منبع پایان نامه با موضوع تحلیل اطلاعات، عوامل بیرونی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

توصیفی- پیمایشی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا به شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد ( سرمد و همکاران، 1389ص 81).
3-3 جامعه آماری تحقیق
يك جامعه آماري عبارت است از مجموعه افراد يا واحد ها كه حداقل داراي يك صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفت هاي) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. يعني اين تعريف بايد چنان بيان شود كه از نقطه نظر زماني و مكاني همه واحدهاي مورد مطالعه را دربرگيرد و در ضمن با توجه به آن، از شمول واحدهايي كه نبايد به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگيري به عمل آيد.(هومن،1380 ص 71)
جامعه آماری این تحقیق شامل پرسنل و کارمندان بانک سينا در شعب شرق استان تهران می‌باشد جامعه آماری مورد مطالعه 140 نفر تعیین شد.
3-4 نمونه آماري و روش نمونه گیری
جمع آوري و مطالعه مجموعه جامعي از داده هاي مربوط به حوزه خاصي از پژوهش ها، يا از لحاظ فيزيکي غير ممکن است و يا عملا ميسر نيست. بنابراين بدليل محدوديت زمان، منابع و امکانات مجبوريم از نمونه گيري استفاده کنيم. نمونه از جامعه آماري، مجموعه اندازه هايي است که عملا در جريان يک تحقيق گردآوري مي شود.(گوري ک. باتاچاريا.ا. جانسون، 1386، ص 12)
برای تعیین تعداد نمونه آماری تحقیق حاضر از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. نوع نمونه گیری نیز تصادفی طبقه بندی شده است.
جامعه آماري مورد مطالعه140 نفر می‌باشد لذا طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه103 نفر برآورد گرديد. در نهایت105 پرسشنامه توزیع شد و همه پرسشنامه‌های ارجاع داده شده پرسشنامه تکمیل و قابل استفاده بود.
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در تحقيق حاضر روش گردآوري اطلاعات را به طور كلي به 2 دسته ميتوان تقسيم كرد:
1- روش کتابخانه ای
در اين تحقيق براي جمعآوري اطلاعات مربوط به مباني نظري و ادبيات تحقيق از منابع كتابخانهاي و اينترنتي شامل كتب، مقالات و مطالعات موردي مختلف استفاده شده است.
2- روش میدانی
روشهاي ميداني به روشهايي اطلاق ميشود كه محقق براي جمعآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيروني برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يعني افراد، اعم از انسان، موسسات، موردها و غيره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري كند. در واقع او بايد ابزار سنجش يا ظروف اطلاعاتي خود را به ميدان ببرد و با پرسشگري، مصاحبه، مشاهده و تصوير برداري آنها را تكميل نمايد سپس براي استخراج، طبقهبندي تجزيه و تحليل به محل كار خود برگردد(حافظ نيا، 1388).در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در طیف 5 گزینه ایی لیکرت و از خیلی زیاد تاخیلی کم می باشد. در ادامه سوالات پرسشنامه و مولفه های مربوط به آن بیان شده است .
مولفه ها
شماره سوالات در پرسشنامه
عوامل درونی
1-7
عوامل بیرونی
8-15
ویژگی های فردی
4 سوال اول پرسشنامه
جدول 3-1: مولفه های مربوط به رضايت

مولفه ها
شماره سوالات در پرسشنامه
تعهد عاطفی
16-23
تعهد مستمر
24-31
تعهد هنجاری
32-39
جدول 3-2: مولفه های مربوط به تعهد

گزينه انتخابي
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
امتياز
1
2
3
4
5
جدول 3-3: نمره دهي به پرسشها در طيف ليكرت
3-6 روايي و پايايي پرسشنامه
يكي از مهمترين مسائل در پژوهش‌ها، تعيين ميزان روايي و پايايي پژوهش است. در بخش اعتبار يا روايي66، پژوهشگر در پي آن است كه مشخص سازد آيا يافته‌هاي بدست آمده از پژوهش را مي‌توان به كل جامعه يا گروه‌هاي مشابه آن تعميم داد يا خير؟ برخلاف پايايي67 يا اعتماد كه مسئله‌ايي كمي است و اندازه‌گيري آن ساده‌تر، اعتبار يا روايي بيشتر مسأله‌اي كيفي است و اندازه‌گيري و ارزيابي آن مشكل‌تر است. پايايي بدنبال سنجش اين است كه آيا ابزار تحقيق در زمان و مكان ديگري نتايج مشابه را بدست خواهد داد، در واقع در سنجش پايايي مي‌خواهيم بدانيم به چه ميزان برداشت پاسخگويان از سؤالات يكسان بوده است. (منصورفر، 1388، ص 448)
پرسشنامه این تحقیق محقق ساخته می باشد و برای گرفتن روایی، پرسشنامه در اختیار چندین اساتید قرار گرفته و از روایی آن اطمینان حاصل شد. ثبات یا سازگاري داخلی یک مجموعه از عناصر مورد اندازه گیري، اشاره به میزان و درجه اي دارد که آن عناصر در یک مجموعه با یکدیگر همگن و متجانسند ثبات یا سازگاري را می توان با استفاده از یک ضریب پایایی مانند آلفاي کرونباخ تخمین زد. براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره هاي هر زیرمجموعه سوال هاي پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود.سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

α = ضريب آلفاي كرونباخ
K = تعداد سوال‌هاي پرسشنامه
Si² = واريانس مربوط به سوال iام
Sx² = واريانس كل آزمون

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از 0/0 (عدم پایداری) تا 1/0 (پایایی کامل) قرار می گیرد. که هرچه مقدار به دست آمده به 1/0 نزدیک تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر است. معمولا براي آزمون با اهداف پژوهشی، حصول پایایی بین 6/0 تا 8/0 کافی می‌باشد. ( مقدار قابل قبول در اکثر منابع بالاتر از 7/0 می‌باشد). آلفای کرونباخ این پژوهش برای پرسشنامه رضایت شغلی 714/0 و برای پرسشنامه تعهد 859/0 بدست آمد و پايائي هر دو پرسشنامه مطلوب برآورد گرديد و در جدول زیر پایایی هر یک از دو پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
مولفه
تعداد سوالات
پایایی
پایائی کلی
15
714/0
جدول 3-4:پایائي پرسشنامه رضايت
مولفه
تعداد سوالات
پایایی
پایائی کلی
24
859/0
جدول 3-5: پایائي پرسشنامه تعهد

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش را مي‌توان به دو دسته روش هاي آماري استنباطي و روش‌هاي اماري توصيفي تقسيم کرد. براي بررسي و توصيف ويژگي‌هاي عمومي پاسخدهندگان از روشهاي آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني و ميانگين استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های آمار استنباطی، تحليل عاملي تائيدي و مدل‌‌ معادلات ساختاري استفاده شده است.همچنين تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و LISREL صورت گرفته است که در قسمت ضمائم تجزیه و تحلیل کامل پیوست داده شده است.

آزمون t تک نمونه
جهت بررسي فرضيه هاي مربوط به میانگین یک جامعه از اين آزمون استفاده می‌شود. از آزمون t تك نمونه جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهشي که عموماً با توزيع پرسشنامه با طيف ليکرت مورد آزمون قرار مي‌گيرند، استفاده مي‌شود. در خروجي آزمون با استفاده از نرم افزار SPSS‌ منظور از Sig(2-tailed) همان P-Value است. اساس تحليل نيز براساس همين P-Value است. نمايش آماري فرضيه‌هاي پژوهش به صورت زير است. چون از طيف ليکرت 5 درجه استفاده شده عدد 3 به عنوان عدد وسط يا ممتنع اساس تحليل خواهد بود.
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ 3
آزمون t دو نمونه وابسته68
جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها زمانی که بحث دو میانگین از یک گروه از اين آزمون استفاده شده است. آزمون پارامتريک t دو نمونه وابسته جهت مقايسه زوجي ميانگين جامعه استفاده مي‌شود. معادل ناپارامتريک آن، آزمون علامت زوجي و ويلکاکسون مي‌باشد.
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
آزمون t براي دو نمونه مستقل
از آزمونt دونمونه‌اي مستقل به منظور بررسي معني‌دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس متغیرهای دوسطحی در خصوص فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است. از آزمونt دو نمونه مستقل زمانيكه دو گروه مستقل از همديگر داشته باشيم، استفاده مي‌شود. با استفاده از نرم افزارSPSS همساني واريانس‌ها توسط آزمون لوين بررسي شده است. در اين قسمت نظرات پاسخ‌دهندگان براساس جنسيت بصورت جداگانه بررسي شود تا مشخص گردد ميان ديدگاه آنان درباره فرضيه هاي پژوهش تفاوت وجود دارد يا خير. بيان آماري فرض‌هاي H0 و H1 به صورت زير است:
H0 : µi = µj
H1 : µi ≠ µj
آزمون تحليل واريانس تک عاملي
براي آزمون برابري بيش از دو ميانگين مي‌توان از ابزار آماري به نام تحليل واريانس69 يا ANOVA استفاده نمود. به عبارت ديگر هرگاه هدف مقايسه برابري ميانگين چندين گروه باشد مي‌توان از اين روش استفاده نمود. در اين روش تغييرات کل به دو بخش تجزيه مي‌شود :
تغييرات کل=تغييرات بين گروهي + تغييرات داخل گروهي
با استفاده از نسبت تغييرات بين گروهي به تغييرات داخل گروهي معيار F بدست خواهد آمد که مبناي تصميم گيري در مورد فرض صفر و فرض مقابل است. فرض‌هاي آماري در آزمون تحليل واريانس تك عاملي به اين صورت زير تنظيم مي‌شوند که فرض صفر مبني بر معني‌دار نبودن تفاوت ميانگين‌‌هاي موردمطالعه، زماني رد مي‌شود که حداقل براي يکي از ميانگين‌ها به صورت µi ≠ µj بر قرار باشد و H1 فرض مخالف آن است. نمايش آماري اين فرضيه‌ها بصورت رابطه 3-2 است:
H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4
H1 : µi ≠ µj حداقل يكي از ميانگينها برابر نمي باشد
براساس برون‌داد نرم افزار SPSS فرض صفر هنگامي رد مي‌شود که مقدار F بدست آمده بيشتر از F جدول با k-1 و n-k درجه آزادي باشد يا مقدار سطح معناداري كمتر از 05/0 باشد.
تحقيق همبستگي و رگرسيون
بسياري از مدل‌هاي تئوريک ابداعي در حسابداري و مالي خبر از وجود همبستگي ميان متغيرها مي‌دهند. (رايان و همکاران،1384) همان‌طور كه در بالا اشاره شد، يكي از انواع روش‌هاي تحقيق توصيفي(غيرآزمايشي)، تحقيق همبستگي است. هنگامي كه محقق، دو يا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به يك گروه يا يك دسته اطلاعات از دو يا چند گروه را در اختيار دارد، مي‌تواند از اين روش تحقيقي استفاده كند، چرا كه اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يك يا چند عامل در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است. (نادري و سيف‌نراقي،1373)
توجه داشته باشيد که تفکيک متغيرهاي وابسته و مستقل از يکديگر، در اين نوع از تحقيق ضروري نيست. همبستگي ميان متغيرها را مي‌توان در يک نقطه زماني در ميان مجموعه‌اي از آزمايش شوندگان اندازه‌گيري کرد. به اين نوع طرح، اصطلاحاً “مقطعي” نيز مي‌گويند. وقتي مشاهدات متغيرها در زمان‌هاي مختلفي صورت گرفته باشد، طرح همبستگي به عنوان “سري‌هاي زماني” توصيف مي‌شود. نوع اخير طرح آزمايش، نسبت به طرح‌هاي مقطعي مزيت‌هايي دارد، بدين ترتيب که امکان جمع‌آوري شواهدي در ارتباط با رابطه‌هاي علي ميان متغيرها وجود دارد. چنانچه ميان پيش افت يک متغير و تأخير يا پس افت متغير ديگر همبستگي وجود داشته باشد، نوعي رابطة علي بالقوه متصور است که از دومي به اولي جريان دارد. چنانچه پ‍ژوهش‌گري بخواهد روابط متقابل ميان بيش از دو متغير را مورد بررسي قرار دهد، مي‌تواند از تحليل عامل استفاده کند.
در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطة دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است. از آنجا كه در اكثر تحقيقات همبستگي دو متغيري، از مقياس فاصله‌اي با پيش فرض توزيع نرمال دو متغيري براي اندازه‌گيري متغيرها استفاده مي‌شود، لذا ضريب همبستگي محاسبه شده در اينگونه تحقيقات ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون70 يا به طور خلاصه ضريب همبستگي پيرسون است كه بين 1 تغيير مي‌كند. در تحقيقاتي كه از تحليل رگرسيون استفاده مي‌شود، هدف معمولاً پيش‌بيني يك يا چند متغير ملاك، از يك يا چند متغير پيش‌بين است(سرمد و ديگران،1378).
فرمول محاسبة ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون به قرار زير است:

كه در آن يا ، كوواريانس X و Y، انحراف معيار X و انحراف معيار Y است. كوواريانس شاخصي براي تغييرات يك متغير با متغير ديگر است كه فرمول آن به قرار زير است:

فرمول ديگري براي ضريب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع همبستگي، مقادير، رگرسيون