منبع پایان نامه با موضوع تابع تقاضا، استان مازندران، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

هاي استان مازندران به كل استانهاي ايران از سال 1386 تا سال1390/6 تهيه شده است. پساز تجزيه و تحليل اطلاعات مطابق مدل هاي ساخته شده در نرم افزارspss نتايج زير حاصل شده است. با تحليل مدل كرايه بر اساسقيمت واقعي سوخت در حالت قيمت ثابت سوخت و حالت افزايشيكدرصدي قيمت سوخت، به ازاي يكدرصد افزايشقيمت سوخت سهم تناژ بار در تعيين كرايه با رشدي 6.5 درصدي روبرو شده است همچنين سهم هر يكاز متغيير هاي مدل به ترتيب فاصله حمل، نوع كالا، هزينه ها، نوع جاده و قيمت سوخت برابر 62.5،32.48، 25.67،12 و 78.9 درصد رشد را نشان مي دهد اين بدان معناست كه نسبت رشد قيمت سوخت با متغيير قيمت سوخت و نوع جاده براي تعيين كرايه حمل بيشترين اثر را دارد.
2-4-7- تاثير افزايش قيمت سوخت بر تقاضاي باري ريلي وسهم آن از حمل ونقل زميني:
حمل ونقل صنعتي است که بخش عمده اي از ميزان مصرف انرژي را نه تنها در کشور ايران بلکه در جهان به خود اختصاص داده است.حدود يک پنجم کل انرژي کشور در بخش حمل ونقل مصرف مي شود، بنابراين هرگونه صرفه جويي در اين بخش تاثير بسزايي در مصرف کل انرژي کشور خواهد داشت.چرا که انرژي يکي از عمده ترين عوامل به حرکت درآوردن اقتصاد است و برنامه ريزي توليد ومصرف انرژي نقش عمده اي در پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت.بنابراين با توجه به ميزان مصرف انرژي وعملکرد هريک از شيوه هاي حمل ونقل، بهترين روش در بهينه سازي مصرف انرژي در بخش حمل ونقل، انتقال ترافيک به شيوه هايي با واحد مصرف انرژي کمتر يعني حمل ونقل با راه آهن است. در اقتصاد ايران با وجود مصرف کمتر از سوخت در بخش باري ريلي(5/5 برابر کمتر) نسبت به جاده اي، حمل بار جاده اي حدود 15 برابر ميزان آن در بخش ريلي است. با اجراي سياست هدفمندشدن يارانه ها مي خواهيم بررسي کنيم که آيا افزايش قيمت سوخت مي تواند منجر به افزايش سهم ريلي در حمل بار زميني شود؟ البته در کنار قيمت سوخت، ساير متغييرهاي ديگر از جمله امکانات بخش عرضه ريلي نيز بررسي مي شود.
? مباني نظري و مروري برمطالعات انجام شده :
اقتصاد حمل و نقل از بخش هاي زير بنايي اقتصاد است که بيشتر متخصصين اين رشته به دنبال بررسي ارتباط تقاضاي آن با حجم فعاليت هاي اقتصادي هستند.فوگل نشان داد که حمل ونقل ريلي ازمنابع اصلي رشد اقتصاد امريکا در پايان قرن نوزدهم است. به دنبال آن بسياري از مقالات رشد اقتصادي ويا رشد توليدات صنعتي به عنوان ابزاري براي پيش بيني تقاضاي حمل ونقل استفاده مي کردند که در بيشتر اين مقالات، کشش تقاضاي حمل ونقل نسبت به توليدات صنعتي محاسبه مي شد.مرسمن و ورود کشش حمل ونقل باري را نسبت به توليدات صنعتي براي کشوربلژيک با استفاده از بردار تصحيح خطا بررسي کرده است.يا او با استفاده از آزمون عليت گرنجربه بررسي رابطه بين موجودي انبار بخش صنعت و توليدات صنعتي و حمل ونقل پرداخته است.نتايج اين مطالعه نشان مي دهند که ارتباط معني داري بين اين متغيير ها وجود دارد. بنابراين در قالب ادبيات بالا، متخصصين امر به ارتباط بين تقاضاي حمل ونقل وتوليدات صنعتي و يا رشد اقتصادي اذغان داشتند.
بنابراين از عوامل تاثيرگذار برتقاضاي حمل ونقل مي توان به رشد اقتصادي و يا رشد توليدات صنعتي اشاره کرد.همچنين در کنار اين دو متغيير، عوامل موثر برتقاضاي ريلي مانند ساير کالاها و خدمات مي تواند کرايه حمل کالا توسط ريل، کرايه حمل کالا توسط ساير مدهاي حمل ونقل و نيز امکانات موجود در سمت عرضه مانند تعداد واگن ها و يا طول خطوط باشد. در اين قسمت به بيان برخي از مطالعات انجام شده درحوزه صنعت حمل ونقل در داخل و خارج از ايران پرداخته مي شود. کوتو و لوئيس مايا درمقاله اي تابع تقاضاي حمل ونقل ريلي ?? شرکت فعال درکشورهاي اروپائي را براي سالهاي ??-???? برآورده نموده اند. براي اين منظور تقاضا راتابعي از درآمد، قيمت سوخت، قيمت سوخت جانشين، عوامل اجتماعي، عوامل جغرافيايي ومحيطي و زماني درنظر گرفته اند. نتايج به دست آمده از تخمين تابع تقاضا نشان ميدهد تقاضاي حمل ونقل ريلي نسبت به قيمت سوخت کم کشش ليکن نسبت به قيمت سوخت جانشين پرکشش است. همچنين نسبت به درآمد نيز با کشش است.
اسمال و ون دندر در مقاله اي تحت عنوان روند بلند مدت تقاضاي حمل ونقل، کشش پذيري قيمت سوخت و چشم انداز نفت براي سياست حمل ونقل به بررسي اثر قيمت هاي انرژي برتقاضاي حمل ونقل ايالات متحده امريکا براي سالهاي ????-???? پرداختند. وي تغييرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده اي براي هر فرد ر ناشي از سه عامل تغييرات ميزان سفر، تغيرات موجودي وسيله نقليه، تغيرات فراواني متوسط سوخت وسايل نقليه را مي داند. ميزان سفر بزرگسالان در هرمايل راتابعي خطي از قيمت سوخت، اثر تقابلي قيمت سوخت و درآمدشهري، اثر تقابلي قيمت و جمعيت شهري و تابع غير خطي از هزينه سوخت درهرمايل در نظر گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد اثر درآمد نسبت به قيمت سوخت تاثير بيشتري برميزان سفردارد ليکن هزينه سوخت تاثير معني داري برميزان سفر ندارد. پورمعلم و شريفي تقاضاي سفر ريلي رابراي شهر لندن بااستفاده از روش ديناميک برآورد نموده است. نتايج مطالعه آنها نشان مي دهد که از بين متغييرهاي در نظر گرفته شده درتقاضاي سفر يلي جاذبيت مرکز تجاري شهر بيشترين تاثير را داشته است.
رحيمي و طلايي تقاضاي مسافر ريلي را براي سالهاي ????-???? به صورت فصلي برآورد کرده است. براي اين منظور تعدا مسافر جابجا شده راتابعي ازتوليد ناخالص داخلي، تعرفه حمل مسافربه ازاي هر نفر- کيلومتر، جمعيت فعال و شاخص مالکيت اتومبيل گرفته است.نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که جمعيت فعال بيشترين تاثير را برتقاضاي مسافر ريلي دارد.
بازدار اردبيلي و پژمان راد الگوي تقاضاي سفر ريلي رابراي خانوارهاي شهري و روستايي را براي سال هاي ????- ?? با استفاده از روش الگوي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل برآورد نموده اند. نتايج حاکي از بي کشش بوده تقاضاي ريلي نسبت به قيمت و ضروري بودن آن براي خانوارهاي شهري و روستايي است.
رحيمي و ولي زاده در مطالعه خود نشان دادند که تقاضاي حمل مواد معدني در شبکه ريلي متاثر از تعداد واگن، کرايه حمل هر تن وتوليدات مواد معدني است و بيشترين تاثير را تعداد واگن ها خواهد داشت.
گسگري، اقبالي و عيداني تابع تقاضاي حمل ونقل ريلي در دوبخش مسافري و باري را بااستفاده ازروش آردل11 برآورد کردند. مطالعه حاضر تقاضاي حمل ونقل ريلي مسافري را تابعي از قيمت بليط اتوبوس، طول خطوط، رشد توليد ناخالص داخلي و درآمدکيلومتر به قيت ثابت و تقاضاي حمل بار را تابعي از رشد توليد ناخالص داخلي، طول خطوط، قيمت حمل بار توسط کاميون و درآمد تن کيلومتر به قيمت ثابت درنظرگرفته است. نتايج مطالعات آنها نشان مي دهد که در هر دو تابع نرخ رشد ناخالص داخلي تاثير گذارترين متغيير بوده است.
نتايج مطالعه عزتي وعاقلي کهنه شيري نشان مي دهد که تقاضاي حمل بار نسبت به فاصله بين مبدا و مقصد بارگيري بي کشش است.
فرشاد در مطالعه اي شدت مصرف انرژي بخش حمل و نقل زميني و ريلي را برآورد و مقايسه کرده است. براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن براي سالهاي ????-?? به ترتيب ?/? و??/? خواهد بود که نشان مي دهد ميزان مصرف سوخت درحمل مسافر به شيوه جاده اي ??/? برابر مصرف سوخت درحمل ونقل ريل است. همچنين حمل ونقل ريلي در بخش باري يک سوم حمل ونقل زميني سوخت مصرف ميکند.

? بررسي وضعيت حمل ونقل ريلي دراقتصادايران:
?-? جايگاه بخش حمل ونقل درتوليد ناخالص داخلي کشور درسال ???? حمل ونقل جاده اي با ??? بيشترين و حمل ونقل ريلي با ??/? کمترين سهم را از کل ارزش افزوده بخش حمل ونقل را به اختصاص داده اند. درسال ???? ميزان بار جابجا شده جاده اي نسبت به ريل ? برابر بوده است در حالي که اين نسبت در سال ???? به ?? برابر افزايش يافته است. همچنين ميزان بار جابجا شده ريلي و جاده اي در طول اين سالها به ترتيب ? و ? درصد رشد داشته است. امار وارقام ذکر شده نشانگر آن است که بخش عمده حمل ونقل زميني دراقتصاد ايران توسط جاده صورت مي گيرد که بررسي علل آن قابل تامل است. حمل ونقل کشور ازجمله بخشهايي است که از يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت بهره مي گيرد که بررسي علل آن قابل تامل است. حمل ونقل کشور از جمله بخشهايي است که از يارانه هاي وکمک هاي دولتي يکسان نيست. هزينه هاي واقعي بخش جاده اي مانند امنيت راهها، راهسازي واستهلاک جاده ها، هزينه تصادفات ومرگ ومير درمسر ناشي ازتصادفات، هزينه هاي جانبي آلودگي محيط زيست، هزينه هاي تعميرات ونگهداري زيربنايي در هزينه هاي مستقيم زيربخش جاده اي پيش بيني نمي شود. بنابراين کرايه حمل بار و مسافر اين بخش نسبت به ساير بخشهاي متناظر پايين تر است. درمقابله تعرفه حمل بار و مسافر در بخش ريلي چند برابر بخش جاده اي است. همچنين قيمت پايين سوخت سبب شده است که هزينه هاي بخش جاده اي واقعي نباشد. حال با اجراي سياست هدفمندسازي يارانه ها، قيمت سوخت اندکي واقعي تر تعيين مي شود. بنابراين دراين مقاله تاثير افزايش قيمت سوخت برسهم ريلي از حمل بارزميني بررسي مي شود.
? مصرف سوخت دربخش حمل ونقل :
بخش حمل ونقل از مصرف کنندگان عمده فرآوردههاي نفتي است. سهم اين بخش از کل مصرف فرآورده هاي نفتي وگاز طبيعي درسال ?? به ترتيب ?? و ? درصد است. رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل ونقل در طول سالهاي ????-?? معادل ?/? درصد بوده است که علت عمده آن، افزايش مصرف سوخت خودروهاي سنگين بوده است. ادامه رشد مصرف آن در آينده نزديک به يکي از بحران هاي جدي کشور تبديل خواهد شد. بنابراين بهره برداري بهينه از سوخت در صنعت حمل ونقل به يک الزام تبديل شده است. ازشيوه هاي بهره برداري بهينه، حرکت به سمت مصرف انرژي هاي جايگزيني مانند گاز طبيعي است که اين امر باعث شده است سهم فرآورده هاي نفتي از کل مصرف انرژي در بخش حمل ونقل از ??/?? درصد در سال ???? به ?? درصد درسال ?? کاهش يابد. گزينه ديگر حرکتبه سمت مدلهاي ديگر حمل ونقل که از نظر مصرف سوخت با صرفه تر هستند. نتايج مطالعات درسطح کشورهاي جهان نشان مي دهد که از بين مدلهاي حمل ونقل، حمل ونقل ريلي به لحاظ مصرف سوخت نسبت به حمل و نقل جاده اي باصرفه تر است.
جدول 2-4- مصرف نهايي انرژي در کل بخشها و بخش حمل ونقل
سال
????
????
????
????
????
????
کل مصرف نهايي انرژي
کل مصرف نهايي انرژي دربخش حمل ونقل
کل مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي در بخش حمل ونقل
???
???
?/???
?/???
?/???
?/???
?/???
?/???
???
?/????
?/???
?/???

?/????
?/???
?/???
?/????
?/???
?/???
? تجزيه وتحليل مدل (تصريح وشناسايي مدل)
کوتو ومايالوئيس به بررسي عوامل موثر برتقاضاي بار ريلي براي گروهي ازکشورهاي اروپايي پرداخته اند.
براي اين منظور ميزان بار جابجا شده در بخش ريلي را تابعي ازکرايه حمل بار، قيمت سوخت و درآمد و عوامل جغرافيايي درنظرگرفته بود. از آنجايي که هدف اين مقاله نيز برآورد تابع تقاضاي ريلي است بنابراين از الگويي شبيه الگوي کوتر ولوييس استفاده مي شود بااين تفاوت که باتوجه به شرايط اقتصاد ايران برخي ازمتغييرها اضافه يا کم مي شود. مقاله حاضر به بررسي عوامل موثر در افزايش سهم باري ريلياز کل بار زميني مي پردازد. بريا اين منظور تقاضاي بار ريلي به صورت ميزان بار جابجا شده زميني در نظر گرفته شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي افزايش قيمت سوخت برسوخت بر سهم باري ريلي است. بنابراين قيمت گازوئيل درمدل وارد شده است. از عوامل موثر ديگر کرايه بار در بخش جاده وريل است که از نسبت درآمد جاجايي بار درهريک از روشهاي حمل بار به ميزان جابجا شده به دست آمده است. قيمت به دست آمده شامل هزينه تعرفه و کرايه بار است و از آن به عنوان کرايه بار ياد شده است. از آنجايي که امکانات سمت عرضه نيز برميزان تقاضا تاثيرگذار است بنابراين تعداد واگن درکشور که نشانگر امکانات سمت عرضه حمل ونقل است نيز در مدل وارد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، جدول داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، بازار کالا، رفتار مصرف کنندگان