منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ه عنوان یکی از عناصر اصلی سیمای شهری در جهت نیل به شاخص های توسعه یافتگی جوامع شهری محسوب شده و بازسازی و دست یابی به فضاهای زیستی در قالب رویکرد توسعه پایدار، اندیشه توسعه پایدار شهری را شکل می دهد که در سالهای اخیر فضای سبز شهری بخصوص پارکهای محله ای به عنوان بازگشت به طبیعت و یکی از مهمترین راهکارهای دست یابی به توسعه پایدار شهری در جهت تامین فضاهای موردنیاز شهروندان بدون کاستن از توان های محیطی برای نسل آینده شامل کمیت و کیفیت فضاهای سبز شهری است که با افزایش سرانه فضای سبز بر اساس سلسله مراتب عملکردی شهرها ، نمادهای معماری و با ضوابط و مقررات زیست محیطی به شهر شکل می گیرد. سلمانشهر یک شهر ساحلی- توریستی است که توسعه و گسترش فضای سبز و پارکهای محله ای آن با توجه به ساخت و سازهای شهری در سالهای اخیر و نیازهای ضروری شهروندان به این کاربری برای ایجاد تعادل اجتماعی- جسمانی و روحی در آنان یک ضرورت است . توسعه فیزیکی این شهر از سال 1377 – 1340 اکثراً به صورت افقی بوده است و امروزه از جهات شمال بدلیل وجود دریای خزر و از شرق و غرب با شهرهای کلارآباد و عباس آباد همجوار است و فاقد اراضی مناسب جهت توسعه شهر می باشد و از جنوب نیز درحال ادغام با بافت روستای دانیال می باشد . وجود شهرک صنعتی به وسعت 85 هکتار و دارای 120 قطعه ، افزایش تردد وسایل نقلیه ، نبود امکانات تفریحی مناسب ، عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آفات و بیماری های گیاهی ، تصرف و تخریب باغ ها بدون درنظر گرفتن نیازهای شهروندان به فضای سبز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه باید به گونه ای طراحی شود که سازگار با فصول سال و مورد استفاده شهروندان در زمان حال و آینده شهری قرار گیرند چرا که برای داشتن شهری پایدار با بررسی و ارائه پیشنهاداتی مناسب در جهت تعادل بخشی به ساخت کالبدی-اجتماعی و نظام مدیریتی و اداری حاکم بر چگونگی نظارت و ارزشیابی در ایجاد ، حفاظت و توسعه فضای سبز شهری، استفاده از نیروی متخصص و کارآمد ، تدوین طرح هادی فضای سبز سلمانشهر توجه بیشتر داشته باشند و به این کاربری با رویکرد توسعه پایدار شهری بنگرند.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلی از انجام پژوهش
بررسی وضعیت موجود فضای سبز سلمانشهر برای ارائه راهکارهایی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری با توجه به اینکه یکی از وظایف واحد فضای سبز شهرداری ، بررسی و شناسایی وضعیت موجود فضای سبز شهری است ، این پژوهش می تواند مسئولین شهر را در شناخت و برنامه ریزی برای ارتقاء آن در آینده یاری نماید.
1-3-2- اهداف فرعی از انجام پژوهش
– تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر
– پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر

1-4- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
فضای سبز و پارکهای شهری نه تنها بدلیل اهمیت تفریحی مورد توجه می باشد بلکه در حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آب و هوا و پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر نقش بسزایی را ایفا می کند. رشد شهر سلمانشهر به دو گونه شکل می گیرد : یکی رشد جمعیت و دیگری رشد کالبدی شهر که هر کدام دارای شاخص ها ، محاسن و معایب خاص خود در جامعه شهری می باشند و شهروندان به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه پایدار شهری باید با مشارکت همه جانبه در برنامه های توسعه شهری بویژه در ابعاد بهینه سازی فضاهای سبز آن، به عنوان یکی از مصالح مهم معماری استفاده کنند تا بتواند با حفظ و نگهداری صحیح از فضاهای سبز سلمانشهر برای نسل حاضر و آینده به توسعه پایدار شهری دست یابند ، گستردگی ابعاد این موارد پژوهش دقیق و همه جانبه را موجب گردیده است.
1-5- سوال پژوهش
1-5-1- سوال/ سوال های اصلی پژوهش
1. سرانه فضای سبز موجود در سلمانشهر با استاندارد تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی(12-7 مترمربع) انطباق دارد؟
2. وضعیت کاربری فضای سبز سلمانشهر در رابطه با رویکرد توسعه پایدار شهری چگونه است؟
1-5-2- سوال فرعی پژوهش
– نیل به توسعه پایدار شهری سلمانشهر با توجه به کدام پتانسیل وظرفیت امکان پذیر میباشد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضیه / فرضیه های اصلی پژوهش
1 . سرانه فضای سبز سلمانشهر با استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مطابقت دارد.
2 . توجه به فضای سبز سلمانشهر در استراتژی توسعه شهری(CDS) گام اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است.
1-6-2- فرضیه فرعی پژوهش
میزان آگاهی مسئولین، مشارکت شهروندان، زمین موردنیاز و میزان سرانه براساس سلسله مراتب عملکردی شهر باعث پراکندگی توزیع فضایی مناسب در جهت نیل به توسعه پایدار شهری موثر است.
1-7- متغيرهاي پژوهش
در این پژوهش متغیر مستقل یا همان علت کاربری فضای سبز و پارک های محله ای می باشد که در توسعه پایدار شهری و سلمانشهر که متغیرهای وابسته یا معلول است، تاثیرگذار می گذارد و از نوع متغیرهای رابطه ای است.

1-8- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی است که از طریق مطالعه کتب، مقالات، آمارنامه ها و مراجعه حضوری به سازمان های ذیربط جمع آوری شده است و براي ادامه كار و در اين ميان با مشاهدات میدانی از پاركها و فضاهاي سبز خياباني و محاسبات مربوط به پیش بيني جمعیت تا سال 1400، بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335 تا 1390 انجام شد. سپس با توجه به ارزیابی وضعیت موجود فضای سبز و پارك ها و استفاده از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مطالعات کاملتر شد و سرانه فضای سبز و نیز پیش بيني سطح مورد نیاز براي فضاهای سبز و پاركهاي شهر و کمبود زمین انجام و ترسیم جداول ، نمودارها، نقشه ها با استفاده از نرم افزارهایAuto Cad , Arc GIs Microsoft Excel تهیه شده است و در پایان نگارش و تایپ آن انجام گرفت.

1-8-1- روش های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و داده های موجود از ادارات و سازمانهای ذیربط استفاده شده است. در روش کتابخانه ای از کتب، مقالات، نشریات و آمارنامه ها استفاده می شود و اطلاعات میدانی از مراجعه مستقیم محقق است. ارائه پرسشنامه به استفاده کنندگان از پارک کوثر از روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1393 به مدت 5 هفته آغاز و در روز جمعه 26 اردیبهشت 1393 به پایان رسید و به طور تصادفی در هفته اول روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و در هفته دوم روزهای سه شنبه، پنج شنبه و در هفته سوم در روزهای یکشنبه ، جمعه و در هفته چهارم در روزهای شنبه ، سه شنبه و در هفته پنجم در روزهای دوشنبه ، جمعه مورد آماربرداری قرار گرفت و تعداد 100 برگ پرسشنامه در پارک توزیع شد.آمار برداری به روش پرسشنامه همراه با مصاحبه از افراد داخل پارک برای دقت عمل بیشتر و بالا بردن ضریب اطمینان به پاسخهای داده شده، نبود اطمینان به برگشت پرسشنامه و منع از پر کردن آنها توسط استفاده کنندگان صورت گرفته است و حاصل خروجی بررسی ها جداول، نمودارها و نقشه ها می باشد.
1-8-2- تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات
تجزیه اطلاعات از طریق داده های جمع آوری شده و تحلیل آنها با ترسیم جداول ، نمودارها ، نقشه ها با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad , Microsoft Excel , Arc gis تهیه شده است.

1-9- قلمرو تحقیق (زمان ، مکان ، موضوع)
محدوده‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شهر سلمانشهر در غرب استان مازندران و در طول جغرافیایی 36 درجه و 42 دقیقه الی 37 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه الی 46 درجه طول شرقی کشور واقع شده است. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 جمعیتی بالغ بر 10648 نفر را در خود جای داده است. مساحت این شهر برابر با 760 هکتار می‌باشد. پژوهش حاضر مربوط به سال 1392 می باشد که در تابستان 1393 به پایان می رسد و به بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز سلمانشهر (پارک محله ای ) با تاکید بر توسعه پایدار شهری می پردازد.
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
در آغاز این پژوهش، لازم بود که در زمینه ادبیات موضوع و مبانی نظری آن مطالعاتی صورت پذیرد که در طی مدت یک ماه ، مطالب موردنیاز گردآوری شد. در مرحله بعد برای تهیه بانک اطلاعاتی سلمانشهر، در تهران به مرکز آمار ایران ، در استان مازندران با مراجعه حضوری به استانداری مازندران، سازمان راه و شهرسازی استان ، بخشداری شهرستان عباس آباد ، یک سری از داده ها جمع آوری شد و از شرکت های مهندسین مشاور آمایش محیط ، مهندسین مشاور پارت ، مهندسین مشاور شهرتاش ، طرح هادی ، طرح جامع- تفصیلی سلمانشهر و اطلاعاتی پیرامون پژوهش تهیه گشت که به مدت 2 ماه بدلیل کمی زمان در رفت و آمد و مشکلات تهیه اطلاعات و داده ها بوده است.
در گردآوری اطلاعات مربوط به فضاهای سبز و پاركهاي شهر سلمانشهر، بدليل اینکه واحد فضای سبز شهرداری با کمبود اطلاعات و به روز نبودن آن روبرو است ، كمك چندانی به اینجانب نشد و تنها وسعت فضاهای سبز شهر در اختیار نگارنده قرار گرفت و چون با كمي زمان و فقدان روحیه همکاری در ارائه داده ها از مراجع ذیربط روبرو بوده ، پژوهشگر بر آن شد تا آنجا كه مقدور است بر اساس روش مشاهدات میدانی به دفعات مکرر، براي جمع آوري اطلاعات به پارکها و فضاهای سبز شهر مراجعه نموده تا اطلاعات جامع و كاملي را در حيطه این پژوهش بدست آورد و در آخر کار نقشه های موردنیاز را در نرم افزار GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) تولید و بانک اطلاعاتی جامعی در ارتباط با پارک های شهر سلمانشهر تهیه شد.
1-11 – نوآوری پژوهش
عنوان پژوهش حاضر، موضوع کاملا جدیدی است که برای نخستین بار در سلمانشهر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با توجه به اهمیت فضای سبز در زندگی روزمره و کاهش فضاهای باز شهری، پژوهش حاضر می تواند مدیران شهری سلمانشهر را در جهت نیل به توسعه پایدار شهر سلمانشهر از طریق طرح استراتژی توسعه شهری و همچنین می تواند به عنوان بخشی از شرح خدمات طرح های توسعه شهری، طرح جامع فضای سبز سلمانشهر(هر یک از پارک های شهر) ، طرح توسعه و مکان یابی فضاهای سبز و پارک های شهری، طرح استراتژی توسعه سلمانشهر گنجانیده شود و مهندسین مشاور معماری و شهرسازی، نهادهای اجرایی را یاری نماید.

1-12- دستاوردهای پژوهش

الف- دستاورد این پژوهش برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه چیست؟
دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه با دید وسیعتری از فضاهای سبز شهری و نحوه ارتباط آن با رویکرد توسعه پایدار شهری می نگرند و همراه با آن بدلیل نمونه موردی این پژوهش(سلمانشهر) با یک شهر ساحلی- توریستی که پارک ها و فضاهای سبز آن مهمترین عامل در جذب توریست می باشد، آشنا می شوند.

ب- دستاورد این پژوهش برای سیاست گذاران ملی مسئول توسعه بخشهای اقتصادی و اجتماعی چیست؟

کاربری فضاهای سبز سلمانشهر به عنوان منبع مهمی از درآمد در زمینه اقتصاد شهری با اتخاذ راهکارها، ایجاد و توسعه می تواند از طریق جذب توریست استفاده کنند که خود گامی در توسعه پایدار شهری است.

ج- دستاورد این پژوهش برای سایر موسسات و بنگاههای صنعت و کسب وکار مورد نظر چیست؟

رديف
نام سازمان
نوع استفاده
1
شهرداری سلمانشهر
آگاه شدن مسئولین شهری از وضعیت کاربری فضای سبز و چاره اندیشی برای برنامه های آتی
2
منابع طبیعی
ایجاد تشکل های منطقه ای برای حفاظت از فضاهای سبز شهری
3
دفاتر و مشاوران طراحی ، اجرا و نظارت فضای سبز
همکاری با نهادها و توسعه دهندگان شخصی به منظور رفع نیازها و مشکلات موجود از طریق مشاوره و در اختیار قرار دادن گونه های مناسب گیاهی

1-13- خلاصه فصل
در این فصل که به کليات تحقیق اختصاص يافته است در بيان مفاهيمی چون: بیان مسئله ، اهداف تحقیق و اهمیت پژوهش، سوال اصلی و سوالات فرعی، فرضيه های پژوهش، روش های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، مکان یابی، کاربری فضای سبز Next Entries منبع پایان نامه با موضوع برنامه ریزی شهری، سلسله مراتب، کاربری اراضی، اراضی شهری