منبع پایان نامه با موضوع تعاونی ها، طبیعت گردی، بهینه کاوی

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگری
تعاونیهای گردشگری به مثابه رابط بین دولت و مردم عمل میکنند( حبیب پور و همکاران، 1383).امروزه در اكثر ممالك پيشرفته و حتی در كشورهای آسيايی به ويژه هند تعاونیهای توريستی نقش مهمی را در توسعه ملی اين كشور ايفا كردهاند. در واقع اين كشورها از تعاونیهای توريستی به عنوان ابزاری مهم و تأثيرگذار در توسعهی اقتصادی و اجتماعی كشور سود برده و توانستهاند از طريق تشكيل و گسترش اين نوع تعاونی ها به ايجاد فرصتهای شغلی برای مردم منطقه از يك طرف و كسب درآمد ارزی و توسعهی اقتصادی ملی از طرف ديگر اقدام نمايند (مولایی هشتجین و همکاران، 1390).
تعاونیهای گردشگری زیر مجموعهای از کل تعاونیها، جوامع کوچک و بزرگی از انسانهای متعهد و مسئول هستند که به حفظ ارزشهای اخلاقی در تمامی جنبههای تجارت اعتقاد دارند. تعاونیها، شرکتهای مردمی تلقی میشوند و انسان و نیازها و آمال او را یک اولویت میدانند وآن را در دستور کار تعاون گران و اعضاء تعاونی قرار میدهند. تعاونیهای گردشگری به عنوان تشکلهای غیر دولتی در بسیاری از کشورها نقش خود را در توسعه گردشگری به خوبی ایفا کردهاند. این تعاونیها کلیه مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، راهنمایی، اسکان، مسافرت و …. مرتبط با گردشگران را به خوبی ساماندهی و برگزاری میکنند. این تعاونیها گاهی چند منظوره و گاهی تک منظوره فعالیت میکنند. تعاونیهای یک منظوره بخشی از امور را به عهده میگیرند. این امر ممکن است حمل و نقل، راهنمایی و هدایت گردشگران، تبلیغ و یا حتی خدمات خاص باشد (فرزین، 1386).
انگیزه و محرک اصلی شکلگیری تعاونیها، بهرهمندی همه شرکاء و اعضا از منابع و اهداف است. تعاونیها برای اهداف مختلفی ایجاد میشوند. تعاونیها ایجاد میشوند تا محصولات و خدمات جدید بیافرینند، به سطوح بالاتری از کفایت و صرفه جویی نسبت به مقیاس128 دست یابند، بازارهایی افتتاح کنند که قبلاً غیر قابل دسترسی بودند یا به منابع مشترک مالی و یا انسانی دست یابند. تعاونیها میتواند با نامها و ساختارهای مختلف در بخش خصوصی، یا بخش عمومی یا بین بخشهای خصوصی و عمومی شکل گیرند. با این حال رمز یک تعاونی موفق، تشخیص این نکته است که تعاونی رابطهای کاری است که در آن شرکا، خطرها، پاداشها و مسئولیتهای مشترکی را در قبال موفقیت یا شکست تقبل میکنند. البته این طور نیست که شرکا به منابع یکسانی برسند. برای بخش عمومی یک مشارکت به شکل تعاونی با بخش خصوصی موارد زیر را به همراه دارد (گردشگری بریتیش کلمبیا129، 2003):
دسترسی به منابع جدید سرمایه
توسعه شتاب یافته داراییهای زیر بنایی
حفظ یا بهبود سطوح خدمات
دسترسی به مهارت در طراحی، مدیریت و خدماترسانی
درک ارزش داراییهایی که از آنها استفاده بهینه نشده است .
ارزش بالاتر از فرصتهای توسعه اقتصادی از طرف دیگر برای بخش خصوصی مشارکت از طریق تعاونی ها موارد زیر را به همراه میآورد(گردشگری بریتیش کلمبیا130، 2003):
دستیابی به بازارهای جدید که به تنهایی قادر به توسعه نیستند.
توانایی بهبود سطح مهارت و اجرا .
گسترش محصولات و خدمات، فراتر از سطح کنونی
افزایش اعتبار از طریق ارتباطات .
فرصت کسب دستاوردی برابر با ریسکها و شایستگیهای مخاطرهها .
2-4-3- اهداف تعاونی های توريستی
تعاونیهای توريستی با هدف كلی كمك به توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل مینمايند به اين مبنا اهداف ويژه و اختصاص اين نوع تعاونیها را میتوان بر اساس قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ايران به شرح ذيل بيان نمود (مولایی هشتجین و همکاران، 1390):
ايجاد اشتغال و گسترش فرصتهای شغلی برای مردم مناطق توريستی پذير و در نتيجه آن افزايش درآمد مردم مناطق مورد نظر .
قراردادن وسايل و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل .
ادغام مديريت و سرمايه و در اختيار قرار دادن مديريت شركت در دست اعضای آن .
بهينه نمودن اقشار مختلف جامعه از درآمدهای حاصله از توسعه ی فعاليتهای گردشگری .
ايجاد زمينه برای بهرهبرداری اقتصادی از قطبهای گردشگری به ويژه در استانهای شمالی .
گسترش سرمايه گذاری در بخش گردشگری و كمك به عمران و آبادانی قطبهای گردشگری .
گسترش مشاركت مردمی در فعاليتهای گردشگری و توريسم .
تقويت فرهنگ كار دسته جمعی و مشاركت گروهی .
2-4-4- انواع تعاونی گردشگری
تعاونی میتواند با نامها و ساختارهای مختلف در بخش خصوصی، با بخش عمومی یا بین بخش خصوصی و عمومی شکل گیرد. تعاریف زیر در خصوص انواع مختلف تعاونیها، توسط کمسیون گردشگری کانادایی در سال 1995 ارائه گردیده است (فرزین، 1386):
کنسرسیوم: روی هم گذاشتن منابع به منظور دست یافتن به منافعی که به تنهایی به دست نمیآید (برای مثال: فناوری مشترک، خدمات مشترک)
سرمایهگذاری مشترک: یک پروژه همکاری و تعاون که به طور معمول در برگیرنده مهارتها و منابع مختلف است و در پی یک فرصت است. پروژه آغازین اغلب در درون خود ماهیت همکاری و تعاون دارد.
بازاریابی تعاونی: توافقی است بین شرکای بازار برای کالاها یا خدمات آنها طی تبلیغات مشترک. اغلب به حداکثر کردن ظرفیت توزیع شبکههای شرکای مختلف و آشنا شدن با بازارهای مقصد طی یک مشارکت درون بازاری مربوط میشود.
ائتلافات استراتژیک: به طور کلی یک موافقت طولانی مدت برای دستیابی به اهداف مشترک است و ممکن است سازمانهای کوچک و بزرگ را با منابع و تخصص مکمل شامل گردد. اصطلاح استراتژیک به این خاطر انتخاب شده است که این گونه ائتلاف ها، اهداف بسیار مهمی را در توسعه بازار کسب و کار شرکا دارند.
روابط زنجیره ارزش: جایی که سازمانها، در صنایع مختلف با مهارتهای منحصر به فرد اما تکمیلی، تواناییهای خود را به هم مرتبط میکنند تاارزش بیافرینند. این رابطه با فعالیتهای مشترک یا نیمه مشترکی که در نواحی مختلف انجام میشود منسجم میگردد.
شبکه سازمان: یک ائتلاف چند سازمانی که در آن اعضاء برای رسیدن به اهداف مشترک همکاری میکنند.
واگذاری به پیمانکار: قراردادی که طی آن خدمات حاشیهای و فرعی سازمان به فراهم آوردگان شخص ثالت واگذار میشود.
2-4-5- مروری بر مطالعات بهینه کاوی انجام شده در خصوص تعاونی های گردشگری
فرزین (1384) در مطالعهی بهینه کاوی به مطالعه، بررسی ساختار، حوزههای فعالیت، نحوه تأمین مالی و تعامل با دولت توسط تعاونیهای گردشگری در 8 کشور کانادا، تایلند، ایلات متحده آمریکا، نپال، یونان، ترکیه، مالزی و هند پرداخته است. وی عنوان نموده است که دلایل زیادی برای انتخاب این کشور داشته است. از جمله میزان موفقیت بخش تعاونیهای گردشگری در صنعت گردشگری کشور مربوطه، وضعیت گردشگری و بخش تعاون و مهمتر از همه میزان توسعه یافتگی کشورها تا الگوهای متفاوت در کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه بررسی گردد و دیدگاه متنوع و وسیعی از الزامات، بایدها و کارکردهای تعاونیهای گردشگری در سرتاسر جهان به دست آید. نتایج حاصل از مطالعات کشورها در 4 حوزه تقسیم بندی شده است: حوزه های فعالیتی تعاونیهای گردشگری، ساختار تعاونیهای گردشگری، نحوه تامین مالی، تعامل با دولت. جدول زیر خلاصهای از از مطالعه بهینه کاوی می باشد (فرزین، 1384):

جدول 2- 5: جمع بندی تجارب تعاونیهای گردشگری در کشورهای منتخب

کشور
حوزه های فعالیتی تعاونی گردشگری
ساختار تعاونی های گردشگری
نحوه تامین مالی
تعامل با دولت
کانادا
بازاریابی داخلی
بازاریابی خارجی
گردشگری ماجراجویانه
طبیعت گردی
تعاونیهای گردشگری با انجمن تعاونیهای کانادا، شورای تعاونیهای کانادا و دبیرخانه دولتی تعاونیهای کانادا و دانشگاهها ارتباط دارند
فروش سهام
سرمایه وام گرفته شده
اندوخته ها
کمکهای مالی از انجمن تعاونیها، شورای تعاونیها، دبیرخانه دولتی تعاونی ها و دانشگاهها
دولت از تعاونیهای گردشگری متمرکز بر بازاریابی داخلی تعاونی حمایت می کند
تعاونیهای گردشگری با سازمان های گردشگری و فراغت کانادا ارتباط مستقیم دارند.
یونان
عموماً در راستای گردشگری مبتنی بر فعالیت های کشاورزی به منظور توسعه مناطق روستا نشین و جلوگیری از مهاجرت روستاها به شهرها تأسیس شده اند.
ارائه اقامتگاههای گردشگری و زندگی در روستا و مشارکت در فعالیتهای کشاورزی روستایی
مشارکت حداقل 7 نفر البته با موافقت دادگاه ایالتی
حمایت مالی دولت
فروش سهام
اخد وام
دولت از تعاونیهای گردشگری حمایت مالی می کند
دولت بر تعاونی ها از طریق وزارت کشاورزی و شخص وزیر نظارت می کند
تابلند
گردشگری سلامت
طبیعت گردی
گردشگری روستایی
تعاونی های گردشگری دارای استقلال اندکی از دولت هستند.
تعاونی های گردشگری علاه بر سازمانهای ملی با کشورهای خارجی جهت کمکهای فنی در ارتباط هستند.
فروش سهام
وام و اندوختهها
کمکهای مالی از سازمانهای توسعه ملی و منطقهای
تعاونی تانگ دانگ توسعه تعاونیهای گردشگری در مناطق محروم را به عهده دارند
جذب حمایتهای مالی از دولت
تعاونیها بخشی از ساختار وزارت کشاورزی و تعاونیها به شمارمی روند.
وزارت ورزش و گردشگری در زمینه بازاریابی، ارائه خدمات فنی، اطلاعات و آمار به تعامل با تعاونیهای گردشگری می پردازند.
وزارت کشاورزی و تعاونیها و مؤسسات وابسته به آن در زمینه قانونگذاری و امور اداری و نیز حمایتهای مالی و اعطای وام حمایت می کنند.
ترکیه
اولویت های حوزههای فعالیتی تعاونی های گردشگری بر گردشگری روستایی، کشاورزان، طبیعت گردی و صنایع دستی می باشد.
صنایع دستی در زمینه تولید گلیم و گبه
اصول کلی قوانین و مقررات تعاونی ها سیاست گذاری شده است.
تعاونی های گردشگری با UNWTO و اتحادیه اروپا در آموزش، همکاری، توسعه وبرنامهها دارای هماهنگی هستند.
فروش سهام
اخد وام
کمکهای مالی دولت
طبق قانون تعاونی ها در هر لحاظ تحت نظارت و بازرسی دولت هستند.
قوانین و مقررات متعددی برای تعاونیها وجود دارد.
هندوستان
عمدهترین حوزه که در راستای سیاستهای دولت است تعاونی های گردشگری روستایی می باشند.
زمینه های طبیعت گردی، فرهنگ محلی و صنایع دستی، اماکن درمانی و حیات وحش
طبق قانون اساسی تعاونی ها از استقلال برخورد دار نیستند.
شرکتهای توسعه تعاونی ها عمده تأمین مالی تعاونی را به عهده دارند.
دولت علاوه بر ایفای نقش قانون گذاری و تشکیل و توسعه تعاونیها را در بخش های خاصی از اقتصاد ترویج می دهد.
وزارت فرهنگ و گردشگری و سازمان ملی تعاون بر فعالیت تعاونی های گردشگری نظارت دارند.
تعاونی های گردشگری از طریق دولت با اتحادیه بین المللی تعاونی های گردشگری (TICA) و سازمان تعاونی های آسیا و سازمان ASEN در زمینه آموزش، تبادل اطلاعات و تجربیات و دریافت کمکهای فنی و اطلاعات همکاری دارند.
ایلات متحده آمریکا
عموماً در روستاها تشکیل شدهاند
حوزه فعالیت آنها از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است.
عموماً در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی فعالیت میکنند
در حوزه بازاریابی با دایره تجارت بریتانیا همکاری دارند.
اصول اولیه در ساختار تعاونی ها وجود ندارد
فروش سهام
وام و اندوخته
مستقل از دولت فدرال و حکومتهای ایالتی هستند.
دولت فدرال در زمینه نشر دانش تعاونی های گردشگری، ارائه کمکهای مؤثر فنی، حقوقی به تعاونی ها نقش دارند.

(مأخذ: فرزین، 1384)
2-5- مروری بر مطالعات پیشین
2-5-1- مروری بر مطالعات خارجی
هایبرز و بنت131 در سال 2003، تحقیقی با عنوان ” همکاری بین سازمانی در مقصدهای گردشگری طبیعت محور” در استرالیا انجام دادند. در این مطالعه، عوامل متعددی که با توجه به استفاده از منابع زیستمحیطی مشترک، سبب همکاری میشوند در خوشههای منطقهای شناسایی گردیده است. از آنجا که محیط زیست، ویژگی منطقهای مهمی است که رقابتپذیری خوشهها را تعیین میکند انتظار میرود که همکاری بین سازمانی در خوشههای گردشگری طبیعت محور محقق گردد. برای شناسایی عوامل یاد شده، دو بخش جداگانه از ادبیات موضوع مورد بررسی قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، چرخه عمر، منابع طبیعی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری