منبع پایان نامه با موضوع بیماران مبتلا، بیماران سرطانی، محدودیت ها، عوامل شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

مبتلا، اغلب کمک حرفه ای و تخصصی پزشکی را تا مراحل شدید بیماری و دیر هنگام نمی پذیرند. نتایج این مطالعه، نشان داد که بیماران پس از آگاه شدن از بیماری خود رشد پس از ضربه را تجربه کرده اند. در نظریه کالهون و تدیسکی (2004)، گذشت زمان پس از ضربه یکی از عوامل فرض شده که باعث تغییر طرحواره های ناکارآمد شخص شده و موجب رشد می شود. در این نظریه وقوع حادثه سبب می شود که فرد وارد یک مرحله نشخوار خودکار شود. هر چند که این نوع نشخوار با رشد پس از ضربه ارتباط ندارد، اما باعث کاهش پریشانی فرد می شود. پس از گذشت مدتی از زمان وقوع حادثه، فرد وارد مرحله نشخوار عمدی شده که در طول آن سعی می کند به جنبه های گوناگون روداد و ضربه بپردازد و برای آن معنا پیدا کنند. در طول این مرحله است که طرحواره ها تحول پیدا می کنند و رشد اتفاق می افتد.
در تحقیق حاضر سعی شد، قدرت عوامل شخصیتی و مؤلفه های اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه بیماران مبتلا به سرطان، در نمونه ایرانی بررسی شود.
براساس یافته های این تحقیق، در تحقیق حاضر، تحلیل ها حاکی از آن است که در این نمونه ی بیماران سرطانی، از میان عوامل شخصیت، عامل وجدانی بودن توانست 8/8 درصد از واریانس رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند. عامل وجدانی بودن توانست 7/6 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند. عامل وجدانی بودن و عامل باز بودن به تجربه توانستند 3/19 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند. عامل وجدانی بودن، عامل باز بودن به تجربه و عامل روان رنجورخویی توانستند 1/26 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کنند. عامل توافق پذیری توانست 7 درصد از واریانس مؤلفه اخلاق مذهبی را تبیین کند.
مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی توانست 8/9 درصد از واریانس رشد ارزش زندگی پس از ضربه را تبیین کند. مؤلفه رشد ارزش زندگی پس از ضربه توانست 8/9 درصد از واریانس مؤلفه عقاید و مناسک مذهبی را تبیین کند. از میان متغیرهای جمعیت شناختی، متغیر سن، توانست 4/7 درصد از واریانس مؤلفه فرصت های تازه پس از ضربه را تبیین کند؛ و متغیر تحصیلات، توانست 4/7 درصد از واریانس مولفه رشد قدرت شخصی پس از ضربه را تبیین کند. میانگین توافق پذیری، وجدانی بودن، و اخلاق مذهبی در گروه زنان بیش از مردان بود؛ میانگین عقاید و مناسک مذهبی، در گروه مردان بیش از زنان بود.

5-5- محدودیت هاي پژوهش
به طور کلی، تأمین شرایط مطلوب براي اجراي پژوهش به دشواري میسر است. در این پژوهش نیز پژوهشگر با محدودیت هایی مواجه بوده که به بیان برخی از آنها پرداخته می شود. شرکت کنندگان در این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان های مختلف، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و یا مطب بعضی از متخصصان سرطان شناسی در شهر بندرعباس در سال 1392 بودند، با توجه به اینکه این افراد در ساعات انتظار برای شیمی درمانی و یا ویزیت پزشک معالج مورد ارزیابی قرار می گرفتند، آنها از وضعیت جسمی و روانی مناسبی برخوردار نبودند.
محدودیت دیگر پژوهش حاضر این است که پاسخ رفتاری در این مطالعه به وسیله گزارش خود آزمودنی ها تعیین شده است و نه با مشاهده رفتار واقعی آنان؛ که طبیعتاً گزارش خود آزمودنی ها می تواند با احساس و رفتار آنان در شرایط واقعی، متفاوت باشد. در صورتی که امکان ارزیابی واکنش های احساسی و هیجانی شرکت کنندگان در شرایط واقعی وجود داشت، نتایج قابل اتکاتر می بود. با این حال، به دلیل دشواری طراحی و اجرای چنین مطالعه ای، و مشکل بودن فراهم آوردن نمونه ای با اندازه ی کافی از اشخاص مبتلا به بیماری سرطان، اغلب مطالعات مشابه نیز از همین روش استفاده کرده اند و به نظر می رسد نتایج چنین مطالعاتی می تواند تا حدی قابل قبول به درک بیماران مبتلا به سرطان و نگرش به رشد پس از ضربه و درمان جویی کمک کند. این محدودیت در مطالعه مشابه سایر کشورها نیز وجود داشته است.
6-5- پیشنهادهاي پژوهشی
با توجه به این که این مطالعه فقط محدود به بررسی بیماران مبتلا به سرطان بدون این که توجهی به نوع سرطان، میزان وخامت و شدت و غیره بود، برای بررسی جنبه های دیگر رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به سرطان با تفکیک تشخیص بیماری، مطالعات دیگری با توجه به نوع سرطان، میزان شدت، برای بررسی رشد پس از ضربه در بیماران، در سنین مختلف و در هر دو جنس لازم است.

7-5- پیشنهادهاي کاربردي
از آنجا که امروزه رسانه های جمعی در تمام شهرها و حتی روستاها حضور قابل توجهی دارند، شناخت و آشنایی با بیماریهای مختلف سرطان و بیماران سرطانی در فضاهای رسانه ای (روزنامه ها، نشریات، مجلات، کتابها، فیلمهای سینمایی یا مستند و مجموعه های تلویزیونی، اینترنت)، به علت افزایش دادن میزان آگاهی افراد جامعه در مورد این بیماران، می توانند در کاهش نگرانیهای و ترسهایی که نسبت به این بیماری ها نقش بسیار مؤثری داشته باشد. رسانه های گروهی می توانند اطلاعات مربوط به میزان مسئول بودن بیماران سرطانی در ایجاد بیماری خود، اطلاعات مربوط به کنترل پذیری علت بیماری سرطان، اطلاعات مبنی بر میزان خطرناک بودن بیماریهای سرطان را در اذهان احاد افراد جامعه بالا ببرند.
راهبردهایی مانند آموزش هایی درباره بیماری های سرطانی و تماس با بیماران سرطانی در محیط های مختلف می تواند در بالا اطلاعات مردم درباره بیماری سرطان نقش زیادی داشته باشد و احساس ترس نسبت به این بیماریها را کاهش دهد. برنامه های چند منظوره با هدف پیشگیری از بیماری های سرطان و یا درمان بیماریهای سرطانی می تواند آگاهی اذهان عمومی در مورد این بیماری نقش مفید و مؤثری داشته باشد.
وظیفه پزشکان و سایر درمانگران بهداشت روان اظهار نظر و انتقاد از بدآموزی های رسانه ای توأم با تکریم و تقدیر از اقدامات مثبت رسانه ای است. امروزه اینترنت نیز یک رسانه قوی و نوین است که از راه هایی مانند، آموزش(آگاهی دادن و اطلاع رسانی در مورد علت، ماهیت و درمان بیماری های سرطان)، اعتراض (نسبت به درج مطالب نادرست، سوگیرانه و مغرضانه)، تماس (با بیماران، خانواده ها و مسئولان بهداشتی کشور)، تشویق (تشویق و اعطای جایزه به رسانه هایی که دید درستی از بیماران سرطان ارایه می دهند یا در آگاه سازی فعال هستند) می تواند به کاهش خطرات این بیماری به این بیماران خدمت کند. در همين راستا، به علت اهميت و شيوع بيماري هاي سرطان و اينكه ترس از بیماری سرطان محصول واكنش بين جامعه و افراد بيمار مي باشد، مي توان با انجام مداخلاتي در سطح جامعه در جهت افزايش آگاهي و نگرش افراد، در آن تغيير ايجاد كرد. با انجام مداخلات مي توان تعامل بين افراد بيمار و جامعه را بهبود بخشيد. مي توان با مداخلات اجتماعي، روي افراد بيمار نيز كار كرده و ايجاد نگرش مثبت در آنها را ايجاد كرده و يا افزايش داد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، سطح معنادار، تاب آوری، بیماران سرطانی Next Entries مقاله درباره تفکر انتقادی، برنامه درسی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت