب میکنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان میدهد(موحد و احمدی،96:1392).
از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبههای گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب میشده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیههای قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانههای قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی از جمله سرابها و چشمه ها و کوهها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا استفاده از روشهای علمی و استفاده از این روشها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود.
1-4.اهداف پژوهش
اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده میشود:
– شناخت پتانسیلهای گردشگری در شهر کرمانشاه
– شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری درشهرکرمانشاه
– دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت در شهر کرمانشاه
1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش
با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیدهای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
– كوپر (1981)رفتار فضايي گردشگران را در جزيره چانل را مورد بررسي قرار داده است او تفاوتهايي را در الگوي فضايي گردشگران را بر اساس دو متغير(1) چرخه زندگي ؛ 2)موقعيت و پايگاه اجتماعي، اقتصادي مطالعه كرد و دريافت كه گردشگران با درآمد پايين فقط به بازديد از جاذبههاي اصلي گردشگري شهر تمايل دارند، در حالي كه گردشگران با درآمد بالا از جاذبه هايي كه كمتر مورد بازديد قرار گرفته است، بازديد مي كنند.
– عباس زادگان (1384) در پژوهشي با عنوان ابعاد اجتماعي – روانشناختي فضاهاي شهري، معتقد است كه فضاهاي باز شهري، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعي شهروندان را ارتقا داده و امكان حضور بيشتر شهروندان را در فضا فراهم مي آورند.
– عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبههای اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابليتهاي جاذبههاي اكوتوريستي شهرستان نهاوند به گونه اي علمي ، همراه با رعايت مسايل زيست محيطي پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهايي براي توسعه پايدار ناحيه اي و در نهايت حركت در راستاي توسعه پايدار ناحيهاي تأكيد شده است.نتايج حاصل از مطالعات ميداني، مدلهاي تحليلي و تجزيه و تحليل هاي تجربي در منطقه مورد مطالعه بيانگر اين واقعيت است كه عدم بهرهبرداري اصولي و ضعف بينش علمي مديران نسبت به مسايل زيست محيطي جاذبه هاي اكوتوريستي منطقه را با آسيب پذيري بالايي مواجه كرده است . براي فايق آمدن بر مشكلات نيازمند بازنگري در برنامههاي جاري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدوديت ها و بهره گيري از نقاط قوت و فرصتهاي موجود است.
– علی موحد و همکاران(1390) در مقالهای با عنوان بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(مطالعه موردی کرمانشاه) به بررسی و تحلیل اهمیت برندسازی جهت جذب گردشگر در شهر کرمانشاه میپردازند و در نتیجه کار، یکی از عمدهترین دلایل عدم توسعه در گردشگری شهر کرمانشاه را ضعف بازاریابی و نبود نشان مناسب گردشگری در صحنه رقابت بین شهرها و کشورها در سطح ملی و بین المللی میدانند؛
– تقوایی و صفرآبادی(1390) در مقاله ای با موضوع نقش مديريت شهري در دستيابي به توسعهي پايدار گردشگري شهري(مطالعه موردي شهر کرمانشاه) با هدف متغيرهاي ضروري عملكرد مديريت شهري، در ارتباط با توسعه گردشگري پايدار شهري در شهر کرمانشاه به تحقیق میپردازند و نتايج حاكي از آن است كه بين مديريت يک پارچه شهري و همكاريهاي متقابل مديران شهري و مردم محلي با دستيابي به توسعه ي پايدار گردشگري شهري رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد، يعني هر مقدار مديريت شهري هماهنگ تر باشد و ارتباطات بيشتر بين مديريت شهري و مردم محلي برقرار شود، به همان اندازه امكان دستيابي به توسعه ي پايدار گردشگري شهري بيشتر خواهد شد.
– عیسی ابراهیم زاده و همکاران(1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامهریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهرهگیری از مدل استراتژیک SWOT به بررسی قوت ها، ضعفها و فرصتها و تهدیدها در گردشگری استان لرستان میپردازند، یافتههای این پژوهش نمایانگر این است که که در این استان 12 قوت و 15 ضعف داخلی و در عین حال 8 فرصت و 10 تهدید خارجی وجود دارد و نتایج حاصل از کار نشان میدهد که هم کارکردهای محیط بیرونی و هم محیط درونی در توسعه گردشگری در این استان مؤثر است.
– مسعود تقوایی و همکاران(1391) در مقاله ای با عنوان عوامل موثر در گردشگری شهری کرمانشاه، به بررسی وضعیت گردشگری و تحلیل نقاط ضعف و قوت و نیز فرصتها و تهدیدهای موجود در گردشگری این شهر میپردازند و نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان میدهد شهر کرمانشاه با دارا بودن توانهای بالفعل و بالقوه گردشگری، می تواند یکی از محورهای مهم در گردشگری کشور باشد و نتایج از تحلیلSWOT نشان میدهد ضعف و بیثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگیهای سازمانهای مرتبط در زمینه گردشگری با مردم از علل توسعه نیافتگی گردشگری در این شهر است؛
– علی موحد و عاطفه احمدی در مقاله ای تحت عنوان مسیر یابی گردشگران در بافتهای تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافتها با استفاده از GIS(نمونه موردی:سنندج)1391؛به منظور شناسایی مسیرهای بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای مؤثر در مسیریابی با کمی کردن آنها و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل فضایی و به کارگیری الگوریتمهای همانند overlay، مدل بولین و Network analysis در GISمسیرهای عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، اما با اعمال مدل Network analysis، مسیرهای بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شده اند.

1-6.سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:
1) آیا استفاده از توانها و پتانسیلهای گردشگری موجود در شهر کرمانشاه استفاده مطلوب صورت گرفته است؟
2) آیا زیرساختها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و میتواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟
1-7.فرضیههای پژوهش
1) به نظر میرسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیلهای فراوان گردشگری، استفاده بهینهای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است.
2) به نظر میرسد زیرساختها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد.
1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع)
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری دادههای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشهها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، صنعت گردشگری، گردشگری شهری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، گردشگری پایدار، توسعه گردشگری، آثار تاریخی