منبع پایان نامه با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل مؤلفه های اصلی، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

) …………………………………………………..83
3-10-5-شاخص اصلاح شده درجه آلودگی………………………………………………………………………….83
3-10-6-ضریب تحرک و درجات ارزیابی خطر…………………………………………………………………….84
3-11-روش تعیین خط مبنا یا زمینه طبیعی در محیط های مختلف………………………………….86
3-12-مبانی آماری استفاده شده در تحلیل نتایج………………………………………………………………….88
3-12-1-روشهای آماری تک متغیره…………………………………………………………………………………….89
3-12-2-روشهای آماری چند متغیره …………………………………………………………………………………..90
3-12-2-1-روش تحلیل مؤلفه های اصلی………………………………………………………………………….92
3-12-2-2-روش آنالیز خوشه ای…………………………………………………………………………………………..94

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و نتایج
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………96
4-1-1- نتایج تجزیه شیمیایی غبار فیلتر دودکش…………………………………………………………….97
4-2-1-pHخاک…………………………………………………………………………………………………………………101
4-2-2-ماده آلی خاک…………………………………………………………………………………………………………103
4-2-3-بافت خاک……………………………………………………………………………………………………………….105
4-3-آلودگی خاک………………………………………………………………………………………………………………..108
4-3-1-خاکهای مرتعی……………………………………………………………………………………………………….109
4-3-1-1-خاکهای سطحی………………………………………………………………………………………………..109
4-3-1-1-1-نتایج شاخص بهنجارشده غنی شدگی……………………………………………………….128
4-3-1-1-2-نتایج مربوط به محاسبه ضریب زمین انباشت (I_geo) …………………………….129
4-3-1-1-3-محاسبه شاخص بار آلودگی (Pollution Load index.PLI)…………..144
4-3-1-1-4-محاسبه شاخص اصلاح شده درجه آلودگی (mC_d)…………………………………145
4-3-1-1-5-ضریب آلودگی خاک (Soil Pollution Index, SPI)………………………..146
4-3-1-2-خاکهای زیرسطحی…………………………………………………………………………………………..148
4-4-نتایج تجزیه به روش استخراج ترتیبی…………………………………………………………………………153
4-4-1-عناصر مرتبط با اجزاء تبادل پذیر…………………………………………………………………………..157
4-4-2-ارتباط زمین شیمیایی بین عناصردر جزء کاهش‌پذیر……………………………………………159
4-4-3-عناصر مرتبط با اجزاء اکسایش‌پذیر………………………………………………………………………..165
4-4-4-عناصر مرتبط با اجزاء باقیمانده………………………………………………………………………………168

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………172
5-2-نتایج بدست آمده از محیط زمین شناختی خاک و غبار فیلتر…………………………………..173
5-3- راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت منابع آلودگی در محیط زمین شیمیایی خاک..177
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..183

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول1-1-ترکیب شیمیایی سرباره………………………………………………………………………………………..13
جدول1-2-آلاینده‌های مهم ذوب کنسانتره‌های سولفیدی مس، اثرات و راههای کنترل آن..18
جدول1-3-اثرات 〖SO〗_2 بر روی انسان……………………………………………………………………………………..23
جدول1-4-اثر 〖SO〗_2 بر محیط زیست……………………………………………………………………………………..24
جدول1-5-منابع و ویژگیهای ذرات ریز و درشت…………………………………………………………………. 25
جدول1-6-عوامل اصلی تأثیرگذار بر روند حرکت عناصر در زیست بومهای طبیعی……………..36
جدول1-7-تحرک و دسترس پذیری عناصر مرتبط با فازهای مختلف در خاک……………………38
جدول3-1 برخی روشهای رایج مورد استفاده برای تعیین نقاط نمونه‌برداری………………………..62
جدول3-2- مزایا و معایب روشهای اصلی نمونه‌برداری…………………………………………………………..63
جدول3-3حد آشکارسازی و روش اندازه‌گیری عناصر مختلف در نمونه‌های خاک……………….79
جدول3-4- حد آشکارسازی (detection limit) دستگاهICP در آزمایشگاه Acme کانادا
برای سنجش عناصر مختلف در محلول‌های حاصل از روش استخراج گزینشیBCR……………80
جدول3-5-شدت آلودگی در نمونه‌های رسوب و خاک براساس شاخص زمین انباشت (I_geo)……………………………………………………………………………………………………………………………………….83
جدول3-6-رده‌های متفاوت آلودگی براساس شاخص اصلاح‌شده درجه آلودگی…………………84
جدول3-7-کدهای ارزیابی خطر براساس میزان تحرک نسبی عناصر سمناک در محیط‌های خاک و رسوب………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول4-1- نتایج تجزیه شیمیایی غبار فیلتر (برحسبppm) …………………………………………..97
جدول4-2- مقادیر pH خاکهای سطحی در منطقه مورد مطالعه……………………………………….102
جدول 4-3 مقادیر ماده آلی در خاکهای سطحی منطقه……………………………………………………..104
جدول4-4 غلظت فلزات سمّی سنگین در خاکهای سطحی (ppm) …………………………………110
جدول4-5- ضرایب همبستگی بین متغیرهای خاک سطحی………………………………………………125
جدول 4-6-نتایج انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های خاک سطحی………………………………..126
جدول4-7-نتایج مربوط به شاخص بهنجار شده غنی شدگی برای عناصر بالقوه سمی در خاکهای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………..130
جدول4-8- نتایج محاسبه ضریب زمین انباشت داده‌های خاک سطحی……………………………..133
جدول4-9-نتایج حاصل از محاسبه شاخص بار آلودگی……………………………………………………….144
جدول4-10-کیفیت نمونه‌های خاک……………………………………………………………………………………145
جدول 4-11-مقادیر SPI بدست آمده در خاکهای منطقه…………………………………………………148
جدول 4-12- غلظت فلزهای مورد مطالعه در نمونه‌های خاک زیر سطحی (ppm)…………149
جدول4-13-ضرایب همبستگی بین متغیرهای خاک زیر سطحی………………………………………151
جدول4-14-نتایج انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های خاک زیر سطحی………………………..152
جدول4-15-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله
اول روش تفکیک شیمیایی BCR…………………………………………………………………………………………157
جدول4-16-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله دوم روش تفکیک شیمیایی BCR………………………………………………………………………………………..160
جدول4-17-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله سوم روش تفکیک شیمیایی BCR……………………………………………………………………………………….163
جدول4-18-نتایج حاصل از انجام آزمون PCA بر روی داده‌های عناصر سمناک در مرحله چهارم روش تفکیک شیمیایی BCR…………………………………………………………………………………….166
جدول4-19- نتایج محاسبه ضریب تحرک عناصر سنگین در خاکهای مورد مطالعه و غبار فیلتر………………………………………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1-اثرهای زیست محیطی ذوب فلزات…………………………………………………………………………17
شکل1-2-طرح شماتیک انتقال عناصر سمناک در زیست بوم سامانه…………………………………..37
شکل2-1-نمایی از کارخانه ذوب خاتون آباد…………………………………………………………………………..50
شکل2-2-نقشه گلباد منطقه برحسب بردار وزش باد…………………………………………………………….52
شکل2-3-نقشه زمین شناسی 1:100000منطقه…………………………………………………………………..54
شکل3-4-نمونه‌برداری عمقی. نمونه‌ها از هر افق خاک و توسط هریک از سه روش نشان داده شده برداشته می‌شوند……………………………………………………………………………………………………………….67
شکل3-5-نمایی از نمونه‌های خاک برداشته شده…………………………………………………………………..71
شکل3-6-نمونه خاک کشاورزی منطقه………………………………………………………………………………….72
شکل3-7-موقعیت ایستگاههای نمونه‌برداری از خاک مرتعی…………………………………………………73
شکل3-8-نمایی ازانجام مرحله چهارم BCR بر روی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، مبدأ و معاد Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، سلسله مراتبی، سلسله مراتب، اثرات زیست محیطی