منبع پایان نامه با موضوع بیماران سرطانی، مکان کنترل، تاب آوری، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است؛ در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای فشار روانی می باشد.
در ادبیات پژوهشی فارسی‌زبان پژوهش‌هایی در زمینه خودکارآمدی اجتماعی به چشم می‌خورد؛ مثلاً، خیر و همکاران (1387) نشان دادند که رابطة میان اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی اجتماعی معنادار است. هم‌چنین رحیم‌زاده و همکاران (1388) دریافتند در تمام گروه‌های نوجوان بین خودکارآمدی اجتماعی با احساس تنهایی رابطة منفی و معناداری وجود دارد. سید محمودی و همکاران (1390) در یک پژوهش تحت عنوان عوامل مؤثربر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی، نشان دادند که هر سه متغییر عاطفه مثبت، عاطفه منفی وخوش بینی با تاب آوری همبستگی دارند و می توانند تغییرات آن را تبیین کنند.
خسروشاهی و همکاران(1390) در مقاله ای تحت عنوان رابطه ی امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان، به این نتایج دست یافتند که بهزیستی روانی، شامل دریافتهای فرد از میزان هماهنگی بین هدفهای معین وترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می هید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود.
رضاپورميرصالح و همكاران (1389) نيز در پژوهشي با عنوان «رابطه گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان كارورز توانبخشي از تجارب باليني» نشان دادند كه بين رضايت از تجارب باليني با مذهب گرايي، ارزنده سازي مذهبي و سه بعد شخصيت برون گرايي، توافق و وجداني بودن همبستگي مثبت معنادار و با سازمان نايافتگي مذهبي و روان رنجور خويي همبستگي منفي معنادار دارد و گرايش هاي مذهبي و ابعاد شخصيت قادر به پيش بيني رضايت از تجربيات باليني در دانشجويان فيزيوتراپي، كاردرماني و گفتاردرماني هستند.
نصيرزاده (1388) در پژوهشي تحت عنوان « بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنیدگی در دانشجویان» نشان داد كه بین سبک مقابله مسأله مدار با ادراک مفهوم نیک خواهی خداوند، لایتناهی بودن او و نیز ادراک ارزشمند بودن خداوند رابطه مثبت و با تصور خداوندی نامربوط، تنبیه گر و دور و غیرقابل دسترس رابطه منفی وجود دارد. ادراک خداوند به عنوان نیک خواه به تنهایی توانایی 12 درصد پیش بینی راهبردهای مقابله مسأله مدار را دارد. همچنين وي چنين نتيجه گرفت كه با توجه به نقش قابل توجه دین در سلامت، اهمیت دادن به آن در حیطه های آموزش ودرمان می تواند کمک کند.
مظفري (1387) در پژوهشي با عنوان «رابطه ويژگيهاي شخصيتي و تفكر انتقادي با باور ديني در دانشجويان» نشان داد كه، 1) هم متغير ويژگي هاي شخصيتي و هم تفكر انتقادي قادر به پيش بيني و تبيين واريانس متغير باورهاي ديني هستند، 2) بر اساس يافته‌ها، دو جنس در ويژگي هاي شخصيتي (برونگرايي، همسازي و مسئوليت پذيري) و باور هاي ديني (رايج نگري و انتقادظاهري) تفاوت معنادار نشان دادند ولي در تفكر انتقادي تفاوت معناداري مشاهده نشد، 3) ويژگي هاي شخصيتي قادر به پيش بيني و تبيين واريانس متغير تمايلات تفكر انتقادي هستند.
محمدي و مهرابي زاده (1385) ارتباط بين نگرش مذهبي با مکان کنترل بررسي شده است. مکان کنترل، بيانگر آن است که فرد حوادث زندگي خود را به تا چه حد به عوامل بيروني(مانند، شانس، تصادف افراد ديگر، سرنوشت، قضا و قدر و ديگر نيروهاي بيروني) يا عوامل دروني (مانند گرايشهاي شخصي، توانمندي يا کوشش دروني) نسبت مي دهد. در حالت اول به مکان کنترل بيروني و در مورد دوم دروني اطلاق مي شود (محمدي، مهرابي زاده،1385). شاكر و همكاران (1385) در پژوهشي با عنوان «ويژگي هاي شخصيتي، استرس، شيوه هاي مقابله و نگرش هاي مذهبي در افراد اقدام کننده به خودكشي» نشـان دادند كه افراد اقدام کننده به خودكشي بيش از افراد گروه گواه داراي ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي، روان رنجوري و روان پريشي بودند و پيش از اقدام به خودکشي رويدادهاي فشارزاي بيشتري را تجربه كرده بودند، از نظر شناختي ارزيابي بالاتري از ميزان فشار رواني ناشي از استرس هاي زندگي داشتند، کمتر شيوه مقابله متمركز بـر حل مسأله را به کار برده اند و داراي نگرشهاي مذهبي ضعيف تري بوده اند. و خودكشي در اثر تعامل برخي عوامل زمينه ساز و آشكارساز روي مي دهد.
كريم الهي و آقامحمدي (1383) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي ارتباط بين اعتقادات مذهبي و افسردگي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل» به اين نتيجه رسيدند كه42/73 درصد واحدهاي مورد پژوهش از سطح اعتقادي بالا برخوردار بوده و اكثريت با 31/44 درصد داراي روحيه طبيعي بودند. ارتباط بين اعتقادات مذهبي و افسردگي با استفاده از آزمون آماري كافي دو و با ضريب اطمينان 95 درصد معني دار مشاهده شد. از بين مشخصات جمعیت شناختی، فقط بين جنس و اعتقادات مذهبي و سن و دوره تحصيلي با افسردگي ارتباط معني دار وجود داشت.
عظيمي و دولتي و ضرغامي (1380) رابطه بين مقابله ديني و اضطراب را بررسي کردند. نمونه هاي پژوهش شامل 316 دانشجو بودند که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اشپيل برگر و پرسشنامه مقابله ي ديني بود. نتايج نشان داد که بين اضطراب حالت- صفت در افرادي که مقابله ي ديني ضعيف داشتند، بالا تر بود (دادفر، 1386).
شريفي، مهرابي زاده و شکرکن در تحقيقي تحت عنوان «بررسي رابطه نگرش ديني با افسردگي، اضطراب و پرخاشگري، عنوان کردند که رابطه منفي و معناداري وجود دارد (دادفر، 1386). تحقیقات مربوط به مذهب در ایران نیز در رابطه با جهت گیری دینی درونی – بیرونی (رمضانی، 1375)، اعتقادات دینی (عمران نسب،1377)، و میزان عبادت (بهرامی مشعوف،1373)، و تأثیر آنها در سلامت روان بوده است و در هیچ کدام از تحقیقات به مقابله مذهبی به صورت خاص و بخصوص بررسی الگوهای منفی آن پرداخته نشده است، در صورتی که در فرهنگ ایرانی با توجه به تأکید نیرومندی که بر روی تجارب مذهبی دارد، بافت فرهنگی مناسبی برای بررسی تأثیر مذهب بر روی پیامدهای استرس می باشد. يافته هاي پژوهشي متعددي نشان داده اند كه زنان و مردان در پاسخ هاي حاد به ضربه با يكديگر متفاوت هستند.
ترغیب کلامی یا قانع سازی کلامی (یعنی این که به افراد گفته می شود که آنها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می خواهند به آن برسند رادارند) می تواند کارآیی شخص را افزایش دهد. این ممکن است از 4 منبع اطلاعاتیِ رایج تر باشد و معمولاً توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان و درمانگران عمل می شود. برای این که قانع سازی کلامی مؤثر افتد باید واقع بینانه باشد (سید محمدی،1378).

فصل سوم :

روش پژوهش
1- 3 . مقدمه
دراین فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه ي آماري و روش نمونه گیري معرفی می شود. پس از آن ابزارهای به کاربرده شده جهت گردآوري داده هاي پژوهش به همراه روشها و ویژگیهاي روان سنجی آنها به طورکامل معرفی شده و در نهایت، مراحل اجراي پژوهش حاضر و روشهاي آماري مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

2-3 . طرح پژوهش
طرح اين مطالعه از نوع توصیفی است. در اين طرح، ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی، متغير مستقل (متغير پيش بين)، و رشد پس از ضربه، متغير وابسته (متغير ملاك) است. در این پژوهش، نقش ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی را در پيش بينی رشد پس از ضربه، مورد بررسی قرار گرفته است.

3-3 .جامعه ي آماري پژوهش
جامعه آماری کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده (از هر نوع) به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طی شش ماه اول سال 92 و مطب یک متخصص انکولوژی (سرطان شناسی) در بندرعباس می باشند. روش نمونه‏گيري، نمونه های در دسترس خواهد بود. حجم نمونه 60 نفر می باشد.

4-3. نمونه ي پژوهش و روش نمونه گیري
نمونه ي پژوهش حاضر، دربردارنده 60 نفر بیمار مبتلا به سرطان (از هر نوع) که به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طی شش ماه اول سال 92 و مطب یک متخصص انکولوژی (سرطان شناسی) در بندرعباس مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیري در دسترس از جامعه ي پژوهش تعریف شده، انتخاب گردیدند. در میان کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، پرسشنامه های پژوهش توزیع شد. تمام بیماران سرطانی بدون محدوديت از نظر سن، جنس، وضعیت اقتصادي، وضعیت تأهل، و سابقه بيماري جسمي و رواني در طرح پذيرفته شدند. در مورد بیماران سرطانی، بیماراني كه سه ماه از شروع بیماری و تشخیص پزشکی آنها گذشته باشد، در طرح پذيرفته شدند. در مورد بیماران سرطانی، بیماراني كه یک ماه از شروع بیماری و تشخیص پزشکی آنها گذشته باشد، از طرح خارج شدند.

5-3. ابزار پژوهش

1-5-3. پرسشنامه رشد پس از ضربه :
اولین بار در سال (1996) تدیسکی و کالهون پرسشنامه رشد پس از ضربه را برای ارزیابی تغییرات خود ادراکی افراد، مرتبط با تجربه حوادث آسیب زا تهیه کردند. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ (ﺗﺪﺳﭽﻲ و ﻛﺎﻟﻬﻮن، 1996)، ﻣﺘﺸﻜﻞ از 21 ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻳﻚ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪاي (0= ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮدم ﺗﺎ 5= ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدم) ﻗﺮار دﻫﺪ. داﻣﻨﻪ ي ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ 0 ﺗﺎ 105 ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ.
مبانی نظری این مقیاس براساس مطالعه گزارش افراد از پیامدهای مثبت (از قبیل، ادراک خود و فلسفه زندگی) ناشی از تجربه آسیب زا مانند، سرطان، فشارهای روانی ناشی از جنگ و … تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 21 عبارت می باشد که در مقیاس لیکرت با دامنه از 0 تا 5 تشکیل شده است.
خرده مقیاس های رشد پس از ضربه عبارتند از، رشد ارتباط با دیگران310، رشد فرصتهای تازه311، رشد قدرت شخصی312، رشد معنوي313 و رشد ارزش زندگی314.

اعتبار و پايايي
ضریب آلفا 67/0 تا 85/0 متغیر بوده است. اعتبار دو ماهه این پرسشنامه برای کل مقیاس 71/0 بدست آمده است. اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﺦ و ﻣﺎروﺗﺎ (2005)، از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 96/0 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮدي (1389) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، درك اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ در اوﻟﻮیتها و ارزشهای زﻧـﺪﮔﻲ، اﺣﺴﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺗﻼش ﻋﻤﺪي ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕﺮان. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 94/0 ﺑﻮد و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 92/0 ﺑﻮد.

2-5-3 -پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو315
ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد شخصيتي NEO-FFI (فرم كوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصيت تجديد نظر شدة316) كاستا و مك کرا (1992) شامل 60 سؤال بود. NEO-FFI به منظور ارائه فرم کوتاهی از NEO-PI-R ساخته شده و با اینکه هنجار جدیدی برای آن ارائه شده اما دارای همان شکل اولیه است.
گزینش عبارت های آزمون براساس محاسبات اعتباریابی واکاوی عوامل از روی آزمون NEO-PI-R انجام گرفته است (کاستا و مک کری،1986ب). این پرسشنامه برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی (روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه به تجربه ها، توافق پذیری و وجدانی بودن) طراحی شده است، كه هر كدام از طريق 12 گويه، اندازه گيري مي شوند. البته در ابتدا برای هر شاخص زیر مجموعه ای در نظر گرفته شده بود اما بعدها برای هر یک از شاخص ها یا عوامل زیر مجموعه هایی ارائه شد. تمامي گويه هاي اين پرسشنامه، به صورت پنج گزينه اي (طيف ليكرت) پاسخ داده مي شوند و هر گويه، امتيازي بين 1 تا 5 را به خود اختصاص مي دهد. بر اساس نتايج تحقيق كاستا و مك كرا (1992)، در هر كدام از شاخص هاي پنج گانه ی مورد بررسي، هر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سلامت روان، مقابله مذهبی، افراد سالمند، راهبردهای مقابله Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، برون گرایی، دانشگاه تهران، صاحب نظران