منبع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، مدیریت شهری، گردشگری شهری، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

میکند(موحد،44:1386). ساختار فضايي گردشگري جداي از ساختار فضايي شهر نيست اما به نسبت ساختار فضايي شهر كوچكتر و محدودتر است. ساختار فضايي گردشگري محصول فرآيندهاي فضايي است كه در آن فضا به وسيله فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و طبيعي، سازمان مي يابد و فرايندهاي ياد شده خود اشكال گوناگون گردشگري را نيز به وجود مي آورن د مانند : گردشگري اجتماعي و قومي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و … . ساختار فضايي گردشگري را با توجه به سازماندهي مكاني فعاليت هاي اجتماعي- اقتصادي گردشگري در مناطق شهري مي توان تعريف كرد، با اين هدف كه قاعدهمندي هايي را كه در تطابق مردم با فضاي گردشگري شهري وجود دارد، تبيين، توضيح، و سرانجام پيش بيني ميكنند(موحد،40:1386). بازار گردشگري از لحاظ تاريخي در حال گسترش است و صنعت گردشگري به دنبال جلب بازار وسيع تر است. امروزه به خاطر كشف جنبه هاي تاريخي شهرهاي باستاني، توجه به گردشگري شكل تازه اي يافته است همان طوري كه ديويد ها روي اشاره ميكند، امروزه ظاهر خارجي شهرها بسيار شبيه هم مي شود و اتحاد و همساني بيشتر، نمود پيدا مي كند و اين مسأله ايجاد تمايز را سخت تر مي كند، و اين ثابت شده كه استفاده از روش هاي آزمون و خطا و كاربرد معمارگونه آنها در مكان هاي ديگر شهري باعث عدم انگيزه در مقوله گردشگري شود زيرا تجربه اي كه بتوان آن را در جاي ديگر به همان شكل كسب نمود، باعث ايجاد بي ميلي مي شود و چيز تازه اي به همراه ندارد. بعد رفتاري و فرهنگي حركت گردشگران در محيطهاي شهري يكي از نكات قابل بحث در فضاي گردشگري شهري است زيرا برخوردي كه بين ميزبان و ميهمان به وجود مي آيد، اختلاف فرهنگي استفاده از فضا ي شهري و يا چندگانه بودن عملكرد شهري و تنوع مصرف كنندگان شهري است(تقوایی و صفرآبادی، 196:1391).
بافت تاریخی، پیادهروی و گردشگری
انسانها در دوران مختلف زندگي خود براي ديدن جذابیتهای طبيعي، كشف فرصتهاي اقتصادي، بهره مندي از امكانات زيستي مناسب تر، آگاهي از تنوع هاي قومي و فرهنگي بار سفر بسته و مشكلات راه را تحمل كرده اند؛ بنابراين جهانگردي قدمتي به بلندي تاریخ دارد. با رشد فزایندۀ صنعت گردشگری در دنيا، گردشگران علاقه فزاينده اي به تاريخ و ميراث فرهنگي از خود نشان مي دهند. گردشگري به عنوان عامل ي مهم در تاثير و تاثر متقابل و ايجاد پيوند و حتي تحكيم پيوند ارتباط ملت ها و كشور هاست. رفت و آمد و گشت و گذار، سير و سياحت به صور مختلف موجب آشنايي و تفاهم بيشتر و محكم تر بين افراد و جوامع مختلف و نيز انتقال و توزيع عادلانه ثروت در اقصي نقاط كشور مي شود. همچنين اين صنعت از مهم ترين عوامل عمران ناحيهاي به شمار مي رود كه خود فعاليتي است ارز آور و متعادل كننده توسعه اجتماعي- اقتصادي درسطح مناطق و برقراركننده توزيع عادلانه درآمد، علاوه بر آن نقشي اساسي در ايجاد مشاغل و منابع تكميلي و درآمد، تعديل ثروت و دگرگون ساختن فعاليت هاي اقتصادي برخوردار است. با این حال یکی از نقايص عمدة شهرسازي معاصر جهان سرسپردگي بيش از حد به نيازهاي حركت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهي فضايي پياده و حركت پياده است. پياده روي كهنترين و قديميترين شكل جابه جايي انسان در مكان است كه خوشبختانه به رغم پيدايش و رواج انواع وسايل و اشكال ديگر حركت، هرگز از ضرورت و عموميت آن كاسته نشده است. در واقع توجه به موضوع حركت پياده همواره با نياز و خواسته هاي انسان در آميخته و مي تواند از پراهميت ترين و ضروري ترين موارد در حقوق طبيعي استفاده كنندگان از فضاي شهري تلقي شود، حضور عابران پياده در معابر شبكه دسترسي به خصوص بافت هاي كهن كه داراي آثار با ارزش تاريخي است، اثر زندگی بخش در کالبد شهر دارد.
غفلت از حفظ و ساماندهي فضايي پياده و حركت پياده يكي از عوامل عمد ة كاهش كيفيت محيط شهري و افول ارزش هاي اجتماعي فرهنگي بصري در فضاهاي شهري محسوب ميشود . به عنوان واكنش و چاره جويي در برابر اين وضع، در طول سه دهه گذشته گرايش ها و ديدگاههاي جديدي در عرصة شهرسازي جهان مطرح شده است کا از آن به عنوان «جنبش پیادهگستری» یاد میشود. تا قبل از اتقلاب صنعتی، شکل و بافت شهر ها به طور كلي تابع شرايط جغرافيايي بوده و شهرسازي از مقياس هاي انساني و امكانات حركت پياده و تا حدودي چهار پايان پيروي مي كرد، به همين دليل راه ها و فضاهاي شهري در انطباق كامل با اندازه هاي انساني و نياز هاي اجتماعي و رواني شهروندان شکل میگرفت.
در اين ميان فضاهاي عمومي شهر مهم ترين بخش هاي شهر را تشكيل مي دهند كه يكي از اين فضاها پياده رو ها هستند . پياده رو قدیمی ترین شکل جابهجایی انسان در فضاست و تجلي گاه حيات مدني شهر و محل رخداد وقايع و فعاليت هاي اجتماعي شهروندان در زندگي و حيات شهري است ، از اين رو طراحي درست و گسترش آن باعث غني تر شدن زندگي اجتماعي و فرهنگی میشود. از دیگر نقشهای مهمی که پیاده راهها ايفا مي كند، احياي بافت تاريخي به وسيله حذف ترافيك است كه حتي طبقات اجتماعي سابق را نيز به آن محله ها باز مي گرداند و هویت اجتماعی محل ایفا میشود. بنا بر این اگر باور داشته باشيم كه خيابان و مسير هاي پياده از عناصر اصلي عرصه هاي عمومي شهراست، آنگاه خيابان و مسير پياده، تجلي گاه حيات مدني شهر شده، محل رخداد وقايع و فعاليتهاي اجتماعي شهروندان، بيگانگان و گردشگران است؛ شكي نيست كه تحقق هر كدام از اين موارد خود ويژگي هاي خاصي را در طراحي مسير هاي پياده گردشگري سبب خواهد شد و خود به عنوان بخشي از اقدامي كلي براي تحقق هدف نهايي مطرح خواهند كرد(موحد و احمدی، 95:1392).
2-5.مدیریت گردشگری
مديريت گردشگري بويژه گردشگري پايدار در بسياري از كشورها، به منزله نمادي ازهويت فرهنگي، طبيعي، انساني و از بخش هاي مهم اقتصادي محسوب ميشود. بنابراين، پايداري در گردشگري، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، تاريخي و زيست محيطي، در حركت به سوي استفاده از جاذبه هاي گردشگري مطابق با نياز امروز و حفظ و ماندگاري اين منابع براي آيندهگان است(مولایی هشتجین و خوشنود،11:1386).
مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده و ما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام میبریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است. معمولاً برای تدوین چارچوب برنامهریزی ومدیریت با تدوین سیاستها و استراتژیها(چه نوع گردشگری برای کدام مکان با در نظر گرفتن ساختارهای خدماتی و تسهیلاتی آن)، ضمن تعیین هدفها و نتایج مورد نظر مشخص میگردد. در واقع دست یافتن به توسعه و مدیریت گردشگری موفق و منسجم همان قدر به عناصر اثر بخش سازمانی متکی است که به سیاست توسعه گردشگری، برنامهریزی عینی و نظارت از تأثیرات آن ؛ لذا تدوین و تعیین نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه و مدیریت گردشگری نقش اساسی دارد.
هر چند که وجود سازمان ملی گردشگری(NTAS) مستقل در کشورها که مجری سیاستهای دولت است ازضعف مدیریت و ناهماهنگی در امور گردشگری میکاهد، اما این سازمان به دلیل ماهیت کارکردی و وابستگیاش عمدتاً در زمینه بازاریابی و تبلیغات گردشگری(بیش از 50درصد از فعالیتهای گردشگری) است؛ هر چند که سازمان جهانی گردشگری(WTO) وظایف سازمان ملی گردشگری را در 5 گروه اصلی(1- مدیریت عمومی بر مسافرت و گردشگری 2- برنامهریزی و توسعه گردشگری در سطوح مختلف ملی، منطقهای و محلی 3- تحقیق 4- آموزش وپرورش 5- تبلیغات و بازاریابی) دانسته است. بر این اساس با توجه به موانع سازمانی و عدم مدیریت یکپارچه گردشگری، ضعف استفاده از مشارکتهای مردمی در امور گردشگری و نظیر اینها از جمله ضروریات بازنگری در مدیریت گردشگری است(گی،1382 : 367-362).
هم اکنون در جهانشهری فزاینده، تقریباً نیمی از جمعیت کل جهان و بیش از 4/3 از جمعیت کشورهای با درآمد بالا در شهرها زندگی میکنند. از طرفی مدیریت شهر و سطوح شهرنشینی و تمایل زیاد به الگوی جهانی شدن و توسعه اقتصادی از تغییرات قابل توجه و چالشهای قرن بیستویکم است(کوهن، 2006:78) مقوله توریسم را از آن رو “صنعت توریسم8” مینامند که در راستای ایجاد آن باید صنایعی متحول شده و به کار افتند، که مستقیماً با گردشگران در ارتباط باشند نظیر: انواع زیر ساختها، صنایع ساختمان، انواع شبکه ارتباطی و صنایع حمل ونقل و تجهیزات پزشکی ودرمانی و …، در واقع توریسم بیشتر به عنوان یک سیستم تولیدی مطرح میشود، سیستمی که برای راهاندازی تولید آن باید صنایع عمدهای ایجاد شوند(حیدری و حسینزاده دلیر،61:1382). امروزه توریسم به یکی از بزرگترین اهرمهای تحولات اجتماعی- اقتصادی تاریخ بشر تبدیل شده به طوری که تعداد توریسمهای بینالمللی که در سال 1950 از 25 میلیون نفر تجاوز نمیکرد، در سال 1992 به بیش از 594 میلیون نفر رسیده است، همچنین بر اساس پیشبینی سازمان جهانی توریسم، تعداد توریستها در سال 2010 به یک میلیارد نفر ودر سال 2020 به6/1 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.
رویکرد مدیریت یکپارچه9 در مقاصد توریستی شهری، ساحلی و روستایی، ابتکار کمیسیون اروپا در برانگیختن توسعه و تحقق یک رویکرد پایدار نسبت به توریسم در این مقاصد است. شش معیار(IQM) برای ایجاد و ترقی یک رویکرد مشارکتی بین مردم، گردشگران، محیط و مدیران شامل:
1) وجود یک مدیریت قوی و نهادینه شده که منابع مالی و انسانی لازم را دارا است؛
2) تشریک مساعی بین همه سازمانهای دخیل در سطوح محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی بر اساس ایجاد یک رویکرد مشارکتی،
3) ایجاد یک چشمانداز عمومی از توسعه گردشگری با همکاری آژانسهای در گیر در گردشگری و مردم محلی؛
4) توزیع اثرات مثبت توسعه گردشگری بین بازدیدکنندگان، شاغلان بخش تجاری، پرسنل اداری و مردم محلی؛
5) تنظیم سیاسی استوار و یکپارچه در زمینه فعالیتهای خدماتی گردشگری؛
6) معرفی و ترویج مشوقهایی برای بسط و توسعه ابتکارات(ابداعات، پروژههای جدید) بخش خصوصی در جهت بهبود کیفیت گردشگریEuropean Commission , 2000:8 )).
2-6.نقش نهادهای محلی(شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری
با توجه به تحولات برنامهریزی و مدیریت شهری در جهان، رشد سریع شهرنشینی در ایران و حاد شدن مشکلات ناشی از آن، به روشنی میتوان دریافت که در چارچوب وظایف فوق نمیتوان به نیازهای مبرم شهروندان در زمینه گذران فراغت و تفریح پاسخ گفت. به همین دلیل در طول دو سه دهه گذشته، شهرداریها به قبول وظایف و انجام اقدامات جدیدی مجبور شدهاند که گاهی فراتر از اختیارات قانونی و امکانات سازمانی آنها محسوب میشود. از جمله مهمترین این اقدامات باید به توسعه فضاهای سبز، ایجاد پارکهای شهری و حومهای، تأسیس فرهنگسراها، زمینهای بازی، بهسازی مراکز تاریخی و بافتهای قدیمی اشاره کرد.
گردشگری شهری یکی از مهمترین انواع گردشگری است. کلاً بحث گردشگری در سه سطح ملی، منطقهای و محلی قابل طرح است، با یک ارزیابی سریع میتوان دریافت که تصمیمگیریها در همان سطح اول مانده است و البته با همت و ذوق برخی مسئولان به سطح دوم نیز تمایل پیدا کرده است. اما هنوز فکر و تصمیمی در سطح محلی با هدف توسعه گردشگری مدون نشده و به صورت هماهنگ به اجرا در نیامده است و همواره در روال موجود برنامهریزی و مدیریت شهری مشاهده میگردد، از یک سو با توسعه روز افزون شهرها در کشور و افزایش جمعیت شهرنشین نیازهای تفریحی و گردشگری شهروندان به شدت روبه گسترش دارد ولی از طرف دیگر اختیارات قانونی و عملی شهرداریها در عرصه بهرهگیری از فضاهای فراغتی و توریستی بسیار محدود است. از جمله این محدودیتها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عدم اختیارات مدیریت شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، تعداد متولیان و نهادهای مسئول، جدایی میان وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف مدیریت شهری، عدم وجود قوانین عام، مشترک ومیان بخشی در زمینه گردشگری(مهدیزاده،16:1379).
در اغلب کشورها شهرداریها مهمترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند، چرا که شهرداری در سازماندهی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، گردشگری پایدار، توسعه گردشگری، آثار تاریخی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، اکوتوریسم