منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، مکان یابی، کاربری فضای سبز

دانلود پایان نامه ارشد

شهر…………………..151
4-5 نمودار سهم درصدی کاربری فضای سبز سلمان شهر نسبت به سایر کاربریهای موجود در شهر………………152
4-6 نمودار نوع جنسيت استفاده کنندگان از پارك كوثر…………………………………………………………………………155
4-7 نمودار وضعيت تاهل استفاده كنندگان از پارك کوثر……………………………………………………………………….156
4-8 نمودار وضعيت سنی استفاده کنندگان از پارک کوثر………………………………………………………………………156
4-9 نمودار وضعيت تحصيلي استفاده کنندگان از پارک کوثر………………………………………………………………….157
4-10 نمودار وضعيت شغلي استفاده كنندگان از پارک کوثر……………………………………………………………………….158
4-11 نمودار ميزان رضايتمندي استفاده کنندگان از امكانات و تجهيزات موجود در پارك کوثر………………………159
4-12 نمودار دلايل نارضايتي استفاده كنندگان از پارك کوثر……………………………………………………………………..160
4-13 نمودار انواع وسايل نقليه جهت تردد به پارك کوثر………………………………………………………………………..160
4-14 نمودار انگيزه مراجعه كنندگان به پارك كوثر………………………………………………………………………………….161
4-15 نمودار مكانهاي پيشنهادي پاسخ دهندگان براي احداث پارك جدید در سلمان شهر……………………………..162
4-16 نمودار سهم درصدی مساحت پارکها در وضع موجود نسبت به تفکیک تراکم محلات…………………………..163
4-17 نمودار گروههای مشارکت کننده در طرح استراتژی توسعه فضای سبز سلمان شهر……………………………….172

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

3-1 شکل نمای ورودی متل قو در سال1340………………………………………………………………………………………….83
3-2 شکل نمایی از سلمان شهر در سال 1393 ………………………………………………………………………………………..83
3-3 شکل بافت خطی سلمان شهر…………………………………………………………………………………………………………85
3-4 شکل نمایی از پارک طلارود………………………………………………………………………………………………………..103
3-5 شکل نمایی از پارک فجر……………………………………………………………………………………………………………106
3-6 شکل نمایی از پارک فجر……………………………………………………………………………………………………………106
3-7 شکل نمایی از پارک گلستان………………………………………………………………………………………………………..109
3-8 شکل نمایی از پارک گلستان………………………………………………………………………………………………………..109
3-9 شکل نمایی از پارک شمشادی سی سرا…………………………………………………………………………………………112
3-10 شکل نمایی از پارک شمشادی سرا………………………………………………………………………………………………113
3-11 شکل نمایی از پارک ساحلی جمشیدآباد……………………………………………………………………………………….116
3-12 شکل نمایی از پارک یاسمن………………………………………………………………………………………………………..118
3-13 شکل نمایی از پارک کوثر…………………………………………………………………………………………………………..126
3-14 شکل نمایی از پارک کوثر…………………………………………………………………………………………………………..126
4-1 شکل محصور کردن فضا توسط دیوار……………………………………………………………………………………………144
4-2 شکل ایجاد کنج های امن…………………………………………………………………………………………………………….144

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

3-1 نقشه موقعیت سلمان شهر در تقسیمات سیاسی کشور………………………………………………………………..69
3-2 نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه……………………………………………………………………………………………..72
3-3 نقشه کاربری اراضی موجود و پیشنهادی سلمان شهر…………………………………………………………………93
3-4 نقشه پارک های سلمان شهر براساس سلسله مراتب ………………………………………………………………….97
4-1 نقشه محدوده قانونی سلمان شهر………………………………………………………………………………………….147
4-2 نقشه امکانات و محدودیت های توسعه سلمان شهر…………………………………………………………………148
4-3 نقشه محله بندی شهر براساس میزان تراکم جمعیتی سلمان شهر…………………………………………………152
4-4 نقشه شبکه دسترسی (ارتباطی) سلمان شهر…………………………………………………………………………….154
4-5 نقشه فضای سبز پیشنهادی سلمان شهر در تراکم بالای جمعیت برای سال 1400…………………………..164
4-6 نقشه فضای سبز پیشنهادی سلمان شهر در محله تراکم متوسط جمعیت برای سال 1400………………..165
4-7 نقشه فضای سبز پیشنهادی سلمان شهر در محله تراکم پایین جمعیت برای سال 1400 ………………….167
4-8 نقشه پیشنهادی فضای سبز سلمان شهر برای سال 1400……………………………………………………………167

چکیده
شهر يك سیستم اكولوژي پیچیده است كه دارای سه بخش طبيعي، اجتماعی و اقتصادی و حتی در بعضی مواقع سیاسی است به خصوص در ایام انتخابات. فضای سبز شهري، زیربنای بخش طبيعي شهر و همچنین بخش اصلی تولید طبيعي در ساختار شهر است. قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شهرها را به کانون تجمع های زیستی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل کرده و ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم پارک ها و فضای سبز شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگیهای زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند و می توانند در توسعه رشد فرهنگی شهروندان تاثیرگذار باشند چرا که مبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و به مثابه ریشه ای است که درخت را تغذیه می کند.
روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است .داده ها و آمارهای موجود با استفاده از نرم افزارهاي Excel , Auto cad, Arc Gis ترسیم شده است و به بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز(پارک محله ای) با تاکید بر توسعه پایدار شهری پرداخته شده است. شهر سلمانشهر به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری سلمانشهر، نیاز به شناسایی و تقویت شاخص های پایداری در شهر می باشیم،از آن جمله کمیت و کیفیت پارک ها و فضاهای سبز شهری،دسترسی عادلانه به کاربری های شهری و استفاده بهینه از آن. نتایج حاصله از آن حاكي است كه سرانه اختصاص یافته به کاربری فضای سبز سلمان شهر برابر با 27/11 مترمربع است كه با استانداردهای ارائه شده از سوي وزارت راه و شهرسازي كه 12- 7 مترمربع تعيين شده است،مطابقت دارد اما هیچ همخوانی بین جمعیت و پارکها وفضای سبز سلمان شهر وجود ندارد و این کاربری بدون سلسله مراتب شهری و به صورت غیرعلمی مکان یابی و بدون برنامه ریزی دقیق مدیران جانمایی شده است و پیشنهاداتی نظیر علمی و مکانیزه نمودن مدیریت از حالت سنتی به علم روز، ضرورت استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، استفاده از ابزار قانونی و تامین اعتبارات لازم، مشارکت شهروندان و تشکیل انجمن های محلی(NGO)، طرح راهبردی فضای سبز، مکان یابی و احداث پارکهای جدید براساس سلسله مراتب که در آن اصول برنامه ریزی و استانداردهای مکان یابی آن و غیره در نظر گرفته شده است.
كليدواژه ها: فضای سبز ، استراتژی توسعه شهری(CDS)، توسعه پایدار شهري ، سلمانشهر

فصل اول :
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه از شهر به عنوان موتور محرکه توسعه کشورها یاد می کنند، به طوری که شهر مرکز تبدیل فن آوری است و هر روز فنون جدید خلق و ابداع و در شهرها به کار گرفته می شود. اثرات شهرنشینی، توسعه شهری سبب دور شدن شهروندان از طبیعت مي شود. فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت كالبدی شهر است و امروزه به عنوان یكی از عناصر بافت شهر در جهت كاهش آسیب پذیری شهر و افزایش كارایی بافت شهری در برابر مخاطرات طبیعی نظیر سیل ، زلزله مورد توجه است. پارکها و فضای سبز شهری، محیط زیست انسان را قابل سکونت کرده، با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست تکنولوژی مقابله می کند یعنی تعادل بخشی به متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی در شهرها می شود چرا که به نحو موثری می تواند در کاهش گردوغبار ، آلودگی های شیمیایی ، آلودگی هوا ، تعدیل درجه حرارت ، افزایش نسبی رطوبت و تلطیف هوا ایفای وظیفه کند. بحثی که می بایست در این پژوهش به آن پرداخته شود با عنوان بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز( پارک محله ای) با تاکید بر توسعه پایدار شهری و نمونه موردی آن شهر سلمان شهر می باشد. در این فصل که به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است ابتدا به طرح بیان مسئله و اهداف موضوع تحقیق می پردازیم، سپس اهمیت موضوع، سوالات، فرضیات، اهداف ، متغیرها بیان می شوند و در ادامه روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، قلمرو تحقیق و همچنین مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است، پرداخته می شود.
1-2- بیان مسئله
امروزه کاربری های عمومی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه شهری می باشد که به دلایلی چون تراکم بالای جمعیت و عدم توجه به شعاع دسترسی و آستانه های جمعیتی در ارتباط با مکان یابی نامناسب کاربری ها قادر به ارائه کارکردهای مطلوب به شهروندان نمی باشد. شهر نشینی ، توسعه شهری و بدنبال آن مشکلات اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در شهرها باعث تعارض میان شهرها و محیط زیست طبیعی،کاهش فضای سبز و بیگانگی شهروندان از یکدیگر می شود . فضای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری است که با پوشش گیاهی انسان ساخت و واجد بازدهی اجتماعی- اکولوژی می باشد و اهمیت آن امروزه ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کاربری فضای سبز، رشد جمعیت، سلسله مراتب، سرانه فضای سبز Next Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، توسعه شهر